Zdjęcie Maria Czech

dr Maria Czech

Bogucicka 3
Bud. A; pok. 417a
40-226 Katowice

Konsultacje:

 

Uwaga!

W semestrze zimowym 2022/2023 r. konsultacje będą odbywały się on-line, za pomocą poczty elektronicznej maria.czech@ue.katowice.pl lub na platformie google meet - po wcześniejszym zgłoszeniu (w celu wygenerowania kodu do spotkania). Link do spotkania będzie wysyłany tylko umówionym studentom.

 

KONSULTACJE:

Semestr zimowy 2022/2023

Studia stacjonarne

Środy godz. 10.00 - 10.45

Studia niestacjonarne

 Soboty gpdz. 10.00 - 10.45

 

SEMINARIUM:

08.10.2022 godz. 16:15 - 18:30 (bez przerwy śródlekcyjnej) - pok. 417A

19.11.2022 godz. 10:45 - 12:15 - on-line (Google Meet - dostęp przez Classroom) 

03.12.2022 godz. 10:45 - 11:30 - on-line (Google Meet - dostęp przez Classroom)

14.01.2023 godz. 10:45 - 13:00 (bez przerwy śródlekcyjnej) - pok.417A

 

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszam studentów I i II stopnia na cykl indywidualnych spotkań realizowanych w ramach Tutoringu Akademickiego. Tutoring skierowany jest do studentów zorientowanych na rozwój naukowy i zawodowy w następujących obszarach:

 1. Rynki finansowe
 2. Kredytowe instrumenty pochodne
 3. Inwestycje na rynku kapitałowym oraz inwestycje alternatywne
 4.  Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
 5. Kryptowaluty

Więcej informacji na temat Programu Tutoringu Akademickiego realizowanego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach znajduje się pod adresem: https://www.ue.katowice.pl/studenci/program-tutoringu-akademickiego.html 

 

 

Informacje podstawowe

Zajmowane stanowiska / funkcje

 • Adiunkt w Katedrze Bankowości i Rynków Finansowych
 • Tutor akademicki (od roku akademickiego 2018/2019)
 • Członek Rady Programowej kierunku Finanse i Ekonomia Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Filia w Rybniku (od roku akademickiego 2021/2022)
 • Opiekun organizacyjny Koła Naukowego Bankowości 
 • Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji Naukowej pt. „Innowacje na rynku finansowym, bankowym i ubezpieczeniowym – teoria i praktyka 2022". Ustroń. 8- 10 listopad 2022 r.
 • Członek Komitetu Organizacyjnego Seminarium Naukowego pt. Instytucjonalne formy pomocy publicznej dla wykluczonych finansowo i społecznie. Katowice, 22 kwietnia 2021 r.
 • Członek Komitetu Organizacyjnego Seminarium Naukowego pt. Wielowymiarowy charakter wykluczenia finansowego i społecznego. Katowice, 15 kwietnia 2021 r.

Reprezentowana dyscyplina naukowa

 • Ekonomia i finanse

Działalność dydaktyczna

 • Bankowość
 • Rynki finansowe
 • Finanse
 • Innowacje finansowe
 • Zarządzanie instytucjami finansowymi

Zakres tematyczny seminariów

 • Rynek instrumentów pochodnych
 • Rynek kapitałowy i walutowy
 • Inwestycje na rynku kapitałowym
 • Inwestycje alternaltywne
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
 • Analiza techniczna
 • Kryptowaluty

 

 

Do góry

Publikacje

 1. Czech, M.; Hadaś-Dyduch, M.; Puszer, B.; Cichy, J. (2022) Green Bonds as an Instrument for Financing Ecological Investments in the V4 Countries. Sustainability, 14, 12188. https://www.mdpi.com/2071-1050/14/19/12188 IF: 3.889
 2. Czech M., Puszer B. (2022). Digitalisation Of Payment Services in the SMEs Sector in Poland. [w:] Possibilities and barriers for Industry 4.0 implementation in SMEs in V4 countries and Serbia, University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, Engineering Management Department (EMD), Bor, 2022

 3. Czech, M.; Puszer, B.; Szewczyk Ł. (2022), Zarządzanie ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice (podręcznik).

 4. Czech M., Puszer B. (2022). Wpływ pandemii COVID-19 na indeksy giełdowe w krajach BRIC. [w:] red. nauk. Iwona Pawlas, Anna Czech, Podmioty gospodarki światowej wobec pandemii COVID-19. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice

 5. Czech M., Cichorska J., Puszer B. (2022) Depozyty bankowe gospodarstw domowych w czasie COVID-19 w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Finanse i Prawo Finansowe vol. 1 (33) s. 97-117 https://czasopisma.uni.lodz.pl/fipf/article/view/13007

 6. Czech M., (2022), The Impact of Covid-19 Dynamics on SCDS Spreads in Selected CEE Countries. European Research Studies Journal. Vol. XXV, Issue 1, pp. 254-271,  DOI: 10.35808/ersj/2841 https://www.ersj.eu/journal/2841 Impact Factor 1.57
 7. Czech, M., (2021), Assessment of the credit risk of Poland based on sovereign credit default swap spreads during the Covid-19 pandemic. Ekonomia i Prawo. Economics and Law. T. 20, nr 3, s. 497–511, DOI 10.12775/EiP.2021.030, apcz.umk.pl/EiP/article/view/36951/31280
 8. Czech, B. Puszer, (2021), The impact of the Covid-19 Pandemic  on the Consumer Credit Market in Eurozone Countries, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia Vol 55, No 4 (2021), s.49-71 https://journals.umcs.pl/h/article/view/13412/9747
 9. Czech M., (2021), SCDS spreads and the level of public debt in Poland during the Covid-19 pandemic [in:] Ujwary-Gil, A., & Godlewska-Dzioboń, B. (Eds.). Challenges in Economic Policy, Business and Management in the COVID-19 Era. Warsaw: Institute of Economics, Polish Academy of Sciences, s. 41-60 www.researchgate.net/publication/357534773_SCDS_spreads_and_the_level_of_public_debt_in_Poland_during_the_COVID-19_pandemic
 10. Czech M., Puszer, B. (2021), Impact of the COVID-19 Pandemic on the Consumer Credit Market in V4 Countries, Risks, Vol. 9, iss.12, DOI: 10.3390/risks9120229  www.mdpi.com/2227-9091/9/12/229/htm
 11. Czech M., Puszer, B. (2021), Wpływ pandemii COVID-19 na zasoby złota w funduszach ETF, [w:] Inwestycje alternatywne - nowe spojrzenie, red. Katarzyna Królik-Kołtunik, Ilona Skibińska-Fabrowska, CeDeWu, Warszawa
 12. Czech M., (2020), Ochrona konsumentów na rynku kapitałowym w Polsce, [w:] Finanse i Prawo Finansowe / Journal of Finance and Financial Law, Vol. 4(28), 2020, s. 45-63 czasopisma.uni.lodz.pl/fipf/article/view/9331/9175
 13. Czech M., (2020). Global debt as a determinant of notional amounts outstanding changes of credit default swaps in non-financial institutions, In New Challenges in Economic Policy, Business, and Management, Ujwary-Gil A. & Gancarczyk M. (Eds.), Institute of Economics, Polish Academy of Sciences, Warsaw 2020, s. 105-126
 14. Czech M.,(2019), Credit default swap w transakcjach średnioterminowych na globalnym rynku finansowym, Difin, Warszawa 2019, (224 strony)
 15. Czech M., (2019), Mechanizmy funkcjonowania derywatów kredytowych w świetle literatury przedmiotu, [w:] Bank i pieniądz w erze FinTech. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 84(1)/2019, red. Wiesławy Caputa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2019, s. 43-63.
 16.  Czech M.,(2019), Wykorzystanie credit default swap w utrzymaniu wymaganego poziomu kapitału regulacyjnego w instytucjach bankowych. [w:] Dyskusje o kapitale wczoraj i dziś, Musiał G. (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Katowice, 2019
 17. Czech M., Pyka I., (2018), Kontrakty CDS w roli nowoczesnego parametru oceny ryzyka kredytowego kraju, [w:] Współczesne Finanse. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Nr 356. Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2018, s. 124-145.
 18. Czech M., Cichorski P., Instrumenty pochodne, [w:] Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Inwestor indywidualny na rynku finansowym, red. J. Cichorska, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2015, s. 130-137.
 19. Czech M., Cichorski P., Instrumenty rynku walutowego, [w:] Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Inwestor indywidualny na rynku finansowym, red. J. Cichorska, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2015, s. 71-77.
 20.  Czech M., Miary ryzyka w procesie budowy i zarządzania portfelem inwestycyjnym. [w:] O niektórych uwarunkowaniach funkcjonowania Polski i jej sąsiedztwa na tle wyzwań XXI wieku. T. 2. red. A. Maksimczuk, K. Kucab-Bąk, I. Przychocka, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sywałkach, Suwałki 2014, s. 254-265.
 21. Czech M., Rola stowarzyszeń i klubów inwestycyjnych na rynku kapitałowym w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, [w:] Oblicza społeczeństwa obywatelskiego. Państwo, Gospodarka. Świat, red. J. Osiński, J. Z. Popławska, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2014, s. 189-200.
 22.  Czech M., Analiza wybranych kredytowych instrumentów pochodnych w aspekcie wzrostu gospodarczego, [w:] Innowacje a wzrost gospodarczy. Cz. 2, red. W. Gradoń, J. Harasim. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe 2014, nr 186, s. 131-143.
 23. Czech M., Polski rynek finansowy w obliczu europejskiego kryzysu zadłużeniowego, [w:]  Współczesna Ekonomia wobec załamania koniunktury gospodarczej, red. K. Koj, J. Szostak. Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2013, nr 15, s. 57-74. 
 24. Czech M., Bondspot S.A jako platforma obrotu derywatami kredytowymi, [w:] Innowacje w bankowości i finansach. Tom II, red. J. Harasim, B. Frączak, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe, Katowice 2013, nr 174 s. 199-212.
 25. Czech M., Pyka I., Rynek kredytowych instrumentów pochodnych w procesie zmian, Oeconomia vol. XLVII, 3 UMCS, Lublin 2013, s. 521-531. 
 26.  Czech M., Szewczyk Ł., Homo oeconomicus na rynku usług finansowych w Polsce, [w:] Homo oeconomicus w przestrzeni społeczno-pastoralnej, red. I. Celary, G. Polok, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice 2013, s. 224-235.
 27. Czech M., Szewczyk Ł., Społeczna odpowiedzialność instytucji parabankowych w Polsce, [w:] Rynek, Społeczeństwo, Kultura, nr  1, Agencja managerska VIP for You, Dobrzeń Wielki 2012, s. 42-47.
 28. Czech M., Szewczyk Ł., Bank komercyjny jako instytucja zaufania publicznego, [w:] Odpowiedzialność w przestrzeni społeczno-pastoralnej, red. I. Celary, G. Polok, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 97-109.
 29. Czech M. Stabilność strefy euro w aspekcie realizacji kryteriów korwengencji, [w:] Warsztaty doktoranckie ’11. Zarządzanie – Finanse – Ekonomia, red. J. Harasim Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2012, s. 66-67.
 30. Czech M. Decyzje inwestorów indywidualnych na rynku kapitałowym w warunkach niepewności, [w]: Warsztaty doktoranckie ’10. Zarządzanie – Finanse – Ekonomia, red. J. Harasim, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2011, s. 43-53.
 31. Czech M. Analiza porównawcza wybranych giełd europejskich w warunkach globalnego kryzysu finansowego, [w:] Funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w warunkach niepewności, red. A. Limański, R. Milic-Czerniak, Wydawnictwo WSZMiJO, Katowice 2010, s. 137-147.
 32. Czech M. Analiza struktury inwestorów na warszawskim parkiecie w aspekcie fluktuacji indeksu WIG20, [w:] Finansowy Kwartalnik Internetowy "e-Finanse" 2010, vol. 6/ nr 4, s. 92-102.

Do góry

Zainteresowania

Rynki finansowe

Instrumenty finansowe

Kryptowaluty

Działalność międzynarodowa

 

 

21-23.04.2021 Virtual International Days in Quimper in IUT Quimper Université Bretagne Occidentale (UBO), France: wykład: Foreign Exchange Market

19.05.2020 r. 4th International Scientific Conference  “Contemporary Challenges In Economic And Business Research” in Faculty of Economics and Business University of Maribor: referat pt. Credit Default Swap in Credit Risk Management. Functions and Directions of Development.

8-10.04.2020 Virtual International Days in Quimper in IUT Quimper Université Bretagne Occidentale (UBO), France: wykłady dotyczące wybranych metod finansowania (m.in. crowdfunding, kredyt bankowy, emisja obligacji), a także wykład dotyczący bogactwa kulturowego Górnego Śląska oraz kierunków kształcenia i możliwości rozwoju na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

Do góry

Projekty badawcze

Rok: 2022

Tytuł projektu badawczego: Zielone finansowanie a odpowiedzialna polityka kredytowa w polskim sektorze bankowym. Etap I

Stanowisko: Członek Zespołu Badawczego

Kierownik projektu: prof. dr hab. Irena Pyka

Czas trwania projektu: 2 lata (2 etapy)

Cel naukowy projektu: Identyfikacja i ekspozycja przemian polityki kredytowej banków w warunkach zwiększonego ich angażowania się w implementację w Polsce koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ).

Finansowanie: Projekt finansowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w ramach potencjału badawczego.

 

Rok: 2021

Tytuł projektu badawczego: Credit default swap w ocenie ryzyka kredytowego kraju w okresie pandemii COVID-19 w grupie Wyszehradzkiej - projekt indywidualny

Stanowisko: Kierownik projektu

Kierownik projektu: dr Maria Czech 

Czas trwania projektu: 1 rok (1 etap)

Cel naukowy projektu: Identyfikacja ryzyka kredytowego kraju przed oraz w czasie pandemii COVID-19, skierowana na ekspozycję związków pomiędzy wielkością spreadów CDS opartych na obligacjach skarbowych krajów należących do Grupy Wyszehradzkiej a poziomem ich zadłużenia

Finansowanie: Projekt finansowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w ramach rozwoju młodych naukowców

 

Rok: 2019-2021  

Tytuł projektu badawczego:

Etap I: Poziom i jakość funduszy własnych banku z perspektywy nowych regulacji ostrożnościowych,

Etap II Instrumenty profilowania kapitału ryzyka bankowego po globalnym kryzysie finansowym.

Etap III: Rekomendacje i scenariusze zarządzania poziomem i jakością funduszy własnych banków.

Stanowisko: Członek Zespołu Badawczego

Kierownik projektu: prof. dr hab. Irena Pyka

Czas trwania projektu: 3 lata (3 etapy)

Cel naukowy projektu: Celem naukowym projektu badawczego była eksploracja problemów powstających wskutek nowych regulacji ostrożnościowych w bankach krajowych

Finansowanie: Projekt finansowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w ramach potencjału badawczego

Do góry