Słownik akademicki

Uniwersytet dokłada wszelkich starań, by zarówno w kraju, jak i za granicą prezentować spójny wizerunek. Jednym z jego aspektów jest konsekwentne stosowanie ujednoliconego tłumaczenia nazw jednostek Uczelni oraz najpopularniejszych pojęć akademickich. 

Zachęcamy do zapoznania się z poniższym słownikiem. W przypadku chęci dodania/przetłumaczenia nowych pojęć należy skontaktować się z Biurem Internacjonalizacji.

Jednostka organizacyjnaOrganizational units
ArchiwumArchives
Biblioteka Główna CINiBAMain Library (CINiBA)
Biblioteka SpecjalistycznaSpecialist Library
Biuro Doskonałości NaukowejScientific Excellence (Office)
Biuro DydaktykiTeaching Office
Biuro Gospodarki MajątkiemProperty Management
Biuro Infrastruktury InformatycznejIT Infrastructure
Biuro InternacjonalizacjiInternationalization (Office)
Biuro LogistykiLogistics (Office)
Biuro Obsługi WydziałówFaculties Support (Office)
Biuro Organizacyjno-KancelaryjneOrganization and Administration (Office)
Biuro Regulacji WewnętrznychInternal Regulations (Office)
Biuro RektorskieRector's Office
Biuro Rozwoju KadrHR Development (Office)
Biuro Systemów InformatycznychIT Systems (Office)
Biuro TechniczneTechnical Support
Biuro Wsparcia InformatycznegoIT Support
Biuro Współpracy MiędzynarodowejInternational Relations (Office)
Biuro Zamówień PublicznychPublic Procurement (Office) 
Biuro Zarządzania Jakością KształceniaTeaching Quality Management (Office)
Biuro Zarządzania KadramiPersonnel Management  (Office)
Centrum Badań i RozwojuResearch and Development Center 
Centrum InformatyczneIT Center
Centrum Języków ObcychForeign Language Center
Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami  Careers Service and Alumni Relations 
Centrum Kształcenia przez Całe ŻycieLifelong Learning Center
Centrum MarketinguMarketing Center
Centrum Wsparcia Osób ze Szczególnymi PotrzebamiSupport (Center) for Special Needs Students
Centrum Wychowania Fizycznego i SportuPhysical Education and Sports Center
Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w KatowicachChoir of the University of Economics in Katowice
Dział AnalizFinancial Analysis (Unit)
Dział Badań, Ekspertyz i Konsultingu Research, Consultancy and Expert Advice
Dział Badań NaukowychScientific Research (Unit)
Dział Doskonalenia Jakości KształceniaTeaching Quality Assurance (Unit)
Dział e-Learningu   e-Learning (Unit)
Dział Finansowo-KsięgowyFinance and Accounting (Unit)
Dział Inwentaryzacji Inventory Control
Dział KomunikacjiCommunications (Unit)
Dział Mobilności MiędzynarodowejInternational Mobility (Unit)
Dział Ochrony Informacji NiejawnychPersonal Data Protection (Unit)
Dział Parametryzacji i Pozycjonowania UniwersytetuUniversity Parametric Evaluation and Positioning (Unit)
Dział Planowania DydaktykiTeaching Schedule (Unit)
Dział PłacPayroll
Dział Pozyskiwania i Realizacji ProjektówProject Acquisition and Implementation (Unit)
Dział Programów MiędzynarodowychInternational Programs (Unit)
Dział PromocjiPromotion (Unit)
Dział Radców PrawnychLegal Counsel
Dział Rekrutacji Admissions Office
Dział SocjalnySocial Services (Unit)
Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń Postgraduate Studies and Professional Training 
Dział Windykacji i Rozliczeń ze StudentamiStudent Fees and Debt Collection (Unit)
Dział Wsparcia Komitetów Naukowych Scientific Committees Support (Unit)    
Dziekanat Kolegium Studiów (Obsługa Studentów)Office for School of Undergraduate and Graduate Studies (Student Services) 
Dziekanat FiliiRybnik Branch Office
Dziekanat Szkoły DoktorskiejDoctoral School Office
Filia w RybnikuRybnik Branch
Inspektor Ochrony DanychData Protection Officer
Jednostki systemu biblioteczno-informacyjnego UE w KatowicachLibrary and IT System (Units)
KanclerzChancellor
Kolegium StudiówSchool of Undergraduate and Graduate Studies  
KwestorBursar
MediatorUniversity Mediator 
Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych Rector's Representative for Classified Information Protection
Pełnomocnik ds. Osób ze Szczególnymi Potrzebami  Rector's Representative for Special Needs Students
Pełnomocnik Rektora ds. Systemu POL-on  Rector's Representative for the POL-on system
Pełnomocnik Rektora ds. Zarządzania Jakością Rector’s Representative for Quality Management
Rzecznik prasowySpokesman  
Sekretariat KanclerzyChancellors' Secretariat
Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego Internal Audit (Coordinator for)
Stanowisko ds. BHP i PpożOccupational Health and Safety and Fire Protection (Coordinator for)
Stanowisko ds. Kancelarii Niejawnej i Obrony CywilnejClassified Information and Civil Defense (Coordinator for)
Stanowisko ds. Kontroli WewnętrznejInternal Control (Coordinator for)
Stanowisko ds. ObronnychDefense Affairs (Coordinator for)
Stanowisko ds. Strategii Rozwoju Uczelni Development Strategy (Coordinator for)
Szkoła DoktorskaDoctoral School
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w KatowicachPublishing House of the University of Economics in Katowice

Zastępca Kanclerza Deputy Chancellor
Zastępca KwestoraDeputy Bursar
Zespół Pieśni i Tańca "Silesianie" Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach    "Silesianie" Song and Dance Ensemble of the University of Economics in Katowice
Wydział EkonomiiFaculty of Economics
Katedra Analiz i Prognozowania Rynku PracyDepartment of Labour Market Forecasting and Analysis
Katedra Badań nad Gospodarką CyfrowąDepartment of Digital Economy Research
Katedra Badań Strategicznych i RegionalnychDepartment of Strategic and Regional Studies
Katedra EkonomiiDepartment of Economics
Katedra Gospodarki Przestrzennej i ŚrodowiskowejDepartment of Spatial and Environmental Economics
Katedra Informatyki EkonomicznejDepartment of Business Informatics
Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w EkonomiiDepartment of Statistical and Mathematical Methods in Economics
Katedra Międzynarodowych Stosunków EkonomicznychDepartment of International Economic Relations
Katedra Polityki Społecznej i GospodarczejDepartment of Social and Economic Policy
Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania InnowacyjnegoDepartment of Entrepreneurship and Management Innovation
Katedra Rynku i KonsumpcjiDepartment of Market and Consumption
Katedra TransportuDepartment of Transport
Katedra Zarządzania OrganizacjamiDepartment of Organizational Management
Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk SpołecznychDepartment of Public Management and Social Sciences
Wydział FinansówFaculty of Finance
Katedra Analiz Gospodarczych i FinansowychDepartment of Economic and Financial Analysis
Katedra Bankowości i Rynków FinansowychDepartment of Banking and Financial Markets
Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń GospodarczychDepartment of Corporate Finance and Insurance
Katedra Finansów PublicznychDepartment of Public Finance
Katedra Informatyki i Rachunkowości MiędzynarodowejDepartment of Business Informatics and International Accounting
Katedra Inwestycji Department of Investment
Katedra Matematyki StosowanejDepartment of Applied Mathematics
Katedra Prawa i UbezpieczeńDepartment of Law and Insurance
Katedra RachunkowościDepartment of Accounting
Wydział Informatyki i Komunikacji Faculty of Informatics and Communication
Katedra Badań OperacyjnychDepartment of Operations Research
Katedra Badań Rynkowych i MarketingowychDepartment of Market and Marketing Research
Katedra Demografii i Statystyki EkonomicznejDepartment of Demography and Economic Statistics
Katedra Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych MediówDepartment of Business Journalism and New Media
Katedra InformatykiDepartment of Informatics
Katedra Inżynierii WiedzyDepartment of Knowledge Engineering
Katedra Projektowania i Analizy KomunikacjiDepartment of Communication Design and Analysis
Katedra Uczenia MaszynowegoDepartment of Machine Learning  
Katedra Zarządzania Relacjami OrganizacjiDepartment of Organizational Relationship Management 
Wydział ZarządzaniaFaculty of Management
Katedra Badań Konsumpcji   Department of Consumer Research
Katedra Ekonomii PolitycznejDepartment of Political Economy
Katedra Logistyki EkonomicznejDepartment of Business Logistics
Katedra Logistyki SpołecznejDepartment of Social Logistics
Katedra MarketinguDepartment of Marketing
Katedra PrzedsiębiorczościDepartment of Entrepreneurship
Katedra Statystyki, Ekonometrii i MatematykiDepartment of Statistics, Econometrics and Mathematics
Katedra Teorii ZarządzaniaDepartment of Management Theory  
Katedra Zarządzania Marketingowego i TurystykiDepartment of Marketing Management and Tourism
Katedra Zarządzania MiędzynarodowegoDepartment of International Management
Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem  Department of Enterprise Management    
Katedra Zarządzania Zasobami LudzkimiDepartment of Human Resources Management
Wersja polskaEnglish version
AbsolutoriumStudies completed without defending the degree
Badanie jakości kształcenia Teaching quality evaluation 
ĆwiczeniaClasses
Doraźne komisje Temporary committees
Duplikat legitymacji studenckiej Student ID card duplicate
Efekty uczenia się Learning outcomes
EgzaminExam
Indywidualna organizacja studiówIndividualized curriculum plan
Indywidualna ścieżka edukacyjnaIndividualised learning pathway
Indywidualny plan i program studiówIndividualized Plan and Program of Studies (IPPS)
Indywidualny rozkład sesjiIndividualized examination period schedule
Jednostki kształcenia ogólnego Teaching units
Karta obiegowa Clearance slip
Karta opisu przedmiotuCourse syllabus
Katedra Department
Kierunek Study program
Kolegium elektorów Electoral College
Kolegium rektorskieRector's Board
Komisja ds. edukacjiSenate Committee for Education
Komisja ds. naukiSenate Committee for Science
Komisja ds. rozwojuSenate Committee for Development
Komisja ds. współpracy międzynarodowejSenate Committee for International Cooperation
Komisja dyscyplinarna do spraw doktorantówDisciplinary Committee for Doctoral Student Affairs
Komisja dyscyplinarna do spraw studentówDisciplinary Committee for Student Affairs
Komisja rekrutacyjnaAdmissions Committee
Komisja stypendialnaStudent Aid Committee
Komitet naukowyScientific Committee
Komitet Naukowy Dyscypliny Ekonomia i Finanse  Scientific Committee for Economics and Finance
Komitet Naukowy Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i JakościScientific Committee for Management and Quality  
Komitet nominacyjnyNomination Commitee
Kurator kierunkuProgram Director
Legitymacja studencka Student ID card
LektoratForeign language class
Menadżer kierunkuProgram Manager 
Odpowiedzialność dyscyplinarnaDisciplinary Liability
Odwoławcza komisja dyscyplinarna do spraw doktorantówDisciplinary Appeals Committee for Doctoral Student Affairs
Odwoławcza komisja dyscyplinarna do spraw studentówDisciplinary Appeals Committee for Student Affairs
Odwoławcza Komisja StypendialnaStudent Aid Appeals Committee
Parlament studenckiStudent Parliament
Plan rzeczowo-finansowyFinancial plan
Praca dyplomowaFinal dissertation 
PraktykaInternship
Procedura antyplagiatowaAnti-plagiarism procedure 
Program studiów Curriculum 
PromotorSupervisor
Publiczna uczelnia akademicka Public university-type higher education institution 
Rada ds. dydaktyki i jakości kształceniaTeaching and Education Quality Council
Rada programowaProgram Council
Rada szkoły doktorskiej Doctoral School Council
Rada UczelniUniversity Council
ReaktywacjaRe-admission
RektoratRectorate building
RecenzentReviewer
Rezygnacja z naukiWithdrawal from a program
Różnice programoweCurriculum differences 
Samorząd doktorantówDoctoral Student Government
Seminarium dyplomowe/magisterskieDiploma/MA seminar
SenatSenate
Sesja egzaminacyjnaExamination period
Stałe komisje Permanent committees
Strategia UczelniUniversity strategy
Student nowoprzyjętyStudent newly enrolled
Student warunkowo przyjęty na następny semestrStudent conditionally enrolled to the next semester
Student zawieszonyStudent suspended
Student powtarzający semestr/rokStudent repeating the semester/year
Stypendium dla osób niepełnosprawnychDisabled students' allowance
Stypendium RektoraRector’s scholarship
Stypendium socjalneNeed‑based scholarship
Suplement dyplomu Diploma supplement
Termin zerowyPre-scheduled examination date
Tryb poprawkowyRetake procedure 
Umowa o naukę Learning contract
Urlop dziekański Dean's leave
Urlop zdrowotnyMedical leave of absence
Wolny słuchaczAuditing student
Wpis warunkowyConditional course credit
Wykład/z egzaminem/z zaliczeniemLecture/with exam/with credit
Wykreślony z listyRemoved from the Student Register
Wypowiedzenie umowy o naukę Termination of the learning contract
Wznowić studiaResume the program 
Zaliczenie bez oceny/z ocenąNon-graded/graded credit
Zaliczenie różnic programowychCompletion of curriculum differences
Zaliczenie semestru z trybem poprawkowymSemester completion with the retake
ZapomogaEmergency financial aid
Stanowisko Position
AdiunktAssistant Professor
Administrator/ProgramistaAdministrator/Programer
AsystentTeaching assistant
Research assistant
Teaching and research assistant
DziekanDean
DyrektorDirector
Główny kasjerHead Cashier
Grafik Graphic designer 
InstruktorInstructor
KierowcaDriver
KierownikHead
Kierownik Obiektu DydaktycznegoManager of the Teaching Facility
LektorForeign Language Teacher
Młodszy specjalistaJunior Specialist
Pracownicy badawczo-dydaktyczniResearch and Teaching Staff
Pracownicy badawczyResearch Staff
ProfesorProfessor
Profesor uczelniAssociate Professor
Profesor wizytującyVisiting professor
ReferentClerk
Samodzielne stanowisko ds. finansowychIndependent Finance Clerk
Samodzielny referentIndependent Clerk
SpecjalistaSpecialist
Starszy referentSenior Clerk
Starszy specjalistaSenior Specialist
WykładowcaLecturer