dr Iwona Franczak

Bogucicka 3
Bud. B; pok. 109
40-228 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje w trybie zdalnym

Czwartek godz. 16.15-17.45

Na dzień przed planowanymi konsultacjami proszę o kontakt na e.mail. iwona.franczak@uekat.pl w celu wysłania do Państwa linka do spotkania na Google Meet.

Specjalizacja naukowo-badawcza

Polityka rachunkowości, sprawozdawczość finansowa i budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, rozliczenia publiczno-prawne w rachunkowości przedsiębiorstw

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

Rachunkowość

Rachunkowość finansowa

Podstawy audytu finansowego

Rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Rachunkowość organizacji non-profit

Rozliczenia publiczno-prawne w rachunkowości jednostek gospodarczych

Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw z wykorzystaniem systemów informatycznych

Publikacje

 1. Franczak I. [2021] Koszty w wariantach decyzyjnych [w:], Rachunkowość. Zbiór zadań rekomendowany dla studentów Wydziału Ekonomii, Zarządzania, Informatyki i Komunikacji / red. nauk. Dorota Adamek-Hyska, Beata Dratwińska-Kania, Wyd. 2 popr. i uzup., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2021, s. 118-127.
 2. Franczak I. [2021] Sprawozdanie finansowe [w:] Rachunkowość. Zbiór zadań rekomendowany dla studentów Wydziału Ekonomii, Zarządzania, Informatyki i Komunikacji / red. nauk. Dorota Adamek-Hyska, Beata Dratwińska-Kania, Wyd. 2 popr. i uzup., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2021, s. 107-117
 3. Franczak I. [2021] Wpływ tarczy antykryzysowej na ewidencję księgową biur rachunkowych w Polsce [w:]  Przedsiębiorstwo w nowej rzeczywistości gospodarczej. relacje - zmiany - strategie / redakcja naukowa Piotr Tomski, Katarzyna Olejniczak-Szuster, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2021, s. 48-55
 4. Franczak I. [2020], Mechanizm podzielonej płatności a polityka rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, vol. 64, nr 11, s. 5-16.
 5. Adamek-Hyska D., Franczak I. [2020], Zobowiązania wymagalne jednostek samorządu terytorialnego - zakres ujawnień, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 108 (164), s. 9-21.
 6. Franczak I. Szewieczek A. [2020], Kierunki badań nad zintegrowanym raportowaniem w Polsce - stan obecny i perspektywy, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, vol. 20, iss. 1, s. 107-126.
 7. Bielecki. Ł. Franczak I. (red.) [2020], Współczesne problemy w obszarze rachunkowości i podatków, Katowice, ISBN 978-83-64225-19-2.
 8. Franczak I. [2019], Accrual and cash measurement in the accounting of public finance sector entities [w:] Accounting challenges in business processes, M. Strojek-Filus, A. Sulik-Górecka (red.), s. 22-29.
 9. Franczak I. [2019], Bilansowy i podatkowy moment poniesienia kosztów [w:] Prawo podatkowe w systemie prawa. Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych, A. Kaźmierczyk, A. Franczak (red.) Wolters Kluwer, 2019, s.493-503.
 10. Franczak I., [2019], Poland's budgetary accounting in light of standardized public sector accounting [w:] Finanse przedsiębiorstw i rachunkowość - ujęcie teoretyczne i aplikacyjne M. Wasilewski, M. Mądra-Sawicka, Wydawnictwo SGGW, 2019, s. 51-60.
 11. Franczak I. [2019], The relations between the quality of financial statements and corporate governance, International Journal of Management and Economics, vol. 55, iss. 2, s. 118-126, Web of Science Core Collection.
 12. Franczak I. [2018], Local government finance assessment on the basis of budget implementation statements, Journal of Management and Financial Sciences, vol. 11, iss. 35, s. 25-40, punktacja MNiSW 13 pkt.
 13. Franczak I. [2018], Obowiązki sprawozdawcze jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zobowiązań finansowych, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy nr 56, s. 214-223.
 14. Franczak I. [2018], Problem rozbieżności prawa bilansowego i podatkowego w zakresie kategorii kosztów, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 524, s. 35-43.
 15. Franczak I. [2018], The Business Model in Management Accounting Systems, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, [w:] M. Wypych, P. Trippner (red.), Financial, Accounting and Economic Aspects of Contemporary Management, Vol. 19, z. 1/1, s. 63-74.
 16. Franczak I. [2017], Rachunek kosztów w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, [w:] Czynniki pomiaru i wartości biznesu, W. Janik, A. Paździor (red.), Politechnika Lubelska, Lublin 2017, s. 21-31.
 17. Franczak I. [2017], Ceny transferowe w zarządzaniu podmiotami powiązanymi – zmiany w przepisach prawa od 1 stycznia 2017 roku, Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 343/2017, s. 38-47.
 18. Franczak I [2017], Obowiązek przesyłania informacji z ewidencji podatkowej organom podatkowym przez małe i średnie przedsiębiorstwa, [w:] Poszerzamy horyzonty, t. 4, s. 94-104.
 19. Franczak I. [2016], Podatkowa grupa kapitałowa jako współczesne narzędzie optymalizacji podatkowej, [w:] Modele biznesu – strategie i procesy biznesowe, A. Jabłoński (red.), Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, s. 43-53.
 20. Franczak I. [2016], Cash pooling jako nowoczesna strategia zarządzania płynnością finansową grupy kapitałowej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie, t. 17, (3) s. 71-80.
 21. Franczak I. [2015], Rozwój samorządów lokalnych w dekadzie integracji Polski z Unią Europejską, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. 16/5 cz. 1, s. 7-21.
 22. Franczak I. [2015], Specjalne strefy ekonomiczne jako czynnik aktywizacji gospodarczej regionu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 392, s. 26-35.