dr Bartłomiej Lisicki

Bogucicka 3
Bud. A; pok. 407
40-228 Katowice

Konsultacje:

Terminy konsultacji w semestrze letnim:

Konsultacje do odwołania odbywają się w formie zdalnej (w godzinach wymienionych poniżej). Proszę o kontakt poprzez wskazany adres mailowy, komunikator Skype (login: live:barte7) lub usługę Google Meet  klikając ten link:

https://meet.google.com/mew-bair-eqe

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022:

Wtorek 17:00-18:30

Pozostałe terminy po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym.

 

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

 • Rachunkowość (podstawy rachunkowości),
 • rachunkowość finansowa,
 • rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
 • rachunkowość podatkowa,
 • rachunkowość kosztów pracy,
 • sprawozdawczość i analiza finansowa.

Zajmowane stanowiska

 • Asystent w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce o. w Katowicach.

Specjalizacja naukowo-badawcza

Specjalizuję się w nurcie badań rynków kapitałowych w rachunkowości (ang. capital markets research in accounting). Jego eksploracja naukowa pozwala na wyjaśnienie zależności występujących pomiędzy wyceną rynkową spółek publicznych oraz danymi księgowymi pochodzącymi z systemu rachunkowości. Swoje zainteresowania badawcze koncentruję również wokół zagadnień związanych ze sprawozdawczością spółek giełdowych, decyzjami inwestycyjnymi na rynkach finansowych oraz zachowaniem inwestorów w reakcji na napływające na rynek informacje.

Dorobek naukowy

Monografie:

 1. Lisicki B. (2021), Utrata wartości aktywów a wycena rynkowa spółek publicznych-przykład Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 224.

Artykuły i rozdziały w monografiach:

 1. Lisicki B. (2017), Application of Blume Method in Forecasting Risk on the Example of Public Companies Listed on WIG20, “Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej”, s. 30-44.
 2. Lisicki B. (2018), Poziom dochodów budżetu państwa z tytułu dywidend, [W:] (Red.) Górska-Warsewicz H., Czeczotko M., Przedsiębiorczość w nauce i praktyce. Zarządzanie-Rynek-Usługi-Żywność, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, s. 63-74.
 3. Lisicki B. (2018), Calculation of the Abnormal Returns-case study, „Economic and Legal challenges 2018”, no 1/2018, s. 128-134. 
 4. Lisicki B. (2018), Efekt stycznia na przykładzie indeksów sektorowych giełdy papierów wartościowych w Warszawie, “Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie”, nr 131, s. 299-310.
 5. Lisicki B. (2018), Zależność zmiany salda przepływów z działalności operacyjnej a stopą zwrotu z akcji największych spółek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, [W:] (Red.) Gruszewska E., Matel A., Kuzionko-Ochrymiuk E., Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców t.2, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego O. w Białymstoku, s. 116-129.
 6. Lisicki B. (2018), Wpływ uwolnienia kursu franka szwajcarskiego na krótkoterminowe stopy zwrotu z notowań akcji banków na GPW w Warszawie, „Przedsiębiorstwo & Finanse” ISSN 2084-1361, nr 1/2018, s. 47-63.
 7. Lisicki B. (2018), The January Effect. The Behaviour of Sector Indices of the Warsaw Stock Exchange, „Scienta Iuventa”, Proceedings from International Conference of Ph. D. Students ISBN 978-80-557-1426-4, Ekonomicka fakulta Univerzity Mateja Bela, Bańska Bystrzyca.
 8. Lisicki B. (2019), Poziomy współczynnika beta spółek indeksu RESPECT oszacowane w warunkach zróżnicowanego podejścia do stopy zwrotu, „Studia Ekonomiczne” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 382, s. 123-132.
 9. Lisicki B. (2019), Raportowanie utraty wartości aktywów wśród największych spółek polskiego rynku kapitałowego, „Studia Ekonomiczne” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 386, s. 52-61.
 10. Lisicki B. (2019), Cenotwórczy charakter odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych na przykładzie spółek indeksu WIG30 największych spółek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. XX, z.1, cz. 1/2019. s. 273-287.
 11. Lisicki B. (2019), Informacyjny charakter odchyleń wyniku finansowego od konsensusu rynkowego, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, nr 176/2019, s. 137-153. 
 12. Lisicki B. (2019), Price-generating Character of Informations About Net Financial Result in the Case of Warsaw Stock Exchange, „Knowledge International Scientific Journal”, vol. 31, no. 1, s. 75-80.
 13. Szewieczek A., Lisicki B. (2019), Discriminatory models’ adaptation in small and medium sized health care entities, „Serbian Journal of Management”, vol. 14, no 2, s. 389-403.
 14. Lisicki B. (2020), Efektywność informacyjna rynku kapitałowego w Polsce w sytuacji wystąpienia utraty wartości aktywów, [W:] Antonowicz P, Galiński P, Pisarewicz P., Perspektywa ekonomiczna,  finansowa i prawna kreowania wartości w gospodarce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 215-232.
 15. Lisicki B. (2020), Związek wartości rynkowej spółek przemysłowych z bieżącym raportowaniem utraty wartości aktywów, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Seria: Zarządzanie”, nr 1/2020, s. 91-106.
 16. Lisicki B. (2020), Wskaźnik Super Bowl – prognostyk zachowania światowych indeksów giełdowych?, [W:] Antonowicz P., Malinowska E., Siciński J., Zaremba U., Interesariusze w gospodarce cyfrowej - modele zachowań współczesnego rynku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów-Londyn-Szczecin, s. 35-50.
 17. Lisicki B. (2021), Impairment of assets of the issuers in the condition of economic crisis - evidence from the Warsaw Stock Exchange,  „Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast", vol. 14, issue 3, s. 246-260.
 18. Lisicki B. (2021), Utrata wartości aktywów a kształtowanie kursów akcji polskich spółek sektora energetycznego, "Ekonomista", nr 3/2021, s. 397-417.
 19. Lisicki B. (2021),  Wpływ skutków ekonomicznych pandemii COVID-19 na raportowanie utraty wartości aktywów na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", vol. 45, nr 3, s. 189-202. 
 20. Lisicki B. (2021), Impairment of Assets and Market Reaction during COVID-19 Pandemic on the Example of WSE, „Risks”, vol. 9, issue 10, nr art. 183.

   

Dodatkowe