Przejdź do menu Przejdź do treści
Photo of Lucyna Poniatowska

dr Lucyna Poniatowska

Bogucicka 3
Budynek: B; pok. 105
40-228 Katowice

Konsultacje:

 

Terminy konsultacji we wrześniu:

13.09.2023r. (środa) godz.9.00 - 10.30 pok.105B

21.09.2023r.  (czwartek) godz. 17.10-18.40 s.7B

27.09.2023r. (środa)  godz. 9.00 -10.30 online

Osoby zainteresowane konsultacjami online proszę o wcześniejszy kontakt na adres: lucyna.poniatowska@uekat.pl.

 

Zaliczenie ćwiczeń z Rachunkowości oraz Rachunkowości podatkowej odbędzie się 13.09.2023 r.  o godz. 9.00 w s.105 B

Zaliczenie poprawkowe wykładu z Rachunkowości (Finanse menadżerskie) odbędzie się 21.09.2023 o godz. 17.10. w sali 7B

 

 

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

 • Rachunkowość
 • Rachunkowość finansowa
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
 • Sprawozdawczość finansowa jednostek ochrony zdrowia
 • Rachunkowość podatkowa
 • Rachunkowość jednostek handlowych 
 • Analiza finansowa jednostek ochrony zdrowia
 • Seminarium magisterskie
 • Seminarium licencjackie
 • Wprowadzenie do rachunkowości - studia podyplomowe "Rachunkowość" 
 • Obrót materiałowy w rachunkowości - studia podyplomowe "Rachunkowość" 
 • Obrót towarowy w rachunkowości - studia podyplomowe "Rachunkowość" 
 • Rezerwy w regulacjach prawnych rachunkowości  - studia podyplomowe "Rachunkowość"
 • Sprawozdawczość finansowa - - studia podyplomowe "Rachunkowość"
 • Analiza finansowa - studia podyplomowe "Rachunkowość"
 • MSSF (Rezerwy MSR 37, Podatek dochodowy MSR 12, Przychody z umów z klientami MSSF 15) - studia podyplomowe ścieżka ACCA
 • Sprawozdawczość i analiza finansowa - studia podyplomowe ścieżka ACCA

Zajmowane stanowiska

 • Kierownik studiów podyplomowych "Rachunkowość"
 • Lider Specjalności „Rachunkowość i podatki” 
 • Członek Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej 
 • Członek Śląskiej Kapituły Certyfikującej 
 • Członek Rady Wydziału Finansów i Ubezpieczeń od 2003 – 2008 r.
 • Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
 • Członek Komisji Konkursowej oceniającej zgłoszenia złożone w ramach Konkursu dla przedsiębiorstw społecznych w województwie śląskim „Asy śląskiej ekonomii społecznej 2019” powołanej przez Zarząd Województwa Śląskiego
 • Recenzent Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu                    

Publikacje

 1. Rachunkowość podatkowa. Zbiór zadań /I. Kumor, A. Kuzior, L. Poniatowska, M. Rówińska -Kral', Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,2021.
 2. Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF,  / red. nauk. Józef Pfaff , Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020 współautor (4 rozdziały).
 3. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Zbiór zadań / I. Kumor, A. Kuzior,            L. Poniatowska, M. Rówińska- Kral’ , Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,2020.
 4. Rachunkowość finansowa. Zbiór zadań, praca zbiorowa pod red. A. Kuzior, M. Rówińska- Kral’ , Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego , Katowice 2020 (autor 2 rozdziałów).
 5. Kapitał w teorii i regulacjach rachunkowości, [w:] Dyskusje o kapitale wczoraj i dziś / red. nauk. Grażyna Musiał: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2019.
 6. Kierunki zmian w regulacjach prawa bilansowego w obszarze przychodów,  Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2019.
 7. Revenue in theoretical concepts of accounting  w: Accounting challenges in business processes / ed. M. Strojek-Filus, A. Sulik-Górecka Publishing House of the University of Economics in Katowice, 2019.
 8. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Zbiór zadań / I. Kumor, A. Kuzior, L. Poniatowska, M. Rówińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2019.
 9. Obrót towarowy w: Rachunkowość finansowa. Zbiór zadań / red. nauk. A. Kuzior, M. Rówińska 2019
 10. Rozrachunki i rezerwy na zobowiązania w: Rachunkowość finansowa. Zbiór zadań / red. nauk. A. Kuzior, M. Rówińska 2019
 11. Treść ekonomiczna kapitału z aktualizacji wyceny w: Rachunkowość finansowa w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi / red. nauk. S. Hońko, A. Lulek Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019 (współautor M. Rówińska)
 12. Wartości szacunkowe w sprawozdaniu finansowym sporządzonym wg MSSF / Anna Kuzior, Ewa Maćkowiak, Lucyna Poniatowska, Małgorzata Rówińska CeDeWu, 2019.
 13. Dochód całkowity jako kategoria rachunkowości - artykuł dyskusyjny, Czasopismo: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 4/1 (94),  2018  (współautor M. Rówińska ) 
 14. Kosztowe aspekty tworzenia rezerw , Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 514, 2018 (współautor J. Chluska) 
 15. Obrót towarowy w: Rachunkowość finansowa. Zbiór zadań / red. nauk. Anna Kuzior, Małgorzata Rówińska Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2018.
 16. Polityka rachunkowości jednostek gospodarczych / Anna Kuzior, Lucyna Poniatowska, Aneta Wszelaki  CeDeWu, 2018.
 17. Rozliczenia międzyokresowe kosztów w świetle nadrzędnych zasad i regulacji rachunkowości Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 524, 2018 (współautor I.Kumor)
 18. Rozrachunki i rezerwy na zobowiązania / Lucyna Poniatowska: Rachunkowość finansowa. Zbiór zadań / red. nauk. Anna Kuzior, Małgorzata Rówińsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2018
 19. Wykorzystanie instrumentów polityki rachunkowości w wybranych obszarach sprawozdania finansowego / Józef Pfaff, Lucyna Poniatowska, Małgorzata Rówińska: CeDeWu, 2018.
 20. Kapitały własne i ich znaczenie w zachowaniu kontynuacji działalności, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (współautor I. Kumor)
 21. Obrót towarowy i jego ewidencyjne ujęcie w:  Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF / red. nauk. Józef Pfaff , Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
 22. Provisions for liabilities as an accounting policy instrument mitigating going concern risk, Economic and Social Development. 26th International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Building Resilient Society". Book of Proceedings / eds. Vojko Potocan, Pavle Kalinic, Ante Vuletic,  2017.
 23. Przychody [w:] Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF / red. nauk. Józef Pfaff: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.
 24. Rezerwy w rachunkowości [w:]  Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF / red. nauk. Józef Pfaff Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.
 25. Rozrachunki wynikające z działalności operacyjnej [w:]  Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF / red. nauk. Józef Pfaff , Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.
 26. The going-concern assumption in the assessment of management and auditors, Economic and Social Development. 22nd International Scientific Conference on Economic and Social Development - "The Legal Challenges of Modern World". Book of Proceedings / ed. Zelejko Radic, Ante Roncevic, Li Yongqianq, Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2017 (współautor I.Kumor)
 27. The Rules of Recognition Provisions According to International Financial Reporting Standards , Oblik, opodatkuvannja i kontrol': teorija ta metodologija / red. Sławomir Bartosiewicz, Dräger Henning, Zbigniew Korzeb, 2017
 28. Zmiany w sprawozdawczości finansowej jednostek dużych i grup kapitałowych w krajowych regulacjach rachunkowości. Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia, 2017 .
 29. The going-concern assumption in the assessment of management and auditors. 22nd International Scientific Conference on Economic and Social Development – „Legal Challenges of Modern Word” (współautor I.Kumor)
 30. Provisions in accounting and the Earnings management. Challenges, Research and Perspectives: 2016. Europe in a Changing World,  2017 ed. Günter Hofbauer, Monika Klimontowicz
 31. Rezerwy na zobowiązania jako instrument zabezpieczenia przed ryzykiem gospodarczym. STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA, nr 11, 2016
 32. Rezerwy kapitałowe i ich znaczenie w działalności jednostki gospodarczej. Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia nr 2 (80) , 2016,
 33. Aktywizujące metody kształcenia w szkolnictwie wyższym na przykładzie ćwiczeń z „Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej”. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin.,Oeconomica 2016,
 34. Użyteczność informacji sprawozdawczej o środkach pieniężnych w ocenie sytuacji finansowej na przykładzie Spółki z branży turystycznej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 445, 2016, (współautor I. Kumor).
 35. Wycena należności a kształtowanie wyniku finansowego na przykładzie wybranych spółek z branży przemysłowej objętych WIG 30. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 253, 2016, (współautor I. Kumor).
 36. Wpływ rezerw na zobowiązania na obraz jednostki prezentowanej w sprawozdaniu finansowym na przykładzie spółek z branży energetycznej objętych WIG 30. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 252, 2015 (współautor I. Kumor).
 37. Podatkowe skutki tworzenia rezerw na zobowiązania w rachunkowości. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 873, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia nr 77, 2015,
 38. Zmiany w sprawozdawczości finansowej w regulacjach ustawy o rachunkowości. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 388, 2015.
 39. Formy i instrumenty polityki rachunkowości kształtujące wynik finansowy, w: Rachunkowość Warta Poznania. Teoria, Praktyka, Polityka rachunkowości. 2015.
 40. Polityka rachunkowości w zakresie rezerw na zobowiązania i jej znaczenie w kształtowaniu wyniku finansowego [w:] Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 201, 2014.
 41. Zasady rachunkowości jednostek postawionych w stan upadłości likwidacyjnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia , 2014, nr 69 .
 42. Sprawozdanie finansowe MŚP w regulacjach krajowego prawa rachunkowości: stan obecny i perspektywy zmian. [w:]. Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce. 2014.
 43. Kierunki transformacji sprawozdawczości małych i średnich przedsiębiorstw na tle regulacji międzynarodowych. CeDeWu, Warszawa 2014  (współautor A. Kuzior, J. Pfaff, M. Rówińska).
 44. Odpisy aktualizujące należności jako instrument polityki rachunkowości kształtujący wynik finansowy na przykładzie spółek z branży energetycznej objętych WIG 30. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014, Nr 373 (współautor I. Kumor)
 45. Produkty rolne i zasady ich wyceny według polskich i międzynarodowych regulacji rachunkowości. Prace  Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  Nr 373, 2014.
 46. Rozrachunki i rezerwy na zobowiązania. Rachunkowość finansowa. zbiór ćwiczeń (red.) A. Kuzior i M. Rówińskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014.
 47. Rezerwy na zobowiązania w: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Część 1. (red) H. Buk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2013.
 48. Analiza finansowa. Teoria i zadania. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013 r. (współautor E. W. Maruszewska).
 49. Rezerwy w rachunkowości – ewolucja podejścia i perspektywy zmian. [w:] Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości – założenia, zasady, definicje. Kierunki zmian prawa bilansowego w Polsce. (red.) Z. Luty, A. Łakomiak, A. Mazur. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 313, Wrocław 2013.
 50. Wpływ przyjętego modelu wyceny aktywów i zobowiązań na wartość bilansową przedsiębiorstwa. [w:] Zarzadzanie wartością przedsiębiorstwa. Tom1. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 64. Zeszyty Naukowe nr 786, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013r..
 51. Wpływ wyceny bilansowej na definiowanie i pomiar wyniku finansowego. [w:]  Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Zeszyt Naukowy 130, SGH w Warszawie 2013 r.
 52. Determinants of Tangible-Long Lived Assets Upward Revaluations While Adopting IAS/IFRS First Time. Evidence From Poland. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości  t. 70 (126), SKw P, Warszawa 2013 r. (współautor A.K. Piosik).
 53. Pomiar i prezentacja wyniku finansowego w sprawozdaniu finansowym. [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Problemy kwantyfikacji wartości. Pod. red. B. Micherdy i M. Andrzejewskego. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie , Kraków 2013.
 54. Wycena bilansowa rzeczowych aktywów trwałych i jej skutki sprawozdawcze. [w:] Problemy współczesnej rachunkowości. tom2. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 61. Zeszyty Naukowe nr 765, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013r.
 55. Rezerwy na zobowiązania jako instrument polityki bilansowej. [w:] Rachunkowość w zarzadzaniu jednostkami gospodarczymi. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 58 Zeszyty Naukowe nr 757. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013r.
 56. Sprawozdawczość finansowa. Zbiór zadań. Wydanie drugie zmienione i uzupełnione. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012 r. (współautorzy  M. Głębocka, I. Kumor, M. Strojek- Filus).
 57. Aktualizacja wyceny środków trwałych do wartości godziwej  [w:] Środki trwałe  - ujmowanie, wycena, prezentacja, (red.) T. Cebrowska, W. Dotkuś. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 225, Wrocław 2012, (współautor I. Kumor).
 58. Wycena jako instrument polityki bilansowej. [w:] Rachunkowość .Wybrane problemy naukowo- badawcze. (red.) S. Sojak Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012 r.
 59. Wartość godziwa i jej zastosowanie w wycenie bilansowej aktywów i zobowiązań  według regulacji krajowego prawa rachunkowości. [w:] Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Problemy stosowania i wykorzystania wartości godziwej. Red. nauk. H. Buk, A. Kostur. „Studia Ekonomiczne”. Zeszyty Naukowe nr 126. Wydawnictwo Uniwersytetu  Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012 r.
 60. Rola rezerw tworzonych w rachunkowości w kreowaniu stabilnego rozwoju jednostki gospodarczej. [w:] Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego. Tom II. Pr. zb.pod red. St. Owsiaka, WSFiP w Bielsku-Białej. Bielsko-Biała 2012.
 61. Wycena rezerw na świadczenia pracownicze. [w:] Wycena zasobów gospodarczych dla potrzeb sprawozdawczości finansowej. Red. nauk.  H. Buk „Studia Ekonomiczne”. Zeszyty Naukowe nr 82. Wydawnictwo Uniwersytetu  Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012.
 62. Rozrachunki wynikające z działalności operacyjnej. [w:] Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF. Red. nauk. Z. Messner i J. Pfaff.  Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 63. Rezerwy w rachunkowości. [w:] Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF. Red. nauk Z. Messner i J. Pfaff.  Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 64. Obrót towarowy i jego ewidencyjne ujęcie .[w:] Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF. Red. nauk. Z. Messner i J. Pfaff.  Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 65. Propozycje zmian dotyczące rezerw na zobowiązania w MSSF, [w:] Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości. Tom I. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 1/1 2011, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2011.
 66. Metody wyceny rezerw,. [w:] Rachunkowość w teorii i praktyce. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 41. Zeszyty  Naukowe nr 668. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011 r.
 67. Metodologia ustalania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej w rachunku przepływów pieniężnych sporządzanym według krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości, w: Rachunkowość sztuka pomiaru i komunikowania, (red.) Pracownicy Katedry Rachunkowości SGH, Oficyna Wydawnicza SGH , Warszawa 2011.
 68. Wpływ przyjętych zasad wyceny bilansowej aktywów i pasywów na wartości prezentowane w sprawozdaniu finansowym. [w:] Rachunkowość i audyt w warunkach kryzysu – jakość, wiarygodność, efekty zmian. Red. nauk. J.Ostoj. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku –Białej Nr 1, Bielsko- Biała 2011.
 69. Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów według międzynarodowych i polskich standardów rachunkowości, w. Rachunkowość w teorii i praktyce,  Zeszyty  naukowe nr 625, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011 r.
 70. Konsolidacja sprawozdań finansowych. Zbiór zadań. AE, Katowice 2010 (współautor M. Strojek – Filus).
 71. Rozrachunki. [w:] Rachunkowość finansowa. Wydanie trzecie.  Praca zbiorowa pod red. Zb. Messnera. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010 r.
 72. Rezerwy. [w:] Rachunkowość finansowa. Wydanie trzecie.  Praca zbiorowa pod red. Zb. Messnera. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010
 73. Istota i etapy konsolidacji metodą pełną [w:] Konsolidacja sprawozdań finansowych. Praca zbiorowa pod red. H. Buk. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010.
 74. Zakres informacyjny korekt w rachunku przepływów pieniężnych.  [w:] W poszukiwaniu źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu finansowego. Tom II. Ryzyko a zarządzanie finansami organizacji gospodarczych, (red.) J. Ostoj, WSBiF w Bielsku – Białej, Bielsko –Biała  2010.
 75. Rozrachunki i rezerwy na zobowiązania. [w:] Rachunkowość finansowa. Zbiór ćwiczeń. Wydanie drugie poprawione. Praca zbiorowa pod red. A. Kuzior, M. Rówińskiej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2010 r.
 76. Sprawozdawczość finansowa. Zbiór zadań. AE, Katowice 2009 r. (współautorzy  M. Głębocka, I. Kumor, M. Strojek- Filus).
 77. Metody i modele wyceny bilansowej aktywów i pasywów „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 53(109), SKw P, Warszawa  2009 r.
 78. Zakres informacyjny rachunku zysków i strat według ustawy o rachunkowości i MSSF. [w] Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych. Pr. zb. pod red. T. Kiziukiewicz. Difin, Warszawa 2009 r.
 79. Zasady ujmowania przychodów i kosztów w rachunku zysków i strat. [w:] Zintegrowany system dokonań pomiarów w rachunkowości. Pr. zb. pod red. H. Buk, A. Kostur. Prace naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, AE, Katowice 2009 r.
 80. Odzwierciedlenie rezerw w sprawozdaniu finansowym. „Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi.” Zeszyty  naukowe nr 542, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009 r.
 81. Metody i modele wyceny bilansowej aktywów i pasywów „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 53(109), Warszawa, 2009.
 82. Odpisy aktualizujące wartość aktywów – wpływ na sprawozdanie finansowe. „Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej.” Red. E. Walińska Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008 r.
 83. Odpisy aktualizujące według MSSF i ustawy o rachunkowości. „Studia Ekonomiczne”. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach nr 52, Katowice 2008 r.
 84. Rezerwy według ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. „Rachunkowość w teorii i praktyce. Tom 1. Rachunkowość finansowa”. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
 85. Rozrachunki wynikające z działalności operacyjnej [w:] Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF. Praca zbiorowa pod red Zb. Messnera. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 86. Rezerwy w rachunkowości [w:] Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF. Praca zbiorowa pod red Zb. Messnera. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 87. Obrót towarowy i jego ewidencyjne ujęcie [w:] Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF. Praca zbiorowa pod red Zb. Messnera. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 88. Rozrachunki i rezerwy na zobowiązania [w:] Rachunkowość finansowa. Zbiór ćwiczeń. Praca zbiorowa  pod red. A. Kuzior i M. Rówińskiej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007 r. 
 89. Rozrachunki [w:] Rachunkowość finansowa. Praca zbiorowa pod red. Zb. Messnera. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2006 r.
 90. Rezerwy [w:] Rachunkowość finansowa. Praca zbiorowa pod red. Zb. Messnera. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2006 r.
 91. Sporządzanie skonsolidowanego bilansu oraz  rachunku zysków i strat metodą pełną według ustawy o rachunkowości oraz MSR/MSSF. „Standardy Rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki.” T.II, AE, Katowice 2006 r , (współautor M. Strojek).
 92. Odpisy aktualizujące i ich znaczenie w wycenie bilansowej. „Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi.” Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006 r. (współautor M. Rówińska).
 93. Charakterystyka i czytanie bilansu.[w:] Sprawozdawczość i analiza  finansowa w przedsiębiorstwie. Praca zbiorowa pod red Haliny Buk. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2005 r.
 94. Metody konsolidacji sprawozdań finansowych. Praca zbiorowa  pod red. Haliny Buk. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2005 r. (współautor).
 95. Aktywa pieniężne jako kategoria inwestycji. „Studia Ekonomiczne” Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach nr 33, Katowice 2005 r.
 96. Rozrachunki. [w:] Rachunkowość finansowa. Praca zbiorowa pod red. Zbigniewa Messnera. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2004 r.
 97. Rezerwy. [w:] Rachunkowość finansowa. Praca zbiorowa pod red. Zbigniewa Messnera. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2004 r.
 98. Rezerwy jako kategoria zobowiązań. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2004, t. 21;
 99. Klasyczne rezerwy rachunkowości i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów cz.1. Monitor Rachunkowości i Finansów, 2004 nr 9.
 100. Klasyczne rezerwy rachunkowości i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów cz.2. Monitor Rachunkowości i Finansów, 2004 nr 10.
 101. Aktywa pieniężne jako kategoria inwestycji. „Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce. Uniwersytet im. M. Kopernika, Toruń 2003 r. 
 102. Rezerwy w świetle znowelizowanego prawa rachunkowości. „Rachunkowość wobec procesów globalizacji”. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2002r.
 103. Informacje o rezerwach zawarte w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstwa. „Studia Ekonomiczne”. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach nr 19, Katowice 2001r.
 104. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w świetle polskiego i międzynarodowego prawa rachunkowości. „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”t. 57, 2000 r.
 105. Metody rozliczania podatków odroczonych w regulacjach polskiego i międzynarodowego prawa rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej t. 56, 2000 r.
 106. Konsolidacja sprawozdań finansowych metodą praw własności. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej,  t. 44, 1998 (współautor D. Belok).
 107. Leasing jako zewnętrzne źródło finansowania przedsiębiorstwa. Zarządzanie. Finanse. Inżynieria, nr 3 1998.
 108. Technika konsolidacji sprawozdań finansowych metodą praw własności.  Zarządzanie. Finanse. Inżynieria, nr 3 1998 (współautor D. Belok).
 109. Zastosowanie metody praw własności według polskich i międzynarodowych standardów konsolidacji sprawozdań finansowych. Zarządzanie. Finanse. Inżynieria, nr 2 1998 (współautor D. Belok).
 110. Funkcje pracowników i ich miejsce w przedsiębiorstwie. w: “Ekonomika  i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 4-6, Kwiecień- Czerwiec 1990.

 

 

Dołącz do nas

Nasi partnerzy