prof. zw. dr hab. inż. Celina M. Olszak

Kierownik Katedry
Bogucicka 3
Bud. B; pok. 112
40-228 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje dla Studentów studiów stacjonarnych w sesji zimowej 2019/2020 odbywać się będą w każdy wtorek w godz. od 12:00 do 13:30 w pok. 112B.

Zajmowane stanowiska

Prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak, profesor zwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (UE), z Uczelnią związana jest od 1985 roku. Tutaj uzyskiwała swoje stopnie naukowe i tytuł naukowy:

 1. stopień doktora (1993); stopień doktora habilitowanego (2001); tytuł profesora (2010). W międzyczasie była stypendystką Szwajcarii na Uniwersytecie Technologicznym w Zurichu (ETH);
 2. DAAD na Uniwersytecie Trier w Niemczech;
 3. Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (program Bekkera) na Uniwersytecie Technologicznym w Sydney w Australii (UTS).

W trakcie pracy zawodowej pełniła różne funkcje. Była m.in.:

 1. wicedyrektorem Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej w Katowicach;
 2. dziekanem Wydziału Informatyki w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania w Katowicach;
 3. kierownikiem Zakładu Technologii Informatycznych i Komunikacyjnych UE;
 4. prodziekanem ds. Nauki Wydziału Ekonomii UE;
 5. kierownikiem Katedry Informatyki Ekonomicznej UE;
 6. Dziekanem Wydziału Ekonomii UE.

Odbyła również krótkookresowe wizyty i szkolenia w ośrodkach zagranicznych, m.in.:

 1. Akademie für Führungskräfte der Wirtschaft, Bad Harzburg, Niemcy;
 2. Universität w Magdeburgu, Sachsen-Anhalt, Niemcy;
 3. Victoria University, Melbourne, Australia.

Aktualnie pełni funkcje Przewodniczącej Komitetu Naukowego Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Kierownika Katedry Informatyki Ekonomicznej.

Specjalizacja naukowo-badawcza

Prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak prowadziła badania, w wyniku których powstała nowa wiedza w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości związana:

 1. ze stworzeniem oryginalnej teorii i metodologii projektowania oraz wdrażania inteligentnych systemów wspomagania decyzji w przedsiębiorstwach, z uwzględnieniem paradygmatu gospodarki opartej na wiedzy
 2. opracowaniem, unikatowej na skalę międzynarodową, teorii dotyczącej wspomagania twórczości i innowacyjności organizacyjnej z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Stworzona nowa wiedza służy projektowaniu innowacyjnych procesów biznesowych, opracowywaniu nowych modeli i strategii biznesowych oraz podejmowaniu inteligentnych decyzji zarządczych. Efektem zaimplementowania przez przedsiębiorstwa, zaproponowanych przez Panią Profesor rozwiązań (koncepcyjnych, projektowych, metodycznych i wdrożeniowych), jest zwiększenie ich potencjału konkurencyjnego oraz rozwój nowych produktów i usług wiedzochłonnych. Innymi słowy, efektem prowadzonych przez prof. dr hab. inż. Celinę M. Olszak badań naukowych o znaczeniu międzynarodowym było opracowanie m.in.: (1) oryginalnych narzędzi do wspierania twórczości i innowacyjności w małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP); (2) aktualnego i przyszłego stanu twórczości i innowacyjności MSP z pogranicza polsko-czeskiego;
 3. mapy problemów oraz krytycznych czynników sukcesu wdrażania technologii informatycznych, w tym w przedsiębiorstwach Euroregionu Silesia;
 4. założeń metodycznych i wdrożeniowych dotyczących stosowania systemów analityczno-raportujących w MSP;
 5. mapy problemów dotyczących oddziaływania technologii na rozwój przedsiębiorstw, gospodarki, regionów oraz całego społeczeństwa.

W trakcie pracy zawodowej prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak była kierownikiem lub wykonawcą 25 projektów badawczych, zarówno międzynarodowych, jak i krajowych, pozyskanych w drodze konkursów. Do najważniejszych należą:

 1. Business Intelligence & Big Data for Innovative and Sustainable Development of Organizations, Nr PPN/BEK/2018/1/00126/DEC/1, University of Technology, Sydney, University of Economics in Katowice;
 2. Multi-agent approach in designing of enterprises systems, 9010/R14/R15, University of Economics in Katowice, Technical University in Ostrava;
 3. Information systems for small and medium enterprises in Czech-Polish border, CZ.3.22/3.3.04/12.02994, University of Economics in Katowice, Technical University in Ostrava;
 4. Metodologia komputerowego wspomagania twórczości organizacyjnej, UMO-2013/08/B/HS4/00473, NCN;
 5. Opracowanie systemowego podejścia do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacyjnego – na przykładzie Polski, UMO-2011/01/B/HS4/00974, NCN;
 6. Strategiczne zarządzanie zmianami – nowe czynniki rozwoju województwa śląskiego w kontekście stanu i kierunków rozwoju regionalnego rynku pracy, WND-POKL.08.01.04-24-001/10, projekt systemowy, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego;
 7. Budowa platformy e-learningowej, Narodowa Strategia Spójności, Opracowanie i wdrożenie spójnych działań rozwojowych promujących przemiany w celu zapewnienia wyższych standardów edukacyjnych, ProRoz, EFS, Kapitał Ludzki, NCBiR;
 8. Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015, Centrum Społeczeństwa Informacyjnego oraz Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach;
 9. Analiza kierunków rozwoju i wykorzystania systemów Business Intelligence w zarządzaniu współczesną organizacją, grant KBN, H02D 03928.

Prof. dr hab. Inz. Celina m. Olszak jest autorką, współautorką lub redaktorką ponad 300 publikacji, w tym 15 monografii (m.in.: Advances in Business ICT: New Ideas from Ongoing Research, Springer 2017; Advanced in ICT for Business, Industry and Public Sector, Studies in Computational Intelligence, Springer 2015; Innowacyjna gospodarka. Innowacyjne organizacje. Innowacyjni ludzie, UE, Katowice 2018; Twórcza organizacja. Komputerowe wspomaganie twórczości organizacyjnej, Wydawnictwo Beck, Warszawa, 2017; Strategie i modele gospodarki elektronicznej, PWN 2007; Tworzenie i wykorzystanie systemów Business Intelligence na potrzeby współczesnej organizacji, AE, Katowice 2007; Systemy e-commerce. Technologie internetowe w biznesie, UE, Katowice 2005).

Opracowania naukowe Pani Profesor są przedmiotem licznych cytowań na świecie (liczba cytowań -1646, h-index 17, i10-index 37, według Google Scholar-październik 2019). Jest autorką artykułów naukowych wydanych w prestiżowych, zagranicznych czasopismach naukowych z wysokim IF (m.in.: (1) A Comprehensive Framework of Information System Design to Provide Organizational Creativity Support, “Information & Management”, 2018, Vol, 55, pp. 94-108 IF 4,283; (2) A conceptual framework of information systems for organizational creativity support. Lessons from empirical investigations, “Information Systems Management”, 2018, Vol. 35, No. 1, pp. 29–48, IF 2,042; (3) A Conceptual Framework for Assessing an Organization’s Readiness to Adopt Big Data, “Sustainability”, 2018, Vol. 10(10), 3734, IF, 2,075; (4) Toward better understanding and use of Business Intelligence in organizations, „Information Systems Management”, 2016, Vol. 33, No. 2, s. 105-123, IF 2,042); Big Data-driven Value Creation for Organizations, Proceedings of Hawaii International Conference on System Sciences, pp 164-173, DOI: hdl.handle.net/10125/59457 (140 punktów MNiSzW); Big data in capturing business value, “Information Systems Management”, IF 2,042.

Prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak posiada wybitne osiągnięcia organizacyjne. Rozwijała współpracę międzynarodową na rzecz podnoszenia jakości badań naukowych oraz wspierania rozwoju gospodarczego i społecznego kraju. Była głównym organizatorem i przewodniczącym wielu cyklicznych konferencji oraz seminariów naukowych, zarówno zagranicznych, jak i krajowych, np.:

 1. Business Intelligence & Big Data for Innovative and Sustainable Development of Organizations, Mini-track, Hawaii International Conference on System Sciences (konferencja według ostatniej punktacji MNSzW wyceniona na 140 punktów);
 2. International Workshop on Advances in Business ICT, Federated Conference on Computer Science and Information Systems;
 3. Niemiecko-polskie Rozmowy Eksperckie, poświęcone wykorzystaniu technologii informatycznych w biznesie i edukacji oraz rozwojowi i wdrażaniu systemów e-learningu, Uniwersytet w Magdeburgu, Sachsen-Anhalt, Niemcy;
 4. Twórczość-Innowacyjność-Przedsiębiorczość-Technologie Informacyjne w Organizacjach;
 5. ICT we wspomaganiu twórczości organizacyjnej;
 6. Śląskie Forum Audytu (wspólnie z Polskim Instytutem Audytu i Kontroli Wewnętrznej w Warszawie);
 7. Cykliczna Wydziałowa Konferencja Wydziału Ekonomii - Nowe koncepcje i kierunki badań w ekonomii i zarządzaniu.

Prof. dr hab. inż. Celina Olszak jest członkiem wielu organizacji i towarzystw naukowych (zarówno polskich, jak zagranicznych), np. Informing Science Institute (USA); Canadian Centre of Science and Education; PGV (Pays du Groupe De Vysegrad); The American Research Foundation's Centre for European and Middle Eastern Studies, USA. Jest także członkiem rad programowych wielu konferencji naukowych oraz członkiem rad recenzentów różnych czasopism krajowych i zagranicznych, np.: Associate Editor of “International Business Research” (USA); International Review Board for the “Information Systems Management” (IF), “Information and Management” (IF). 

Prof. dr hab. inż. Celina Olszak w trakcie swojej pracy zawodowej rozwijała współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Pełniła wiele funkcji w instytucjach i gremiach publicznych.Była m.in:.

 1. członkiem Zespołu ds. E-gospodarki i E-usług przy Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach;
 2. członkiem zespołu ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego;
 3. członkiem i konsultantem Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach;
 4. ekspertem komisji Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak opracowywała liczne programy kształcenia i doskonalenia zawodowego na potrzeby regionu. Prowadziła warsztaty według licencyjnego programu menedżerskiego Harzburg Kolleg Katowice w wielu śląskich przedsiębiorstwach. Zrealizowała wiele szkoleń dla menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw (np. w ramach programu Phare, EFS) oraz warsztatów z zakresu komputerowych gier decyzyjnych, organizowanych na zlecenia przedsiębiorstw (m.in.: Huta Katowice, Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, Jastrzębska Spółka Węglowa, Bytomska Spółka Węglowa, Philips Lighting Bielsko-Biała). Wielokrotnie prowadziła też treningi z zakresu menedżerskich analiz i symulacji komputerowych, koordynowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Katowicach.

Pani Profesor uczestniczyła m.in. w opracowaniu:

 1. wstępnych założeń do prac nad rozwojem e-gospodarki w Województwie Śląskim, Zespół ds. E-gospodarki i e-usług, Śląskie Centrum Społeczeństw Informacyjnego, Urząd Marszałkowski, Katowice 2010;
 2. raportu ewaluacyjno-monitoringowego strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015, Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, Urząd Marszałkowski, Katowice;
 3. strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego dla regionu śląskiego, Urząd Miasta, Katowice;
 4. koncepcji informatyzacji działu administracyjnego dla Wytwórni Lin Stalowo-Gumowych, SAG, Katowice;
 5. projektu konceptualnego i technicznego systemu informatycznego „Rozliczenia-Płace” w Wytwórni Lin Stalowo-Gumowych, SAG, Katowice;
 6. modułu inteligentnego agenta do zbierania i analizowania danych o klientach na rynkach elektronicznych z wykorzystaniem systemu Implus, BPSC, Chorzów; oraz
 7. założeń do przeprowadzania audytu zasobów informacyjnych w wybranym przedsiębiorstwie z wykorzystaniem narzędzi ACL, Główka S.A., Bielsko-Biała.

Publikacje

Nagrody i wyróżnienia

Prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak za całokształt swoich osiągnięć zawodowych została odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotym Krzyżem Zasługi. Prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak za całokształt swoich osiągnięć zawodowych została odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotym Krzyżem Zasługi. 

Ponadto Pani prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak za osiągnięcia naukowe została wyróżniona:

1) Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji przyznanym przez Kapitułę Laurów Umiejętności i Kompetencji Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach;

2) dwiema nagrodami za promotorstwo w przewodach doktorskich z zakresu informatyki ekonomicznej;

3) trzema nagrodami w kategorii „Best Paper Award” na konferencjach zagranicznych;

4) wieloma nagrodami J.M. Rektora UE w Katowicach

5) nagrodą za prace dydaktyczna wyróżnioną przez studentów Uniwersytetu ekonomicznego w Katowicach.