Specjalność: Zielone zarządzanie w gospodarce publicznej

1.Opis specjalności

Specjalność Zielone zarządzanie w gospodarce publicznej wyposaża absolwenta w wiedzę i umiejętności dotyczące rozwiązywania złożonych problemów, przed którymi stoi współcześnie społeczeństwo, środowisko i gospodarka. Teraz bardziej niż kiedykolwiek świat potrzebuje wysoko wykwalifikowanych, oddanych specjalistów, którzy rozumieją mechanizmy powodujące zmianę klimatu i jej wpływ na nasze społeczeństwo oraz skutki środowiskowe związane z działalnością człowieka. Świat potrzebuje specjalistów, którzy potrafią projektować i wdrażać rozwiązania, skutecznie komunikować je interesariuszom i podnosić poziom wiedzy naukowej społeczeństwa. 

Wskazana specjalność zapewnia studentom naukowe zrozumienie systemów ekologicznych i społecznych, mające zastosowanie w kontekście zarządzania lub tworzenia polityki. Studenci uczą się oceniać, zarządzać i monitorować skutki środowiskowe organizacji, uczestniczyć w multidyscyplinarnych pracach projektowych, a także rozwijać umiejętności krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów i badań. Specjalność ta umożliwia również wykształcenie określonych kompetencji społecznych dotyczących: świadomości ekologicznej i obywatelskiej, zaangażowania i kreatywności w rozwiązywaniu problemów, innowacyjności oraz elastyczności działania. 

Zrównoważony rozwój i zielone zarządzanie muszą być obecne w prawie wszystkich sektorach: począwszy od sektora publicznego po nowoczesne sektory przemysłu, rolnictwo, energetykę, aż po tradycyjny sektor produkcyjny. Dla dużych branż radzenie sobie z tym wyzwaniem nie jest już alternatywą, ale pilną potrzebą menedżerów, którzy chcą wykorzystać swoje zaangażowanie w karierę inspirowaną innowacjami. Studia w zakresie zielonego zarządzania dostarczają narzędzi do obsługi zmiany zarówno w sektorze publicznym, jak i w przedsiębiorstwach, przyczyniając się tym samym do przekształcenia elementu kultury organizacyjnej w czynnik wspierający osiąganie celów ekonomicznych. Specjalność szkoli zatem nowych menedżerów transformacji ekologicznej, inspirując kadrę kierowniczą, specjalistów oraz eko-przedsiębiorców, którzy chcą być źródłem nowych przedsięwzięć i zielonych start-upów. 

Wyzwaniem jest szkolenie menedżerów jutra. Nasz program jest zatem zaprojektowany zgodnie z jasnym i jednoznacznym nastawieniem: nadszedł czas, aby przejść od ideału do praktyki.

2. Czego się nauczysz

Podczas studiów studenci nabywają  wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Prawa ochrony środowiska, 
 • Podstaw zarządzania środowiskowego w organizacjach,
 • Źródeł informacji o środowisku,
 • Ekoetyki,
 • Zielonych finansów,
 • Inwestycji proekologicznych,
 • Gospodarki obiegu zamkniętego,
 • GIS w zielonym zarządzaniu,
 • Ubezpieczeń środowiskowych,
 • Uwarunkowań i konsekwencji transformacji energetycznej,
 • Proekologicznych procedur administracyjnych,
 • Edukacji ekologicznej i partycypacji społecznej w zarządzaniu środowiskowym.

3. Gdzie znajdziesz zatrudnienie

Absolwent specjalności Zielone zarządzanie w gospodarce publicznej przygotowany jest w szczególności do pracy na różnych szczeblach administracji samorządowej i rządowej, w instytucjach ochrony środowiska, podmiotach gospodarki komunalnej, instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych, organizacjach pozarządowych, ośrodkach badawczych oraz firmach konsultingowych. Szczególnie jego wiedza będzie przydatna w następujących organizacjach:

 • Instytucje i organy administracji publicznej w zakresie ochrony środowiska,
 • Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej;,
 • Podmioty gospodarki komunalnej,
 • Instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, 
 • Organizacje pozarządowe, 
 • Ośrodki i instytuty badawcze,
 • Przedsiębiorstwa i korporacje odpowiedzialne środowiskowo, wdrażające ekoinnowacje oraz systemy zarządzania środowiskiem,
 • Własna działalność gospodarcza, w tym ekoinnowacyjne start-upy ,
 • Firmy konsultingowe zajmujące się kwestiami środowiskowymi.

4. Dodatkowe INFO

Kierunek Zarządzanie Publiczne jest prowadzony przez Katedrę Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych we współpracy z Katedrą Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego i Katedrą Polityki Społecznej i Gospodarczej. Zajęcia wynikające z programu studiów prowadzone są także przez pracowników pozostałych Katedr działających w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. 

Dodatkowe informacje o kierunku: 

https://www.ue.katowice.pl/jednostki/katedry/we/katedra-zarzadzania-publicznego-i-nauk-spolecznych/aktualnosci/article/prezentacja-kierunku-zarzadzanie-publiczne-studia-i-stopnia.html 

oraz 

https://www.ue.katowice.pl/jednostki/katedry/we/katedra-zarzadzania-publicznego-i-nauk-spolecznych/aktualnosci/article/prezentacja-kierunku-zarzadzanie-publiczne-studia-ii-stopnia.html

Kurator Kierunku: Aldona Frączkiewicz-Wronka: aldona.fraczkiewicz-wronka@uekat.pl
Menedżer Kierunku: Karolina Szymaniec-Mlicka: karolina.szymaniec-mlicka@uekat.pl