Przejdź do menu Przejdź do treści

Specjalność: Zarządzanie ryzykiem w organizacjach

1. Opis specjalności

Organizacje podejmujące wielorakie działania obciążone są możliwością wystąpienia ryzyka w procesie realizowania oczekiwanych celów. Dlatego w ramach kierunku Zarządzanie Publiczne powstała specjalność Zarządzanie ryzykiem w organizacjach. Dla zarządzających w organizacjach istotną kwestią staje się umiejętność radzenia sobie i pokonywania przeszkód mogących pojawiać się na drodze do osiągania zamierzonych celów. Aby turbulencje otoczenia, w którym działają organizacje zarówno non-profit jak i for-profit przezwyciężać niezbędne jest identyfikowanie ryzyka. Sama jednak świadomość istnienia ryzyka nie oznacza posiadania umiejętności wystrzegania się go lub ominięcia – potrzebne są także kompetencje do prawidłowego zarządzania ryzykiem, które można zdobyć na specjalności Zarządzanie ryzykiem w organizacjach.

Funkcjonowanie w sferze praktyki związane jest obecnie z wykonywaniem zawodu menedżera ds. zarządzania ryzykiem (Risk Manager). Wymogi ustawowe oraz praktyki organizacyjne wymuszają konieczność zarządzania ryzykiem na gruncie praktycznym. Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte przez Absolwenta tej specjalności posiadają szeroki walor uniwersalności. Zdobyte kompetencje zapewnią Absolwentowi dużą elastyczność na rynku pracy, ponieważ ryzyko występuje niemal wszędzie. Należy jednak nim zarządzać, co odnosi się praktycznie do wszystkich organizacji publicznych (jednostki sektora finansów publicznych – finanse publiczne i zarządzanie), komercyjnych (spółki giełdowe, firmy, bankowość, ubezpieczenia, inwestycje – zarządzanie i finanse komercyjne), organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia – zarządzanie i finanse organizacji trzeciego sektora). 

2. Czego się nauczysz

Podczas studiów studenci nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Międzynarodowych standardów zarządzania ryzykiem,
 • Metodyki zarządzania ryzykiem,
 • Metod identyfikacji i analizy ryzyka w organizacji,
 • Kontroli i audytu wewnętrznego,
 • Ubezpieczeń jako metody zarządzania ryzykiem,
 • Zarządzania ryzykiem personalnym,
 • Zarządzania kryzysowego,
 • Zastosowania metod symulacyjnych w kwantyfikacji ryzyka,
 • Wykorzystania narzędzi informatycznych w zarządzaniu ryzykiem,
 • Zarządzania ryzykiem operacyjnym i finansowym,
 • Zarządzania ryzykiem projektów.

3. Gdzie znajdziesz zatrudnienie

Absolwent specjalności Zarządzanie ryzykiem w organizacjach zatrudnienie znajdzie w zasadzie w każdej nowoczesnej organizacji – ryzyko prowadzonej działalności dotyczy bowiem każdego typu organizacji – publicznej, prywatnej czy sektora pozarządowego. Stanowiska menedżerów ryzyka (lub departamentów zarządzania ryzykiem czy komórek organizacyjnych ds. zarządzania ryzykiem) obecnie funkcjonują w takich podmiotach jak:

 • jednostki sektora finansów publicznych – zarządzanie ryzykiem w finansach publicznych,
 • przedsiębiorstwa komercyjne - spółki giełdowe, firmy, bankowość, ubezpieczenia, inwestycje – zarządzanie ryzykiem w finansach komercyjnych,
 • organizacje pozarządowe - fundacje, stowarzyszenia, podmioty ekonomii społecznej.

4. Dodatkowe INFO

Kierunek Zarządzanie Publiczne jest prowadzony przez Katedrę Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych we współpracy z Katedrą Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego i Katedrą Polityki Społecznej i Gospodarczej. Zajęcia wynikające z programu studiów prowadzone są także przez pracowników pozostałych Katedr działających w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca