dr hab. Andrzej Krystian Piosik, prof. UE

Kierownik Katedry, Dziekan Wydziału Finansów
Bogucicka 3
Bud. B; pok. 209
40-228 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje semestr letni roku akad. 2021/2022

Konsultacje w przerwie międzysemestralnej oraz w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 r. odbywają się w: 

poniedziałki w godz. 9.50-11.20.  

Konsultacje odbywają się zdalnie - adres mailowy andrzej.piosik@uekat.pl.

Zapraszam również do kontaktu w komunikatorze Google Meet podczas konsultacji lub w innym terminie. W tym przypadku proszę zainteresowanych o zgłoszenie prośby najpóźniej jeden dzień wcześniej na adres mailowy andrzej.piosik@uekat.pl.

Consultations in the summer semester of the academic year 2021/2022 and in Fabruary 2022 take place on: Mondays from 9.50-11.20.

Consultations take place remotely - e-mail address andrzej.piosik@uekat.pl. I also invite you to contact me in the Google Meet messenger during consultations or at another time. In this case, I am asking interested parties to submit a request at least one day in advance to the e-mail address andrzej.piosik@uekat.pl.

 

Poniżej lista dodatkowych seminariów doktorskich i magisterskich w semestrze zimowym 2021/2022

Zamiar uczestniczenia w Google Meet proszę zgłosić na adres mailowy przynajmniej jeden dzień wcześniej.

 

 

 

 

 

 

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

 • Rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
 • Projektowanie systemów rachunku kosztów.
 • Accounting for Business.
 • Perfomance Management. 
 • Integrated Aspects of Asset Management. 
 • Podstawy rachunkowości.
 • Seminarium magisterskie. 
 • Metodyka badań w rachunkowości. 
 • Seminarium doktorskie.

 

 

Zajmowane stanowiska

 • Dziekan Wydziału Finansów od września 2021
 • Przewodniczący Kolegium Finansów od października 2019.
 • Profesor nadzwyczajny w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 
 • Dziekan Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (września 2012 r. - wrzesień 2019) 
 • Prorektor ds. Edukacji AE Katowice. Prorektor ds. Edukacji Akademii Ekonomicznej w Katowicach (2005-2008). 
 • Prodziekan do Spraw Studiów Niestacjonarnych Wydziału Finansów i Ubezpieczeń, AE w Katowicach (2003-2005).

Specjalizacja naukowo-badawcza

Rachunkowość zarządcza (w szczególności budżetowanie, systemy rachunku kosztów).

Sprawozdawczość finansowa (w szczególności kształtowanie wyniku finansowego).

Publikacje

 1. Piosik A. Genge E. (2020): Earnings management prior to mergers and acquisitions: The role of acquirers’ ownership structures. Evidence from Poland. Procedia Computer Science, Vol. 176, s. 1299-1311, https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.09.139. Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems: Proceedings of the 24th International Conference KES2020. CORE kat B.   

 2. Piosik A., Genge E. (2020): The Influence of a Company’s Ownership Structure on Upward Real Earnings Management. Sustainability. 2020, 12(1), 152. doi.org/10.3390/su12010152 .
 3. Piosik A., Strojek-Filus M., Sulik-Górecka A., Szewieczek A. (2019): Gender and Age as Determinants of Job Satisfaction in the Accounting Profession: Evidence from Poland. “Sustainability”. 11(11), 3090, doi.org/10.3390/su11113090 .
 4. Piosik A. (2019): Struktura własnościowa przedsiębiorstw a księgowe kształtowanie wyniku finansowego. „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, Tom 103(159), s. 135-150. ISSN 1641-4381.
 5. Piosik A. (2019): Determinanty rzeczowego kształtowania wyniku finansowego za pomocą kosztów ogólnego zarządu i sprzedaży. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 386/2019. S. 72-83. ISSN 2083-8611. Online access: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_ArtykuC5%82y_381_400/SE_386/07.pdf
 6. Piosik A. (2019): Struktura własnościowa przedsiębiorstw a księgowe kształtowanie wyniku finansowego. „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, Tom 103(159), s. 135-150. ISSN 1641-4381.
 7. Piosik A. (2019): Determinanty rzeczowego kształtowania wyniku finansowego za pomocą kosztów ogólnego zarządu i sprzedaży. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 386/2019. S. 72-83. ISSN 2083-8611. Online access: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_381_400/SE_386/07.pdf
 8. Piosik A. (2018): Proces sprzedaży produktów gotowych, składników aktywów trwałych oraz aktywów finansowych jednostki. W: „Podstawy rachunkowości z uwzględnieniem MSSF”. Red. Pfaff J., Strojek-Filus M. Wydawnictwa Naukowe PWN S.A., Warszawa. ISBN 978-83-01-19992-0.
 9. Piosik A. (2016): Kształtowanie wyniku finansowego podmiotów sprawozdawczych w Polsce. Diagnoza dobrej i złej praktyki w rachunkowości. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. ISBN 978-83-7875-283-7. S. 1- 310. Piosik A. (2016): Kształtowanie wyniku finansowego podmiotów sprawozdawczych w Polsce. Diagnoza dobrej i złej praktyki w rachunkowości. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. ISBN 978-83-7875-283-7. S. 1- 310.

 10. Piosik A. (2016): Związek miedzy wdrożeniem MSRF nr 540 a redukowaniem praktyk wygładzania wyniku finansowego netto za pomocą odpisów z tytułu utraty wartości należności i zapasów przez podmioty sprawozdawcze w Polsce. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. Tom 87 (143), s. 129-142. ISSN 1641-4381 print / ISSN 2391-677X. Piosik A. (2016): Związek miedzy wdrożeniem MSRF nr 540 a redukowaniem praktyk wygładzania wyniku finansowego netto za pomocą odpisów z tytułu utraty wartości należności i zapasów przez podmioty sprawozdawcze w Polsce. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. Tom 87 (143), s. 129-142. ISSN 1641-4381 print / ISSN 2391-677X.    
 11. Piosik A. (2013): Działalność nadzwyczajna, niekontynuowana oraz sprzedaż rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych jako instrumenty kształtowania wyników netto podmiotów sprawozdawczych w Polsce. W: „Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy”, red. Anna Karmańska. Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa. S. 663-681, ISBN 978-83-7378-862-6.
 12. Piosik A., Strojek-Filus M. (2013): An Assessment of the Application of Earnings Management Objectives and Instruments in Financial Reporting – Evidence of Survey Research Results. Scientific Annals of the “Alexandru Ioan Cusa”; University of Iasi Economic Sciences. No. 60 (2); http://saaic.feaa.uaic.ro/index.php/saaic/article/view/97/pdf_38
 13. Piosik A., Kumor I., Sulik-Górecka A. (2013): Associations between upward revaluation of property, plant and equipment with information value of financial statements. Evidence from Poland. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. Tom 73 (129), s. 89-112. ISSN 1641-4381. Piosik A., Kumor I., Sulik-Górecka A. (2013): Associations between upward revaluation of property, plant and equipment with information value of financial statements. Evidence from Poland. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. Tom 73 (129), s. 89-112. ISSN 1641-4381.  
 14. Kształtowanie zysków podmiotów sprawozdawczych w Polsce. MSR/MSSF a Ustawa o Rachunkowości. (2013), Praca pod red. naukową Andrzeja Piosika. Strony 1-256. Wydawnictwo C.H.Beck. Autorstwo rozdziałów: 1.2 Instrumenty kształtowania wyników bilansowych (s.21-31), 3 Kształtowanie wyników bilansowych w świetle dotychczasowych badań (s. 112-132), 5 Analiza związku wdrożenia MSR/MSSF z kształtowaniem wyników bilansowych. Badanie empiryczne (s. 139-200), 6 Wdrożenie MSR/MSSF a wybrane instrumenty (s. 201-214) oraz współautorstwo rozdziałów: 1.1 Procesy kształtowania wyników bilansowych i ich podstawowe cele (s. 11-20) i 1.3 Instrumenty kształtujące wyniki grupy kapitałowej (s.32-34). ISBN 978-83-255-5315-9. ISBN e-book 978-83-255-5316-6. Kształtowanie zysków podmiotów sprawozdawczych w Polsce. MSR/MSSF a Ustawa o Rachunkowości. (2013), Praca pod red. naukową Andrzeja Piosika. Strony 1-256. Wydawnictwo C.H.Beck. Autorstwo rozdziałów: 1.2 Instrumenty kształtowania wyników bilansowych (s.21-31), 3 Kształtowanie wyników bilansowych w świetle dotychczasowych badań (s. 112-132), 5 Analiza związku wdrożenia MSR/MSSF z kształtowaniem wyników bilansowych. Badanie empiryczne (s. 139-200), 6 Wdrożenie MSR/MSSF a wybrane instrumenty (s. 201-214) oraz współautorstwo rozdziałów: 1.1 Procesy kształtowania wyników bilansowych i ich podstawowe cele (s. 11-20) i 1.3 Instrumenty kształtujące wyniki grupy kapitałowej (s.32-34). ISBN 978-83-255-5315-9. ISBN e-book 978-83-255-5316-6. 
 15. Piosik A., Rówińska M. (2012): Determinants of Long-Lived Asset Impairments. Evidence From Poland. “Journal of Economics and Management”. University of Economics in Katowice. Volume 8, pp. 71-104. Also published in: web.ebscohost.com ISSN 1732-1948 p) Piosik A., Poniatowska L. (2013): Determinants of upward revaluations of property, plant and equipment while adopting IFRS for the first time. Evidence from Poland. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. Tom 70 (126), s. 105-128. ISSN1641-4381. Współautor wprowadzenia, rozdziału 3 I 4. Autor rozdziału 5.
 16. Piosik A., Poniatowska L. (2013): Determinants of upward revaluations of property, plant and equipment while adopting IFRS for the first time. Evidence from Poland. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. Tom 70 (126), s. 105-128. ISSN1641-4381. Współautor wprowadzenia, rozdziału 3 I 4. Autor rozdziału 5.
 17. Piosik A. (2011): Metodyka określania nieuznaniowych zmian rozliczeń międzyokresowych netto w analizie kształtowania wyników. W: „Rachunkowość a controlling”, red. E. Nowak, M. Nieplowicz. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wrocław, nr 181. Str. 479-490. ISSN 1899-3192.
 18. Piosik A., Rówińska m. (2011): Utrata wartości aktywów trwałych – analiza determinantów dokonywania odpisów przez spółki notowane na GPW w Warszawie w latach 2007-2009. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. Tom 62 (118), s. 197-225. ISSN1641-4381.
 19. Piosik A. (2006): Zasady rachunkowości zarządczej. PWN, Warszawa. – Podręcznik.

Dodatkowe

1. Certyfikat dyplomowanego księgowego nadany na podstawie uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – numer z rejestru 405. Rok 2011.

2. Członek Zarządu Oddziału Okręgowego w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. 

3. Członek Rady Naukowej Parku Naukowo-Technologicznego „Euro-Centrum” Sp. z o.o. , od lipca 2011 r. do 2013 r.