Logistyka studia II stopnia

Zdobyta wiedza

Studia drugiego stopnia na kierunku Logistyka stwarzają możliwość pogłębienia wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych, w szczególności w obszarze nowoczesnych systemów logistycznych. Student kierunku Logistyka zdobędzie szeroką wiedzę, między innymi w zakresie:

  • trendów rozwojowych, nowoczesnych technologii logistycznych i rozwiązań telematycznych w sektorze Transport – Spedycja – Logistyka (TSL),
  • organizacji przewozów międzynarodowych i funkcjonowania krajowych i międzynarodowych rynków logistycznych,
  • zarządzania ryzykiem w łańcuchach dostaw, narzędzi jego oceny oraz sposobów jego ograniczania, eliminowania i zwiększania bezpieczeństwa procesów logistycznych,
  •  narzędzi badań operacyjnych w logistyce oraz ich znaczenia w procesie podejmowania decyzji,
  • rachunku kosztów w logistyce i jego znaczenia w procesie podejmowania decyzji.

Umiejętności

Student tego kierunku zdobędzie, między innymi, umiejętności trafnego formułowania i rozwiązywania problemów logistycznych, w tym w zakresie projektowania systemów i procesów logistycznych oraz ich analizy i oceny, modelowania i prognozowania procesów logistycznych z wykorzystaniem metod i narzędzi ekonomicznych, a także umiejętności organizacyjne i językowe niezbędne w przyszłej pracy zawodowej.

Kim będziesz

Absolwenci studiów II stopnia na kierunku Logistyka zdobędą przygotowanie niezbędne do pracy w krajowych i zagranicznych przedsiębiorstwach transportowych, spedycyjnych i logistycznych, a także w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, instytucjach i jednostkach administracji publicznych różnych szczebli, firmach projektowych i konsultingowych.

Dlaczego warto

Atutem absolwentów tego kierunku jest znajomość specyficznej problematyki związanej z procesami logistycznymi oraz umiejętność rozpatrywania zagadnień ekonomicznych w realnych warunkach funkcjonowania rynku TSL. Szczególną cechą absolwentów jest zdolność do interdyscyplinarnego myślenia i rozwiązywania problemów, a także znajomość nowoczesnych technologii i trendów rozwojowych.