Słownik akademicki

Uniwersytet dokłada wszelkich starań, by zarówno w kraju, jak i za granicą prezentować spójny wizerunek. Jednym z jego aspektów jest konsekwentne stosowanie ujednoliconego tłumaczenia nazw jednostek Uczelni oraz najpopularniejszych pojęć akademickich. 

Zachęcamy do zapoznania się z poniższym słownikiem. W przypadku chęci dodania/przetłumaczenia nowych pojęć należy skontaktować się z Biurem Strategii Internacjonalizacji.

Jednostka organizacyjnaOrganizational units
ArchiwumArchives
Biblioteka Główna CINiBAMain Library (CINiBA)
Biblioteka SpecjalistycznaSpecialist Library
Biuro Badań i Projektów NaukowychScientific Research and Projects
Biuro Gospodarki MajątkiemProperty Management
Biuro Infrastruktury InformatycznejIT Infrastructure
Biuro LogistykiLogistics (Office)
Biuro Organizacyjno-KancelaryjneOrganization and Administration (Office)
Biuro Regulacji WewnętrznychInternal Regulations (Office)
Biuro RektorskieRector's Office
Biuro Strategii i Jakości KształceniaTeaching Strategy and Quality (Office)
Biuro Strategii InternacjonalizacjiInternationalization Strategy (Office)  
Biuro TechniczneTechnical Support
Biuro Wsparcia InformatycznegoIT Support
Biuro Współpracy MiędzynarodowejInternational Relations (Office)
Biuro Zamówień PublicznychPublic Procurement (Office) 
Biuro Zarządzania DydaktykąTeaching Management (Office)
Biuro Zarządzania KadramiPersonnel Management  (Office)
Centrum Badań i RozwojuResearch and Development Center 
Centrum InformatyczneIT Center
Centrum Języków ObcychForeign Language Center
Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami  Careers Service and Alumni Relations 
Centrum Kształcenia przez Całe ŻycieLifelong Learning Center
Centrum Wsparcia Osób NiepełnosprawnychSupport Center for the Disabled
Centrum Wychowania Fizycznego i SportuPhysical Education and Sports Center
Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w KatowicachChoir of the University of Economics in Katowice
Dział AnalizFinancial Analysis (Unit)
Dział Badań, Ekspertyz i Konsultingu Research, Consultancy and Expert Advice
Dział Doskonalenia Jakości KształceniaTeaching Quality Enhancement (Unit)
Dział EdukacjiEducation (Unit)
Dział Finansowo-KsięgowyFinance and Accounting (Unit)
Dział Inwentaryzacji Inventory Control
Dział Mobilności MiędzynarodowejInternational Mobility (Unit)
Dział Nowych MediówNew Media (Unit)
Dział Obsługi KadrowejStaff Affairs
Dział Obsługi StudentówStudent Services
Dział Ochrony Informacji NiejawnychPersonal Data Protection (Unit)
Dział Organizacji Kształcenia i AnalizTeaching Process Organization and Analysis (Unit)
Dział Parametryzacji i Pozycjonowania UniwersytetuUniversity Parametric Evaluation and Positioning (Unit)
Dział Planowania DydaktykiTeaching Schedule (Unit)
Dział Planowania Polityki Zarządzania KadramiPersonnel Policy (Unit)
Dział PłacPayroll
Dział Programów MiędzynarodowychInternational Programs (Unit)
Dział Radców PrawnychLegal Counsel
Dział Rekrutacji Admissions
Dział Rozwoju KadrPersonnel Professional Development (Unit)
Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń Postgraduate Studies and Professional Training 
Dział Windykacji i Rozliczeń ze StudentamiStudent Fees and Debt Collection (Unit)
Dział Wsparcia Kolegiów College Support Services 
Dział Wsparcia Komitetów Dyscyplinowych Support for Science Discipline Committees (Unit) 
Dziekanat Filii w RybnikuStudent Services in Rybnik Branch
Dziekanat Szkoły DoktorskiejDoctoral Student Services
Dziekanat Szkoły Studiów I i II stopniaOffice for School of Undergraduate and Graduate Studies
Filia w RybnikuRybnik Branch
Inspektor Ochrony DanychData Protection Officer
Jednostki systemu biblioteczno-informacyjnego UE w KatowicachLibrary and IT System (Units)
KanclerzChancellor
KwestorBursar
MediatorUniversity Mediator 
Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych Rector's Representative for Classified Information Protection
Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych  Rector's Representative for the Disabled  
Pełnomocnik Rektora ds. Systemu POL-on  Rector's Representative for the POL-on system
Pełnomocnik Rektora ds. Zarządzania Jakością Rector’s Representative for Quality Management
Rzecznik prasowySpokesman  
Samodzielne Stanowisko ds. Rozwoju i Awansu Naukowego Academic Staff Development and Advancement  
Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego Internal Audit
Stanowisko ds. BHP i PpożOccupational Health and Safety and Fire Protection 
Stanowisko ds. Kancelarii Niejawnej i Obrony CywilnejClassified Information and Civil Defense
Stanowisko ds. Kontroli WewnętrznejInternal Control
Stanowisko ds. ObronnychDefense Affairs
Stanowisko ds. Obsługi Administracyjno-Biurowej Kanclerza i jego ZastępcyAdministrative Support for the Chancellor and Deputy Chancellor
Szkoła DoktorskaDoctoral School
Szkoła Studiów I i II StopniaSchool of Undergraduate and Graduate Studies
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w KatowicachPublishing House of the University of Economics in Katowice

Zastępca Kanclerza Deputy Chancellor
Zastępca KwestoraDeputy Bursar
Zespół Pieśni i Tańca "Silesianie""Silesianie" Song and Dance Ensemble
Kolegium EkonomiiCollege of Economics
Katedra Analiz i Prognozowania Rynku PracyDepartment of Labour Market Forecasting and Analysis
Katedra Badań Strategicznych i RegionalnychDepartment of Strategic and Regional Studies
Katedra EkonomiiDepartment of Economics
Katedra Gospodarki Przestrzennej i ŚrodowiskowejDepartment of Spatial and Environmental Economics
Katedra Informatyki EkonomicznejDepartment of Business Informatics
Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w EkonomiiDepartment of Statistical and Mathematical Methods in Economics
Katedra Międzynarodowych Stosunków EkonomicznychDepartment of International Economic Relations
Katedra Polityki Społecznej i GospodarczejDepartment of Social and Economic Policy
Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania InnowacyjnegoDepartment of Entrepreneurship and Management Innovation
Katedra Rynku i KonsumpcjiDepartment of Market and Consumption
Katedra TransportuDepartment of Transport
Katedra Zarządzania OrganizacjamiDepartment of Organizational Management
Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk SpołecznychDepartment of Public Management and Social Sciences
Kolegium FinansówCollege of Finance
Katedra Analiz Gospodarczych i FinansowychDepartment of Economic and Financial Analysis
Katedra Bankowości i Rynków FinansowychDepartment of Banking and Financial Markets
Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń GospodarczychDepartment of Corporate Finance and Insurance
Katedra Finansów PublicznychDepartment of Public Finance
Katedra Informatyki i Rachunkowości MiędzynarodowejDepartment of Business Informatics and International Accounting
Katedra Inwestycji Department of Investment
Katedra Matematyki StosowanejDepartment of Applied Mathematics
Katedra Prawa i UbezpieczeńDepartment of Law and Insurance
Katedra RachunkowościDepartment of Accounting
Kolegium Informatyki i Komunikacji College of Informatics and Communication
Katedra Badań OperacyjnychDepartment of Operations Research
Katedra Badań Rynkowych i MarketingowychDepartment of Market and Marketing Research
Katedra Demografii i Statystyki EkonomicznejDepartment of Demography and Economic Statistics
Katedra Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych MediówDepartment of Business Journalism and New Media
Katedra InformatykiDepartment of Informatics
Katedra Inżynierii WiedzyDepartment of Knowledge Engineering
Katedra Projektowania i Analizy KomunikacjiDepartment of Communication Design and Analysis
Katedra Zarządzania Relacjami OrganizacjiDepartment of Organizational Relationship Management 
Kolegium ZarządzaniaCollege of Management
Katedra Badań Konsumpcji   Department of Consumer Research
Katedra Ekonomii PolitycznejDepartment of Political Economy
Katedra Logistyki EkonomicznejDepartment of Business Logistics
Katedra Logistyki SpołecznejDepartment of Social Logistics
Katedra MarketinguDepartment of Marketing
Katedra PrzedsiębiorczościDepartment of Entrepreneurship
Katedra Statystyki, Ekonometrii i MatematykiDepartment of Statistics, Econometrics and Mathematics
Katedra Teorii ZarządzaniaDepartment of Management Theory  
Katedra Zarządzania Marketingowego i TurystykiDepartment of Marketing Management and Tourism
Katedra Zarządzania MiędzynarodowegoDepartment of International Management
Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem  Department of Enterprise Management    
Katedra Zarządzania Zasobami LudzkimiDepartment of Human Resources Management
Wersja polskaEnglish version
Doraźne komisje Temporary committees
Duplikat legitymacji studenckiej Student ID card duplicate
Efekty uczenia się Learning outcomes
Indywidualna ścieżka edukacyjnaIndividualised Learning Pathway
Jednostki kształcenia ogólnego Teaching units
Karta obiegowa Clearance slip
Karta opisu przedmiotuCourse syllabus
Katedra Department
Kierunek Study program
Kolegium elektorów Electoral College
Kolegium rektorskieRector's Board
Komisja ds. edukacjiSenate Committee for Education
Komisja ds. naukiSenate Committee for Science
Komisja ds. rozwojuSenate Committee for Development
Komisja ds. współpracy międzynarodowejSenate Committee for International Cooperation
Komisja dyscyplinarna do spraw doktorantówDisciplinary Committee for Doctoral Student Affairs
Komisja dyscyplinarna do spraw studentówDisciplinary Committee for Student Affairs
Komisja rekrutacyjnaAdmissions Committee
Komisja stypendialnaStudent Aid Committee
Komitet naukowyScientific Committee
Komitet nominacyjnyNomination Commitee
Kurator kierunkuProgram Director
Legitymacja studencka Student ID card
Menadżer kierunkuProgram Manager 
Odpowiedzialność dyscyplinarnaDisciplinary Liability
Odwoławcza komisja dyscyplinarna do spraw doktorantówDisciplinary Appeals Committee for Doctoral Student Affairs
Odwoławcza komisja dyscyplinarna do spraw studentówDisciplinary Appeals Committee for Student Affairs
Odwoławcza Komisja StypendialnaStudent Aid Appeals Committee
Parlament studenckiStudent Parliament
Plan rzeczowo-finansowyFinancial plan
Praca dyplomowaFinal dissertation 
Procedura antyplagiatowaAnti-plagiarism procedure 
Program studiów Curriculum 
PromotorSupervisor
Przewodniczący kolegiumHead of the College
Rada ds. dydaktyki i jakości kształceniaTeaching and Education Quality Council
Rada programowaProgram Council
Rada szkoły doktorskiej Doctoral School Council
Rada UczelniUniversity Council
RektoratRectorate building
RecenzentReviewer
Rezygnacja z naukiWithdrawal from a program
Różnice programoweCurriculum differences 
Samorząd doktorantówDoctoral Student Government
SenatSenate
Sesja egzaminacyjnaExamination period
Stałe komisje Permanent committees
Strategia UczelniUniversity strategy
Stypendium dla osób niepełnosprawnychDisabled students' allowance
Stypendium RektoraRector’s scholarship
Stypendium socjalneNeed‑based scholarship
Suplement dyplomu Diploma supplement
Termin zerowyPre-scheduled examination date
Tryb poprawkowyRetake procedure 
Umowa o naukę Learning contract
Wypowiedzenie umowy o naukę Termination of the learning contract
Wznowić studiaResume the program 
ZapomogaEmergency financial aid
Stanowisko Position
AdiunktAssistant Professor
Administrator/ProgramistaAdministrator/Programer
AsystentTeching assistant
Research assistant
Teaching and research assistant
DyrektorDirector
Główny kasjerHead Cashier
Grafik Graphic designer 
InstruktorInstructor
KierowcaDriver
KierownikHead
Kierownik Obiektu DydaktycznegoManager of the Teaching Facility
LektorForeign Language Teacher
Młodszy specjalistaJunior Specialist
Pracownicy badawczo-dydaktyczniResearch and Teaching Staff
Pracownicy badawczyResearch Staff
ProfesorProfessor
Profesor uczelniAssociate Professor
Profesor wizytującyVisiting professor
ReferentClerk
Samodzielne stanowisko ds. finansowychIndependent Finance Clerk
Samodzielny referentIndependent Clerk
SpecjalistaSpecialist
Starszy referentSenior Clerk
Starszy specjalistaSenior Specialist
WykładowcaLecturer