Przejdź do menu Przejdź do treści

Promocja w mediach własnych Uczelni

Dział Komunikacji wspiera działania komunikacyjne i informacyjne organizatorów konferencji m.in. poprzez zamieszczanie informacji o konferencji, wraz z materiałami audiowizualnymi (zdjęcia, filmy, dźwięki, itp.) w mediach własnych uczelni: serwis WWW (3 wersje językowe: polska, angielska i rosyjska), mediach społecznościowych, Newsletter (Elektroniczny Biuletyn Uczelniany), grafiki na ekranach w bud. A oraz CNTI. Treść ogłoszeń/relacji* itp. należy przesłać na adres info@ue.katowice.pl

Możliwe jest także zamieszczenie informacji o konferencji w kalendarzu wydarzeń na stronie głównej serwisu Uczelni. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszenia wydarzenia dostępny na stronie www.ue.katowice.pl/kalendarz 

* w przypadku ogłoszeń w języku angielskim organizator przesyła informację w języku publikacji

Zasady publikowania informacji w kanałach Uczelni

Zasady ogólne

 1. Informacje zamieszczane w kanałach Uczelni powinny dotyczyć wydarzeń z życia Uniwersytetu, organizowanych lub współorganizowanych przez Uniwersytet, a także wiadomości dla społeczności akademickiej.
 2. Prawo zgłoszenia informacji przysługuje jednostkom organizacyjnym, pracownikom dydaktycznym, studentom, organizacjom studenckim i kołom naukowym Uniwersytetu.
 3. Treść oraz forma informacji nie mogą naruszać przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
 4. Za pomocą kanałów własnych nie można świadczyć usług reklamowych ani komercyjnych. Wyjątek stanowią podmioty, z którymi Uczelnia podpisała umowy o współpracy. 
 5. Redaktor serwisu WWW Uczelni może wyrazić zgodę na publikowanie informacji o partnerach, sponsorach lub instytucjach niekomercyjnych poszczególnych przedsięwzięć wraz z odnośnikami do ich serwisów internetowych.

Zasady publikowania informacji w serwisie Uczelni PL i EN

 1. Wszelkie treści umieszczane w serwisie lub przesyłane do publikacji powinny być zgodne z Zasadami tworzenia tekstów na potrzeby stron WWW, dostępnymi na stronie www.ue.katowice.pl/pomoc.
 2. W przypadku zgłaszania aktualności należy kierować się wymaganiami dotyczącymi przesyłanych informacji do publikacji w serwisie. W przypadku niezastosowania się do wymagań może nastąpić odmowa umieszczenia w serwisie informacji o wydarzeniu. Aktualności należy wysyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:info@ue.katowice.pl.
 3. Jednostki zainteresowane zamieszczaniem informacji w języku angielskim są zobowiązane do przesłania przetłumaczonych treści za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@ue.katowice.pl.
 4. O publikacji informacji w serwisie decyduje redaktor serwisu.
 5. O umieszczeniu w serwisie elementów nietypowych, takich jak: bannery, skrypty, itp. decyduje redaktor serwisu. Za dostarczenie dodatkowych elementów graficznych odpowiada osoba zgłaszająca informację. Materiały graficzne wymagają zgody grafika 
 6. Redaktor serwisu może odmówić umieszczenia w serwisie materiału informacyjnego ze względu na jego wady merytoryczne lub redakcyjne, a materiału graficznego ze względu na jego parametry techniczne, niezgodność z Systemem Identyfikacji Wizualnej Uczelni oraz brak posiadania praw do opublikowania materiału zgodnie z prawem autorskim. Informacja o odmowie zostanie przekazana autorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  Aby uzyskać akceptację materiału graficznego wykorzystujące elementy SIW Uczelni prosimy o kontakt z grafikiem: grafik@ue.katowice.pl

 7. Redaktor serwisu jest upoważniony do dokonywania modyfikacji zgłoszonej informacji zgodnie z przyjętymi zasadami redagowania treści w porozumieniu z jej autorem lub właścicielem merytorycznym.
 8. Informacje nadsyłane jako aktualności publikowane są w ciągu 24 godzin lub w najbliższym dniu roboczym od ich poprawnego zgłoszenia.
 9. Informacje publikowane w serwisie zostają zamieszczone wraz z określeniem ich autora (imię, nazwisko, funkcja/tytuł naukowy, jednostka organizacyjna).
 10. Wraz z wysłaniem zgłoszenia informacji jej autor bądź właściciel merytoryczny wyraża zgodę na publikację w serwisie jego danych osobowych (imię, nazwisko, funkcja/tytuł naukowy, jednostka organizacyjna).
 11. W przypadku wystąpienia istotnych zmian w treści informacji dopuszcza się możliwość utworzenia kolejnej informacji uwzględniającej zaistniałe zmiany.
 12. Okres publikacji informacji wynosi maksymalnie 7 dniprzed datą wydarzenia oraz maksymalnie 7 dni po wydarzeniu. O przedłużeniu okresu publikowania informacji decyduje redaktor serwisu.
 13. Redaktor serwisu nie dokonuje przeredagowania treści w zamieszczonych wcześniej aktualnościach, ale w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do ingerencji w ich treść, w porozumieniu z autorem lub właścicielem merytorycznym.
 14. Informacje będące aktualnościami publikuje się chronologicznie, według daty przesłania informacji, z zastrzeżeniem ust. 11.
 15. W przypadku publikacji informacji o wyjątkowym znaczeniu dla Uniwersytetu, redaktor serwisu może podjąć decyzję o nadaniu jej wyższej rangi, poprzez umieszczenie jej w rotatorze newsów na stronie głównej lub w formie TOP w jednej z czterech kategorii newsów: Uczelnia, Studenci, Nauka i Biznes, Kandydaci. 

Zasady publikowania galerii zdjęć

 1. Istnieje możliwość umieszczenia zdjęć w galerii zdjęć(liczba zdjęć nie powinna przekraczać 40, a długość dłuższego boku powinna być nie większa niż 800 pikseli).
 2. Materiały należy wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@ue.katowice.pl.

Zasady publikowania informacji na ekranach

 1. Skrócona treść informacji opublikowanych w serwisie Uczelni może być zamieszczona w formie grafiki wyświetlanej na monitorach w budynkach: A i CNTI.
 2. Materiały w rozdzielczości 1920x1080 należy wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@ue.katowice.pl.

Zasady publikowania informacji w Elektronicznym Biuletynie Uczelnianym

 1. Newsletter UE w Katowicach - Elektroniczny Biuletyn Uczelniany - wydawany jest w miesiącach od października do czerwca raz w tygodniu, w pozostałym okresie raz na dwa, trzy tygodnie w zależności od natężenia informacji. Odbiorcami wydawnictwa są dziennikarze oraz społeczność i sympatycy UE w Katowicach.
 2. Informacje publikowane są w pięciu kategoriach: "Nadchodzące wydarzenia", "Wydarzyło się", "Warto wiedzieć", "Osiągnięcia", "Informacje dla studentów".
 3. Raz w miesiącu publikuje się również Informacje z posiedzeń organów kolegialnych UE w Katowicach, a także "Nowości wydawnicze".
 4. Informacje publikowane na stronie uczelni w formie aktualności mogą być zamieszczone w Elektronicznym Biuletynie Uczelnianym.
 5. Materiały do opublikowania w EBU należy wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@ue.katowice.pl.
 6. Elektroniczny Biuletyn Uczelniany redaguje Dział Komunikacji.

Dodawanie wydarzenia do kalendarza 

Aby dodać wydarzenie do kalendarza wydarzeń na stronie głównej Uczelni należy wypełnić formularz: 
www.ue.katowice.pl/kalendarz/zglos-wydarzenie.html 

Wydarzenia dodawane są do kalendarza nie później niż 48 godzin od momentu wysłania poprawnie wypełnionego zgłoszenia. 

Zasady publikowania informacji w mediach społecznościowych Czytaj więcej

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca