Zarządzanie - studia II stopnia

1. OPIS STUDIÓW

Studia na drugim stopniu kierunku Zarządzanie oferują zaawansowaną, fascynującą podróż do wnętrza przedsiębiorstw i dają możliwość poznania funkcjonowania współczesnych organizacji. Wybierając ten kierunek Student pozna m. in. najnowsze koncepcje zarządzania, zarządzania strategicznego, marketingu przedsiębiorczości, negocjacji i badań operacyjnych, a także prawa cywilnego. Dowie się jak zarządzać projektami międzynarodowymi, jakością, zasobami ludzkimi, finansami przedsiębiorstw, a także zdobędzie zaawansowaną wiedzę dotyczącą marketingu, przywództwa, przedsiębiorczości i procesów organizacyjnych.

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie będzie przygotowany do pracy zarówno w charakterze przedsiębiorcy, przywódcy, menedżera średniego i wyższego szczebla, doradcy i konsultanta w organizacjach, a także do założenia i prowadzenia własnego biznesu.

Dzięki nabytej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu skutecznie będzie umiał rozpoznawać, diagnozować oraz rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem w organizacjach, przygotowaniem strategii i prowadzeniem biznesu. Będzie potrafił analizować finanse i planować działania firmy. Pozna metody, narzędzia i techniki, które wykorzysta w praktyce, jako przyszły menedżer, przywódca bądź przedsiębiorca. Z powodzeniem będzie mógł wdrażać i realizować oryginalne strategie. Zdobyte umiejętności i wiedza w zakresie języków obcych pozwolą także na pracę w organizacjach międzynarodowych, w różnych instytucjach Unii Europejskiej, a także w przedsiębiorstwach zajmujących się zarządzaniem na szczeblu międzynarodowym.

W ofercie studiów na kierunku Zarządzanie znajduje się wiele specjalności z zakresu zarządzania, zasobów ludzkich zarządzania projektami oraz marketingu. Zachęcamy do wyboru jednej z nich, która najlepiej odpowiada zainteresowaniom i predyspozycjom Studenta.

Absolwenci kierunku Zarządzanie dysponują umiejętnościami praktycznego wykorzystania narzędzi, metod i technik menedżerskich, analizy i diagnozy procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, umiejętnościami komunikacyjnymi potrzebnymi do rozwiązywania konfliktów, skutecznego przywództwa i negocjacji.

Zakończenie studiów związane jest z przygotowaniem pracy magisterskiej, która ma charakter projektu badawczego związanego z zarządzaniem, czym będzie mógł się pochwalić przed przyszłym pracodawcą.

Po ukończeniu studiów będzie mógł podjąć studia doktoranckie (trzeciego stopnia) w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

2. KORZYŚCI

Absolwent kierunku Zarządzanie na drugim stopniu potrafi:

 • diagnozować procesy i zjawiska zachodzące we współczesnym przedsiębiorstwie, na ich podstawie proponować usprawnienia w zarządzaniu firmą,
 • zdobywać klientów poprzez zaproponowanie unikatowego modelu biznesu,
 • wprowadzać innowacje i współtworzyć wartość z klientem,
 • przeprowadzić badania rynku, zaplanować i kontrolować działania w przedsiębiorstwie, dokonać analizy strategicznej,
 • zarządzać projektem w skali międzynarodowej,
 • realizować projekty kampanii reklamowych i strategii marketingowych,
 • formułować strategie funkcjonalne: marketingową, HR, finansową,
 • napisać biznesplan i strategię własnej działalności,
 • podejmować decyzje strategiczne i operacyjne.

Po ukończeniu studiów na pierwszym stopniu można pracować jako:

 • menedżer średniego i wyższego szczebla, marketingu, HR, zarządzania projektem, zarządzania jakością, zarządzania finansami przedsiębiorstw,
 • przedsiębiorca prowadzący własny biznes,
 • specjalista od spraw reklamy, wizerunku, PR,
 • badacz opinii publicznej i rynku,
 • specjalista do spraw wizerunku, HR.

Przykładowe instytucje i firmy, w których może pracować po ukończeniu drugiego stopnia studiów:

 • duże i małe przedsiębiorstwa,
 • korporacje międzynarodowe działające w regionie śląskim, całym kraju i za granicą,
 • własna firma,
 • firmy rodzinne,
 • organizacje rządowe i pozarządowe,
 • ośrodki badania opinii publicznej i rynku,
 • e-biznes,
 • media tradycyjne i elektroniczne,
 • agencje doradztwa personalnego,
 • agencje public relations i reklamowe.

3. METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ I KADRA NAUKOWA

Zajęcia na kierunku Zarządzanie prowadzone są w formie wykładów i interaktywnych ćwiczeń, jak również wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach. Studenci rozwiązują studia przypadków, wykorzystując poznane metody zarządzania, analizy strategicznej, marketingowej i finansowej. Zapraszamy dyrektorów firm i instytucji na mini-wykłady, co pokazuje zarządzanie przedsiębiorstwem od podszewki. Kadrę stanowią wykwalifikowani nauczyciele akademiccy publikujący książki i artykuły w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, jak również praktycy z biznesu. Nabyte w trakcie pracy kompetencje i umiejętności pozwalają studentom na efektywne podjęcie pracy już w trakcie trwania studiów.

4. SPECJALNOŚCI

Specjalności na II stopniu
Marketing
Przedsiębiorczość
Specjalność menedżerska (tylko studia niestacjonarne)
Zarządzanie w usługach
Zarządzanie projektami międzynarodowymi (tylko studia stacjonarne)
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie relacjami z klientami
Zarządzanie zasobami ludzkimi

5. DODATKOWE INFORMACJE

 • Program kierunku Zarządzanie jest konsultowany przez Wydziałową Radę Biznesu składającą się z dyrektorów firm;
 • W roku 2018 kierunek Zarządzanie uzyskał bardzo dobrą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
 • Na kierunku działają koła naukowe, np. Koło HR, Koło Przedsiębiorczości Ad_venture;
 • Po ukończeniu 2-go stopnia studiów można podjąć studia doktoranckie.