Zarządzanie - studia II stopnia

1. OPIS STUDIÓW

Studia na kierunku Zarządzanie oferują fascynującą podróż do wnętrza przedsiębiorstw i nie tylko. Wybierając ten kierunek na II stopniu student będzie miał okazję do poznania w stopniu zaawansowanym funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw i organizacji. Student będzie miał okazję przyswoić m. in. najnowsze koncepcje zarządzania, zarządzania strategicznego, przedsiębiorczości i marketingu, negocjacji i mediacji, analizy strategicznej, badań operacyjnych, a także prawa cywilnego. Dowie się jak zarządzać projektami, w tym międzynarodowymi, jakością, zasobami ludzkimi, finansami przedsiębiorstw, a także zdobędzie zaawansowaną wiedzę dotyczącą procesów organizacyjnych i przywództwa. 

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie, absolwent będzie przygotowany do pracy zarówno w charakterze przedsiębiorcy, przywódcy, menedżera średniego i przede wszystkim wyższego szczebla, doradcy i konsultanta w organizacjach, a także do założenia i prowadzenia własnego biznesu. Będzie przygotowany do podjęcia studiów na poziomie III, w Szkole Doktorskiej.

Dzięki nabytej wiedzy teoretycznej i praktycznej w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości, skutecznie będzie umiał rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem w organizacjach, przygotowaniem strategii i prowadzeniem biznesu. Będzie potrafił analizować finanse i konsekwentnie planować działania firmy. Pozna metody, narzędzia i techniki, które wykorzysta w praktyce, jako przyszły menedżer, przywódca bądź przedsiębiorca, na stanowiskach zarządczych. Zdobyte wiedza i umiejętności w zakresie języków obcych pozwolą także na pracę w organizacjach międzynarodowych, w różnych instytucjach Unii Europejskiej, również w przedsiębiorstwach globalnych, na szczeblu zarządczym.

W ofercie studiów na kierunku Zarządzanie znajdują się specjalności z zakresu zarządzania, zasobów ludzkich, zarządzania projektami oraz marketingu. Zachęcamy do wyboru jednej z nich, tej która najlepiej odpowiada zainteresowaniom i predyspozycjom Studenta.

Absolwenci kierunku Zarządzanie dysponują stosowną wiedzą i umiejętnościami praktycznego wykorzystania narzędzi, metod i technik menedżerskich, analizy i diagnozy procesów zachodzących w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu, umiejętnościami komunikacyjnymi potrzebnymi do skutecznego przywództwa, rozwiązywania konfliktów i negocjacji. Absolwent potrafi inicjować działania i podejmować wyzwania, działając samodzielnie i w zespołach.

Zakończenie studiów związane jest z przygotowaniem pracy magisterskiej, która ma charakter projektu badawczego związanego z zarządzaniem, na poziomie i w zakresie wiedzy o charakterze specjalistycznym, osadzonej w szerokiej problematyce studiowanego Kierunku. Uzyskane wyniki staną się skutecznym argumentem w rozmowach kwalifikacyjnych z pracodawcą i mogą być przedmiotem konkursów w zakresie studiowanego kierunku, przedmiotem aplikacji o stypendia naukowe, granty i o członkostwo w organizacjach krajowych i międzynarodowych.

2. KORZYŚCI

Absolwent kierunku Zarządzanie na drugim stopniu potrafi:

 • diagnozować procesy i zjawiska zachodzące we współczesnym przedsiębiorstwie, na ich podstawie proponować usprawnienia w zarządzaniu firmą,
 • zdobywać klientów i kooperantów poprzez propozycje i umiejętne wdrażanie unikatowego modelu biznesu,
 • wprowadzać innowacje i współtworzyć wartość z klientem oraz kooperantem,
 • przeprowadzić badania rynku i interpretować wyniki, a na ich podstawie zaplanować i kontrolować działania w przedsiębiorstwie, 
 • dokonać analizy strategicznej, na potrzeby podejmowanych decyzji strategicznych przedsiębiorstwa i sam takie decyzje podejmować,
 • zarządzać projektem w skali krajowej i międzynarodowej,
 • formułować strategie funkcjonalne: HR, finansową, marketingową, 
 • napisać biznesplan i strategię własnej działalności,
 • organizować, wdrażać i kontrolować przedsięwzięcia strategiczne i operacyjne w firmie.

Po ukończeniu studiów na drugim stopniu można podjąć pracę jako:

 • członek zarządu, menedżer średniego i wyższego szczebla, w zakresie zarządzania, zarządzania projektem, HR , zarządzania jakością, zarządzania finansami przedsiębiorstw, marketingu, 
 • przedsiębiorca prowadzący własny biznes,
 • specjalista na kierowniczym stanowisku, do spraw realizacji strategii funkcjonalnych i narzędziowych: reklamy, wizerunku, PR,
 • koordynator, kierownik, lider zespołu ds. badań opinii publicznej i rynku.

Przykładowe instytucje i firmy, w których może pracować po ukończeniu drugiego stopnia studiów:

 • duże i małe przedsiębiorstwa,
 • korporacje międzynarodowe i globalne działające w regionie śląskim, całym kraju i za granicą,
 • własna firma,
 • firmy rodzinne,
 • organizacje rządowe i pozarządowe,
 • ośrodki badania opinii publicznej i rynku,
 • e-biznes,
 • media tradycyjne i elektroniczne,
 • agencje doradztwa personalnego,
 • agencje public relations i reklamowe.

3. METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ I KADRA NAUKOWA

Zajęcia na kierunku Zarządzanie prowadzone są w formie wykładów i interaktywnych ćwiczeń, jak również wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach. Studenci rozwiązują studia przypadków, wykorzystując poznane metody zarządzania, analizy strategicznej, finansowej i marketingowej. Zapraszamy dyrektorów firm i instytucji na mini-wykłady, co pokazuje zarządzanie przedsiębiorstwem w praktyce. Kadrę stanowią wykwalifikowani nauczyciele akademiccy publikujący książki i artykuły w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, jak również praktycy z biznesu. Nabyte w trakcie studiów umiejętności i kompetencje pozwalają studentom na podjęcie pracy już w trakcie trwania studiów.

4. SPECJALNOŚCI

Specjalności na II stopniu
Biznes i administracja
Marketing
Przedsiębiorczość i innowacyjność
Specjalność menedżerska (tylko studia niestacjonarne)
Zarządzanie w usługach
Zarządzanie projektami międzynarodowymi (tylko studia stacjonarne)
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie relacjami z klientami
Zarządzanie zasobami ludzkimi

5. DODATKOWE INFORMACJE

 • Program kierunku Zarządzanie jest systematycznie konsultowany i aktualizowany w oparciu o sugestie Rady Programowej, której członkami są pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni i ośrodka zagranicznego oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej i absolwenci.

 • W grudniu 2020 roku zostało podpisane porozumienie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną w zakresie współudziału w tworzeniu i realizacji strategii Kierunku Zarządzanie, realizacji zadań dydaktycznych i naukowych, a w szczególności opieki merytorycznej nad studentami Kierunku i praktyk. Porozumienie obejmuje doradztwo zawodowe i coaching.

 • Studenci Kierunku Zarządzanie mają możliwość samodzielnego kształtowania programu studiów w części obejmującej szeroką gamę przedmiotów swobodnego wyboru oferowanych na Kierunku, w języku polskim i obcym. 

 • Studenci mogą skorzystać z pełnej indywidualizacji ścieżki kształcenia oraz indywidualnej organizacji studiów, a także Tutoringu Akademickiego. 

 • Na kierunku działają koła naukowe otwarte na studentów kierunku Zarządzanie, m.in. Koło Naukowe Turystyki "KoNTiki", Koło Naukowe "Human Resource Development", Koło Naukowe Zarządzania "Synergia", Naukowe Koło "AD_VENTURE" oraz International Business Research Club.

 • Dla studentów Kierunku Zarządzanie, przewidziane są indywidualne spotkania z Kuratorem i Menedżerem Kierunku oraz pomoc w aplikacji do wielu organizacji krajowych i międzynarodowych, z którymi nawiązano współpracę, m.in. GABER (Global Academy of Business & Economic Research) - gaberconference.org; The Academy of Business and Retail Management www.abrmr.com i wiele innych.

Skontaktuj się z nami

Joanna Wąchała

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice

Angelika Gagracz

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice