Logistyka studia II stopnia

Studia 3-semestralne

1. OPIS STUDIÓW

Jak mówił Albert Einstein: „wszystko należy upraszczać jak tylko można, ale nie bardziej”. Pod tymi na pozór prostymi słowami kryje się prawdziwe wyzwanie współczesnej gospodarki, czyli efektywna logistyka.

Wyzwania logistyczne we współczesnym świecie stają się coraz bardzie złożone. Studia drugiego stopnia na kierunku logistyka stwarzają możliwość pogłębienia wiedzy dotyczącej nauk ekonomicznych oraz pozwalają doskonalić umiejętności prowadzenia wieloaspektowych analiz ekonomicznych, a także umożliwiają kształtowanie nowatorskiego pojmowania problemów transportu i logistyki oraz podejmowania decyzji w tym zakresie, co jest niezwykle ważne oraz cenione na współczesnym rynku pracy.

Absolwenci uzyskają przede wszystkim umiejętności praktyczne i kompetencje dotyczące w szczególności: 

 • identyfikowania procesów logistycznych i ich projektowania,
 • zarządzanie skomplikowanymi strukturami logistycznymi – systemami oraz sieciami, 
 • prowadzenia działalności logistycznej w mikro-, mezo- i makroskali,
 • zarządzania logistycznego,
 • stosowania współczesnych strategii logistyki,
 • wykorzystania narzędzi informatycznych w systemach logistycznych, 
 • analizy rynku usług logistycznych, 
 • ekologistyki.

Uzyskana przez absolwentów zaawansowaną wiedza jest niezbędną do efektywnego zarządzania procesami logistycznymi oraz wdrażania koncepcji logistycznych w organizacjach oraz instytucjach różnego typu. Kompetencje zdobyte na studiach stanowić będą znaczną przewagę konkurencyjną absolwenta na rynku pracy.

2. WYMAGANIA

O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek Logistyka mogą się ubiegać kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem zawodowym magistra, inżyniera lub równorzędnym nadanym przez uczelnie publiczne i niepubliczne.

3. KORZYŚCI 

Współcześnie logistyka obecna jest praktycznie w każdym przedsiębiorstwie. Kompetencje zdobyte na studiach pozwalają na pracę między innymi w:

 • jednostkach funkcjonalnych zaopatrzenia, transportu i dystrybucji przedsiębiorstw przemysłowych, produkcyjnych, handlowych, usługowych i innych podmiotów gospodarczych 
 • podmiotach oferujących zaawansowane rozwiązania logistyczne,
 • jednostkach projektowych, doradczych i badawczych zajmujących się logistyką,
 • jednostkach administracji publicznej.

Przykładowe obszary pracy zawodowej:

 • branża TSL
 • przedsiębiorstwa produkcyjne, gospodarka magazynowa,
 • przedsiębiorstwa oferujące zaawansowane rozwiązania logistyczne,
 • jednostki administracji publicznej,
 • podmioty handlu zagranicznego,
 • oraz setki innych związanych z przemieszczaniem ładunków i informacji.

Zdecydowanym atutem absolwentów studiów magisterskich z zakresu logistyki jest pogłębiona znajomość problematyki związanej z szeroko pojętymi procesami logistycznymi, umiejętności ich analizy w ujęciu systemowym i sieciowym oraz kompetencje związane z rozpatrywania zagadnień ekonomicznych w realnych warunkach funkcjonowania rynku TSL. Zdobyte umiejętności przydatne są w pracy na praktycznie każdym stanowisku.

4. METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ I KADRA NAUKOWA

Głównym celem pracowników Katedry Transportu jest przedstawienie niezbędnej wiedzy logistycznej w sposób prosty, czytelny oraz jak najbardziej praktyczny. Pracownicy Katedry Transportu utrzymują bezpośredni kontakt z przedsiębiorstwami gospodarczymi oraz administracją publiczną zarządzającą wybranymi elementami systemu transportowego. Wiedza i praktyczne doświadczenia  pozwalają powiązać w całość rozwiązania umożliwiające efektywniejsze wykorzystanie potencjału intelektualnego w praktyce.

Zajęcia na kierunku logistyka prowadzone są w formie interaktywnych wykładów i ćwiczeń. Nacisk kładziony jest przede wszystkim na zagadnienia praktyczne, wiedza teoretyczna ograniczona jest do niezbędnego minimum. Na wszystkich zajęciach prym wiodą dyskusje oraz analiza prawdziwych biznesowych studiów przypadku, które związane są z doświadczeniami oraz problemami z jakimi musieli zmagać się w praktyce pracownicy Katedry Transportu. Studenci mają również możliwość udziału w wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach z szeroko rozumianej branży TSL na terenie całego kraju. 

5. DODATKOWE INFO

 • Uczestnictwo w pracach Studenckiego Koła Naukowego Transportu – współpraca ze środowiskiem biznesowym oraz akademickim, wyjazdy studyjne, projekty, konferencje naukowe.
 • Nawiązanie kontaktów z biznesem poprzez udział w programie Top Young 100 bazującym na współpracy studentów kierunków logistycznych z różnymi ośrodkami naukowymi oraz z uznanymi przedstawicielami firm związanych z logistyką.
 • Regularne kontakty z rynkiem pracy i przedstawicielami branży TSL  w postaci wykłady otwarte, warsztatów, seminariów czy wizyt studyjnych zapewnione dzięki ścisłej współpracy pracowników Katedry Transportu a rynkiem pracy czy organizacjami takimi jak Polskie Stworzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów (PSML) czy Klub Absolwentów Logistyki i Transportu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (KALiT).

Skontaktuj się z nami

Joanna Wąchała

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice

Angelika Gagracz

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice