Przejdź do menu Przejdź do treści
Na zdjęciu jest Profesor Izabella Steinerowska-Streb

dr hab.Izabella Steinerowska-Streb, prof. UE

Bogucicka 3a
Budynek: B; pok. 120
40-287Katowice

Konsultacje:

Terminy konsultacji sesji w semestrze letnim w roku akademickim 2023/2024:  

17.06.24 w godz. 8:30-10:00

24.06.24 w godz. 8:30-10:00

 

Konsultacje będą odbywać się on-line na google meet:https://meet.google.com/wtt-aiva-zgb 

UWAGA: Uczestnictwo w konsultacjach wymaga wcześniejszego kontaktu e-mailem w celu doprecyzowania dokładnej godziny indywidualnego spotkania.

 

 

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

 • Przedsiębiorczość
 • Formy przedsiębiorczości
 • Zarządzanie
 • Metody pracy menedżera
 • Procesy we współczesnej gospodarce światowej

Zajmowane stanowiska

 • Polska Akademia Nauk Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania Oddział w Katowicach - wiceprzewodnicząca na lata 2023-2026
 • European Council for Small Business and Entrepreneurship (ECSB)
  - członek od 2010 r.
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  - członek od 2012 r.
 • Towarzystwo Naukowe Organizacji i Zarządzania
  - członek od 2012 r.
 • Polska Akademia Nauk, Oddział w Katowicach - członek od 2019 r.
 •  International Council for Small Business (ICSB)- członek od 2020 r.

Specjalizacja naukowo-badawcza

Izabella Steinerowska-Streb jest doktorem nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Specjalizuje się w problematyce funkcjonowania przedsiębiorstw na płaszczyźnie mikro i makroekonomicznej. W swoim dorobku naukowym posiada szereg polskich i zagranicznych publikacji na temat mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Publikacje te ukazały się miedzy innymi na łamach następujących czasopism naukowych: Journal of Business Economics and Management, Transformation in Business and Economics, Thunderbird International Business Review, Local Economy. 

Publikacje

Monografie:

 • Izabella Steinerowska-Streb (2017), Zachowania rynkowe mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Diagnoza, analiza, scenariusze rozwoju, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Steiner A., Steinerowska-Streb I. (2013), Why use franchising? The perception of Scottish entrepreneurs, Lambert Academic Publishing. Germany.

 

Zagraniczne artykuły naukowe w czasopismach znajdujące się w Journal Citation Reports oraz w innych bazach naukowych

 ·       Steinerowska-Streb I., Steiner A. (2014), An analysis of external finance availability on SMEs decision-making – A case study of the emerging market of Poland, Thunderbird International Business Review, Vol. 56, No 4, s.: 373-387.

·       Steinerowska-Streb I. (2012), The Determinants of Enterprise Profitability During Reduced Economic Activity, Journal of Business Economics and Management Vol. 13 issue 4, s. 745–762 [impact factor JCR=1,881].

·       Steinerowski A., Steinerowska-Streb I. (2012), Can social enterprises contribute to creating sustainable rural communities? Using the lens of structration theory to analyze the emergence of rural social enterprise, Local Economy, Vol. 27 No. 2 March 2012, s. 167-182.

·       Steinerowska-Streb I. (2012), Financing of enterprises during the changes in the level of economic activity, Actual Problems of Economics, Vol. 10, No 2, s. 168-178 [impact factor JCR=0,039].

 

Artykuły w krajowych czasopismach recenzowanych

 ·       Steinerowska-Streb I. (2018), Kreatywność pracowników w świetle motywatorów stosowanych w przedsiębiorstwach rodzinnych na polskim rynku, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XIX, Zeszyt 7, część II, s. 419-436.

·       Steinerowska-Streb I. (2018), Edukacja a zachowania przedsiębiorcze właścicieli-menedżerów zarządzających przedsiębiorstwami rodzinnymi, Horyzonty Wychowania, Vol. 17 Nr 41, s. 237-250.

·       Steinerowska-Streb I. (2017), Identification of Inertia and Activity in the Market Behaviour of Enterprises, Organizacja i Zarządzanie, nr 75, s. 269-278.

·       Steinerowska-Streb I. (2017), Wewnętrzne czynniki determinujące zachowania rynkowe mikroprzedsiębiorstw, Studia Ekonomiczne, nr 326, s. 149-161.

·       Steinerowska-Streb I. (2017), Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych, Przegląd Nauk Ekonomicznych, nr 26, s. 103-116.

·       Steinerowska-Streb I. (2016), Wybrane determinanty zatrudniania pracowników w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 3 (794), s. 68-78.

·       Steinerowska-Streb I., Bernais J. (2016), Źródła pozyskiwania pracowników w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 11, s. 85-97.

·       Steinerowska-Streb I. (2016), Rozwój wiedzy właścicieli-menedżerów a kreacja miejsc pracy w przedsiębiorstwach rodzinnych, Społeczeństwo i Edukacja, nr 21(2), s. 117-126.

·       Steinerowska-Streb I. (2015), Bariery finansowe w działalności polskich przedsiębiorstw rodzinnych [w:] Firmy rodzinne – doświadczenia i perspektywy zarządzania, red. B. Piasecki, A. Mariański. Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XVI, zeszyt 7 część II, Łódź 2015, s. 351-370.

·       Steinerowska-Streb I. (2014), Bariery rozwoju polskich małych i średnich przedsiębiorstw zaangażowanych i niezaangażowanych w działalność międzynarodową. Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego nr 12, s. 149-159.

·       Steinerowska-Streb I. (2014), Innowacje w polskich mikroprzedsiębiorstwach, Studia Ekonomiczne nr 183/ 2014, s. 256-266.

·       Steinerowska-Streb I. (2013), Sytuacja ogólnogospodarcza a inwestycje śląskich przedsiębiorstw. Wyniki badania empirycznego, Przegląd Zachodniopomorski Tom XXVIII (LVII) 2013, Zeszyt 3 Vol. 1. s. 307-324.

·       Steinerowska-Streb I. (2012), Bariery małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce – zmiany spowodowane dekoniunkturą gospodarczą, Przegląd Organizacji, nr 7/2012, s. 18-21.

·       Steinerowska-Streb I. (2011), Światowy kryzys gospodarczy, a zarządzanie w polskich przedsiębiorstwach, Master of Business Administration, nr 3(110) maj/czerwiec 2011, s. 19-29.

·       Steinerowska-Streb I. (2010), Działalność władz samorządowych a funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Studia Ekonomiczne, nr 58/2010, s. 53-59.

·       Steinerowska-Streb I. (2010), Wybrane czynniki konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w zmieniających się warunkach rynkowych [w:] Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr4/1 /2010, s. 9-27.

·       Steinerowska-Streb I. (2010), Instytucje zasileń rzeczowych i informacyjnych przedsiębiorstw na polskim rynku, Przegląd Organizacji, nr 12/2010, s. 23-27.

 

 Rozdziały w monografiach

 •  Steinerowska-Streb I. (2018): Zachowania rynkowe przedsiębiorstw – istota, rodzaje, kierunki badań [w:] Wyzwania współczesnego zarządzania. Nowe technologie-innowacyjność-kompetencje, red. L. Kiełtyka, W. Jędrzejczyk, P. Kobis, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń. ISBN: 978-83-7285-855-9.
 •  Steinerowska-Streb I. (2017): Otoczenie przedsiębiorstw z perspektywy nowej ekonomii instytucjonalnej [w:] Nauki o zarządzaniu. Dokonania, trendy, wyzwania, red. K. Jędralska, W. Dyduch, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 354- 365. (ISBN 978-83-7875-382-7).
 •  Steinerowska-Streb I. (2016): Aktywność innowacyjna polskich przedsiębiorstw rodzinnych [w:] Innowacyjność współczesnych organizacji, red. E. Wszendybył-Skulska, TNOiK, Toruń, s. 341-352.
 •  Steinerowska-Streb I. (2015): Czynniki determinujące powiększanie rynków zbytu przez polskie mikroprzedsiębiorstwa [w:] Przedsiębiorczość, jej przejawy i szanse rozwoju, red. M. Popowska, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Gdańsk, s. 167-178.
 •  Steinerowska-Streb I. (2013): Finansowanie firm rodzinnych w polskiej gospodarce – wyniki badań empirycznych [w:] Tendencje w ekonomii i finansach. Konteksty teoretyczne i rozwiązania praktyczne, red. H. Buk, C. Olszak, M. Rowińska, E. Ziemba, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 362-374.
 • Steinerowska-Streb I. (2012), Gospodarowanie majątkiem publicznym w gospodarkach transformujących się – wybrane problemy [w:] Gospodarowanie majątkiem publicznym w warunkach kryzysu – aspekty makro-, mezo- i mikroekonomiczne, red. E. Zeman-Miszewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 27-35.
 • Steinerowska-Streb I. (2011), Determinanty efektywności alokacji zasobów przez małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarkach rynkowych [w:] Kształtowanie konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw, red. A. Adamik, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa, s. 55-67.
 • Steinerowska-Streb I. (2011),  Small and Medium Enterprises as a moderator of market mechanism in transitional economies[w:] Selected Issues of decision-making by Economic Entities, red. T. Bernat, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 51-65.
 • Steinerowska-Streb I. (2010),  Response of small and Medium-sized Enterprises to Economic Recession [w:] Functioning of decision-making entities in the market economy conditions, red. D. Kopycińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 72-84.

Zainteresowania

• zachowania rynkowe mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw 
• mikro- i makroekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw,
• zarządzanie w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach,
• konkurencyjność mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw,
• innowacyjność mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw
• zarządzanie jakością w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach,
• zarządzanie jakością w służbie zdrowia,
• internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw,
• przedsiębiorczość,
• przedsiębiorczość rodzinna,
• franchising,
• rynek pracy.  

Dodatkowe

OBSZARY TEMATYCZNE PROWADZONYCH PRAC MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH:

• zachowania rynkowe mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw,
• czynniki determinujące funkcjonowanie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, 
• mikro- i makroekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw,
• zarządzanie w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach,
• konkurencyjność mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw,
• innowacyjność mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw
• zarządzanie jakością w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach,
• zarządzanie jakością w służbie zdrowia,
• internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw,
• przedsiębiorczość,
• przedsiębiorczość rodzinna,
• franchising.

PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH:

- Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
- Rekrutacja i selekcja w małych i średnich przedsiębiorstwach
- Specyfika przedsiębiorstw rodzinnych na polskim rynku
- Zarządzanie jakością w małych jednostkach służby zdrowia w Polsce.
- Dyskryminacja kobiet na polskim rynku pracy
- Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw
- Przedsiębiorczość kobiet na polskim rynku pracy
- Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce  

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca