Zdjęcie Maria Czech

dr Maria Czech

Bogucicka 3
Bud. A; pok. 417a
40-226 Katowice

Konsultacje:

 

Uwaga!

W semestrze letnim 2021/2022 r. seminaria oraz konsultacje będą odbywały się on-line, za pomocą poczty elektronicznej maria.czech@ue.katowice.pl lub na platformie google meet - po wcześniejszym zgłoszeniu (w celu wygenerowania kodu do spotkania). Link do spotkania będzie wysyłany tylko umówionym studentom.

 

KONSULTACJE

Semestr letni 2021/2022

Studia stacjonarne

Środy godz. 9.50-10.35

Studia niestacjonarne

27.02.2022

godz.

10.00-10.45

05.03.2022

godz.

10.00-10.45

12.03.2022

godz.

10.00-10.45

19.03.2022

godz.

10.00-10.45

26.03.2022

godz.

10.00-10.45

02.04.2022

godz.

10.00-10.45

10.04.2022

godz.

10.00-10.45

04.04.2022

godz.

10.00-10.45

05.04.2022

godz.

10.00-10.45

06.04.2022

godz.

10.00-10.45

24.04.2022

godz.

10.00-10.45

07.05.2022

godz.

10.00-10.45

21.05.2022

godz.

10.00-10.45

29.05.2022

godz.

10.00-10.45

05.06.2022

godz.

10.00-10.45

11.06.2022

godz.

10.00-10.45

 

SEMINARIUM:

26.03.2022 godz. 10:45 - 12:15

02.04.2022 godz. 10:45 - 12:15

07.05.2022 godz. 10:45 - 12:15

04.06.2022 godz. 10:45 - 13:00

 

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszam studentów I i II stopnia na cykl indywidualnych spotkań realizowanych w ramach Tutoringu Akademickiego. Tutoring skierowany jest do studentów zorientowanych na rozwój naukowy i zawodowy w następujących obszarach:

 1. Rynki finansowe
 2. Kredytowe instrumenty pochodne
 3. Inwestycje na rynku kapitałowym oraz inwestycje alternatywne
 4.  Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
 5. Kryptowaluty

Więcej informacji na temat Programu Tutoringu Akademickiego realizowanego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach znajduje się pod adresem: https://www.ue.katowice.pl/studenci/program-tutoringu-akademickiego.html


 

 

 

Informacje podstawowe

Zajmowane stanowiska / funkcje

 • Adiunkt w Katedrze Bankowości i Rynków Finansowych
 • Tutor akademicki

Reprezentowana dyscyplina naukowa

 • Ekonomia i finanse

Działalność dydaktyczna

 • Bankowość
 • Rynki finansowe
 • Finanse
 • Innowacje finansowe
 • Zarządzanie instytucjami finansowymi

Zakres tematyczny seminariów

 • Rynek instrumentów pochodnych
 • Rynek kapitałowy i walutowy
 • Inwestycje na rynku kapitałowym
 • Inwestycje alternaltywne
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
 • Analiza techniczna
 • Kryptowaluty

 

 

Publikacje

 1. Czech M., Cichorska J., Puszer B. (2022) Depozyty bankowe gospodarstw domowych w czasie COVID-19 w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Finanse i Prawo Finansowe vol. 1 (33) s. 97-117 https://czasopisma.uni.lodz.pl/fipf/article/view/13007

 2. Czech M., (2022), The Impact of Covid-19 Dynamics on SCDS Spreads in Selected CEE Countries. European Research Studies Journal. Vol. XXV, Issue 1, pp. 254-271,  DOI: 10.35808/ersj/2841 https://www.ersj.eu/journal/2841 Impact Factor 1.57

 3. Czech, B. Puszer, (2021), The impact of the Covid-19 Pandemic  on the Consumer Credit Market in Eurozone Countries, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia Vol 55, No 4 (2021), s.49-71 https://journals.umcs.pl/h/article/view/13412/9747
 4. Czech, M., (2021), Assessment of the credit risk of Poland based on sovereign credit default swap spreads during the Covid-19 pandemic. Ekonomia i Prawo. Economics and Law. T. 20, nr 3, s. 497–511, DOI 10.12775/EiP.2021.030, apcz.umk.pl/EiP/article/view/36951/31280

 5. Czech M., (2021), SCDS spreads and the level of public debt in Poland during the Covid-19 pandemic [in:] Ujwary-Gil, A., & Godlewska-Dzioboń, B. (Eds.). Challenges in Economic Policy, Business and Management in the COVID-19 Era. Warsaw: Institute of Economics, Polish Academy of Sciences, s. 41-60 www.researchgate.net/publication/357534773_SCDS_spreads_and_the_level_of_public_debt_in_Poland_during_the_COVID-19_pandemic

 6. Czech M., Puszer, B. (2021), Impact of the COVID-19 Pandemic on the Consumer Credit Market in V4 Countries, Risks, Vol. 9, iss.12, DOI: 10.3390/risks9120229  www.mdpi.com/2227-9091/9/12/229/htm

 7. Czech M., Puszer, B. (2021), Wpływ pandemii COVID-19 na zasoby złota w funduszach ETF, [w:] Inwestycje alternatywne - nowe spojrzenie, red. Katarzyna Królik-Kołtunik, Ilona Skibińska-Fabrowska, CeDeWu, Warszawa

 8. Czech M., (2020), Ochrona konsumentów na rynku kapitałowym w Polsce, [w:] Finanse i Prawo Finansowe / Journal of Finance and Financial Law, Vol. 4(28), 2020, s. 45-63 czasopisma.uni.lodz.pl/fipf/article/view/9331/9175

 9. Czech M., (2020). Global debt as a determinant of notional amounts outstanding changes of credit default swaps in non-financial institutions, In New Challenges in Economic Policy, Business, and Management, Ujwary-Gil A. & Gancarczyk M. (Eds.), Institute of Economics, Polish Academy of Sciences, Warsaw 2020, s. 105-126

 10. Czech M.,(2019), Credit default swap w transakcjach średnioterminowych na globalnym rynku finansowym, Difin, Warszawa 2019, (224 strony)

 11. Czech M., (2019), Mechanizmy funkcjonowania derywatów kredytowych w świetle literatury przedmiotu, [w:] Bank i pieniądz w erze FinTech. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 84(1)/2019, red. Wiesławy Caputa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2019, s. 43-63.

 12.  Czech M.,(2019), Wykorzystanie credit default swap w utrzymaniu wymaganego poziomu kapitału regulacyjnego w instytucjach bankowych. [w:] Dyskusje o kapitale wczoraj i dziś, Musiał G. (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Katowice, 2019

 13. Czech M., Pyka I., (2018), Kontrakty CDS w roli nowoczesnego parametru oceny ryzyka kredytowego kraju, [w:] Współczesne Finanse. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Nr 356. Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2018, s. 124-145.

 14. Czech M., Cichorski P., Instrumenty pochodne, [w:] Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Inwestor indywidualny na rynku finansowym, red. J. Cichorska, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2015, s. 130-137.

 15. Czech M., Cichorski P., Instrumenty rynku walutowego, [w:] Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Inwestor indywidualny na rynku finansowym, red. J. Cichorska, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2015, s. 71-77.
 16.  Czech M., Miary ryzyka w procesie budowy i zarządzania portfelem inwestycyjnym. [w:] O niektórych uwarunkowaniach funkcjonowania Polski i jej sąsiedztwa na tle wyzwań XXI wieku. T. 2. red. A. Maksimczuk, K. Kucab-Bąk, I. Przychocka, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sywałkach, Suwałki 2014, s. 254-265.
 17. Czech M., Rola stowarzyszeń i klubów inwestycyjnych na rynku kapitałowym w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, [w:] Oblicza społeczeństwa obywatelskiego. Państwo, Gospodarka. Świat, red. J. Osiński, J. Z. Popławska, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2014, s. 189-200.
 18.  Czech M., Analiza wybranych kredytowych instrumentów pochodnych w aspekcie wzrostu gospodarczego, [w:] Innowacje a wzrost gospodarczy. Cz. 2, red. W. Gradoń, J. Harasim. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe 2014, nr 186, s. 131-143.
 19. Czech M., Polski rynek finansowy w obliczu europejskiego kryzysu zadłużeniowego, [w:]  Współczesna Ekonomia wobec załamania koniunktury gospodarczej, red. K. Koj, J. Szostak. Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2013, nr 15, s. 57-74. 
 20. Czech M., Bondspot S.A jako platforma obrotu derywatami kredytowymi, [w:] Innowacje w bankowości i finansach. Tom II, red. J. Harasim, B. Frączak, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe, Katowice 2013, nr 174 s. 199-212.
 21. Czech M., Pyka I., Rynek kredytowych instrumentów pochodnych w procesie zmian, Oeconomia vol. XLVII, 3 UMCS, Lublin 2013, s. 521-531. 
 22.  Czech M., Szewczyk Ł., Homo oeconomicus na rynku usług finansowych w Polsce, [w:] Homo oeconomicus w przestrzeni społeczno-pastoralnej, red. I. Celary, G. Polok, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice 2013, s. 224-235.
 23. Czech M., Szewczyk Ł., Społeczna odpowiedzialność instytucji parabankowych w Polsce, [w:] Rynek, Społeczeństwo, Kultura, nr  1, Agencja managerska VIP for You, Dobrzeń Wielki 2012, s. 42-47.
 24. Czech M., Szewczyk Ł., Bank komercyjny jako instytucja zaufania publicznego, [w:] Odpowiedzialność w przestrzeni społeczno-pastoralnej, red. I. Celary, G. Polok, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 97-109.
 25. Czech M. Stabilność strefy euro w aspekcie realizacji kryteriów korwengencji, [w:] Warsztaty doktoranckie ’11. Zarządzanie – Finanse – Ekonomia, red. J. Harasim Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2012, s. 66-67.
 26. Czech M. Decyzje inwestorów indywidualnych na rynku kapitałowym w warunkach niepewności, [w]: Warsztaty doktoranckie ’10. Zarządzanie – Finanse – Ekonomia, red. J. Harasim, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2011, s. 43-53.
 27. Czech M. Analiza porównawcza wybranych giełd europejskich w warunkach globalnego kryzysu finansowego, [w:] Funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w warunkach niepewności, red. A. Limański, R. Milic-Czerniak, Wydawnictwo WSZMiJO, Katowice 2010, s. 137-147.
 28. Czech M. Analiza struktury inwestorów na warszawskim parkiecie w aspekcie fluktuacji indeksu WIG20, [w:] Finansowy Kwartalnik Internetowy "e-Finanse" 2010, vol. 6/ nr 4, s. 92-102.

 

 

Zainteresowania

Rynki finansowe

Instrumenty finansowe

Kryptowaluty

Bankowość

Działalność międzynarodowa

 

 

21-23.04.2021 Virtual International Days in Quimper in IUT Quimper Université Bretagne Occidentale (UBO), France: wykład: Foreign Exchange Market

19.05.2020 r. 4th International Scientific Conference  “Contemporary Challenges In Economic And Business Research” in Faculty of Economics and Business University of Maribor: referat pt. Credit Default Swap in Credit Risk Management. Functions and Directions of Development.

8-10.04.2020 Virtual International Days in Quimper in IUT Quimper Université Bretagne Occidentale (UBO), France: wykłady dotyczące wybranych metod finansowania (m.in. crowdfunding, kredyt bankowy, emisja obligacji), a także wykład dotyczący bogactwa kulturowego Górnego Śląska oraz kierunków kształcenia i możliwości rozwoju na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

Do góry