Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (MSG) - studia II stopnia

1. OPIS STUDIÓW

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze to kierunek odpowiadający współczesnym potrzebom prowadzenia działalności w praktycznie każdym obszarze gospodarki. Procesy integracyjne Polski zarówno z Unią Europejską, jak i całą gospodarką światową (m.in. USA, Chiny, kraje Afryki) oraz przyśpieszenie umiędzynarodowienia wywołane rewolucją cyfrową i wszechobecnością nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych powodują rosnące zapotrzebowanie na profesjonalistów potrafiących w takich uwarunkowaniach skutecznie działać i wykorzystywać pojawiające się szanse. Dotyczy to zarówno działalności prowadzonej na rynkach zagranicznych, jak i na rynku krajowym, na którym funkcjonuje coraz więcej konkurencyjnych firm międzynarodowych.

Atuty i przewagi Kierunku to:

  • dostosowany do aktualnych potrzeb i oczekiwań rynku pracy program studiów, będący efektem konsultacji z praktykami, w tym również absolwentami kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze oraz współpracy z przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność międzynarodową; program uwzględnieniający światowe trendy kształcenia w dziedzinie umiędzynarodowienia działalności gospodarczej;
  • program kształcenia uwzględniający kompleksowy, interdyscyplinarny zakres zagadnień niezbędnych do kierowania działalnością w warunkach umiędzynarodowienia (przedmioty z dziedziny ekonomii, finansów, prawa, stosunków politycznych, zarządzania, rozwoju kompetencji miękkich i analitycznych, pracy zespołowej i projektowej);
  • treści przedmiotów uwzględniające najbardziej aktualne procesy i zjawiska związane z prowadzeniem działalności we współpracy z partnerem zagranicznym lub na rynku zagranicznym, a także zawierające dobre praktyki i doświadczenia firm prowadzących już taką działalność.

Studia na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze dostarczają pogłębionej wiedzy oraz umożliwiają rozwój umiejętności i zdobycie kompetencji niezbędnych do profesjonalnego prowadzenia działalności w środowisku międzynarodowym, w tym dotyczących m.in.: praw, prawidłowości i zasad funkcjonowania podmiotów w systemie międzynarodowym, zależności i relacji w nim występujących, zasad tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości i ekspansji zagranicznej, analizowania procesów zachodzących w gospodarce krajowej i światowej, identyfikowania możliwości własnego rozwoju, kreatywnego rozwiązywania problemów dotyczących biznesu międzynarodowego, podejmowania innowacyjnych działań w warunkach otwartych rynków i gospodarek, realizowania prac projektowych, komunikowania się z otoczeniem, kompetentnego wykorzystania specjalistycznej terminologii, w tym także w językach obcych.

2. KORZYŚCI

Studia II stopnia na Kierunku MSG ukierunkowane są na kształcenie kadry menedżerskiej i wysokiej klasy specjalistów zdolnych do:

  • kreowania i wdrażania innowacyjnych strategii ekspansji zagranicznej i prowadzenia działalności w środowisku międzynarodowym;
  • skutecznego konkurowania z podmiotami zagranicznymi zarówno na rynku krajowym, jak i za granicą;
  • integrowania interdyscyplinarnej wiedzy w celu identyfikowania okazji i możliwości tkwiących w środowisku międzynarodowym;
  • umiejętnego wykorzystywania szans i osiągania założonych celów odpowiednio wykorzystując zdobytą wiedzę i stale ją uzupełniając oraz stosując innowacyjne narzędzia ICT;
  • dostosowywania się do szybko zachodzących zmian w otoczeniu i uwarunkowaniach prowadzenia biznesu;
  • komunikowania się z partnerami biznesowymi i rozumiejących znaczenie różnic kulturowych w działalności międzynarodowej;
  • rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów w nieprzewidywalnych warunkach środowiska międzynarodowego.

Absolwent kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach międzynarodowych i krajowych, firmach współpracujących z partnerem zagranicznym lub planujących ekspansję zagraniczną, w instytucjach i organizacjach międzynarodowych, w szczególności europejskich, administracji centralnej regionalnej i lokalnej oraz w służbie dyplomatycznej w kraju i placówkach dyplomatycznych za granicą, a także jako przedsiębiorca prowadzący własną działalność w kraju i za granicą.

3. METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ I KADRA NAUKOWA

Zajęcia na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze prowadzone są w formie interaktywnych wykładów, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, studiów przypadku, ćwiczeń opartych na innowacyjnych metodach i nowoczesnych narzędziach dydaktycznych (m.in. narzędziach metody Design Thinking).

Wiedza praktyczna i przykłady zastosowania wiedzy teoretycznej przekazywane są także na spotkaniach/warsztatach z udziałem praktyków mających bezpośrednie doświadczenie w internacjonalizacji działalności lub przedstawicieli instytucji powiązanych z taką działalnością.

Studenci Kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze mają możliwość indywidualizacji ścieżki rozwoju poprzez udział w indywidualnym programie tutoringu akademickiego (program roczny). Mogą także korzystać z bezpośredniego i pośredniego wsparcia kadry w podejmowanych działaniach w obszarze naukowym, organizacyjnym, zawodowym i prospołecznym. Studenci mogą również uczestniczyć w projektach i sieciach integrujących społeczność studencką i w ten sposób budować sieci trwałych relacji, z których w przyszłości będą mogli czerpać korzyści.

Zajęcia na Kierunku prowadzi profesjonalna kadra wykładowców z doświadczeniami eksperckimi, realizująca systematycznie badania w obszarach swoich specjalizacji i rozwijająca wiedzę, w tym aktywnie uczestnicząca w konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych oraz prowadząca wykłady gościnne na uczelniach zagranicznych w Europie (m.in. w Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Słowenii, Szwajcarii, Czechach, Słowacji, Rosji, na Węgrzech, Litwie, Łotwie i w Estonii) i w USA.

4. SPECJALNOŚCI

Kierunek nie jest podzielony na specjalności.

5. DODATKOWE INFORMACJE

Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze prowadzony jest przez Katedrę Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne.

Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w ramach indywidualnych programów tutoringu akademickiego, budować sieci współpracy i uczestniczyć w wydarzeniach (w tym konferencjach naukowych) organizowanych przez lub przy współudziale Studenckiego Koła Naukowego „International Challenge” aktywnie działającego przy Katedrze Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych.

Kadra naukowo-dydaktyczna oraz studenci Kierunku współpracują m.in. z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, Famur S.A., Izbą Gospodarki Elektronicznej.

Dla Studentów kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze co roku organizowany jest ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę magisterską, dzięki czemu Absolwenci mogą zdobyć uznanie i wyróżnienie w skali całego kraju.

Prowadzone są także Studia Podyplomowe na kierunkach „Handel Zagraniczny” oraz „Handel Transgraniczny na Rynku Elektronicznym”.