Przejdź do menu Przejdź do treści

Zarządzanie publiczne – studia magisterskie na UE Katowice

Zarządzanie publiczne to kierunek łączący wiedzę teoretyczną z rozwojem praktycznych kompetencji, dający nowe spojrzenie na działalność organizacji non-profit i tych przedsiębiorstw prywatnych dla których ważna jest społeczna odpowiedzialność w prowadzonej działalności. Wybór tego kierunku studiów  jest idealny dla osób, które cechuje nie tylko humanistyczna wrażliwość, ale także chęć posiadania twardych umiejętności, między innymi zarządzania ryzykiem, zarządzania finansami, zielonego zarządzania oraz wykorzystywania instrumentów komputerowego wspomagania do podejmowania decyzji i komunikowania. W procesie kształcenia szczególny nacisk kładziony jest na kompleksowe przygotowanie studenta do efektywnego pełnienia funkcji zarządczych w organizacjach.

Zakres przekazywanej wiedzy oraz jej interdyscyplinarność polegająca na łączeniu perspektyw gospodarczych i psychospołecznych przyczynia się do budowania rzetelnych podstaw teoretycznych i praktycznych, niezbędnych dla zrozumienia złożonych zjawisk społecznych i ekonomii behawioralnej a także ich wpływu na procesy rozwoju organizacji, społeczeństwa, państwa oraz gospodarki.

Dlaczego warto?

Uczestnictwo w zajęciach na kierunku Zarządzanie publiczne to możliwość udziału w innowacyjnym projekcie dydaktycznym dającym szansę na zdobycie wiedzy teoretycznej, wykorzystania doświadczeń biznesowych wykładowców, współudziału w tworzeniu rozwiązań problemów zarządzania, które pojawiają się w organizacjach działających w sektorze publicznym, społecznym i prywatnym wszędzie tam gdzie istnieje potrzeba zwrócenia szczególnej uwagi na tworzenie zrównoważonego rozwoju. 

Kierunek Zarządzanie publiczne wyróżniają trzy wyjątkowe ścieżki specjalizacyjne, które są odpowiedzią na poszukiwane na rynku pracy kompetencje:

 • Zielone zarządzanie w gospodarce publicznej,
 • Zarządzanie podmiotami leczniczymi,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacjach publicznych.

Kompetencje po studiach

W trakcie studiów Zarządzanie Publiczne uzyskasz wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na: 

 • stosowanie nowoczesnych metod i technik zarządzania w organizacjach publicznych, społecznych i prywatnych,
 • zarządzanie ryzykiem, finansami i zasobami ludzkimi w organizacjach publicznych, społecznych i prywatnych,
 • wykorzystywanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych do zarządzania w organizacjach publicznych, społecznych i prywatnych,
 • uczestniczenie w procesie sprawowania władzy poprzez umiejętność tworzenia polityk publicznych,
 • zarządzanie w organizacjach, które zaspokajają między innymi takie potrzeby społeczne jak bezpieczeństwo publiczne i socjalne, sport, kultura, ochrona zdrowia, rekreacja, zabezpieczenie społeczne, ochrona środowiska,
 • inspirowanie zmian społecznych i gospodarczych, wykorzystując do tego procesu dostępne zasoby oraz siły społeczne w środowiskach lokalnych,
 • kreatywne działania polegające na tworzeniu międzysektorowych rozwiązań organizacyjnych np. partnerstwa publiczno-prywatne.

Możliwości pracy po studiach

Absolwent kierunku Zarządzanie publiczne jest nie tylko przygotowany do pracy w administracji publicznej, jednostkach i instytucjach systemu ochrony zdrowia i ubezpieczeń zdrowotnych, w instytucjach ochrony środowiska, podmiotach gospodarki komunalnej, instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych, organizacjach pozarządowych ale również w firmach konsultingowych i innych przedsiębiorstwach cechujących się społeczną odpowiedzialnością w działaniach. Jego szeroka wiedza i różnorodne umiejętności sprawiają, że z powodzeniem może także pracować w biznesie, bowiem współczesna gospodarka potrzebuje kompetentnych specjalistów, którzy potrafią twórczo rozwiązywać złożone problemy, projektować i wdrażać innowacyjne rozwiązania nie tylko w organizacjach sektora publicznego, lecz także prywatnego i społecznego.

Program studiów

Przygotowany program studiów Zarządzanie publiczne składa się z dwóch części:

 • przedmiotów obowiązkowych między innymi: współczesne koncepcje i metody zarządzania publicznego, zarządzanie finansami jednostek sektora finansów publicznych, zarządzanie zmianą, przedsiębiorczość publiczna, partycypacja w zarządzaniu, zarządzanie jakością
 • przedmiotów dla specjalności:
  • Zielone zarządzanie w gospodarce publicznej (np. zielone finanse, źródła informacji o środowisku, transformacja energetyczna, proekologiczne procedury administracyjne)
  • Zarządzanie w podmiotach leczniczych (np. kontrola zarządcza w jednostkach ochrony zdrowia, analiza i rozpoznanie potrzeb zdrowotnych, planowanie finansowe w jednostkach ochrony zdrowia)
  • Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacjach publicznych (np. cyberbezpieczeństwo, komunikacja w sytuacjach kryzysowych, ryzyko w projektach publicznych, mapowanie ryzyka w organizacjach)

Wykładowcy

Zajęcia na kierunku Zarządzanie publiczne prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra posiadająca nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktyczną w zakresie działania organizacji, szczególnie publicznych i społecznych. W zajęciach czynnie uczestniczą także praktycy zatrudnieni w organizacjach publicznych, społecznych i biznesowych. Wykorzystywane sposoby uczenia, w tym techniki multimedialne, design thinking, studia przypadków, gry edukacyjne są ukierunkowane na maksymalne zaangażowanie studentów w proces nabywania przez nich wiedzy i kompetencji praktycznych. W miarę możliwości studenci uczestniczą także w konferencjach związanych z obszarem zarządzania publicznego, pracach projektowych realizowanych na rzecz praktyki, biorą udział w wyjazdach studialnych i pracach koła naukowego.

Po więcej informacji, jak wyglądają zajęcia zapraszamy na stronę: https://www.facebook.com/kzpins

Współpraca

Współpracujemy z liczną grupą organizacji – publicznych, społecznych i prywatnych m.in.

 • Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej/Katowice,
 • Narodowy Fundusz Zdrowia OW Katowice,
 • Betamed SA,
 • Urząd Miasta Mikołów,
 • Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Katowicach,
 • HSBC Holdings plc., 
 • SPZOZ Sanatorium MSWiA w Krynicy Zdroju,
 • Śląski Bank Spółdzielczy Silesia w Katowicach, 
 • EU-CONSULT Sp. z o.o. Gdańsk,
 • Baks Sp. z o.o., 
 • Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej,
 • Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój,
 • Starostwo Powiatowe w Pszczynie, 
 • Urząd Miasta Bierunia,
 • Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich,
 • NFZ OW Śląski,
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Infrastruktura

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, a także interaktywnych warsztatów. Do Twojej dyspozycji jest rozbudowana infrastruktura uczelni: nowoczesne biblioteki, sale multimedialne, basen, siłownia, strefy wypoczynku, darmowe parkingi i Wi-Fi.

Erasmus+

Studenci kierunku Zarządzanie Publiczne mogą korzystać z bogatej oferty studiów i praktyk zagranicznych (ponad 300 uczelni i firm na całym świecie). Najczęściej wyjeżdżają do Hiszpanii, Włoch, Portugalii, ale również mogą skorzystać z oferty stypendialnej do Izraela, Kolumbii, Tajwanu, Albanii, Egiptu.

Opinie

Po jakich kierunkach można studiować?

Na Zarządzanie publiczne zapraszamy wszystkich absolwentów studiów I stopnia ukończonych na UE Katowice oraz w innych publicznych i prywatnych uczelniach ekonomicznych, a także pozostałych uczelni wyższych, którzy są zainteresowani rozwojem wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie Zarządzania Publicznego.

Przykładowe kierunki po których można kontynuować studia II stopnia na kierunku Zarządzania Publiczne to: ekonomia, finanse i rachunkowość, administracja. Ukończenie II stopnia studiów na kierunku Zarządzanie Publiczne pozwala na wybieranie różnorodnych ścieżek edukacyjnych oraz podnoszenie kwalifikacji i umiejętności w ramach studiów podyplomowych np. Menedżer kultury, Audyt i kontrola wewnętrzna w biznesie i administracji publicznej, Bezpieczeństwo i ochrona cyberprzestrzeni.

1. Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym

Wejdź na stronę www.irk2.ue.katowice.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów. Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.

UWAGA! Jesteś jeszcze przed obroną, również możesz aplikować na studia. Wpisz w wykształceniu wyższym dokument jaki posiadasz (lub który bronisz np. w czerwcu/ lipcu 2024r.) oraz rok i kraj wydania. Potem wybierz interesujący Cię kierunek.

2. Wgraj do podania zdjęcie

Uwaga: Zdjęcie jest niezbędne do wygenerowania podania o przyjęcie na studia. 

Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno mieć rozmiary co najmniej 500 x 625 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 5 MB.

Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. nr. 167 poz 1131).

Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

3. Uzupełnij podanie o dane z dyplomu

Podania, do których nie zostaną wprowadzone wyniki, nie zostaną rozpatrzone. Sprawdź, czy wprowadzone dane pokrywają się z wynikami uzyskanymi w dyplomie. Wpisz dokładną i pełną nazwę uczelni wydającej dyplom, nazwę wydziału (jeżeli jest!), nazwę kierunku i specjalności oraz ocenę i datę wydania dokumentu - wszystko zgodnie z danymi na dyplomie lub zaświadczeniu o obronie.

4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł w internetowym systemie rekrutacji.

Jeśli to możliwe, nie czekaj z wpłatą do ostatniego dnia rekrutacji. Opłatę uważa się za rozliczoną w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu. W systemie IRK2 pojawi się informacja ze statusem "opłacono". W przypadku braku zaksięgowania opłaty prosimy o kontakt z Działem rekrutacji rekrutacja@ue.katowice.pl.

UWAGA! W przypadku, gdy fakt dokonania przez kandydata opłaty rekrutacyjnej uiszczonej w terminie nie zostanie odnotowany w systemie IRK, dzień po zakończonej rejestracji należy dostarczyć do Działu rekrutacji dowód wpłaty (osobiście, przez osobę trzecią lub zeskanować i wysłać na adres: rekrutacja@ue.katowice.pl.

Niedopełnienie niniejszego obowiązku wyklucza z postępowania rekrutacyjnego.

Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne.

5. Sprawdź wyniki

W wyznaczonym terminie w systemie pojawi się informacja o kwalifikacji na studia. Otrzymasz także wiadomość o kwalifikacji e-mailem, na adres podany podczas rejestracji. 

Zakwalifikowanie na studia, nie oznacza, przyjęcia na studia. To informacja od Uczelni, że możesz podjąć studia na wybranym kierunku.

Teraz kolej na Ciebie!

Jeśli chcesz podjąć studia na kierunku, na który Cię zakwalifikowano konieczne jest złożenie dokumentów w wymaganym terminie.

6. Skompletuj dokumenty

 1. Podanie na studia wydrukowane z systemu – nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach. Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.
 2. Oryginał dyplomu i suplementu albo zaświadczenie o ukończeniu studiów*.
 3. Dowód osobisty, który przedstawisz do wglądu.
 4. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego – jeśli kierunek prowadzony jest w języku angielskim.

Pamiętaj o konieczności okazania oryginałów dokumentów dot. wykształcenia oraz wykonania ich kserokopii przed wizytą w biurze Rekrutacji. Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce. Wzór napisu na teczkę pobierz z systemu IRK, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

*Jeśli nie posiadasz jeszcze wydanego dyplomu to możesz do dokumentów załączyć oryginał zaświadczenia o przebytej obronie. Zaświadczenie powinno zawierać nazwę uczelni, tryb i kierunek studiów, uzyskany tytuł zawodowy, datę i ocenę obrony, pieczęć i podpis osoby upoważnionej. Jednak możesz zostać przyjęty dopiero po okazaniu oryginału dyplomu i suplementu, w terminie 30 dni po obronie. 

7. Złóż dokumenty

Sprawdź w terminarzu dni i godziny urzędowania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złóż komplet dokumentów:

Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (IV poziom)
ul. Bogucicka 5
40-287 Katowice

Pamiętaj, że dokumentów nie musisz składać osobiście! (szczegóły poniżej).

1. Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym

Wejdź na stronę www.irk2.ue.katowice.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów. Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.

UWAGA! Jesteś jeszcze przed obroną, również możesz aplikować na studia. Wpisz w wykształceniu wyższym dokument jaki posiadasz (lub który bronisz np. w czerwcu/ lipcu 2024r.) oraz rok i kraj wydania. Potem wybierz interesujący Cię kierunek.

2. Wgraj do podania zdjęcie

Uwaga: Zdjęcie jest niezbędne do wygenerowania podania o przyjęcie na studia. 

Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno mieć rozmiary co najmniej 500 x 625 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 5 MB.

Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. nr. 167 poz 1131).

Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

3. Uzupełnij podanie o dane z dyplomu

Podania, do których nie zostaną wprowadzone wyniki, nie zostaną rozpatrzone. Sprawdź, czy wprowadzone dane pokrywają się z wynikami uzyskanymi w dyplomie. Wpisz dokładną i pełną nazwę uczelni wydającej dyplom, nazwę wydziału (jeżeli jest!), nazwę kierunku i specjalności oraz ocenę i datę wydania dokumentu - wszystko zgodnie z danymi na dyplomie lub zaświadczeniu o obronie.

4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł w internetowym systemie rekrutacji.

Jeśli to możliwe, nie czekaj z wpłatą do ostatniego dnia rekrutacji. Opłatę uważa się za rozliczoną w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu. W systemie IRK2 pojawi się informacja ze statusem "opłacono". W przypadku braku zaksięgowania opłaty prosimy o kontakt z Działem rekrutacji rekrutacja@ue.katowice.pl.

UWAGA! W przypadku, gdy fakt dokonania przez kandydata opłaty rekrutacyjnej uiszczonej w terminie nie zostanie odnotowany w systemie IRK, dzień po zakończonej rejestracji należy dostarczyć do Działu rekrutacji dowód wpłaty (osobiście, przez osobę trzecią lub zeskanować i wysłać na adres: rekrutacja@ue.katowice.pl.

Niedopełnienie niniejszego obowiązku wyklucza z postępowania rekrutacyjnego.

Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne.

5. Sprawdź wyniki

W wyznaczonym terminie w systemie pojawi się informacja o kwalifikacji na studia. Otrzymasz także wiadomość o kwalifikacji e-mailem, na adres podany podczas rejestracji. 

Zakwalifikowanie na studia, nie oznacza, przyjęcia na studia. To informacja od Uczelni, że możesz podjąć studia na wybranym kierunku.

Teraz kolej na Ciebie!

Jeśli chcesz podjąć studia na kierunku, na który Cię zakwalifikowano konieczne jest złożenie dokumentów w wymaganym terminie.

6. Skompletuj dokumenty

 1. Podanie na studia wydrukowane z systemu – nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach. Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.
 2. Oryginał dyplomu i suplementu albo zaświadczenie o ukończeniu studiów*.
 3. Dowód osobisty, który przedstawisz do wglądu.
 4. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego – jeśli kierunek prowadzony jest w języku angielskim.

Pamiętaj o konieczności okazania oryginałów dokumentów dot. wykształcenia oraz wykonania ich kserokopii przed wizytą w biurze Rekrutacji. Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce. Wzór napisu na teczkę pobierz z systemu IRK, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

*Jeśli nie posiadasz jeszcze wydanego dyplomu to możesz do dokumentów załączyć oryginał zaświadczenia o przebytej obronie. Zaświadczenie powinno zawierać nazwę uczelni, tryb i kierunek studiów, uzyskany tytuł zawodowy, datę i ocenę obrony, pieczęć i podpis osoby upoważnionej. Jednak możesz zostać przyjęty dopiero po okazaniu oryginału dyplomu i suplementu, w terminie 30 dni po obronie. 

7. Złóż dokumenty

Sprawdź w terminarzu dni i godziny urzędowania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złóż komplet dokumentów:

Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (IV poziom)
ul. Bogucicka 5
40-287 Katowice

Pamiętaj, że dokumentów nie musisz składać osobiście! (szczegóły poniżej).

Opłaty

Sprawdź opłaty za studia dla obywateli Polski, krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz osób legitymujących się ważną Kartą Polaka:

Studia stacjonarne prowadzone w języku polskim  bezpłatne 
Opłata rekrutacyjna85 PLN
Opłata za semestr studiów niestacjonarnych drugiego stopnia   4000 PLN [szczegóły i zniżki]

Limit miejsc

50 

Skontaktuj się z nami

Joanna Wąchała

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice
+48 32 257 7152

Katarzyna Zajdel

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice
+48 32 257 7011

Karolina Żelazek

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice
+48 32 257 7012
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3