Biznes międzynarodowy

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Zmieniające się uwarunkowania rynkowe, kulturowe, polityczne w coraz większym stopniu wpływają na działalność wszystkich podmiotów rynkowych. Przedsiębiorstwa niezależnie od wielkości i branży muszą uwzględniać w swoich planach i strategiach aspekty międzynarodowe związane z pozyskiwaniem potrzebnych czynników produkcji. Umiędzynarodowienie biznesu jest czynnikiem wpływającym na funkcjonowanie przedsiębiorstw od momentu pozyskania surowców czy pracowników, aż do dostarczenia gotowego produktu/usługi do finalnego klienta.

Specjalność Biznes Międzynarodowy jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowania na pracowników znających specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji w warunkach umiędzynarodowienia (w tym integracji europejskiej) i potrafiących działać jednocześnie współpracując i konkurując z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

Studenci specjalności Biznes Międzynarodowy uczestniczą w następujących formach aktywizacji:

 • wykłady i spotkania z praktykami prowadzącymi działalność na rynkach zagranicznych
 • wizyty studyjne w przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z biznesem międzynarodowym
 • udział w warsztatach i wykładach organizowanych przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach
 • ćwiczenia wykorzystujące innowacyjne metody i narzędzia dydaktyczne
 • ciekawa oferta praktyk i staży dla studentów.

Zajęcia na specjalności prowadzi profesjonalna kadra wykładowców z doświadczeniami eksperckimi, realizująca systematycznie badania w obszarach swoich specjalizacji i rozwijająca wiedzę, w tym aktywnie uczestnicząca w konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych oraz prowadząca wykłady gościnne na uczelniach zagranicznych w Europie (m.in. w Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Słowenii, Szwajcarii, Czechach, Słowacji, Rosji, na Węgrzech, Litwie, Łotwie i w Estonii) i w USA.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Celem specjalności jest umożliwienie studentom zdobycia całościowej wiedzy z zakresu biznesu międzynarodowego oraz pozyskania praktycznych umiejętności służących prowadzeniu działalności w zakresie różnorodnych form aktywności biznesowej na otwartym rynku krajowym i międzynarodowym.

Absolwent specjalności Biznes Międzynarodowy:

 • jest przygotowany do profesjonalnego i innowacyjnego działania w warunkach umiędzynarodowienia przedsiębiorstw i gospodarek
 • posiada wiedzę m.in. z zakresu funkcjonowania rynku europejskiego i globalnego, przedsiębiorstw międzynarodowych, instytucji i organizacji krajowych i międzynarodowych, technik i narzędzi realizacji transakcji handlu zagranicznego, form i strategii umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, komunikacji międzykulturowej, rozliczeń międzynarodowych przedsiębiorstw, możliwości pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej
 • ma umiejętności i kompetencje do prowadzenia wysokiej jakości badań rynków zagranicznych, przygotowania i realizacji międzynarodowych transakcji gospodarczych w różnych formach, jak również profesjonalnego prowadzenia negocjacji (także z partnerem zagranicznym), jest przygotowany do przełamywania barier rynku krajowego i wyszukiwania nowych możliwości w biznesie.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Specjalność Biznes Międzynarodowy przygotowuje do pracy na stanowiskach specjalistów, analityków, konsultantów i menedżerów w:

 • korporacjach międzynarodowych - ich centralach oraz filiach i oddziałach
 • dużych polskich firmach o profilu zarówno handlowym, usługowym, jak i produkcyjnym, które są już obecne na rynku globalnym
 • małych i średnich przedsiębiorstwach prywatnych, które mają kontakty z partnerami na rynkach zagranicznych lub chcą je dopiero nawiązać
 • instytucjach otoczenia biznesu związanych z obsługą inwestorów zagranicznych i budowaniem relacji biznesowych z partnerami zagranicznymi
 • firmach świadczących usługi dla biznesu w zakresie doradztwa, badań rynków zagranicznych (np. analiz rynków zagranicznych, budowy strategii ekspansji zagranicznej, obsługi klienta zagranicznego)
 • instytucjach i jednostkach administracyjnych szczebla centralnego, regionalnego i lokalnego, realizujących projekty i zadania wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, bądź wynikające z innych międzynarodowych umów oraz kształtujących i realizujących poszczególne polityki gospodarcze
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej na rynku krajowym i zagranicznym, w tym zwłaszcza rynku europejskim.

4. DODATKOWE INFORMACJE

Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i w szczególności specjalność Biznes Międzynarodowy prowadzony jest przez Katedrę Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne. Studenci specjalności mają możliwość dodatkowego rozwijania wiedzy oraz zdobywania umiejętności i kompetencji działając w Kole Naukowym "International Challenge". W ramach tej aktywności mogą realizować projekty badań naukowych, organizować różne wydarzenia, w tym cykliczne seminarium "Dni Europejskie", współpracować przy tworzeniu artykułów, czy uczestniczyć w konferencji naukowej organizowanej przez Katedrę Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, a także w studenckich konferencjach organizowanych przez inne ośrodki akademickie w Polsce i za granicą. Tego typu aktywność studencka i doświadczenie dzięki niej zdobyte są wysoko cenione przez pracodawców.

Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych współpracuje m.in. z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, Famur S.A., Izbą Gospodarki Elektronicznej. Studenci specjalności mogą korzystać z bezpośredniego i pośredniego wsparcia kadry naukowo-dydaktycznej w podejmowanych działaniach w obszarze naukowym, organizacyjnym, zawodowym i prospołecznym. Studenci chcący intensywniej rozwijać swoje zainteresowania naukowe i zawodowe oraz wzbogacać kompetencje mają dostępną bogatą ofertę tematyczną tutoringu akademickiego pozwalającą dowolnie rozwijać zainteresowania w obszarze biznesu międzynarodowego i międzynarodowych stosunków gospodarczych.