Zdjęcie Maria  Czech

dr Maria Czech

Bogucicka 3
Bud. A; pok. 417a
40-226 Katowice

Konsultacje:

 

Uwaga!

W semestrze zimowym 2021/2022 r. seminaria oraz konsultacje będą odbywały się on-line, za pomocą poczty elektronicznej maria.czech@ue.katowice.pl lub na platformie google meet - po wcześniejszym zgłoszeniu (w celu wygenerowania kodu do spotkania). Link do spotkania będzie wysyłany umówionym studentom.

 

KONSULTACJE:

Studia stacjonarne

środy 10.00-10.45

Studia niestacjonarne

soboty 10.00-10.45

 

SEMINARIUM

 

23.10.2021 godz. 16.15-18.50

27.11.2021 godz. 10.00-12.15

23.01.2022 godz. 16.15-18.50

 

 

 

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszam studentów I i II stopnia na cykl indywidualnych spotkań realizowanych w ramach Tutoringu Akademickiego. Tutoring skierowany jest do studentów zorientowanych na rozwój naukowy i zawodowy w następujących obszarach:

  1. Rynki finansowe
  2. Kredytowe instrumenty pochodne
  3. Inwestycje na rynku kapitałowym oraz inwestycje alternatywne
  4.  Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
  5. Kryptowaluty

Więcej informacji na temat Programu Tutoringu Akademickiego realizowanego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach znajduje się pod adresem: https://www.ue.katowice.pl/studenci/program-tutoringu-akademickiego.html


 

 

 

Publikacje

1.    Czech M., Ochrona konsumentów na rynku kapitałowym w Polsce, [w:] Finanse i Prawo Finansowe / Journal of Finance and Financial Law, Vol. 4(28), 2020, s. 45-63

2.    Czech M., Global debt as a determinant of notional amounts outstanding changes of credit default swaps in non-financial institutions, In New Challenges in Economic Policy, Business, and Management, Ujwary-Gil A. & Gancarczyk M. (Eds.), Institute of Economics, Polish Academy of Sciences, Warsaw 2020, s. 105-126

3.   Czech M., Credit default swap w transakcjach średnioterminowych na globalnym rynku finansowym, Difin, Warszawa 2019, (224 strony)

4.      Czech M., Mechanizmy funkcjonowania derywatów kredytowych w świetle literatury przedmiotu, [w:] Bank i pieniądz w erze FinTech. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 84(1)/2019, red. Wiesławy Caputa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2019, s. 43-63.

5.    Czech M., Wykorzystanie credit default swap w utrzymaniu wymaganego poziomu kapitału regulacyjnego w instytucjach bankowych. [w:] Dyskusje o kapitale wczoraj i dziś, Musiał G. (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Katowice, 2019

6.      Czech M., Pyka I., Kontrakty CDS w roli nowoczesnego parametru oceny ryzyka kredytowego kraju, [w:] Współczesne Finanse. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Nr 356. Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2018, s. 124-145.

7.      Czech M., Cichorski P., Instrumenty pochodne, [w:] Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Inwestor indywidualny na rynku finansowym, red. J. Cichorska, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2015, s. 130-137.

8.   Czech M., Cichorski P., Instrumenty rynku walutowego, [w:] Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Inwestor indywidualny na rynku finansowym, red. J. Cichorska, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2015, s. 71-77.

9.     Czech M., Miary ryzyka w procesie budowy i zarządzania portfelem inwestycyjnym. [w:] O niektórych uwarunkowaniach funkcjonowania Polski i jej sąsiedztwa na tle wyzwań XXI wieku. T. 2. red. A. Maksimczuk, K. Kucab-Bąk, I. Przychocka, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sywałkach, Suwałki 2014, s. 254-265.

10.   Czech M., Rola stowarzyszeń i klubów inwestycyjnych na rynku kapitałowym w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, [w:] Oblicza społeczeństwa obywatelskiego. Państwo, Gospodarka. Świat, red. J. Osiński, J. Z. Popławska, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2014, s. 189-200.

11.   Czech M., Analiza wybranych kredytowych instrumentów pochodnych w aspekcie wzrostu gospodarczego, [w:] Innowacje a wzrost gospodarczy. Cz. 2, red. W. Gradoń, J. Harasim. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe 2014, nr 186, s. 131-143.

12.   Czech M., Polski rynek finansowy w obliczu europejskiego kryzysu zadłużeniowego, [w:]  Współczesna Ekonomia wobec załamania koniunktury gospodarczej, red. K. Koj, J. Szostak. Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2013, nr 15, s. 57-74. 

13.   Czech M., Bondspot S.A jako platforma obrotu derywatami kredytowymi, [w:] Innowacje w bankowości i finansach. Tom II, red. J. Harasim, B. Frączak, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe, Katowice 2013, nr 174 s. 199-212.

14.   Czech M., Pyka I., Rynek kredytowych instrumentów pochodnych w procesie zmian, Oeconomia vol. XLVII, 3 UMCS, Lublin 2013, s. 521-531. 

15.   Czech M., Szewczyk Ł., Homo oeconomicus na rynku usług finansowych w Polsce, [w:] Homo oeconomicus w przestrzeni społeczno-pastoralnej, red. I. Celary, G. Polok, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice 2013, s. 224-235.

16.   Czech M., Szewczyk Ł., Społeczna odpowiedzialność instytucji parabankowych w Polsce, [w:] Rynek, Społeczeństwo, Kultura, nr  1, Agencja managerska VIP for You, Dobrzeń Wielki 2012, s. 42-47.

17.   Czech M., Szewczyk Ł., Bank komercyjny jako instytucja zaufania publicznego, [w:] Odpowiedzialność w przestrzeni społeczno-pastoralnej, red. I. Celary, G. Polok, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 97-109.

18.  Czech M. Stabilność strefy euro w aspekcie realizacji kryteriów korwengencji, [w:] Warsztaty doktoranckie ’11. Zarządzanie – Finanse – Ekonomia, red. J. Harasim Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2012, s. 66-67.

19.   Czech M. Decyzje inwestorów indywidualnych na rynku kapitałowym w warunkach niepewności, [w]: Warsztaty doktoranckie ’10. Zarządzanie – Finanse – Ekonomia, red. J. Harasim, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2011, s. 43-53.

20.   Czech M. Analiza porównawcza wybranych giełd europejskich w warunkach globalnego kryzysu finansowego, [w:] Funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w warunkach niepewności, red. A. Limański, R. Milic-Czerniak, Wydawnictwo WSZMiJO, Katowice 2010, s. 137-147.

21.   Czech M. Analiza struktury inwestorów na warszawskim parkiecie w aspekcie fluktuacji indeksu WIG20, [w:] Finansowy Kwartalnik Internetowy "e-Finanse" 2010, vol. 6/ nr 4, s. 92-102.

 

 

 

Zainteresowania

Rynki finansowe

Instrumenty finansowe

Bankowość

Działalność międzynarodowa

 

19.05.2020 r. 4th International Scientific Conference  “Contemporary Challenges In Economic And Business Research” in Faculty of Economics and Business University of Maribor: referat pt. Credit Default Swap in Credit Risk Management. Functions and Directions of Development.

8-10.04.2020 Virtual International Days in Quimper in IUT Quimper Université Bretagne Occidentale (UBO), France: wykłady dotyczące wybranych metod finansowania projektów inwestycyjnych oraz wykład dotyczący bogactwa kulturowego Górnego Śląska oraz kierunków kształcenia i możliwości rozwoju na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

Do góry