Powołanie pierwszej Rady Uczelni

W czwartek 28 lutego 2019 roku Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przyjął uchwały w sprawie powołania członków pierwszej Rady Uczelni. W jej skład weszło trzech przedstawicieli uniwersytetu, trzy osoby spoza wspólnoty akademickiej oraz – z mocy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - przewodniczący samorządu studenckiego.


Powołanie pierwszej Rady Uczelni

Pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach:

 • prof. zw. dr hab. Janusz Wywiał - kierownik Katedry Statystyki, Ekonometrii i Matematyki,
 • dr hab. Krystian Pera, prof. UE - kierownik Katedry Inwestycji i Nieruchomości,
 • Małgorzata Szwarc - dyrektor Biura Zarządzania Kadrami; członek Senackiej Komisji ds. Nauki.

Przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego:

 • prof. zw. dr hab. Marian Oslislo - nauczyciel akademicki Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Uniwersytetu Technicznego w Koszycach (Słowacja); rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w latach 2005 – 2012; prowadzi studio graficzne "M-Studio",
 • Jolanta Jaworska - dyrektor Government & Regulatory Affairs IBM Polska, Kraje Bałtyckie, Ukraina; University Relations Leader, IBM Polska; wiceprezes Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce; wiceprezes Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych, ABSL Polska,
 • adw. Roman Kusz - Kancelaria Adwokacka adw. Roman Kusz; przewodniczący Komisji Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej; dziekan Izby Adwokackiej w Katowicach; przewodniczący Rady Nadzorczej Górnik Zabrze SSA, sekretarz Rady Nadzorczej Ekstraklasa SA; członek Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W skład Rady Uczelni – z mocy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – wszedł również przewodniczący Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bogdan Matyja.

Kadencja pierwszej Rady potrwa do 31 grudnia 2020 roku.

Zgodnie z art. 18. ust. 1. do zadań Rady Uczelni należy:

 • opiniowanie projektu strategii uczelni;
 • opiniowanie projektu statutu;
 • monitorowanie gospodarki finansowej uczelni;
 • monitorowanie zarządzania uczelnią;
 • wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat;
 • opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni;
 • wykonywanie innych zadań określonych w statucie.

Zgodnie z art. 18. ust. 2. w ramach monitorowania gospodarki finansowej Rada Uczelni:

 • opiniuje plan rzeczowo-finansowy;
 • zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego;
 • zatwierdza sprawozdanie finansowe.