Przejdź do menu Przejdź do treści

Google Classroom - instrukcja prowadzenia zajęć 2023/2024

Wszystkie osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne zachęcamy do zapoznania się z instrukcją dotyczącą prowadzenia zajęć z wykorzystaniem platformy Google Classroom. Przypominamy, że wszystkie zajęcia (w tym m.in. wykłady, ćwiczenia, seminaria, lektoraty oraz zajęcia z wychowania fizycznego) muszą zostać utworzone w platformie e-learningowej Google Workspace wcześniej znany jako G Suite dla Szkół i Uczelni (Google Classroom), niezależnie od trybu kształcenia.

Ze względu na:

  • wymogi formalne związane z koniecznością archiwizowania i raportowania dla celów akredytacji,
  • integrację z kontami studentów w domenie uekat oraz z pocztą e-mail,
  • skalę przeprowadzonych zajęć w poprzednim semestrze, a tym samym przeszkolenie pracowników oraz przygotowane materiały/instrukcje,
  • dostępność i łatwą obsługę,
  • dotychczasowe doświadczenia związane z realizacją zajęć online

platforma Google Workspace ze szczególnym uwzględnieniem Google Classroom pełni rolę podstawowej platformy komunikacyjnej między wykładowcami i studentami. Inne narzędzia, w tym m.in. platforma Moodle mogą pełnić jedynie rolę uzupełniającą w stosunku Google Classroom. Jeżeli materiały dydaktyczne będą udostępniane w innej platformie, w utworzonych w Google Classroom zajęciach powinna znaleźć się taka informacja skierowana do jego uczestników.

Google Classroom - prowadzenie zajęć

1) PRZED PROWADZENIEM ZAJĘĆ

Tworzenie i nazywanie zajęć:

Przed rozpoczęciem procesu dydaktycznego w Google Classroom należy utworzyć zajęcia. Wszystkie zajęcia dla każdej grupy zajęciowej powinny zostać wprowadzone jako osobne zajęcia i nazwane zgodnie z instrukcją nazywania zajęć poniżej.  

Zapewnienie informacji o zajęciach:

Niezbędne jest dodanie w każdych zajęciach, jako pierwszego zadania - wstępu/wprowadzenia dla studentów, czyli wytycznych zawierających informację, w jaki sposób będzie przebiegało nauczanie (w tym: program zajęć, efekty uczenia się, z jakich programów będą korzystać studenci, jaka jest preferowana forma kontaktu) oraz informację na temat zaliczenia/egzaminu. Informacje te można dodać np. w formie opisu, pliku PDF lub innego dokumentu.

Nadzorowanie zajęć:

Następnie do każdych zajęć należy dodać w sekcji nauczyciel adres e-mail przypisany do kierunku. Dodanie do kursów wskazanego adresu uprości procedury przygotowywania zestawień i raportów na potrzeby działań kontrolnych i przyznany jest kuratorom kierunków. Lista adresów e-mail właściwych dla prowadzonych przez Państwa zajęć na poszczególnych kierunkach dostępna jest tutaj

Zapraszanie studentów do udziału w zajęciach:

Ostatnim krokiem jest zaproszenie studentów (grupy/grup) do udziału w zajęciach. W tym celu należy zalogować się do Wirtualnej Uczelni, wybrać z zakładki Dydaktyka opcję Grupy. Następnie należy odnaleźć właściwy rodzaj zajęć (wykład/ćwiczenia/laboratoria) i pobrać listę studentów z grupy. W zestawieniu pojawią się dane studentów, którzy przypisani są do wybranych zajęć. Należy skopiować dane adresowe studentów, a następnie wkleić je w panel zaproszenia na platformie Google Classroom. Szczegółowa instrukcja dostępna jest tutaj.

Archiwizacja zajęć:

Przed rozpoczęciem każdego kolejnego semestru, ale nie wcześniej niż przed oddaniem protokołów do dziekanatu, należy wykonać archiwizację zajęć z semestru poprzedniego. Film instruktażowy przedstawiający sposób kopiowania oraz archiwizowania zajęć znajduje się na stronie faq.ci.ue.katowice.pl  

Instrukcja poprawnego nazywania przedmiotów w Google Classroom od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021

Wykłady

Nazwa: nazwa przedmiotu
Sekcja: skrótkierunku_rodzajzajęć_trybipoziom_rokakademicki_semestr

Przykład

Nazwa: Makroekonomia
Sekcja: E_w_SI_20/21_lato

Ćwiczenia/laboratoria

Nazwa: nazwa przedmiotu
Sekcja: skrótkierunku_rodzajzajęć_grupa_trybipoziom_rokakademicki_semestr

Przykład

Nazwa: Makroekonomia
Sekcja dla ćwiczeń: E_ćw_gc01_SI_20/21_lato
Sekcja dla laboratorium: E_lab_gc01_SI_20/21_lato

Seminarium

Nazwa: nazwa przedmiotu
Sekcja: skrótkierunku_rodzajzajęć_trybipoziom_rokpoczątkowy/rokkońcowy_inicjałypromotora_

Przykład

Nazwa: Seminarium magisterskie
Sekcja: E_sem_SI_19/21_SS

Przy czym wartość 19/21 oznacza, że seminarium rozpoczyna się w 2019, a kończy w 2021. Seminarium raz założone na platformie Google Classroom, aktywne jest przez wszystkie semestry jego trwania. W przypadku seminarium istniejącego w semestrze zimowym 2020/2021, które obecnie jest kontynuowane możliwe jest dokonanie korekty nazwy i sekcji, bez konieczności tworzenia nowych zajęć seminaryjnych w semestrze letnim.

Zajęcia prowadzone po angielsku

Nazwa: Strategic Management
Sekcja dla wykładu: IB_l_SII_20/21_summer
Sekcja dla ćwiczeń: IB_cl_SII_20/21_summer
Sekcja dla seminarium: IB_sem_SII_21/21_SS

gdzie cl - classes,  l - lecture

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Nazwa: nazwa przedmiotu
Sekcja: grupawf_Inicjałimienia.nazwiskoinstruktora_rokakademicki_semestr

Przykład

Nazwa: Wychowanie fizyczne
Sekcja: gf01_E.Bronder_20/21_lato

LEKTORATY

Zgodnie z formatem wymaganym przez Centrum Języków Obcych

Tryb i poziom należy wprowadzać wg schematu:

SI - stacjonarne pierwszego stopnia
SII - stacjonarne drugiego stopnia
NI - niestacjonarne pierwszego stopnia
NII - niestacjonarne drugiego stopnia
SIII - Szkoła Doktorska i studia doktoranckie

Uwaga! Wyjątkowo w sytuacji, gdy wykład i ćwiczenia/laboratoria prowadzone są dla jednej grupy i przez tego samego prowadzącego, możliwe jest utworzenie jednych zajęć na platformie Google Classroom ze wskazaniem numeru grupy, której zajęcia dotyczą, a z pominięciem identyfikacji rodzaju zajęć (wykładu/ćwiczeń/laboratoriów). Na podstawie przykładów powyżej w sekcji powinny znaleźć się takie informacje: E_gc01_SI_20/21_lato 

2) W TRAKCIE ZAJĘĆ

Prowadzący są zobowiązani do dodawania w utworzonych zajęciach poszczególnych zadań/spotkań (np. kolejnego wykładu czy ćwiczeń), zgodnie z planem zajęć, nawet jeżeli poszczególne wykłady, ćwiczenia itp. nie są prowadzone zdalnie. Poszczególne zadania powinny zawierać następujące informacje: tytuł wykładu, ćwiczeń, itp., materiały dydaktyczne oraz - w przypadku zajęć e-learningowych - link z zaproszeniem do udziału w konkretnym zadaniu (spotkaniu) na platformie Google Meet.

Materiały dydaktyczne dla studentów przygotowujące do zadania (spotkania) lub linki do nich powinny być udostępnione na platformie Google Classroom z odpowiednim wyprzedzeniem przed planowanymi zajęciami, w terminach uzgodnionych ze studentami, natomiast materiały z danego zadania (spotkania), najpóźniej 1 dzień po zrealizowaniu zadania (spotkania).  

3) PO ZREALIZOWANIU ZAJĘĆ

Ewaluacja jakości kształcenia:

Pod koniec semestru prowadzone będą na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach badania jakości kształcenia. Rekomenduje się udostępnienie czasu na ostatnich lub przedostatnich zajęciach studentom, celem wypełnienia formularza ankiety.

Archiwizacja zajęć:

Przed rozpoczęciem każdego kolejnego semestru, ale nie wcześniej niż przed oddaniem protokołów do dziekanatu, należy wykonać archiwizację zajęć z semestru poprzedniego. Film instruktażowy przedstawiający sposób kopiowania oraz archiwizowania zajęć znajduje się na stronie faq.ci.ue.katowice.pl 

Informacje dodatkowe

W celu usprawnienia przepływu informacji w Uniwersytecie oraz w trosce o terminowość realizowanych zadań, został przygotowany harmonogram zadań nauczyciela akademickiego dostępny pod linkiem. Zadania zostały także zsynchronizowane z kalendarzem Google. Rekomendujemy dodanie kalendarza Google do swoich zasobów oraz ustawienie odpowiednich powiadomień mailowych o zbliżających się zadaniach.

Wskazane jest ustawienie globalnych powiadomień mailowych dla kalendarza, przy czym jedno na 2 tygodnie przed terminem zadania/wydarzenia i kolejne na 7 dni przed jego terminem. Kalendarzem administrują Dział Planowania Dydaktyki oraz Biuro Doskonałości Naukowej, którzy na bieżąco dba o aktualność istniejących zadań oraz dodawanie nowych. Szczegóły dotyczące dodawania kalendarzy oraz ustawiania powiadomień zostały dla Państwa podlinkowane pod odpowiednie hasła powyżej. 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3