mgr Dagmara Modrzejewska

Bogucicka 3
Bud. B; pok. 115
40-228 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje w semestrze zimowym 2021/2022:

 1. dla Studentów studiów stacjonarnych odbywać się będą w każdy wtorek w godzinach od 10:45 do 12:25,
 2. dla Studentów studiów niestacjonarnych odbywać się będą w każdą sobotę w godzinach od 08:55 do 10:35.

Kontakt poprzez meet: meet.google.com/krk-xcfq-fdm oraz poprzez e-mail: dagmara.modrzejewska@ue.katowice.pl

 

 

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

mgr Dagmara Modrzejewska prowadzi ćwiczenia z takich przedmiotów jak:

 • Informatyka 
 • Techniki informatyczne 
 • Technologie informacyjne 
 • Techniki informatyczne 
 • Business Intelligence 
 • E-biznes 
 • Systemy informacji logistycznej 
 • Systemy IT w transporcie i logistyce 
 • Informatyka w Logistyce 
 • Integracja systemów informatycznych 
 • Wykorzystanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu ryzykiem  
 • Zarządzanie relacjami z klientami na rynkach elektronicznych

Ponadto prowadzi wykłady z takich przedmiotów jak:

 • Architektura korporacyjna 
 • Podstawy prawa własności intelektualnej oraz ochrony danych osobowych
 • Cyberprzestępczość gospodarcza

Zajmowane stanowiska

mgr Dagmara Modrzejewska posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów z takich obszarów jak: IT, PR, HR, ISO oraz jako: trener, audytor i konsultant biznesowy.

W tym czasie zrealizowała projekty IT dotyczące implementacji modelu usługowego według biblioteki ITIL oraz architektury korporacyjnej według TOGAF, ponadto: budowała, rozwijała i nadzorowała prawidłowe funkcjonowanie ujęcia procesowego oraz wewnętrznych regulacji w ramach działania obszaru IT Governance.

Odnośnie PR zajmowała się kreowaniem wizerunku pracodawcy, zmianą wizerunku firmy i wprowadzeniem wizerunku marki i firmy.

W zakresie HR realizowała projekty w zakresie zarządzania kompetencjami pracowników, oceny pracowników.

Pracowała również jako audytor, pod kątem sprawdzenia realizacji wymagań norm ISO (PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 27001:2014 oraz ISO 20000-1:2014) i standardu COBIT, oraz z "miękkiego" HR: komunikacyjnych i kompetencyjnych.

Jest akredytowanym Trenerem w zakresie ITIL w wersji 3 i 4.

Ponadto prowadziła również warsztaty i szkolenia z zakresu kreowania wizerunku firmy jak i "miękkich" aspektów Human Resources.

Specjalizacja naukowo-badawcza

mgr Dagmara Modrzejewska w ramach swojej specjalizacji naukowo-badawczej zajmuje się obszarem IT w rozwoju innowacyjności organizacji. Ponadto w ramach obszarów zainteresowań badawczych posiada mgr Dagmara Modrzejewska również: Innowacje, Kreatywność, Innowacyjność własną, ITIL, Architekturę Korporacyjną, Information and Cyber Security, Design Thinking, TRIZ, Agile Mindset, Corporate & IT Governance, Center of Excellence, wybrane normy ISO, audyty ICT. 

Publikacje

Publikacje w języku polskim: 

 1. Modrzejewska D. (2018): Koncepcja aplikacji wspierających twórczą organizację z wykorzystaniem metodyki TRIZ, „Informatyka Ekonomiczna (Business Informatics)” 4(50), ISSN 1507-3858, e-ISSN 2450-0003,s. 108-121.
 2. Mach-Król M., Modrzejewska D. (2017): Potrzeby analityczne polskich firm a Big Data, „Informatyka Ekonomiczna (Business Informatics)”, 2(44), ISSN: 1507-3858, e-ISSN: 2450-0003, s. 82-93.
 3. Modrzejewska D. (2016): Determinanty rozwoju twórczości organizacyjnej w obszarze IT, [w:] Francik A., Maráková A., Szczepańska-Woszczyna K. (red.), Innowacje i przedsiębiorczość. Ujęcie makro- i mikroekonomiczne,  „Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza, ISBN: 978-83-65621-06-1, s. 187-197.
 4. Modrzejewska D. (2016): Motywowanie w metodach wyceny kapitału ludzkiego, [w:] Jabłoński M. (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstw w warunkach niepewności, zmienności i nieprzewidywalności. Strategie – Finanse – Kompetencje, „Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza, ISBN: 978-83-64927-99-7, s. 73-79.
 5. Modrzejewska D. (2008): Tendencje w procesie motywowania w Polsce, [w:] Stankiewicz-Mróz A., Lendzion J.P. (red.), Wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi w sytuacji przemian na rynku pracy, ”Media Press”, ISBN: 978-83-61215-04-2,  Łódź,  s.170-176.
 6. Modrzejewska D. (2007): Kompetencje społeczno-psychologiczne a zarządzanie nowoczesną organizacją, [w:] Urbańczyk E. (red.), Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstwa, „Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego”, Szczecin,  ISBN: 978-83-60585-05-4, s. 533-538.
 7. Modrzejewska D. (2007): Wizualizacja jako system wpływający na sukces firmy, [w:] Balcerzak A.P., Górecka D. (red. nauk.), Dylematy teorii ekonomii w rzeczywistości gospodarczej XXI wieku, „Wyd. Adam Marszałek”, Toruń, ISBN: 978-83-7441-721-1, s. 234-245.
 8. Modrzejewska D. (2006): Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi do kształtowania interakcji międzyludzkich w firmie [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Interakcje w tworzeniu partnerstwa organizacji z otoczeniem, red. Rosa G., Smalec A., Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 438. Ekonomiczne problemy usług nr 5, „Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, Szczecin, ISSN: 1640-6818, ISSN: 1896-382X, s. 497-500.
 9. Modrzejewska D. (2006): Sztuka dobrych relacji, „Marketing w Praktyce”, nr 6, ISSN: 1425-8315 indeks 334626, s. 66-68.
 10. Modrzejewska D. (2005): Ścieżki kariery, „Marketing w Praktyce”, nr 10, ISSN: 1425-8315 indeks 334626, s. 26-27.

Publikacje w języku angielskim:   

 1. D. Modrzejewska (2020): The impact of Design Thinking on innovativeness of an organization and personal creativity of its employees, „Informatyka Ekonomiczna (Business Informatics)", 2(56), ISSN 1507-3858, E-ISSN 2450 0003, p. 43-51.
 2. Modrzejewska D. (2020): IT Governance – Effective Standardization Using Modern Management Methodologies, [In:] Jaki A., Ziębicki B., Knowledge – Economy – Society. External And Internal Determinants of Modern Business Management, ISBN 978-83-7285-959-4, ISBN 978-83-7285-960-0, Toruń, s. 117-124
 3. Kolasa I., Modrzejewska D. (2020) How Information System Project Stakeholders Perceive Project Success. In: Arai K., Kapoor S., Bhatia R. (eds) Intelligent Computing. SAI 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1228. Springer, Cham, s. 542-554, doi.org/10.1007/978-3-030-52249-0_36
 4. Modrzejewska D. (2009): Non-financial motivation for Staff members, [w:] Stankiewicz-Mróz A. Lendzion J.P. (ed.), Human Resources Management: Theory and Practice, Technical University of Lodz, ”Media Press”, Łódź, ISBN: 978-83-61215-18-9, s. 121-132.

 

 

Zainteresowania

mgr Dagmara Modrzejewska w obszarze swoich zainteresowań badawczych posiada takie zagadnienia IT jak: systemy informatyczne wspierające twórczość i innowacyjność organizacji, IT Governance, ITIL, TOGAF, COBIT, DevOps, Design Thinking.

Dodatkowe

Działalność społeczną mgr Dagmara Modrzejewska realizuje poprzez eksperckie i mentorskie wsparcie Fundacji na rzecz Nauki i Techniki TEANO z Żor (od 2016 roku).

W latach 2016-2017 współpracowała z Fundacją Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych z Warszawy w zakresie prowadzenia zajęć z licealistami w ramach Projektu Innowatorium i Tygodnia Przedsiębiorczości.

Od 2017 roku aktywnie działa również w Katowickiej Sieci Mentorów Startupowych poprzez ekspercie wsparcie w zakresie działania systemów zarządzania w firmach, w szczególności tego, jak funkcjonują w obszarach: IT, PR, HR oraz audytów.

W latach 2016-2018 była członkiem zespołu projektowego dot. innowacji społecznych Inkubator on-line, który był tworzony w ramach IV osi priorytetowej „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa" tj. działania 4.1 Innowacje Społeczne POWER.

Od 2019 do 2020 roku była również mentorem w Fundacji Liderek Biznesu z Warszawy. Służy również swoim eksperckim wsparciem z zakresu: ICT (ITIL, COBIT, TOGAF, standaryzacji i audytów), Cyber & Information Security, Desing Thinking, Agile Mindset, jako mentor w:

- Rawa.ink Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Katowicach od 2019 roku,

- Venture Cafe Warsaw od 2020 roku,

- Soft Skills Academy z Krakowa od 2020 roku.

Od 2017 roku jest inicjatorem i prelegentem oraz współorganizatorem, inicjatywy społecznej w formule Konferencji, łączącej świat nauki, biznesu i samorządu pt. "ITILove", która jest innowacją społeczną z uwagi na swój charakter. Celem Konferencji jest nawiązywanie dialogu, współpracy projektowej, dzielenie się wiedzą, omawianie trendów rozwoju w obszarze przemysłu 4.0, w szczególności w IT i ICT oraz zarządzaniu, jak również wymiana doświadczeń kobiet pracujących w nowoczesnych technologiach, inspirowanie, motywowanie i aktywizowanie społeczności Śląskiej Metropolii, gości z kraju i z zagranicy, ze środowiska naukowego, biznesowego oraz samorządowego, którzy nie są zawodowo związani z nauką.

Jest również od 2019 roku inicjatorem, moderatorem oraz współorganizatorem, cyklicznego wydarzenia pod nazwą "Coffee break with Lady ITILove", czyli merytorycznych spotkań przy kawie, na luzie i z humorem. Spotkania mają warsztatową formę i odbywają się zdalnie lub w Rawa.ink Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Katowicach.

 mgr Dagmara Modrzejewska ukończyła kursy i szkolenia z następującego zakresu:

   

 1. Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością z egzaminem rejestrowanym w IRCA,
 2. Bureau Veritas Polska Sp. z o. o.,
 3. Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008 z egzaminem rejestrowanym w IRCA, Bureau Veritas Polska Sp. z o. o.,
 4. Mindfulness Based Stress Reduction, KWANTUM Szkolenia.
 5. Kurs Tutora akademickiego, Szkoła Tutorów Collegium Wratislaviense,
 6. ITIL Managing Professional Transition (MPT), ALTKOM Akademia S.A.,
 7. ITIL Continual Service Improvement (CSI), ALTKOM Akademia S.A.,
 8. ITIL Service Strategy (SS), ALTKOM Akademia S.A.,
 9. TOGAF Foundation (Level 1 and 2) v. 9.2, Architecture Center Sp. z o. o.,
 10. Agile project management with Scrum, Whitecom,
 11. Architektura korporacyjna, INPROGRESS Sp. z o. o.,
 12. Standard COBIT v. 5. Zastosowanie w zarządzaniu oraz audycie obszaru ICT, CT Partners S.A.,
 13. Prince2 Foundation z egzaminem rejestrowanym w APMG, CT Partners S.A.,
 14. ITIL Planning, Protection & Optimization (PPO) z egzaminem, Altkom Akademia, S.A.,
 15. ITIL Foundation w wersji 4 z egzaminem, INPROGRESS Sp. z o. o.,
 16. ITIL Service Transition (ST) z egzaminem, ALTKOM Akademia S.A.,
 17. ITIL Service Operation (SO) z egzaminem, CT Partners S.A.,
 18. ITIL Foundation w wersji 3 z egzaminem, CT Partners S.A.,
 19. ITIL Wprowadzenie do zarządzania usługami, CT Partners S.A.,
 20. Procedury bezpieczeństwa w dziale IT- projektowanie i wdrażanie zabezpieczeń, IT Professional Academy,
 21. Zarządzanie infrastrukturą IT zgodnym z ITIL Foundation, CT Partners S.A.,
 22. Przepis na skuteczną rozmowę rekrutacyjną, Grupa pracuj.pl,
 23. Projektowanie szkoleń outdoor i wyjazdów integracyjnych, Training Partners,
 24. Przywództwo w biznesie, Roman Aleksy. Doradztwo organizacyjne,
 25. Praca z grupą – warsztaty dla trenerów. Trener doskonały – warsztaty technik trenerskich, grupa zaawansowana, Training Partners, Akademia Trenera, INPROGRESS Sp. z o. o.,
 26. Trener doskonały – warsztaty technik trenerskich, grupa podstawowa, Training Partners,
 27. Przepis na skuteczną rozmowę rekrutacyjną, Grupa Pracuj.pl,
 28. Wynagrodzenia i benefity, ECU Marketing,
 29. Zarządzanie projektami w HR - warsztaty, Altkom Akademia S.A.,
 30. Public Relations w praktyce. Siła słowa pisanego, Essentis. Szkolenia Marketingowe,
 31. Efektywne zarządzanie zespołem, Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska Sp. J.,
 32. Kierowanie zespołem – trening menedżerski, VIDI Centrum Rozwoju Kadr,
 33. Akademia rozwoju kompetencji menedżerskich, HDI Partners,
 34. Ochrona danych osobowych, MM Koncept,
 35. Jak skutecznie komunikować się podczas audytu, Bureau Veritas Polska Sp. z o. o.,
 36. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001, IKMJ Instytut Kształcenia Menedżerów Jakości,
 37. Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO 27001, DEKRA Certification Sp. z o. o.,
 38. Zarządzanie ryzykiem w systemach zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami norm serii ISO 27001, PROJSYSTEM,
 39. Audytor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania jakością, usługami IT oraz bezpieczeństwem informacji z elementami ITIL v. 3, PROJSYSTEM,
 40. Audytor ISO 9001 i 27001, KSK Bezpieczeństwo Sp. z o. o.,
 41. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001, BSI Management Systems,
 42. Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008, BSI Management Systems.