dr Dorota Adamek-Hyska

Bogucicka 3
Bud. B; pok. 108
40-228 Katowice

Konsultacje:

 Konsultacje w semestrze letnim 2021/2022 (czerwiec/lipiec)

 

24.06.2022 (piątek) godz. 12.30-14.00

  1.07.2022 (piątek) godz.  10.30-11.00

  5.07.2022 (wtorek) godz. 17.00-18.30

 13.07.2022 (środa) godz.  17.00-18.30

 18.07.2022 (poniedziałek) 17.00-18.30

Osoby zainteresowane spotkaniem w aplikacji Google Meet proszę o kontakt na adres:

dorota.adamek-hyska@uekat.pl

Mail proszę wysłać z domeny uekat.

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

 • Podstawy rachunkowości
 • Rachunkowość jednostek non - profit
 • Rozliczenia publiczno-prawne w jednostkach gospodarczych
 • Inwentaryzacja w MŚP
 • Koszty pracy w rachunkowości MŚP
 • Rachunkowość jednostek ochrony zdrowia
 • Sprawozdawczość budżetowa
 • Rachunkowość zarządcza
 • Rachunkowość partnerstwa publiczno - prywatnego
 • Ryzyko w rachunkowości

Specjalizacja naukowo-badawcza

 • Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych.
 • Sprawozdawczość budżetowa jednostek sektora finansów publicznych.
 • Partnerstwo publiczno - prywatne.
 • Rachunkowość organizacji non-profit.
 • Rachunkowość podmiotów leczniczych.
 • Rozliczenia publiczno-prawne podmiotów gospodarczych.
 • Koszty pracy w podmiotach gospodarczych.

Publikacje

 1. D. Adamek-Hyska, I. Franczak, „Zobowiązania wymagalne jednostek samorządu terytorialnego zakres ujawnień” [w]: Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 108, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Rada Naukowa, Warszawa 2020, ISSN 1641-4381, s. 9-21.
 2. D. Adamek-Hyska, M. Głębocka, Rozliczenia publicznoprawne w rachunkowości jednostek gospodarczych. Zbiór zadań. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2020.
 3. D. Adamek-Hyska, A. Wszelaki,  Rachunkowość jednostek non profit. Problemy i zadania, Wyd. 2,  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2020.
 4. D.  Adamek-Hyska D., M. Strojek-Filus M., K. Tkocz-Wolny, A. Wszelaki, Zmiany zakresu informacyjnego raportów finansowych i niefinansowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2019, p-ISBN: 978-83-7875-586-9 e-ISBN: 978-83-7875-587-6.
 5. D. Adamek-Hyska, A. Szewieczek, Rachunkowość podmiotów leczniczych. Zbiór zadań z rachunkowości finansowej i sprawozdawczości. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2019.
 6. D. Adamek-Hyska (red.), Księgowania w publicznych jednostkach oświatowych, Wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa 2019, p-ISBN: 978-83-8198-026-5.
 7. D. Adamek-Hyska, „Zakres ujawnień w informacji dodatkowej jednostek budżetowych” [w]:  Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  nr 386/2019, Współczesne Finanse, ISSN 2083-8611, s. 7-19.
 8. D. Adamek-Hyska, J. Chluska, „Budżet Częstochowy i Dąbrowy Górniczej w przededniu powstania II Rzeczypospolitej - z perspektywy rachunkowości” [w]: Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 98, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Rada Naukowa, Warszawa 2018, ISSN 1641-4381, s. 69-86.
 9. D. Adamek-Hyska, B. Dratwińska – Kania (red. nauk.), Rachunkowość. Zbiór zadań rekomendowany dla studentów Wydziału Ekonomii, Zarządzania, Informatyki i Komunikacji oraz kierunku FIZOZ, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2018.
 10. D. Adamek-Hyska, P. Tworek, „Risk management as an essential element of the (new) public management in Poland. Selected issues”, Proceedings of the 22nd International Scientific Current Trends in Public Sector Research. Slapanice, 18-19 january 2018, ed. by Petra Dvorakova, Barbora Baisa, Brno, Masaryk University, 2018, p-ISBN: 978-80-210-8923-5, p. 12-19.
 11. D. Adamek-Hyska, Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, Presscom sp. z o.o., Wrocław 2018, p-ISBN: 978-83-65611-67-3.
 12. D. Adamek-Hyska, M. Strojek-Filus M., K. Tkocz-Wolny K., A. Wszelaki,  Information scope of financial statements of small entities in Poland in light of accounting principles [w] Modern Science Book 1 volume III, SGEM 2017, Bułgaria; ISBN 978-619-7408-15-7; ISSN 2367-5659; DOI: 10.5593/sgemsocial2017/13 (S03.S048).
 13. D. Adamek-Hyska, M. Strojek-Filus, A. Sulik-Górecka, „Consolidated balance sheet of local self-government entity in Poland. Legal bases and its usefulness”, Proceedings of the 22nd International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2017. Praha, 7 and 8 April 2017, ed. Savina Finardi, University of Economics, Nakladatelství Oeconomica, Vysoka skola ekonomicka v Praze, Praha, 2017, p.  86-91, p-ISBN: 978-80-245-2242-5.
 14. D. Adamek – Hyska, „Partnerstwo publiczno – prywatne w świetle Krajowego Standardu Rachunkowości nr 10”, [w]: Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 94, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Rada Naukowa, Warszawa 2017, ISSN 1641-4381, s. 9-21.
 15. D. Adamek – Hyska, „Wartość informacyjna zestawienia zmian w funduszu jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych”, [w]: Kapitały w jednostkach gospodarczych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 484, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, ISSN 1899-3192, s. 9-20.
 16. D. Adamek- Hyska, E. I. Szczepankiewicz, „New Public Management wyzwaniem dla rachunkowości, kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych”, [w]:  Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  nr 307/2016, Współczesne Finanse, ISSN 2083-8611, s. 7- 21.
 17. D. Adamek – Hyska, „Nowe zarządzanie publiczne w jednostkach samorządu publicznego – perspektywa rachunkowości”, [w]: Przedsiębiorczość i Zarządzanie, [w]: Humanistyczne aspekty zarządzania wiedzą i kompetencjami, Tom XVII, Zeszyt 7, Część 1, red. nauk. Ł. Sułkowski, A. Noworól, B. Mazurek – Kucharska, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź – Warszawa 2016, ISSN 1733- 2486, s. 413-426.  
 18. D. Adamek – Hyska, „Informacje uzupełniające do sprawozdań finansowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych”, [w]: Standardy rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych – wyzwania dla praktyki, red, nauk. D. Adamek – Hyska, E. Maćkowiak, A. Szewieczek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, ISBN 978-83-7875-322-3, s. 81-89.
 19. D. Adamek – Hyska, „Bilans i sprawozdanie z wykonania budżetu w kształtowaniu obrazu sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego”, [w]: Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 285/2016, red. nauk. M. Rówińska, M. Strojek – Filus, ISSN 2083-8611, s. 28- 38.
 20. D. Adamek – Hyska, „Wykorzystanie sprawozdań finansowych w pomiarze dokonań jednostek sektora publicznego”, [w]: Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej, red. nauk. K. Winiarska, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 6 2016 (84), Część 1, Zeszyty Naukowe uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, ISSN 2450-7741, s.11-22.
 21. D. Adamek – Hyska, „Uproszczenia w rachunkowości jednostek budżetowych”, [w]: Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej, Tom I, red. nauk. A. Kuzior, A. Szewieczek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, ISBN 978-83-7875-309-4, s. 9-17.
 22. D. Adamek – Hyska, „System sprawozdawczości samorządowych zakładów budżetowych”, [w]: Współczesne Finanse 2015 (4), red. nauk. E. Zięba, Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wydawnictwo UE,  Katowice 2015, ISSN 2083-8611, s. 9-29.
 23. D. Adamek – Hyska. T. Lis, A. Szewieczek, M. Tatoj, K. Tkocz- Wolny, „Analiza i ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych”, Wydawnictwo uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, s. 91-104, 198-215.
 24. D. Adamek – Hyska, „Inwentaryzacja jako istotny element kontroli zarządczej”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 864, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 76, T.2, red. nauk. K. Winiarska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015, ISSN 1640-6818, ISSN 1733-2842, s. 169-180.
 25. D. Adamek – Hyska, „Funkcja sprawozdawcza rachunkowości jednostki samorządu terytorialnego”, [w]: Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa, red. nauk. B. Nita, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 388, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015, ISBN 978-83-7695-505-6, ISSN 1899-3192, s. 201-211.
 26. D. Adamek – Hyska, „Analiza i ocena sprawozdania o stanie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno – prywatnego”, [w]: Partnerstwo publiczno – prywatne. Wybrane zagadnienia, red. G. Wrzeszcz – Kamińskiej, I. Ściborskiej – Kowalczyk, Wydawca Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2014, ISBN 978-83-62804-05-4, s. 59-68.
 27. D. Adamek – Hyska, „Polityka rachunkowości samorządowych zakładów budżetowych – wybrane elementy”, [w]: Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego, red. nauk. A. Kostur, J. Pfaff, Zeszyty Naukowe nr 201, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014,  ISSN 2083-8611, s. 13-22.
 28. D. Adamek- Hyska, „Podmioty odpowiedzialne za funkcjonowanie i ocenę kontroli zarządczej”, [w]: Kontrola zarządcza w praktyce, red. K. Winiarska, Zeszyty Naukowe nr 833, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014, ISSN 1640-6818, ISSN 1733-2842, s. 7-20.
 29. D. Adamek-Hyska, „Partnerstwo publiczno – prywatne w rachunkowości jednostki samorządu terytorialnego”, Praca Naukowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Katowice 2014 r., ISBN 978-83-7875-214-1,  (udział 100 %).
 30. E.W. Maruszewska, D. Adamek-Hyska, „Partnerstwo publiczno-prywatne na tle alternatywnych źródeł finansowania rewitalizacji terenów pogórniczych”, s. 233-248, [w]: Dwujęzyczny podręcznik pt. „Wydobycie węgla a krajobraz pogórniczy na pograniczu polsko-czeskim”  („Těžba uhlí a posthornická krajina v česko-polském pohraničí”), ISBN 978-80-248-3615-7. VSB Ostrava, Republika Czeska, 2014 r.
 31. D. Adamek-Hyska, „Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego”, [w]: „Metodyczne aspekty badań w rachunkowości”, pod red. naukową H. Lelusza, Monografia Naukowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2014, ISBN 978-7299-890-3, s. 9-18.
 32. D. Adamek-Hyska, Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych, pod red. prof. Wojciecha Nowaka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014, ISBN 978-83-255-6471-1 (udział 13%).
 33. D. Adamek-Hyska, „Budgetary accounting – desirable directions for development”, [w]: „Transformacja polskiej rachunkowości na tle rozwoju rachunkowości międzynarodowej”, red. H. Buk, J. Pfaff, Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 164, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2014 r., ISSN 2083-8611, s. 9-24.
 34. D. Adamek-Hyska, „Sprawozdania budżetowe jako instrument zarządzania finansami w jednostce samorządu terytorialnego”, [w]: „Zarządzanie wartością jednostek samorządu terytorialnego”,  red. nauk. W. Gos,  Zeszyty Naukowe nr 786, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, s. 5-13, ISSN 1640-6818.
 35. D. Adamek-Hyska, „Założenia koncepcyjne sprawozdań budżetowych”,  [w]: „Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości – założenia, zasady, definicje. Kierunki zmian prawa bilansowego w Polsce”, red. nauk. Z. Luty,  A. Łakomiak, A. Mazur, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, s. 9 – 24, ISSN 1899-3192, ISBN 978-83-7695-319-9.
 36. D. Adamek-Hyska, „Definicja i podstawowe założenia polityki rachunkowości jednostki”, „Podstawowe wymogi sprawozdawczości finansowej i podatkowej  w zakresie podatku VAT”, „Szczegółowe rozwiązania organizacyjno – ewidencyjne  w zakresie podatku VAT w jednostce samorządu terytorialnego, [w]: „Dokumentacja i ewidencja rozrachunków z tytułu podatku VAT”, D. Adamek – Hyska,  A. Szewieczek, M. Tatoj, K. Tkocz – Wolny, Praca Naukowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, ISBN 978-83-7875-145-8,  s. 44-52, 68-74, 89-11.
 37. D. Adamek-Hyska, „Zakres kontroli zarządczej przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w koncepcji partnerstwa publiczno – prywatnego” [w]: „Systemy rachunku kosztów i kontroli zarządczej”. Praca zbiorowa pod red. E. Nowaka i M. Nieplowicz,  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, nr 289, ISSN 1899 – 3192, s. 13-21.
 38. D. Adamek-Hyska, „Zakres zastosowania wartości godziwej do wyceny nieruchomości w jednostkach samorządu terytorialnego”, [w]: „Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Problemy stosowania i wykorzystania wartości godziwej”, red. naukowi H. Buk, A. Kostur, Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 126, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2012, ISBN 978-83-7875-068-0, ISSN 2083-8611, s. 141-153.
 39. D. Adamek-Hyska, „Zasady wyceny, ewidencji oraz sprawozdawczości finansowej projektów inwestycyjnych”, [w]: „Inwestycje rzeczowe przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia”, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2012, (współautorzy: Krzysztof Marcinek, Krystian Pera, Piotr Tworek, Marcin Tomecki), ISBN 978-83-7875-025-3, s.182-203  (publikację otrzymano w marcu 2013 r.
 40. D. Adamek – Hyska, „Zakres zastosowania wartości godziwej do wyceny nieruchomości w jednostkach samorządu terytorialnego”, [w]: „Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Problemy stosowania i wykorzystania wartości godziwej”, red. naukowi H. Buk, A. Kostur, Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 126, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2012, ISBN 978-83-7875-068-0, s. 141-153.
 41. D. Adamek – Hyska, P. Tworek, “Cost budgeting methods in construction projects in Poland”, [in]: “European Financial Systems  2012”, Masaryk University Faculty of Economic and Administration Department of Finance and Institute for Financial Market, Brno 2012, ISBN 978-80-210-5940-5, s. 6-11, (udział 50 %).

Dodatkowe

 • Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/Katowice
 • Członek PTE O/Katowice