Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (MSG) - studia II stopnia

1. OPIS STUDIÓW

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (MSG) to kierunek odpowiadający współczesnym potrzebom prowadzenia działalności w praktycznie każdym obszarze gospodarki. Procesy integracyjne Polski zarówno z Unią Europejską, jak i całą gospodarką światową (m.in. USA, Chiny, kraje Afryki) oraz przyśpieszenie umiędzynarodowienia wywołane rewolucją cyfrową i wszechobecnością nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych powodują rosnące zapotrzebowanie na profesjonalistów potrafiących w takich uwarunkowaniach skutecznie działać i wykorzystywać pojawiające się szanse. 

Atuty i przewaga Kierunku to: 

  • dostosowany do aktualnych potrzeb i oczekiwań rynku pracy program studiów, będący efektem konsultacji i współpracy z praktykami, w tym również absolwentami kierunku MSG. Program uwzględniający światowe trendy kształcenia w dziedzinie umiędzynarodowienia działalności gospodarczej; 

  • program kształcenia uwzględniający kompleksowy, interdyscyplinarny zakres zagadnień niezbędnych do kierowania działalnością w warunkach umiędzynarodowienia (przedmioty m. in. z dziedziny ekonomii, finansów, prawa, stosunków politycznych, zarządzania, rozwoju kompetencji miękkich i analitycznych)

  • treści przedmiotów uwzględniające najbardziej aktualne procesy i zjawiska związane z prowadzeniem działalności we współpracy z partnerem zagranicznym lub na rynku zagranicznym, a także zawierające dobre praktyki i doświadczenia firm prowadzących już taką działalność. 

Studia na kierunku MSG dostarczają pogłębionej wiedzy oraz umożliwiają rozwój umiejętności i zdobycie kompetencji niezbędnych do profesjonalnego prowadzenia działalności w środowisku międzynarodowym.

2. KORZYŚCI

Studia II stopnia na Kierunku MSG ukierunkowane są na kształcenie kadry menedżerskiej i wysokiej klasy specjalistów zdolnych m. in. do:

  • kreowania i wdrażania innowacyjnych strategii ekspansji zagranicznej i prowadzenia działalności w środowisku międzynarodowym; 

  • skutecznego konkurowania z podmiotami zagranicznymi na rynku krajowym, jak i za granicą; 

  • dostosowywania się do szybko zachodzących zmian rynkowych 

  • komunikowania się z partnerami biznesowymi i rozumiejących znaczenie różnic kulturowych w działalności międzynarodowej; 

Absolwent kierunku jest przygotowany do pracy we wszystkich typach przedsiębiorstw międzynarodowych i krajowych:

  • firmach współpracujących z partnerem zagranicznym lub planujących ekspansję zagraniczną, 

  • w instytucjach i organizacjach międzynarodowych oraz w służbie dyplomatycznej w kraju i za granicą, 

  • jako przedsiębiorca prowadzący własną działalność w kraju i za granicą.

3. METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ I KADRA NAUKOWA

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów wykorzystujących środki multimedialne, które połączone są z technikami aktywizującymi słuchaczy. Ćwiczenia wykorzystują metody oparte na rozwiązywaniu problemów i działaniach praktycznych. Niezależnie od programowej struktury studiów, uczestnicy zachęcani są do aktywnego wpływania na poruszane treści tak, by możliwie dobrze spełnić ich merytoryczne oczekiwania. Zajęcia prowadzą dydaktycy legitymujący się nie tylko znaczącym dorobkiem naukowym w wybranej dyscyplinie nauk o zarządzaniu, ale także szerokim doświadczeniem biznesowym.

4. SPECJALNOŚCI

Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze prowadzony jest bez podziału na specjalności. 

5. DODATKOWE INFORMACJE

Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze prowadzony jest przez Katedrę Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne (MSE) i studenci moją możliwość dodatkowego rozwijania wiedzy oraz zdobywania umiejętności i kompetencji uczestnicząc w przedsięwzięciach organizowanych przez Katedrę np. w cyklicznym seminarium "Dni Europejskie". Mogą także współpracować przy tworzeniu artykułów, czy uczestniczyć w konferencjach naukowych organizowanych przez Katedrę MSE i inne ośrodki akademickie w Polsce i za granicą. Tego typu aktywność studencka i doświadczenie dzięki niej zdobyte są wysoko cenione przez pracodawców.

Studenci mogą korzystać z bezpośredniego i pośredniego wsparcia kadry naukowo-dydaktycznej w podejmowanych działaniach w obszarze naukowym, organizacyjnym, zawodowym i prospołecznym. Mogą także rozwijać swoje zainteresowania naukowe i zawodowe oraz wzbogacać kompetencje dzięki dostępnej bogatej ofercie tutoringu akademickiego.

Skontaktuj się z nami

Joanna Wąchała

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice

Angelika Gagracz

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice