Konferencje naukowe we wrześniu


We wrześniu br. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach organizuje cztery konferencje naukowe.

W dniach 16-18 września 2013 r. w Targanicach odbyła się V Konferencja Naukowa pt. Dylematy współczesnego rynku pracy. Organizatorem Konferencji jest Centrum Badań i Studiów nad Rynkiem Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Prof. dr. hab. Leszka Żabińskiego, Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie oraz Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych PAN.

18 września br. w Katowicach rozpoczęła się trzydniowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa "(KO)MEDIA - Konteksty dyskursu medialnego: (ko)munikacja, (ko)operacja, (ko)ntestacja". Tematyka Konferencji dotyczyć będzie m.in. roli mediów i specyfiki komunikowania się w ponowoczesności, dziennikarstwa ekonomicznego, obywatelskiego i profesjonalnego oraz rewolucji technologicznej w komunikowaniu się współczesnego społeczeństwa. Organizatorami Konferencji są: Samodzielny Zakład Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre oraz Nitra Vysoká škola finanční a správní, Praha.

IX Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa pt. "Dokonania Współczesnej Myśli Ekonomicznej – Racjonalność, Efektywność, Etyka" pod Honorowym Patronatem JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Prof. dr. hab. Leszka Żabińskiego odbywa się w dniach 19-21 września 2013 r. w Katowicach. Organizatorem Konferencji jest Katedra Ekonomii, Zakład Historii Myśli Ekonomicznej.

W tym samym czasie ma miejsce Międzynarodowa Konferencja PGV pt. "Społeczeństwo informacyjne w Europie - teraźniejszość i przyszłość" wpisująca się w cykl spotkań "Konsument – Gospodarstwo Domowe – Rynek" organizowana przez Katedrę Rynku i Konsumpcji. Patronat nad Konferencją objęli: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polska Akademia Nauk, Oddział w Katowicach. 

Zachęcamy do zapoznania się z wykazem konferencji naukowych organizowanych przez UE w Katowicach.