Sieci międzynarodowe

Zasady przepływu dokumentów oraz tworzenia bazy danych międzynarodowych sieci, konsorcjów i towarzystw naukowych:

  • Pracownik ubiegający się o pokrycie opłaty członkowskiej (opłata instytucjonalna lub indywidualna) ze środków dydaktycznych uczelni powinien zwrócić się pisemnie do Prorektora ds. Edukacji i Internacjonalizacji, Prof. Sławomira Smyczka z prośbą o wyrażenie zgody na opłatę członkowską wraz z informacją jakie korzyści uzyska Uczelnia należąc do danej sieci/konsorcjum.
  • Po uzyskaniu zgody oryginał faktury oraz wypełnione oświadczenie należy przekazać do Biura Komunikacji.
  • Jednostką bilansującą wydatki w zakresie opłat członkowskich zarówno indywidualnych jak i instytucjonalnych w międzynarodowych sieciach, konsorcjach i towarzystwach naukowych (zwanych dalej sieciami) jest Biuro Komunikacji (BK).
  • Zgodnie z instrukcją zamówień publicznych wszelkie wydatki planowane w tym zakresie należy corocznie zgłaszać do BK.
  • Raz w roku (lipiec) BK dokonuje analizy i przedstawia Prorektorowi listę sieci zagranicznych, do których uczelnia powinna należeć ze względu na prestiż, dostęp do materiałów informacyjnych, światowe trendy czy możliwości „networkingu” wraz z informacją o kosztach.
  • Raz w roku (marzec) w imieniu Prorektora ds. Edukacji i Internacjonalizacji do pracowników naukowych oraz administracyjnych wysyłany jest mail przypominający o potrzebie ewidencjonowania międzynarodowych sieci, do których należy uczelnia z prośbą o uzupełnienie formularza i bieżące informowanie BK.
  • W związku z potrzebą ewidencji międzynarodowych sieci, konsorcjów i towarzystw naukowych do których należą pracownicy/jednostki Uczelni (niezależnie od źródła finansowania) prosimy o bieżące  aktualizowanie informacji wypełniając formularz online.    
  • Wszyscy pracownicy są zobowiązani do bieżącego informowania o wszelkich zmianach dot. uczestnictwa w sieciach.
  • Na podstawie zgłoszeń BK aktualizuje listę sieci na stronach WWW uczelni (pl i ang.).