dr Dagmara Modrzejewska

Bogucicka 3
Bud. B; pok. 115
40-228 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje semestr letni 

Konsultacje dla Studentów studiów stacjonarnych będą odbywały się (stacjonarnie i zdalnie) w każdą środę w godz. 11:40 - 13:20. Z wyłączeniem dni: 01.03, 12.04, 03.05 i 07.06.2023.

Konsultacje dla Studentów studiów niestacjonarnych będą obywały się (stacjonarnie i zdalnie) w dniach 12.03, 02 i 30.04, 07 i 21.05.2023 w godz. 12:35-14:15.

W celu umówienia terminu konsultacji i ustalenia szczegółów bardzo proszę o wcześniejszy kontakt mailowy pod adresem: dagmara.modrzejewska@ue.katowice.pl 

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

Od 2018 r. dr Dagmara Modrzejewska prowadzi ćwiczenia z takich przedmiotów jak:

 • Informatyka 
 • Informatyka w Logistyce 
 • Integracja systemów informatycznych 
 • E-Biznes
 • Social media marketing 
 • Systemy informacji logistycznej 
 • Systemy IT w transporcie i logistyce 
 • Techniki informatyczne 
 • Technologie informacyjne 
 • Wykorzystanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu ryzykiem  
 • Zarządzanie relacjami z klientami na rynkach elektronicznych.

Ponadto od 2019 r. prowadzi wykłady z takich przedmiotów jak:

 • Architektura korporacyjna 
 • Cyberprzestępczość gospodarcza
 • Podstawy prawa własności intelektualnej oraz ochrony danych osobowych
 • Prawno-karne aspekty cyberprzestępczości 
 • Zwinny sposób myślenia a zarządzanie w biznesie

Dodatkowo od 2020 r. dr Dagmara Modrzejewska jest tutorem.  Współpracuje ze Studentami w ramach programu Tutoringu akademickiego w następujących obszarach:

1. Poszukiwanie specjalności w ICT i Cybernetycznym bezpieczeństwie 

2. Kluczowe kompetencje w ICT i Cybernetycznym bezpieczeństwie  – odnajdywanie potencjału i rozwoju w świadomie wybranych kierunkach

3. Doskonalenie i rozwój w wybranych najlepszych praktykach i metodach z ICT i Cybernetycznego bezpieczeństwa 

4. Startupy - wsparcie eksperckie 

5. Dobrostan

6. Zwinne podejście do życia 

7. Innowacyjność własna 

 

Od 2022 r. dr Dagmara Modrzejewska współpracuje z Centrum Ksztalcenia przez Całe Życie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i w ramach tej współpracy prowadzi zajęcia komputerowe dla Seniorów oraz następujące zajęcia dla Dzieci, Młodzieży, Dorosłych i Seniorów:

1) w dniu 09.05.2022 w ramach Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego współpracowała z dziećmi podczas zajęć pt.: „Strategia na przyszłość";

2) dnia 26.05.2022 w ramach Uniwersytetu Ekonomicznego Trzeciego Wieku prowadziła zajęcia dla seniorów pt.: „Dobrostan przez całe życie";

3) 06.06.2022 w ramach zajęć dedykowanych ELIT (Ekonomia dla Liceum i Technikum) współpracowała z młodzieżą uczącą się w liceum i technikum pt.: „Innowacyjność własna z zastosowaniem Agile Mindset".

4) 10.10.2022  Dobrostan w życiu rodzinnym - czyli jak zatroszczyć się o siebie i innych w aspekcie ekonomicznym funkcjonowania gospodarstwa domowego. Warsztaty dla Rodziców.

5) 07.11.2022 r. w ramach Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego miała miejsce współpraca nt.: „Sztuczna inteligencja w biznesie";

6) 10.11.2022 r. współpraca z Seniorami w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku na okoliczność tematyki „Pani/Pan swojego czasu. Zarządzanie czy zrządzenie";

7) 21.11.2022 r. współpraca z uczniami liceum i technikum pt.: „Być bezpiecznym w sieci - jak dbać o cyber higienę".

Od 2022 r. w ramach dodatkowej działalności dydaktycznej mgr Dagmara Modrzejewska wspólnie z dr Adrianem Kapczyńskim jako eksperci CYBER SCIENCE współprowadzą cykl webinarów z zakresu cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji dla pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych uczelni wyższych oraz dla studentów i doktorantów.

Zajmowane stanowiska

 Od 2022 r. mgr Dagmara Modrzejewska jest członkiem Śląskiego Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych CYBER SCIENCE, które stanowi konsorcjum naukowo-dydaktyczne. CYBER SCIENCE zostało utworzone w 2022 r. przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy NASK, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Politechnikę Śląską. 

Od 2022 roku jest również członkiem Cyber Women Community. 

W kadencji 2021/2022 była członkiem Rady Doktorantów oraz Mediatorem dla doktorantów.

Od 2020 roku współpracuje ze Studentami jako Tutor akademicki. 

mgr Dagmara Modrzejewska od 2019 jest pracownikiem naukowo-dydaktyczny. 

Od 2015 r. jest przedsiębiorcą i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej od 2019 r. jest akredytowanym Trenerem w zakresie ITIL w wersji 3 i 4, mentorem w obszarze zarządzania ICT/IT, bezpieczeństwa informacji i cyberprzestrzeni oraz prowadzi również warsztaty w takiej tematyce jak: Agile mindset & Project Management, Dobrostan, Profilaktyka wypalenia zawodowego, Innowacyjność własna, TRIZ, Design Thinking. 

mgr Dagmara Modrzejewska posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów z takich obszarów jak: IT, PR, HR, ISO oraz jako: trener, audytor i konsultant biznesowy.

W tym czasie zrealizowała projekty IT dotyczące implementacji: modelu usługowego według biblioteki ITIL oraz architektury korporacyjnej według TOGAF, ponadto: budowała, rozwijała i nadzorowała prawidłowe funkcjonowanie ujęcia procesowego oraz wewnętrznych regulacji w ramach działania obszaru IT Governance, dbała o standaryzację, doskonalenie i rozwój oraz utrzymanie ciągłości działania, zarówno organizacji jak i systemów informatycznych.

Odnośnie PR zajmowała się kreowaniem wizerunku pracodawcy, zmianą wizerunku firmy i wprowadzeniem wizerunku marki i firmy.

W zakresie HR realizowała projekty w zakresie zarządzania kompetencjami pracowników i oceny pracowników. 

Pracowała również jako audytor, pod kątem sprawdzenia realizacji wymagań norm ISO (PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 27001:2014 oraz ISO 20000-1:2014) i standardu COBIT, oraz z "miękkiego" HR: komunikacyjnych i kompetencyjnych. 

Ponadto prowadziła również warsztaty i szkolenia z zakresu kreowania wizerunku firmy jak i "miękkich" aspektów Human Resources.

Specjalizacja naukowo-badawcza

dr Dagmara Modrzejewska w ramach swojej specjalizacji naukowo-badawczej zajmuje się obszarem IT w rozwoju innowacyjności organizacji. Ponadto w ramach obszarów zainteresowań badawczych posiada mgr Dagmara Modrzejewska również: Innowacje, Kreatywność, Innowacyjność własną, ITIL, Architekturę Korporacyjną, Information and Cyber Security, Design Thinking, TRIZ, Agile Mindset, Corporate & IT Governance, Center of Excellence, wybrane normy ISO, audyty ICT. 

Publikacje

Publikacje w języku polskim: 

 1. Modrzejewska D. (2018): Koncepcja aplikacji wspierających twórczą organizację z wykorzystaniem metodyki TRIZ, „Informatyka Ekonomiczna (Business Informatics)” 4(50), ISSN 1507-3858, e-ISSN 2450-0003,s. 108-121.
 2. Mach-Król M., Modrzejewska D. (2017): Potrzeby analityczne polskich firm a Big Data, „Informatyka Ekonomiczna (Business Informatics)”, 2(44), ISSN: 1507-3858, e-ISSN: 2450-0003, s. 82-93.
 3. Modrzejewska D. (2016): Determinanty rozwoju twórczości organizacyjnej w obszarze IT, [w:] Francik A., Maráková A., Szczepańska-Woszczyna K. (red.), Innowacje i przedsiębiorczość. Ujęcie makro- i mikroekonomiczne,  „Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza, ISBN: 978-83-65621-06-1, s. 187-197.
 4. Modrzejewska D. (2016): Motywowanie w metodach wyceny kapitału ludzkiego, [w:] Jabłoński M. (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstw w warunkach niepewności, zmienności i nieprzewidywalności. Strategie – Finanse – Kompetencje, „Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza, ISBN: 978-83-64927-99-7, s. 73-79.
 5. Modrzejewska D. (2008): Tendencje w procesie motywowania w Polsce, [w:] Stankiewicz-Mróz A., Lendzion J.P. (red.), Wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi w sytuacji przemian na rynku pracy, ”Media Press”, ISBN: 978-83-61215-04-2,  Łódź,  s.170-176.
 6. Modrzejewska D. (2007): Kompetencje społeczno-psychologiczne a zarządzanie nowoczesną organizacją, [w:] Urbańczyk E. (red.), Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstwa, „Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego”, Szczecin,  ISBN: 978-83-60585-05-4, s. 533-538.
 7. Modrzejewska D. (2007): Wizualizacja jako system wpływający na sukces firmy, [w:] Balcerzak A.P., Górecka D. (red. nauk.), Dylematy teorii ekonomii w rzeczywistości gospodarczej XXI wieku, „Wyd. Adam Marszałek”, Toruń, ISBN: 978-83-7441-721-1, s. 234-245.
 8. Modrzejewska D. (2006): Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi do kształtowania interakcji międzyludzkich w firmie [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Interakcje w tworzeniu partnerstwa organizacji z otoczeniem, red. Rosa G., Smalec A., Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 438. Ekonomiczne problemy usług nr 5, „Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, Szczecin, ISSN: 1640-6818, ISSN: 1896-382X, s. 497-500.
 9. Modrzejewska D. (2006): Sztuka dobrych relacji, „Marketing w Praktyce”, nr 6, ISSN: 1425-8315 indeks 334626, s. 66-68.
 10. Modrzejewska D. (2005): Ścieżki kariery, „Marketing w Praktyce”, nr 10, ISSN: 1425-8315 indeks 334626, s. 26-27.

Publikacje w języku angielskim:   

 1. D. Modrzejewska (2020): The impact of Design Thinking on innovativeness of an organization and personal creativity of its employees, „Informatyka Ekonomiczna (Business Informatics)", 2(56), ISSN 1507-3858, E-ISSN 2450 0003, p. 43-51.
 2. Modrzejewska D. (2020): IT Governance – Effective Standardization Using Modern Management Methodologies, [In:] Jaki A., Ziębicki B., Knowledge – Economy – Society. External And Internal Determinants of Modern Business Management, ISBN 978-83-7285-959-4, ISBN 978-83-7285-960-0, Toruń, s. 117-124
 3. Kolasa I., Modrzejewska D. (2020) How Information System Project Stakeholders Perceive Project Success. In: Arai K., Kapoor S., Bhatia R. (eds) Intelligent Computing. SAI 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1228. Springer, Cham, s. 542-554, doi.org/10.1007/978-3-030-52249-0_36
 4. Modrzejewska D. (2009): Non-financial motivation for Staff members, [w:] Stankiewicz-Mróz A. Lendzion J.P. (ed.), Human Resources Management: Theory and Practice, Technical University of Lodz, ”Media Press”, Łódź, ISBN: 978-83-61215-18-9, s. 121-132.

 

 

Zainteresowania

dr Dagmara Modrzejewska w obszarze swoich zainteresowań badawczych posiada takie zagadnienia IT jak: systemy informatyczne wspierające twórczość i innowacyjność organizacji, innowacje, IT Governance, Cyber&Information Security Governace, ITIL, TOGAF, COBIT, DevOps, Center of Excellence, audyty, Design Thinking, TRIZ, Agile mindset, dobrostan, motywowanie, doskonalenie i rozwój zarówno organizacji jak i kompetencji pracowników.

Dodatkowe

Dr Dagmara Modrzejewska ma misję wspierania w doskonaleniu i rozwoju dlatego zawsze i wszędzie stawia na współpracę, dialog i zrozumienie. Kocha swoją pracę, w ramach której inspiruje, motywuje i aktywizuje do nauki i praktyki oraz odkrywania talentów i potencjałów. Jest empatyczna, otwarta, skuteczna, odważna, konsekwentna, sprawiedliwa, kreatywna i innowacyjna. Uważa, że nauczanie to dar i bardzo ważne jest, aby było zaufanie, zaangażowania i pozytywne nastawienie oraz zapał do współtworzenia wartości razem ze studentami i słuchaczami studiów podyplomowych oraz słuchaczami Centrum Ksztalcenia przez całe życie.

Działalność społeczną dr Dagmara Modrzejewska realizuje poprzez eksperckie i mentorskie wsparcie dla:

1) Fundacji na rzecz Nauki i Techniki TEANO z Żor (od 2016 do 2022 r.) w takich obszarach jak: zarządzanie, PR, „miękki" HR oraz ICT.

2) W latach 2016-2017 współpracowała z Fundacją Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych z Warszawy w zakresie prowadzenia zajęć z licealistami w ramach Projektu Innowatorium i Tygodnia Przedsiębiorczości.

3) W latach 2016-2018 była członkiem zespołu projektowego dot. innowacji społecznych Inkubator on-line, który był tworzony w ramach IV osi priorytetowej „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa" tj. działania 4.1 Innowacje Społeczne POWER.

4) Od 2017 do 2022 r. aktywnie działała również w Katowickiej Sieci Mentorów Startupowych poprzez ekspercie wsparcie w zakresie działania systemów zarządzania w firmach, w szczególności tego, jak funkcjonują w obszarach: IT, PR, HR oraz audytów.

5) W latach 2019 - 2020 r. była również mentorem w Fundacji Liderek Biznesu z Warszawy w takich obszarach jak: zarządzanie strategiczne i przywództwo oraz kierowanie. 

6) Od 2020 r. do 2022 r. w Venture Cafe Warsaw była ekspertem i mentorem w obszarach: IT, PR, HR, zarządzaniu strategicznym i zarządzaniu projektami.

7) W latach 2020 - 2022 r. współpracowała jako ekspert i mentor z Soft Skills Academy z Krakowa w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji i cyberbezpieczeństwem.

Od 2017 roku jest inicjatorem i prelegentem oraz współorganizatorem, inicjatywy społecznej w formule Konferencji, łączącej świat nauki, biznesu i samorządu pt. "ITILove", która jest innowacją społeczną z uwagi na swój charakter. Celem Konferencji jest nawiązywanie dialogu, współpracy projektowej, dzielenie się wiedzą, omawianie trendów rozwoju w obszarze przemysłu 4.0, w szczególności w IT i ICT oraz zarządzaniu, jak również wymiana doświadczeń kobiet pracujących w nowoczesnych technologiach, inspirowanie, motywowanie i aktywizowanie społeczności Śląskiej Metropolii, gości z kraju i z zagranicy, ze środowiska naukowego, biznesowego oraz samorządowego, którzy nie są zawodowo związani z nauką.

Jest również od 2019 roku inicjatorem, moderatorem oraz współorganizatorem, cyklicznego wydarzenia pod nazwą "Coffee break with Lady ITILove", czyli merytorycznych spotkań przy kawie, na luzie i z humorem. Spotkania mają warsztatową formę i odbywają się zdalnie lub w Rawa.ink Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Katowicach.

Od 2021 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

W 2021 roku otrzymała wraz z Piotrem Franitzą wyróżnienie za pomysł na startup, będący innowacją w edukacji, w konkursie EdCAMP w ramach Akademii startupów, organizowanej przez EduLab. Tym pomysłem była platforma TutorSpace, propagująca i ułatwiająca zarówno dostępność uczniów i studentów do tutoringu jak i współpracę z tutorami. 

W 2021 roku dr Dagmara Modrzejewska znalazła się na Liście 100 osób, które w sposób szczególny, swoją aktywnością, przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce. Tę Listę od 2017 roku ogłasza co roku Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych. Lista 100-tu dostępna jest pod tym linkiem: umiejetnoscicyfrowe.pl/lista-100/lista-100-2021/

W 2021 założyła Centrum Kreatywnych Działań w Katowicach w celu zatroszczenia się o dobrostan uczestników warsztatów, podczas których mogą się rozwijać twórczo, artystycznie i kreatywnie oraz pracować nad innowacyjnością własną.

Od 2022 roku jest członkiem Stowarzyszenia DAMA Poland, które zrzesza profesjonalistów zajmujących się danymi i ich jakością.

W 2023 r. dr Dagmara Modrzejewska zajęła II miejsce w konkursie Katowizje dla firmy społecznie odpowiedzialnej i tym samym zyskała przydomek społecznika Katowic. Szczególnie doceniono wkład pracy dr Dagmary Modrzejewskiej w obszarze dbałości o dzielenie się wiedzą, inspirowanie, motywowanie i aktywizowanie względem uczestników Konferencji ITILove, która doskonali i rozwija umiejętności w obszarze ICT, zarządzania, bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa oraz przeciwdziała cyfrowemu wykluczeniu. Konferencja ITILove łączy naukę, biznes i samorząd, aby nawiązywać dialog i współpracę oraz dzięki temu ujęciu współtworzyć pełnowymiarową wartość.

 

Dr Dagmara Modrzejewska aktualnie ekspercko wspiera jako mentor z zakresu: ICT (ITIL, COBIT, TOGAF, standaryzacji i audytów), Cyber & Information Security, Desing Thinking, Agile Mindset:

- Rawa.ink Miejski Inkubator Przedsiębiorczości w Katowicach (od 2019 roku),

- KALiT (Klub Absolwentów Logistyki i Transportu) od (2021 roku).

 

dr Dagmara Modrzejewska brała udział w warsztatach oraz ukończyła kursy i szkolenia z następującego zakresu: 

 1. Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością z egzaminem rejestrowanym w IRCA, Bureau Veritas Polska Sp. z o. o.,
 2. Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008 z egzaminem rejestrowanym w IRCA, Bureau Veritas Polska Sp. z o. o.,
 3. Mindfulness Based Stress Reduction, KWANTUM Szkolenia.
 4. Kurs Tutora akademickiego, Szkoła Tutorów Collegium Wratislaviense,
 5. ITIL Managing Professional Transition (MPT), ALTKOM Akademia S.A.,
 6. ITIL Continual Service Improvement (CSI), ALTKOM Akademia S.A.,
 7. ITIL Service Strategy (SS), ALTKOM Akademia S.A.,
 8. TOGAF Foundation (Level 1 and 2) v. 9.2, Architecture Center Sp. z o. o.,
 9. Agile project management with Scrum, Whitecom,
 10. Architektura korporacyjna, INPROGRESS Sp. z o. o.,
 11. Standard COBIT v. 5. Zastosowanie w zarządzaniu oraz audycie obszaru ICT, CT Partners S.A.,
 12. Prince2 Foundation z egzaminem rejestrowanym w APMG, CT Partners S.A.,
 13. ITIL Planning, Protection & Optimization (PPO) z egzaminem, Altkom Akademia, S.A.,
 14. ITIL Foundation w wersji 4 z egzaminem, INPROGRESS Sp. z o. o.,
 15. ITIL Service Transition (ST) z egzaminem, ALTKOM Akademia S.A.,
 16. ITIL Service Operation (SO) z egzaminem, CT Partners S.A.,
 17. ITIL Foundation w wersji 3 z egzaminem, CT Partners S.A.,
 18. ITIL Wprowadzenie do zarządzania usługami, CT Partners S.A.,
 19. Procedury bezpieczeństwa w dziale IT- projektowanie i wdrażanie zabezpieczeń, IT Professional Academy,
 20. Zarządzanie infrastrukturą IT zgodnym z ITIL Foundation, CT Partners S.A.,
 21. Przepis na skuteczną rozmowę rekrutacyjną, Grupa pracuj.pl,
 22. Projektowanie szkoleń outdoor i wyjazdów integracyjnych, Training Partners,
 23. Przywództwo w biznesie, Roman Aleksy. Doradztwo organizacyjne,
 24. Praca z grupą – warsztaty dla trenerów. Trener doskonały – warsztaty technik trenerskich, grupa zaawansowana, Training Partners, Akademia Trenera, INPROGRESS Sp. z o. o.,
 25. Trener doskonały – warsztaty technik trenerskich, grupa podstawowa, Training Partners,
 26. Przepis na skuteczną rozmowę rekrutacyjną, Grupa Pracuj.pl,
 27. Wynagrodzenia i benefity, ECU Marketing,
 28. Zarządzanie projektami w HR - warsztaty, Altkom Akademia S.A.,
 29. Public Relations w praktyce. Siła słowa pisanego, Essentis. Szkolenia Marketingowe,
 30. Efektywne zarządzanie zespołem, Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska Sp. J.,
 31. Kierowanie zespołem – trening menedżerski, VIDI Centrum Rozwoju Kadr,
 32. Akademia rozwoju kompetencji menedżerskich, HDI Partners,
 33. Ochrona danych osobowych, MM Koncept,
 34. Jak skutecznie komunikować się podczas audytu, Bureau Veritas Polska Sp. z o. o.,
 35. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001, IKMJ Instytut Kształcenia Menedżerów Jakości,
 36. Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO 27001, DEKRA Certification Sp. z o. o.,
 37. Zarządzanie ryzykiem w systemach zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami norm serii ISO 27001, PROJSYSTEM,
 38. Audytor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania jakością, usługami IT oraz bezpieczeństwem informacji z elementami ITIL v. 3, PROJSYSTEM,
 39. Audytor ISO 9001 i 27001, KSK Bezpieczeństwo Sp. z o. o.,
 40. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001, BSI Management Systems,
 41. Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008, BSI Management Systems.
 42. Mediator szkolny, Centrum Szkoleń Prawnych.
 43. MOOW CODE Project Workshops.
 44. COIL Design Method Workshops.
 45. Warsztaty z Radą Doskonałości Naukowej pt. "Awanse naukowe po dwóch latach: doświadczenia, dobre praktyki, wyzwania".