Wspomnienie o Śp. prof. Józefie Kolonko


29 czerwca 2018 roku zmarł Śp. Prof. Józef Kolonko 

Profesor honorowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, Ekonometryk i Statystyk, Naukowiec i Badacz, Nauczyciel akademicki

 

Józef Kolonko urodził się 22 grudnia 1942 r. w Kocierzy. Jako absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu, rozpoczął studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej (WSE) w Katowicach na Wydziale Przemysłu. Bezpośrednio po studiach, które ukończył w 1965 roku odbywał staż asystencki w WSE w Katowicach i jeszcze w tym samym roku został zatrudniony w Katedrze Statystyki u prof. dr. hab. Zbigniewa Pawłowskiego, gdzie w latach 1965-1971 pracował na stanowisku asystenta.

Po obronie pracy doktorskiej pt.: „Ekonometryczny model kształtowania się płac w wybranym przedsiębiorstwie przemysłu maszynowego” w 1971 roku Rada Wydziału Przemysłu nadała Mu stopień doktora nauk ekonomicznych. Za pracę doktorską otrzymał I Nagrodę Komitetu Pracy i Płac. Dziesięć lat później w 1981 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. Obie prace: doktorska i habilitacyjna zostały wyróżnione Nagrodą Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Po uzyskaniu stopnia doktora w latach 1971-1981 roku był zatrudniony na stanowisku adiunkta, a następnie w latach 1981-1991 na stanowisku docenta w Instytucie Ekonometrii. W okresie pomiędzy doktoratem i habilitacją w latach 1975–1978 powołano go na członka Komisji Matematycznej Głównego Urzędu Statystycznego, pełnił funkcję doradcy w okręgowych biurach spisowych. Został także członkiem Polskiego Towarzystwa Statystycznego.

Prof. Józef Kolonko był jednym z założycieli oddziału NSZZ „Solidarność” w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. W 1980 roku przewodniczył Tymczasowej Radzie Zakładowej ZNP, na której zebraniu sprawozdawczo-wyborczym zdecydowano o powołaniu w Uczelni Związku Zawodowego „Solidarność”, następnie został wybrany pierwszym przewodniczącym Uczelnianej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.

Profesor Józef Kolonko był inicjatorem i pierwszym dyrektorem /w latach 1991-2004/ Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej (ŚMSH), należał również do grona współtwórców inicjatywy utworzenia Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie (GWSP).

Był jednym z założycieli i przewodniczących Rady Nadzorczej Górnośląskiego Banku Gospodarczego, Getin Banku oraz przewodniczącym Rady Nadzorczej Górnośląskiego Funduszu Gospodarczego, a także Prezesem Fundacji Edukacji Przedsiębiorczej w Chorzowie, członkiem rad nadzorczych między innymi Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego BDM S.A., Rady Nadzorczej Wodociągów Siemianowickich Aqua-Sprint Sp. z o.o., której przewodniczył w latach 2011-2018.

Reprezentował społeczność akademicką w organach uczelnianych między innymi przyjmując obowiązki członka Senatu Uczelni w kadencjach: 1984–1987, 1987–1990, 1990–1993,1996–1999, 1999–2002, 2002–2005, 2005–2008. Przewodniczył Senackiej Komisji ds. Rozwoju w kadencjach: 1996–1999, 1999–2002 i 2002–2005. oraz Senackiej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej w kadencji 2005–2008. Pełnił również funkcję przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej w latach 2008–2012. W 2011 roku uczestniczył w pracach Senackiej Komisji ds. Nowelizacji Statutu. Był członkiem Komisji Oceny Ryzyka Realizacji Projektów, przewodniczył także Uczelnianej Komisji ds. Studiów Podyplomowych.

Spośród ponad 22 opublikowanych prac, licznych ekspertyz i opinii do ważniejszych Prof. Józef Kolonko zaliczał poniższe publikacje:

  • Zbiór zadań ze statystyki. Cz. 2: Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa. Katowice, WSE, 1974 [Wyd. 2 popr. i uzup. Katowice, AE, 1983] [współaut.: M. Holewa, I. Jendrysik];
  • Analiza dyskryminacyjna i jej zastosowania w ekonomii. Warszawa, PWN, 1980;
  • Quality assurance systems in higher education. Diagnosis, improvement. Ed. by K. Lisiecka, J. Kolonko. Katowice, AE, 2001;
  • Wpływ błędów pomiaru na wyniki wnioskowania statystycznego. „Wiadomości Statystyczne” 2002, nr 11, s. 29–37;
  • Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej. Praca zbiorowa pod red. nauk. J. Kolonki i W. Gamrota. Katowice, AE, 2009.

Za swoją działalność Prof. Józef Kolonko został odznaczony między innymi: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Złotym za Długoletnią Służbę, Złotym Krzyżem za Zasługi dla Województwa Śląskiego, Złotą Odznaką „Zasłużony dla Uniwersytetu Śląskiego”, Medalem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Uchwałą z dnia 21 września 2017 roku Senat Uczelni nadał prof. Józefowi Kolonce tytuł profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Było to jedno z ostatnich wyróżnień akademickich.

Prof. Józef Kolonko zmarł 29 czerwca 2018 r. Pogrzeb odbył się 6 lipca 2018 r.
Podczas Mszy Św. żałobnej w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach w imieniu władz, Senatu Uczelni oraz społeczności akademickiej słowa pożegnania i podziękowania wypowiedział prof. dr hab. Sławomir Smyczek, prorektor ds. Edukacji i Internacjonalizacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Grób prof. Józefa Kolonki znajduje się na katowickim Cmentarzu przy ulicy Henryka Sienkiewicza.

Dziękujemy za nadesłane kondolencje i wyrazy współczucia.

Wspomnienia i kondolencje można nadsyłać na adres Ośrodka Historii i Tradycji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach: ośrodek.historii@ue.katowice.pl