Wybrano Przewodniczącą pierwszej Rady Uczelni

W czwartek 28 marca br. Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wybrał Jolantę Jaworską na stanowisko Przewodniczącej pierwszej Rady Uczelni.


Jolanta Jaworska

Jolanta Jaworska jest dyrektorem Government & Regulatory Affairs IBM Polska, Kraje Bałtyckie, Ukraina University Relations Leader, IBM Polska.

Odpowiada za współpracę administracją publiczną, głównie w zakresie mającym wpływ na rozwój innowacyjnych projektów min. w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego, sztucznej inteligencji, cyfrowych kompetencji oraz projektów inwestycyjnych w sektorze innowacyjnych usług. Jest koordynatorką i współtwórcą wielu programów współpracy między biznesem a środowiskiem akademickim i nauki podnoszącym jakość edukacji oraz kwalifikacje absolwentów, jak wirtualne praktyki MC2, Corporate Readiness Program czy Cybersecurity + dla polskich weteranów.

Przez wiele lat odpowiedzialna za kreowanie polityki zatrudnienia na stanowiskach dyrektora HR w międzynarodowych korporacjach Siemens i IBM Polska oraz zarządzania operacjami w Delta Air Lines, Inc. Jest autorką wielu innowacyjnych projektów CorporateSocialResponsibility i zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce, jak – Smarter Cities Challenge, Executive Service Corps czy telepraca. Pełni funkcję Wice Prezes w Amerykańskiej Izbie Handlowej Polsce, w ABSL - Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych, ekspert w dziedzinie gospodarki cyfrowej i polityki społecznej konfederacji Lewiatan oraz expert PIIT. Magister Ekonomii w Szkole Głównej Handlowej i HRM w Henley Management College, Wielka Brytania.

Od marca 2019 r. pełni funkcję Przewodniczącej pierwszej Rady Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - organu uczelni publicznej wprowadzonego ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W skład Rady na mocy Uchwały Senatu weszło trzech przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego, trzech pracowników Uniwersytetu oraz na mocy Ustawy - Przewodniczący Parlamentu Studenckiego. Więcej informacji

Uroczyste posiedzenie pierwszej Rady Uczelni, podczas którego JM Rektor dr hab. Robert Tomanek, prof. UE oficjalnie wręczył akty nominacyjne członkom Rady odbyło się w poniedziałek 25 marca br. Więcej informacji