Przejdź do menu Przejdź do treści

Logistyka w biznesie - studia magisterskie na UE Katowice

Kierunek Logistyka w biznesie kształtuje wiedzę związaną z logistyką w różnych przedsiębiorstwach (produkcyjne, handlowe, usługowe). Studenci poznają zasady funkcjonowania i zarządzania systemami logistycznymi oraz łańcuchami dostaw, a także możliwości stosowania logistyki w działalności międzynarodowej, metody i narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji logistycznych, zasady optymalizacji kosztów całkowitych, zapasów i inne aspekty. Studia pozwalają na zaznajomienie się z elementami funkcjonowania systemów logistyki wspieranych systemami informatycznymi klasy ERP. Studia na kierunku Logistyka w biznesie kładą nacisk na wykształcenie pracowników posiadających wiedzę i umiejętności, które umożliwią im interdyscyplinarne spojrzenie na procesy zachodzące w przedsiębiorstwie i w łańcuchu dostaw. Odpowiadają też na współczesne wymagania rynku pracy. Oferta studiów uwzględnia wskazówki praktyków gospodarczych – pracodawców, absolwentów oraz wpisuje się w standardy programów nauczania logistyki w renomowanych uczelniach zagranicznych.

Dlaczego warto?

Po pierwsze, warto dlatego, że proponowane metody prowadzenia zajęć obejmują kompleksowe przekazywanie wiedzy teoretycznej i praktycznej odzwierciedlającej aktualne tendencje praktyki gospodarczej. Po drugie, warto dlatego, że całość wypracowanego podejścia do kształcenia na kierunku Logistyka w biznesie związana jest z tzw. katowicką szkołą logistyki, która zawsze kładła nacisk na równomierny rozwój szerokich kompetencji łączących elementy wiedzy logistycznej, tzw. aspektów „miękkich” oraz zwracała uwagę na interdyscyplinarne podejście w zagadnieniach budowania i funkcjonowania systemów logistycznych przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw. Po trzecie, warto dlatego, że kierunek ściśle współpracuje z praktyką gospodarczą. Szczegółowe informacje znajdują się w punkcie pt. „Współpraca”.

Kompetencje po studiach

Program studiów na kierunku Logistyka w biznesie jest zgodny ze standardem kwalifikacyjnym European Qualification Standards for Logistics Professionals Level 6, co oznacza nabycie podczas studiów II stopnia kompetencji zawodowych na poziomie EQF Level 6 – European Senior Logistician (ESLog), Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (ELA).

Absolwentowi daje to możliwość uzyskania certyfikatu Candidate European Logistics Association, a po nabyciu praktyki w zawodzie – ubiegania się o uzyskanie prestiżowego certyfikatu European Senior Logistician. Dla wielu przedsiębiorstw, szczególnie z branży TSL, certyfikat ten stanowi istotne potwierdzenie posiadanych kompetencji absolwenta.

Absolwenci kierunku Logistyka w biznesie przygotowani są do pełnienia funkcji zawodowych w Polsce, Europie i na świecie (niezależnie od charakteru działalności firmy – produkcyjna, handlowa, usługowa). Mogą zajmować stanowiska kierownicze wyższego szczebla (prezesa, dyrektora pionu logistyki, członka zarządu) i średniego szczebla, w tym kierownika działu logistyki, kierownika ds. logistyki w centrach logistycznych, specjalisty ds. zarządzania logistyką, kierownika w firmach doradztwa logistycznego czy też koordynatora i organizatora działań w łańcuchu dostaw. 

Podczas studiów zapewniona jest możliwość udziału w egzaminach kończących cztery kursy w ramach Wirtualnej Akademii Cargoleaders, których zdanie skutkuje otrzymaniem certyfikatu. Ponadto na kierunku możliwe jest pogłębione poznanie i wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych w decyzjach logistycznych (w tym Power BI). Zajęcia prowadzone są również na takim oprogramowaniu, jak SAP HANA, Sage Symfonia oraz stosowane jest narzędzie do badania poziomu kluczowych kompetencji zgodnie z Modelem Go4FutureSkills.

Po drugim stopniu studiów kariera zawodowa potencjalnego absolwenta w zakresie logistyki wymaga pogłębionego systemowego podejścia do zarządzania procesami logistycznymi i przeprowadzania kompleksowych analiz, na podstawie których będą one kształtowane. Proces kształcenia kładzie nacisk na zdobycie kompetencji związanych z przygotowywaniem złożonych projektów logistycznych, umiejętnością pracy w zespole i kierowania nim. Omawiane są również aspekty praktyczne i przykłady związane z posługiwaniem się wybranymi narzędziami, w tym informatycznymi przeznaczonymi dla logistyki.

Możliwości pracy po studiach

Studia II stopnia przygotowują do pracy na stanowiskach specjalistów i kierowników (średniego i wyższego szczebla) systemów logistycznych przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw, w których te przedsiębiorstwa funkcjonują, przy uwzględnieniu wymagań współczesnego rynku pracy w sferze logistyki. Absolwenci mogą pracować np. w firmach konsultingowych, korporacjach realizujących strategiczne projekty logistyczne, przedsiębiorstwach realizujących rozbudowane operacje logistyczne, być liderami i koordynatorami przedsięwzięć logistycznych. W szczególności absolwenci podejmują pracę jako:

 • Specjaliści i kierownicy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych, głównie w branżach: motoryzacyjnej, farmaceutycznej, spożywczej, elektronicznej, elektrotechnicznej, budowlanej i innych.
 • Specjaliści i kierownicy pracujący w branży Transport – Spedycja – Logistyka (usługodawcy logistyczni), która obejmuje firmy transportowe i kurierskie, centra dystrybucji i centra logistyczne, operatorów logistycznych (są to wiodący usługodawcy świadczący szeroki zakres usług logistycznych, często o unikatowych umiejętnościach obsługi, działający w skali międzynarodowej).
 • Specjaliści, kierownicy; osoby zajmujące się analizą i usprawnieniem procesów biznesowych, w tym logistycznych w firmach tworzących oprogramowanie wspomagające logistykę.
 • Osoby prowadzące własne firmy doradcze.
 • Specjaliści i kierownicy komórek logistycznych gmin, powiatów, samorządów regionalnych lub wojewódzkich.
 • Menedżerowie w dużych sieciach handlowych.

Program studiów

Program studiów wyróżnia się akcentowaniem aspektów praktycznych. Sposób kształcenia wychodzi naprzeciw ciągle ewoluującym wyzwaniom sfery biznesu i logistyki. Jest on zgodny z Europejskimi Standardami Kwalifikacji. 

Można wskazać dwa uzupełniające się obszary wiedzy, które dotyczą:

 • projektowania systemów logistycznych (design of logistic systems) – specjalność związana jest z potrzebami współczesnego biznesu w zakresie systemowego podejścia do zarządzania procesami logistycznymi i przeprowadzania kompleksowych analiz, na podstawie których będą one kształtowane.
 • zarządzania krajowymi i międzynarodowymi łańcuchami dostaw – specjalność ta związana jest z przekazywaniem nowoczesnej, rzetelnej wiedzy z zakresu zarządzania procesami logistycznymi i łańcuchami dostaw.

Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnych wykładów, ćwiczeń i laboratoriów z wykorzystaniem komputerów. W trakcie wybranych zajęć przeprowadzane są edukacyjne gry symulacyjne. Studenci uczestniczą również w warsztatach z udziałem praktyków oraz wyjazdach studyjnych. Wiedza teoretyczna poparta jest przykładami - w jej przekazywaniu główną rolę odgrywają studia przypadków, zadania indywidualne i grupowe, praca grupowa oraz twórcze prace projektowe.

W programie studiów znajdziesz m. in. takie przedmioty, jak: Zarządzanie projektami (w tym laboratorium), Kształtowanie kompetencji logistycznych, Logistyka miejska, Logistyka zwrotna, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Zintegrowane systemy informatyczne w logistyce, Bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem w logistyce i inne.  

Specjalności

Specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
Projektowanie systemów logistycznych
Zarządzanie krajowymi i międzynarodowymi łańcuchami dostaw

Wykładowcy

Kadra na kierunku Logistyka w biznesie to osoby z bardzo dużym doświadczeniem dydaktycznym oraz praktycznym. W przekazywaniu wiedzy łączone są elementy własnego doświadczenia, tutoringu i wiedzy wzbogacanej w renomowanych organizacjach i ośrodkach na świecie (m. in. Global Manufacturing Research Group, European Logistics Association, Universiteit van Tilburg, Chartered Institute of Logistics and Transport, Lappeenranta University of Technology, Dokuz Eylul University w Izmirze i wiele innych). Proponowane metody prowadzenia zajęć obejmują kompleksowe przekazywanie wiedzy teoretycznej i praktycznej odzwierciedlającej aktualne tendencje praktyki gospodarczej. Metody kształcenia uwzględniają także fakt, że coraz większego znaczenia w zawodzie logistyka nabierają umiejętności związane z dobrą komunikacją. 

Współpraca

Partnerem merytorycznym kierunku jest firma GXO. Kierunek współpracuje również z Polskim Stowarzyszeniem Menedżerów Logistyki i Zakupów w Warszawie. Dzięki tej współpracy najlepsi studenci logistyki mogą wziąć udział w programie Top Young 100.

Ponadto Kierunek współpracuje m. in. z takimi przedsiębiorstwami jak: 

 • Azymut Consulting,
 • ESA Logistika, 
 • Fiege,
 • FORVIA, 
 • Goodloading,
 • LKW Walter,
 • MS Logistics
 • NOLIMIT,
 • Optima LG,
 • Trans.eu,

Studenci prowadzą działalność w ramach Naukowego Koła Logistyki "DIALOG" przy Katedrze Logistyki Ekonomicznej. Przez ponad 20 lat działalności Koło dotarło z projektami do sporej liczby studentów, organizacji i firm. Aktualnie realizuje m.in. warsztaty "NKL x KALIT SELF IMPROVEMENT" (jest to seria szkoleń dedykowanych członkom Koła, których celem jest pogłębianie wiedzy praktycznej), konkurs dla uczniów szkół średnich "Liga Młodych Logistyków" oraz ogólnopolski konkurs "Uniwersytecka Liga Logistyków", „WIDLAK LIST” (współpraca z Log4 nad magazynem logistycznym).

Infrastruktura

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, a także interaktywnych warsztatów. Do Twojej dyspozycji jest rozbudowana infrastruktura uczelni: nowoczesne biblioteki, sale multimedialne, basen, siłownia, strefy wypoczynku, darmowe parkingi i Wi-Fi.

Erasmus+

Studenci kierunku Logistyka w biznesie mogą korzystać z bogatej oferty studiów i praktyk zagranicznych (ponad 300 uczelni i firm na całym świecie). Studenci najczęściej wyjeżdżają do Hiszpanii, Portugali, Włoch, Francji, Niemiec, ale również do Austrii, Belgii, Bułgarii, na Cypr, do Chorwacji, Finlandii i Islandii oraz wielu innych krajów.

Co można dalej studiować?

Po ukończeniu studiów II stopnia możesz:

 1. stać się pełnoprawnym członkiem Klubu KALiT i np. uczestniczyć w Mentoringu absolwenckim KALIT oraz Panelu Eksperckim KALiT,
 2. wybrać inne kierunki studiów zgodnie z zainteresowaniami lub w celu połączenia wiedzy logistycznej z innym obszarem wiedzy,
 3. wybrać obszar z bogatej oferty studiów podyplomowych, w tym w zakresie logistyki i zarządzania projektami,
 4. kontynuować naukę na studiach doktoranckich.

Jak się dostać

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędnym nadanym przez uczelnie publiczne i niepubliczne. 

Kandydaci na studia drugiego stopnia kwalifikowani są na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów. W ramach limitów miejsc przyjmowani są kandydaci, których ocena na dyplomie jest nie niższa niż ocena graniczna ustalona przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

1. Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym

Wejdź na stronę www.irk2.ue.katowice.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów. Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.

UWAGA! Jesteś jeszcze przed obroną, również możesz aplikować na studia. Wpisz w wykształceniu wyższym dokument jaki posiadasz (lub który bronisz np. w czerwcu/ lipcu 2024r.) oraz rok i kraj wydania. Potem wybierz interesujący Cię kierunek.

2. Wgraj do podania zdjęcie

Uwaga: Zdjęcie jest niezbędne do wygenerowania podania o przyjęcie na studia. 

Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno mieć rozmiary co najmniej 500 x 625 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 5 MB.

Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. nr. 167 poz 1131).

Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

3. Uzupełnij podanie o dane z dyplomu

Podania, do których nie zostaną wprowadzone wyniki, nie zostaną rozpatrzone. Sprawdź, czy wprowadzone dane pokrywają się z wynikami uzyskanymi w dyplomie. Wpisz dokładną i pełną nazwę uczelni wydającej dyplom, nazwę wydziału (jeżeli jest!), nazwę kierunku i specjalności oraz ocenę i datę wydania dokumentu - wszystko zgodnie z danymi na dyplomie lub zaświadczeniu o obronie.

4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł w internetowym systemie rekrutacji.

Jeśli to możliwe, nie czekaj z wpłatą do ostatniego dnia rekrutacji. Opłatę uważa się za rozliczoną w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu. W systemie IRK2 pojawi się informacja ze statusem "opłacono". W przypadku braku zaksięgowania opłaty prosimy o kontakt z Działem rekrutacji rekrutacja@ue.katowice.pl.

UWAGA! W przypadku, gdy fakt dokonania przez kandydata opłaty rekrutacyjnej uiszczonej w terminie nie zostanie odnotowany w systemie IRK, dzień po zakończonej rejestracji należy dostarczyć do Działu rekrutacji dowód wpłaty (osobiście, przez osobę trzecią lub zeskanować i wysłać na adres: rekrutacja@ue.katowice.pl.

Niedopełnienie niniejszego obowiązku wyklucza z postępowania rekrutacyjnego.

Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne.

5. Sprawdź wyniki

W wyznaczonym terminie w systemie pojawi się informacja o kwalifikacji na studia. Otrzymasz także wiadomość o kwalifikacji e-mailem, na adres podany podczas rejestracji. 

Zakwalifikowanie na studia, nie oznacza, przyjęcia na studia. To informacja od Uczelni, że możesz podjąć studia na wybranym kierunku.

Teraz kolej na Ciebie!

Jeśli chcesz podjąć studia na kierunku, na który Cię zakwalifikowano konieczne jest złożenie dokumentów w wymaganym terminie.

6. Skompletuj dokumenty

 1. Podanie na studia wydrukowane z systemu – nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach. Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.
 2. Oryginał dyplomu i suplementu albo zaświadczenie o ukończeniu studiów*.
 3. Dowód osobisty, który przedstawisz do wglądu.
 4. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego – jeśli kierunek prowadzony jest w języku angielskim.

Pamiętaj o konieczności okazania oryginałów dokumentów dot. wykształcenia oraz wykonania ich kserokopii przed wizytą w biurze Rekrutacji. Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce. Wzór napisu na teczkę pobierz z systemu IRK, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

*Jeśli nie posiadasz jeszcze wydanego dyplomu to możesz do dokumentów załączyć oryginał zaświadczenia o przebytej obronie. Zaświadczenie powinno zawierać nazwę uczelni, tryb i kierunek studiów, uzyskany tytuł zawodowy, datę i ocenę obrony, pieczęć i podpis osoby upoważnionej. Jednak możesz zostać przyjęty dopiero po okazaniu oryginału dyplomu i suplementu, w terminie 30 dni po obronie. 

7. Złóż dokumenty

Sprawdź w terminarzu dni i godziny urzędowania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złóż komplet dokumentów:

Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (IV poziom)
ul. Bogucicka 5
40-287 Katowice

Pamiętaj, że dokumentów nie musisz składać osobiście! (szczegóły poniżej).

1. Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym

Wejdź na stronę www.irk2.ue.katowice.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów. Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.

UWAGA! Jesteś jeszcze przed obroną, również możesz aplikować na studia. Wpisz w wykształceniu wyższym dokument jaki posiadasz (lub który bronisz np. w czerwcu/ lipcu 2024r.) oraz rok i kraj wydania. Potem wybierz interesujący Cię kierunek.

2. Wgraj do podania zdjęcie

Uwaga: Zdjęcie jest niezbędne do wygenerowania podania o przyjęcie na studia. 

Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno mieć rozmiary co najmniej 500 x 625 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 5 MB.

Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. nr. 167 poz 1131).

Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

3. Uzupełnij podanie o dane z dyplomu

Podania, do których nie zostaną wprowadzone wyniki, nie zostaną rozpatrzone. Sprawdź, czy wprowadzone dane pokrywają się z wynikami uzyskanymi w dyplomie. Wpisz dokładną i pełną nazwę uczelni wydającej dyplom, nazwę wydziału (jeżeli jest!), nazwę kierunku i specjalności oraz ocenę i datę wydania dokumentu - wszystko zgodnie z danymi na dyplomie lub zaświadczeniu o obronie.

4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł w internetowym systemie rekrutacji.

Jeśli to możliwe, nie czekaj z wpłatą do ostatniego dnia rekrutacji. Opłatę uważa się za rozliczoną w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu. W systemie IRK2 pojawi się informacja ze statusem "opłacono". W przypadku braku zaksięgowania opłaty prosimy o kontakt z Działem rekrutacji rekrutacja@ue.katowice.pl.

UWAGA! W przypadku, gdy fakt dokonania przez kandydata opłaty rekrutacyjnej uiszczonej w terminie nie zostanie odnotowany w systemie IRK, dzień po zakończonej rejestracji należy dostarczyć do Działu rekrutacji dowód wpłaty (osobiście, przez osobę trzecią lub zeskanować i wysłać na adres: rekrutacja@ue.katowice.pl.

Niedopełnienie niniejszego obowiązku wyklucza z postępowania rekrutacyjnego.

Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne.

5. Sprawdź wyniki

W wyznaczonym terminie w systemie pojawi się informacja o kwalifikacji na studia. Otrzymasz także wiadomość o kwalifikacji e-mailem, na adres podany podczas rejestracji. 

Zakwalifikowanie na studia, nie oznacza, przyjęcia na studia. To informacja od Uczelni, że możesz podjąć studia na wybranym kierunku.

Teraz kolej na Ciebie!

Jeśli chcesz podjąć studia na kierunku, na który Cię zakwalifikowano konieczne jest złożenie dokumentów w wymaganym terminie.

6. Skompletuj dokumenty

 1. Podanie na studia wydrukowane z systemu – nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach. Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.
 2. Oryginał dyplomu i suplementu albo zaświadczenie o ukończeniu studiów*.
 3. Dowód osobisty, który przedstawisz do wglądu.
 4. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego – jeśli kierunek prowadzony jest w języku angielskim.

Pamiętaj o konieczności okazania oryginałów dokumentów dot. wykształcenia oraz wykonania ich kserokopii przed wizytą w biurze Rekrutacji. Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce. Wzór napisu na teczkę pobierz z systemu IRK, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

*Jeśli nie posiadasz jeszcze wydanego dyplomu to możesz do dokumentów załączyć oryginał zaświadczenia o przebytej obronie. Zaświadczenie powinno zawierać nazwę uczelni, tryb i kierunek studiów, uzyskany tytuł zawodowy, datę i ocenę obrony, pieczęć i podpis osoby upoważnionej. Jednak możesz zostać przyjęty dopiero po okazaniu oryginału dyplomu i suplementu, w terminie 30 dni po obronie. 

7. Złóż dokumenty

Sprawdź w terminarzu dni i godziny urzędowania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złóż komplet dokumentów:

Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (IV poziom)
ul. Bogucicka 5
40-287 Katowice

Pamiętaj, że dokumentów nie musisz składać osobiście! (szczegóły poniżej).

Opłaty

Sprawdź opłaty za studia dla obywateli Polski, krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz osób legitymujących się ważną Kartą Polaka:

Studia stacjonarne prowadzone w języku polskim  bezpłatne 
Opłata rekrutacyjna85 PLN
Opłata za semestr studiów niestacjonarnych drugiego stopnia   3500 PLN [szczegóły i zniżki]

Limit miejsc 

W roku akademickim 2020/2021 limit miejsc wynosił 50 osób. Limit miejsc na pierwszym roku studiów w roku akademickim 2022/2023 wynosi dla studiów stacjonarnych 50 osób i dla studiów niestacjonarnych 50 osób.

Skontaktuj się z nami

Joanna Wąchała

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice
+48 32 257 7152

Katarzyna Zajdel

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice
+48 32 257 7011

Karolina Żelazek

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice
+48 32 257 7012
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca