dr hab. Anna Elżbieta Adamus-Matuszyńska, prof. UE

1 Maja 47
Bud. N; pok. 217
40-287 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje odbywają się w sali 217 budynku N (ul. Adamskiego)

Terminy konsultacji w semestrze letnim:

21. 02. 2023 15.20 - 16.05

23. 02. 2023 10.45 - 11.30

03. 03. 2023 15.20 - 16.50

09. 03. 2023 9.50 - 11.20

17. 03. 2023 15.20 - 16.50

23. 03. 2023 9.50 - 11.20

31. 03. 2023 15.20 - 16.50

14. 04. 2023 15.20 - 16.50

28. 04. 2023 13.30 - 15.00

05. 05. 2023 9.50 - 11.20

19. 05. 2023 9.50 - 11.20

26. 05. 2023 13.30 - 15.00

02. 06. 2023 9.50 - 11.20

09. 06. 2023 9.50 - 11.20

16. 06. 2023 9.50 - 11.20

Dla studentów zaocznych:

04. 03. 2023 9.50 - 10.35

02. 04. 2023 13.30 - 14.15

06. 05. 2023 13.30 - 14.15

03. 06. 2023 13.30 - 14.15

Jednocześnie proszę studentów o kontaktowanie się drogą mailową wyłącznie w bardzo pilnych sprawach pisząc do mnie na adres: anna.adamus-matuszynska@uekat.pl

Osoby, które nie mogą przyjść na konsultacje mogą połączyć się zdalnie poprzez następujący link: classroom.google.com/c/NTk2NzM0MDMwMjM2

Preferuję kontakt bezpośredni, najlepiej podczas godzin konsultacji.

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

 • Public Relations (po polsku i angielsku)
 • Business Ethics
 • Socjologia
 • Sociology
 • International Business Negotiation
 • Economic Psychology
 • Industrial Sociology
 • Wizerunek Medialny i Media Relations
 • Międzynarodowe Stosunku Polityczne
 • Środki i Techniki PR
 • Komunikacja Społeczna
 • Społecznokulturowe Uwarunkowania Rozwoju
 • Tożsamość Organizacji i Wewnętrzny Public Relations
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
 • Trening menedżerski
 • Wizerunek i Zarządzanie Sytuacjami Kryzysowymi

Zajmowane stanowiska

 • profesor UE Katowice

Specjalizacja naukowo-badawcza

Doktor nauk humanistycznych;

Doktor habilitowany nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.

Dorobek badawczy:

Socjolog, specjalista public relations, wykładowca w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Autor i redaktor ośmiu książek oraz wielu artykułów z zakresu zagadnień społecznych. W badaniach naukowych szczególnie zainteresowana tematem konfliktów społecznych oraz komunikowaniem.

Najważniejszym osiągnięciem badawczym jest praca pt.: Tożsamość wizualna polskich województw, miast i powiatów. Identyfikacja, prezentacja, znaczenie – przygotowana wspólnie z Piotrem Dzikiem (ASP w Katowicach) po trzyletnich badaniach, a raczej śledzeniu znaków promocyjnych polskich miast. Książka wydana przez Wydawnictwo Adam Marszałek w 2016 roku. 

W roku 2019 ukazała się książka będąca rezultatem wieloletnich studiów nad konfliktem społecznym pt.: Konflikt społeczny w świetle współczesnych teorii. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Katowice 2019

Aktualnie zainteresowania badawcze dotyczą roli heurystyk w procesie podejmowania decyzji oraz w procesach zarządzania komunikacją oraz zespołami pracowników.

Dorobek dydaktyczny:

W swej długoletniej praktyce dydaktycznej prowadzi wykłady, ćwiczenia i seminaria w zakresie public relations, socjologii, budowania wizerunku, strategii promocji miast i regionów. 
Jest kierownikiem studiów podyplomowych „Psychologia Menedżerska” oraz „Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)”. 

Dorobek praktyczny

a. dorobek konsultingowy (między innymi):
- przygotowanie (badania, opracowanie) Kodeksu Etyki dla Polskie LNG S.A. (współautor)
- ekspert kluczowy projektu: Strategia Komunikacji Marketingowej Produktów Turystycznych wraz z koncepcją marki miasta Zabrze jako ośrodka turystyki poprzemysłowej na lata 2011-2020
- współautor Strategii Rozwoju Turystyki na Obszarze Transgranicznym dla Gminy Rajcza na lata 2014 –2020 (2013).
- ewaluacja strategii promocyjnej Kompanii Węglowej S.A. (2012 i 2013)
- opracowanie raportu pt.: „City placement. Korzyści dla miasta i regionu oraz producenta projektu filmowego” dla Silesia Film Commission (2013).
- autor strategii CSR dla Biura Rachunkowego „Anna” Anna Klepacka (2015)

b. dorobek trenerski:

W swoim trenerskim i doradczym portfolio ma takie organizacje jak banki (m.in.: PKO BP; PKO S.A.; ING NBP, Kredyt Banku, Millennium Bank SA), firmy (m.in.: Hotel Sheraton, BMW, GINO ROSSI, PGNiG, INSTANTA, KRD, ZRE, Partner Serwis sp. z o.o., BWI sp. z o.o., Fluor S.A., HOOP Polska sp. z o.o., ECO SA, Adampol S.A.; Mahle Polska); organizacje samorządowe (takie jak: Urząd Miasta Gliwice, Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej), organizacje pozarządowe (PKPP Lewiatan, Fundacja dla Śląska).

Publikacje

 1. Przewodnik do studiowania filozofii. (współautor). Katowice 1985.
 2. Czynniki kształtujące poglądy polityczne młodzieży akademickiej. [W:] Raport z II etapu badań: Świadomość polityczna młodzieży akademickiej. Praca pod red. Z. A. Żechowski, Katowice 1988.
 3. Dialektyka. Wybór tekstów źródłowych. (współautor). Katowice 1988.
 4. Dostępność dóbr i usług kulturalnych w ocenie respondentów. [W:] Funkcja egalitaryzująca polityki społecznej państwa w opinii dwóch pokoleń. Szkice do syntezy. Praca pod red. Z. A. Żechowski, Katowice 1990.
 5. Wybór tekstów z historii filozofii. (współautor). Katowice 1992.
 6. Zapiski Ulsterskie. „Rzeczpospolita”, 28.07.1994.
 7. Politykom ku pomocy i przestrodze. Recenzja pracy ks. prof. J. Majki, Etyka społeczna i polityczna, Warszawa 1993, „Słowo”, 17.09.1994.
 8. Groźby bez wrogów, „Transformacje” 1-2, 1995-1996.
 9. Ekonomia - etyka - polityka. Kilka uwag o współzależności. [W:] Społeczna gospodarka rynkowa. Polityka - Etyka - Gospodarka. Materiały konferencyjne pod red. E. Okoń-Horodyńskiej. Wydawnictwo AE, Katowice 1995.
 10. Humanistyczna edukacja gwarancją przezwyciężenia stereotypów i uprzedzeń. [W:] Budowa zaufania międzynarodowego celem edukacji globalnej. O pokojowy strat ludzkości w XXI wiek. Materiały z II Międzynarodowego Interdyscyplinarnego Sympozjum ,Opole'95, pod. red. Z. Łomnego. Opole 1996.
 11. Cykl artykułów popularnonaukowych „Kierowanie zespołem pracowniczym” opublikowanych w Gazecie Wyborczej, październik - grudzień 1996.
 12. Influence of history on social consciousness, social identity and social action. The case of the Ukrainian Minority in Poland. [W:] Ethnic Minorities and Ethnic Identities. Praca pod red. M. S. Szczepańskiego, Katowice 1997.
 13. Ethnic and national Stereotypes in the Social Consciousness of the Peoples in the Central Carpathian Region. W: The Identity of Central Europe. Materiały Międzynarodowego Seminarium Central European Identity pod red. G. Gorzelaka i B. Jałowieckiego. Warszawa 1997.
 14. Wybrane problemy socjologii. Skrypt akademicki. Katowice 1997. (II wydanie 2002)
 15. Konflikty społeczne w Europie Środkowej a perspektywa udziału tej części Europy we Wspólnocie Europejskiej. [W:] Bariery i stymulatory integracji europejskiej. Praca pod red. H. Przybylskiego. Katowice 1997
 16. Współczesne teorie konfliktu społecznego. Wydawnictwo AE Katowice 1998.
 17. Społeczne aspekty restrukturyzacji górnictwa. [W:] Problemy środowiska i jego ochrony. Centrum Studiów nad człowiekiem i Środowiskiem. Praca zbiorowa pod red. M. Nakoniecznego i P. Miguli. Wyd. Uniwersytet Śląski, Katowice 1999.
 18. Wybrane problemy public relations. Redaktor pracy i autor artykułów: Public Relations - komunikowaniem w społecznej przestrzeni; Rola kultury organizacji w działalności public relations. Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej, Katowice 1999.
 19. Wpływ reputacji firmy na jej wizerunek. „AIDA Media”, 8/1999.
 20. Dziesięć sposobów na osiągnięcie satysfakcji w pracy. Biuletyn Międzynarodowej Szkoły Bankowości i Finansów. Numer specjalny 16/2000.
 21. Spór konstruktywny, czyli konflikty w miejscu pracy. [W:] Współczesne problemy zarządzania ludźmi. Praca zbiorowa pod red. B. Kożusznik i M. Adamca. Wyd. Uniwersytet Śląski. Katowice 2000.
 22. Społeczne koszty restrukturyzacji przemysłu górniczego w Polsce. [W:] Przedsiębiorstwo w procesie transformacji. Praca pod red. K. Jaremczuka. Wyd. Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu. Przemyśl 2000, s. 698 – 703.
 23. Sytuacja kryzysowa – dramat czy wyzwanie. Funkcje kryzysów w rozwoju przedsiębiorstwa. [W:] Public Relations na tle problemów zarządzania. Praca pod red. Zdzisława Knechta. Wyd. „Edukacja” Wyższa Szkoła Zarządzania. Wrocław 2001, s. 243 – 256.
 24. Rola studentów w podnoszeniu jakości kształcenia.(współautor). [W:] Zapewnienie jakości kształcenia w szkole wyższej. Praca zbiorowa pod red. K. Lisieckiej. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Katowice 2001.
 25. Zachowanie kulturowej różnorodności w zintegrowanej Europie. [W:] Bariery i stymulatory integracji europejskiej. Praca pod. Red. H. Przybylskiego. Wyd. AE: Katowice 2001.
 26. Tożsamość narodowa a integracja narodów Europy. [W:] Bariery i stymulatory integracji europejskiej. Praca pod. Red. H. Przybylskiego. Wyd. AE: Katowice 2001.
 27. Social Conflict in Transition – Conflicts in a Society in Transition. W: From Systems to People. Proceedings. The Fifth European Conference on Peacemaking & Conflict Resolution. The International School of Banking and Finance, Katowice 2001
 28. Kształtowanie wizerunku Polski w Europie. [W:] Bariery i stymulatory integracji europejskiej. Praca pod. Red. H. Przybylskiego. Wyd. AE: Katowice 2001.
 29. Czy Polacy są konfliktowi? „Euroergiony”  4,5,6,7/2000
 30. Implementing new public policy in Poland: barriers and stimuli, Journal of European Area Studies  9 (2), pages: 243-259, 2001.
 31. Jak dbać o wizerunek firmy. „Manager” 7 (58) 2002, s. 23 – 25.
 32. Certyfikat jako instrument PR (Public Relations). [W:] Zarządzanie organizacją XXI wieku. Wyd. Zakład badań i Atestacji „ZETOM” Katowice 2002, s. 29 – 38.
 33. Zarządzania sytuacjami konfliktowymi i kryzysowymi warunkiem sukcesu przedsiębiorstwa. [W:] Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa. Praca pod red. Kazimierza Jaremczuka. Zeszyty naukowe nr 10. Wyd. Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu. Przemyśl 2002, s. 599 – 610.
 34. Kształcenie zawodowe w Finlandii – jego specyfika i źródła skuteczności. [W:] Kształcenie zawodowe w reformującym się systemie edukacji. Praca pod red. Witolda Nowakowskiego. Poznań 2002 (współautor).
 35. Wpływ sytuacji kryzysowych na wizerunek firmy. [W:] Public relations. Red. D. Tworzydło; J. Świda. Wyd. WSIiZ Rzeszów 2002
 36. Kultura i public relations – wzajemne relacje we współczesnej rzeczywistości społeczno-ekonomicznej. [W:] Kultura – Gospodarka – Media. Praca zbiorowa pod red. Emila Orzechowskiego. Kraków 2002.
 37. Zadania public relations w czasach recesji i kryzysu. [W:] Public relations. Materiały z II Kongresu PR. Red. D. Tworzydło. Rzeszów 2003
 38. PR w czasach kryzysu. „Marketing w praktyce” 3/2003
 39. PR otwarty na otoczenie firmy. „Marketing w praktyce” 7/2003
 40. Wizerunek jak opoka. „Marketing w praktyce” 10/2003
 41. Model postępowania w sytuacji kryzysowej w służbie zdrowia. W: Zarządzanie jakością usług zdrowotnych. Praca pod. Red. K. Lisieckiej. IPiS Warszawa 2003.
 42. Nieuleczalna choroba? Restrukturyzacja górnictwa. Euroregiony, 27 - 29/2003
 43. Teoria konfliktu problemem współczesnej humanistyki. [W:] Z problemów współczesnej humanistyki. Praca pod red. Andrzeja J. Norasa. WSZMiJO Katowice 2003
 44. Zarządzanie sytuacją kryzysową w przedsiębiorstwie. [W:] Konsument. Przedsiębiorstwo. Przestrzeń. Wydawnictwo AE Katowice, 2004, t. II s. 141 – 155.
 45. Społeczna odpowiedzialność firmy jako wyzwanie dla public relations. [W:] Public relations – wyzwania współczesności. Pod red. D. Tworzydło; T. Solińskiego. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania Rzeszów 2004, s. 15 – 24.
 46. Umiejętność zastosowania wiedzy w praktyce organizacji. [W:] Jak budować przewagę konkurencyjną firmy? Praca zbiorowa pod red. K. Lisieckiej. Wyd. RW TUV Polska Katowice 2004.
 47. Co menedżer ma wiedzieć o PR? „Manager” nr 11/12 2004.
 48. Sytuacja kryzysowa w instytucji ochrony zdrowia. [W:] Koncepcje zmian w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - doświadczenia i propozycje na przyszłość. Praca zbiorowa pod red. M. Węgrzyn i D. Wasilewskiego. Wrocław 2004. s. 229-242
 49. Podejmowanie ryzyka w sytuacji konfliktowej. [W:] Zachowanie się w sytuacji ryzyka. Praca pod redakcją Ryszarda Studenckiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2004
 50. Możliwości public relations jako dyscypliny naukowej. [W:] Public relations sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce. Praca zbiorowa pod red. H. Przybylskiego. Wyd. AE Katowice 2004, s. 29 - 39
 51. Firma społecznie odpowiedzialna szansą na przetrwanie w turbulentnych czasach. [W:] Public relations instytucji użyteczności publicznej. Praca pod red. Ewy Hope. Scientific Publishing Group Gdańsk 2005
 52. Recenzja książki: P. J. Parsons: Ethics In Public Relations. Kogan Page: London 2004 opublikowana w  czasopiśmie „Piar.pl” 1/2005
 53. Społeczne koszty transformacji systemowej w Polsce. [W:] Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Kraje postsocjalistyczne. Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Swadźby. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Katowice 2004, s. 477 - 490
 54. Socjologia w służbie reklamy. Miesięcznik „OPCJE” 1/2005
 55. Social conflict in a transforming society. A case of Poland and the Polish Society. Journal of Economics and Management vol. 2/2005
 56. Etyka. Rozdział w podręczniku pt.: Bankowość dla praktyków. Europejski Certyfikat Bankowca EFCB. Część II. Gdańsk, Katowice, Warszawa 2005 (s. 241 – 286)
 57. Modele gromadzenia i dzielenia się wiedzą wewnątrz firmy. [W:] Jak utrzymać przewagę konkurencyjną firmy? Praca zbiorowa pod red. Krystyny Lisieckiej. AE, RW TUV Katowice 2005
 58. Społeczna odpowiedzialność firmy w dobie globalizacji. Annales Tom 8 nr 1/2005
 59. Firma społecznie odpowiedzialna szansą na przetrwanie w turbulentnych czasach. W: Public relations instytucji użyteczności publicznej. Praca pod red. Ewy Hope. Scientific Publishing Group, Gdańsk 2005, s. 13 - 25
 60. Współczesny kryzys wizerunku. [W:] Public relations w teorii i praktyce. Praca zbiorowa pod redakcja Dariusza Tworzydło i Tomasza Solińskiego. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania Rzeszów 2006.
 61. Interdyscyplinarność public relations. [W:] Public relations. Skuteczna komunikacja w teorii i praktyce. Praca zbiorowa pod red. Henryka Przybylskiego. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006, s. 13- 24
 62. Modele gromadzenia i dzielenia się wiedzą. [W:] Sposoby utrzymania przewagi konkurencyjnej firmy. Pod redakcją naukową Krystyny Lisieckiej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Katowice 2006 (s. 165 – 178)
 63. Psychologiczne podstawy public relations. [w:] Rozdział II w pracy: Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju. Pod red. J. Olędzkiego i D. Tworzydło. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2006, s. 49 - 80
 64. Kategoria odpowiedzialności w nauce o ekonomii i praktyce gospodarczej. [W:] Filozof wśród ekonomistów. Praca pod red. Alojzego Czecha. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach Katowice 2006, s. 119 – 133
 65. Kulturowe uwarunkowania współczesnej działalności public relations. Świat i Słowo. Nr 2 (7) 2006, s. 123 – 135
 66. Konflikty społeczne w Polsce w latach 1989-2006. Uwarunkowania, źródła, metody rozwiązywania. [w:] Nowoczesność. Ponowoczesność. Społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej. Praca zbiorowa pod red. S. Partyckiego. Wydawnictwo KUL. Lublin 2007.
 67. Budowanie reputacji – współczesne wyzwanie dla specjalisty public relations. [W:] Public relations. Teoria i praktyka komunikowania. Praca zbiorowa pod redakcją Henryka Przybylskiego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007, s. 271 – 281
 68. Czy public relations jest specjalnością ekonomiczną? Kilka refleksji nad miejscem PR w strukturze kierunków i specjalności. [w:] Kierunki studiów ekonomicznych – nowe uwarunkowania i wyzwania. Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2007, s. 121 – 128
 69. Jak budować wizerunek firmy – pracodawcy? Marketing w praktyce, 12/2007
 70. Wpływ konfliktów organizacyjnych na rozwój kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie. [w:] Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji. Praca zbiorowa pod red. Anny Lipki i Stanisława Waszczaka. Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2007, s. 437 – 446.
 71. Każdy buduje swój wizerunek, tylko niektórzy robią to skuteczniej. Nauka i Biznes, 17/2007
 72. Rzecznik i wizerunek organizacji. [W:] Rzecznicy prasowi a public relations. Praca pod red. K. Gajdki; J. Legomskiej. Wyd. EDYTOR, Katowice 2007, s. 9 – 17
 73. Problemy polskiego public relations. Próba diagnozy rozwoju dyscypliny w Polsce. [w:] Public relations. Teoretyczne i praktyczne aspekty sztuki komunikowania. Praca zbiorowa pod red. H. Przybylskiego. Katowice 2008.
 74. Przestrzeń publiczna między etyką, polityką, gospodarką a public relations. [w:] Trzy obszary badań społecznych: Historia, Politologia, Public relations. Księga pamiątkowa wydana z okazji jubileuszu prof. zw. dra hab. Henryka Przybylskiego w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach pod red. D. Kuboka. Katowice 2008.
 75. Dylematy etyczne specjalistów public relations w procesie zarządzania kryzysem. Prakseologia 148/2008
 76. Przyczyny, przebieg i metody rozwiązywania konfliktów społecznych w Polsce po 1989. Próba diagnozy. [W:] Ekonomia i Finanse – współczesne problemy badawcze. Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2008, s. 13 – 34
 77. Value awareness program as a way to cultural transformation of organization / Krystyna Lisiecka, Anna Adamus-Matuszynska // Економічний вісник НТУУ «КПІ» : збірник наукових праць. – 2008. – № 5. – С. 178–183. – Бібліогр.: 15 назв.
 78. Wizerunek pracodawcy a ryzyko personalne. [W:] Koszty jakości zarządzania kapitałem ludzkim a ryzyko personalne. Praca pod red. A. Lipki i St. Waszczaka. Wyd. AE w Katowicach. Katowice 2009, ss. 43 - 54
 79. Budowanie wizerunku radnego i samorządowca. [W:] Budowanie społeczności lokalnej. Jak rozwijać trwałe relacje pomiędzy samorządem a jego społecznym otoczeniem? Praktyczny podręcznik samorządowego public relations. Praca zbiorowa pod red. A. Adamus-Matuszyńskiej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009, s. 25 - 44
 80. Proces budowania wizerunku miasta/gminy. [W:] Budowanie społeczności lokalnej. Jak rozwijać trwałe relacje pomiędzy samorządem a jego społecznym otoczeniem? Praktyczny podręcznik samorządowego public relations. Praca zbiorowa pod red. A. Adamus-Matuszyńskiej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009, s.45 - 61
 81. Wokół public relations regionów. Województwo śląskie i proces budowania jego wizerunku. [W:] Kierunki doskonalenia usług świadczonych przez administrację publiczną. Praca pod red. K. Lisieckiej, T. Papaja. Śląskie centrum Społeczeństwa Informacyjnego, Katowice 2009, s. 177 - 188
 82. Społeczności internetowe etycznym wyzwaniem public relations. [W:] Public relations w komunikowaniu społecznym i marketingu. Praca pod red. Jerzego Olędzkiego. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010, s. 95 – 110
 83. Współczesne wyzwania organizacji w obszarze public relations. [W:] Komunikacja społeczna  a wyzwania współczesności. Difin 2010, s. 155 – 181.
 84. Personal PR, czyli kreowanie wizerunku sportowca. [W:] Public relations w sporcie. Praca pod red. P. Godlewskiego, W. Rydzaka, J. Trębeckiego. Wyd. Sportwin sp. z o.o., Poznań, 2010, s. 85 – 115
 85. Public relations w budowaniu wizerunku samorządu terytorialnego. (współautor B. Barańska). [W:] Rola samorządu terytorialnego w modernizacji Polski. Praca pod red. M. Barańskiego, A. Czyż, S. Kubasa. Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2010, s. 154 – 179.
 86. Dialog społeczny od A do Z: przewodnik po idei, prawie i praktyce. Śląski Związek Pracodawców Prywatnych. Katowice 2010. 1 dysk optyczny CD-ROM.  Materiał opracowany na potrzeby popularyzacji idei dialogu społecznego, w ramach realizacji projektu z POKL.05.05.02. „Kampania informacyjno-promocyjna na rzecz Dialogu Społecznego 2010 2011”. Współautorzy: Bogumiła Barańska, Przemysław Sobusik
 87. Społeczna odpowiedzialność w sektorze bankowym. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 64/ 2011, s. 119 -134
 88. Konflikty i ich rozwiązywanie w jednostkach ochrony zdrowia. (współautor z H. Saryusz-Wolską). Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2 (79) 2011, s. 86 – 104
 89. Public relations w rozwiązywaniu problemów społecznych. (współautor D. Polakowski). [W:] Public relations jako funkcja zarządzania w organizacjach. Praca pod red. A. Adamus-Matuszyńskiej i R. Maćkowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011, s. 137 – 168
 90. Public relations jako funkcja zarządzania przestrzenią publiczną (współautor). [W:] Public relations w jednostce samorządu terytorialnego. Praca pod red. A. Adamus-Matuszyńskiej i A. Austen. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011, s. 13 - 43
 91. Przestrzeń publiczna i jej znaczenie dla funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego (współautor). [W:] Public relations w jednostce samorządu terytorialnego. Praca pod red. A. Adamus-Matuszyńskiej i A. Austen. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011, s. 44 – 67
 92. Narzędzia i instrumenty komunikowania się jednostki samorządu terytorialnego w przestrzeni publicznej (współautor). [W:] Public relations w jednostce samorządu terytorialnego. Praca pod red. A. Adamus-Matuszyńskiej i A. Austen. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011, s. 139 – 173
 93. Wstęp do praktyki public relations. Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2012
 94. Zintegrowane podejście do społecznej odpowiedzialności wyzwaniem dla public relations. [W:] Public relations. Doskonalenie procesu komunikowania. Praca zbiorowa pod redakcją Anny Adamus-Matuszyńskiej i Renaty Maćkowskiej. Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2012, s. 11 – 31
 95. Social responsibility as a means towards sustainability in timber industry. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. No. 77/2012, s. 7 -14
 96. Analiza partnerstwa w sektorze publicznym według modelu SNA. W: Teoria sieci w rozwiązywaniu problemów zarządzania. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nr. 275/2012; s. 29 - 44
 97. Wpływ etyki i kodeksów etycznych na zachowania pracowników samorządu terytorialnego. (współautor M. Kapias). Zarządzanie Organizacjami Usługowymi. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr. 229, Poznań 2012, s. 475 – 488
 98. Budowanie relacji instytucji ochrony zdrowia z interesariuszami. Omówienie wyników badań. (współautor z K. Burdą-Świerz, M. Wronką). [W:] Wykorzystanie analizy interesariuszy w zarządzaniu organizacją zdrowotną. Praca pod red. A. Frączkiewicz-Wronki, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice, 2012, s. 193 – 234
 99. Homo oeconomicus w dobie idei społecznej odpowiedzialności. [W:] Homo oeconomics w pastoralno-społecznej przestrzeni. Praca pod red. I. Celary, G. Polok, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2013, s. 179 – 191
 100. Corporate Social Responsibility (CSR) strategies in the Polish wood industry. (Współautor z I. Niziałek), [W:] Production improvement in the furniture and woodworking industry. Praca pod redakcją S. Borkowskiego i B. Jereba. Aeternitas Publishing House, Alba Iulia, Romania, 2013, s. 57 – 66.
 101. CSR w praktyce. Próba realizacji społecznej odpowiedzialności przez sektor energetyczny w Polsce. Studium Przypadku. Studia Ekonomiczne nr 157 Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 157/2013, s. 171 – 184.
 102. Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na konkurencyjność przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Nr 98. Seria Administracja i Zarządzanie (25) 2013, s. 191 – 201
 103. Wykorzystanie SNA w pomiarze efektywności instytucji publicznych. Studia Ekonomiczne nr 168. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.  168/20013, s. 13 – 24.
 104. The need for public relations in the management in public sector organizations. (współautor z A. Frączkiewicz-Wronką, A. Austen) [W:] Public relations. Sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce. Nowe narzędzia i tradycyjne techniki. Praca pod red. A. Adamus-Matuszyńskiej i R. Maćkowskiej. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2013, s. 165 – 180
 105. Konflikt w społeczeństwie a emocje człowieka. Chorzowskie Studia Polityczne, 6/2013, s. 217 – 246
 106. Interpretatywno-symboliczne znaczenie odpowiedzialności współczesnego biznesu. [W:] Społeczna odpowiedzialność w przestrzeni publicznej. Strategie i społeczne znaczenie. Praca pod red. Michała Kapiasa. Wydawnictwo Śląsk, Katowice, 2014, s. 13 – 48
 107. Strategia społecznej odpowiedzialności a praktyka public relations. „Studia Ekonomiczne”. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Nr 185/2014, s. 106 – 117
 108. Paradygmat public relations jako dyscypliny naukowej. (współautor z B. Barańską, R. Maćkowską). Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Nr 187/2014, s.11 – 35
 109. (KO)media,(KO)munikacja, (KO)opreracja, (KO)ntestacja. Książka Anna Adamus-Matuszyńska; Redaktor [1] , KRZYSZTOF GAJDKA Redaktor [3] , Michał Jaśniok Redaktor. Wydawnictwo NaukoweUnikat2, Katowice 2014, ISBN 9788362314881
 110. Współredaktor (wraz z Krzysztofem Gajdką i Michałem Jaśniokiem) monografii pt.: (CO)MEDIA. (CO)MMUNICATION, (CO)OPERATON, (CO)NTESTATION wydanej przez Oficynę Naukową „VERBUM” w Pradze; ISBN 978-80-87800-11-9, 2014;
 111. Behawioralna teoria konfliktu Johna W. Burtona a konflikty w skali globalnej. Chorzowskie Studia Polityczne, 2014/7, s. 93 – 116
 112. Kształtowanie etosu pracy poprzez analizę czynników stresogennych w małych i średnich przedsiębiorstwach. (współautor Izabela Niziałek). [w:] Etos pracy w przestrzeni społeczno-pastoralnej. Praca pod red. Ks. I. Cealry; ks. G. Poloka. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2015, s. 171 – 186
 113. Tożsamość a proces komunikowania tożsamości. [w:] Tożsamość  wieku informacji. Media, Internet, Kino. Praca pod red. Krystyny Doktorowicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2015, s. 105 – 132
 114. Zarządzanie ryzykiem a strategia CSR. [w:] Współczesne organizacje wobec wyzwań zarządzania ryzykiem – aspekty poznawcze. Pod redakcją naukową K. Z. Kapuścińska, S. Lachiewicz, M. Majetun, Monografie Politechniki Łódzkiej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2015, s. 160 – 169
 115. Konflikt społeczny i bezpieczeństwo socjalne we współczesnym społeczeństwie. Rozważania teoretyczne. [w:] Nauki społeczne a kształtowanie osobowości. Praca pod red. L. Sadovnicovej i J. Charaśny-Blachucik. Oficyna Wydawnicza Politechnika Opolska, Opole 2015, s. 19 – 36
 116. Students’ media literacy – the case of students of the University of Economics in Katowice. [w:] New Media in Higher Education Market. Praca pod red. S. Smyczka, J. Matysiewicz. Publishing House of the University of Economics in Katowice. Katowice 2015, s. 313 – 320
 117. Pojęcie kultury organizacyjnej, podstawowe koncepcje i podejścia badawcze – kultura organizacyjna w teorii zarządzania, racjonalizm, funkcjonalizm, symbolizm. [w:] Kultura organizacji publicznych świadczących usługi społeczne: orientacje, uwarunkowania i efekty. Praca pod red. Aldony Frączkiewicz-Wronki, Izabeli Marzec. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, s. 38 – 46, ISBN 978 83 7875 276 9
 118. Profesjonalizacja usług – charakterystyka pojęcia. [w:] Kultura organizacji publicznych świadczących usługi społeczne: orientacje, uwarunkowania i efekty. Praca pod red. Aldony Frączkiewicz-Wronki, Izabeli Marzec. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, s. 38 – 46, ISBN 978 83 7875 276 9
 119. Zarządzanie identyfikacją wizualną miejsc w przestrzeni publicznej. (współautor Piotr Dzik) „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”. 251/2015, s. 28 – 44. 
 120. Structural analysis of problems in public relations. (współautor Jerzy Michnik). „Multiple Criteria Decision Making” 10/2015, pp. 105-123
 121. Tożsamość wizualna miast i powiatów. (współautor Piotr Dzik). [w:] Marketing jednostek terytorialnych. Przykłady z Polski. Praca pod red. Naukową K. Kuć-Czajkowskiej i K. Muszyńskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curii-Skłodowskiej, Lublin 2016, s. 119 – 135.
 122. Social conflicts in postmodern society. The case of Polish tensions in the 21st century. “Political Preferences” no.13/ 2016, s. 5 – 20.
 123. Tożsamość wizualna polskich województw. (P. Dzik współautor). [w:] Public relations w perspektywie naukowej. Praca pod red. A. Adamus-Matuszyńskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Katowice 2016. ISBN 978-83-7875-323-0, s. 15 – 43.
 124. Zastosowanie map poznawczych w rozwiązywaniu problemów public relations. (J. Michnik, współautor). [w:] Public relations w perspektywie naukowej. Praca pod red. A. Adamus-Matuszyńskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Katowice 2016. ISBN 978-83-7875-323-0, s. 44 – 57.
 125. Genius loci a logo miasta. Przekaz wizualny w komunikacji instytucji publicznej. (P. Dzik współautor). „Naukowy Przegląd Dziennikarski” nr. 3/2016, s. 27 – 51.
 126. Komunikowanie się miasta w przestrzeni publicznej. Rola i znaczenie filmu fabularnego w działalności public relations jednostki samorządu terytorialnego, W: MEDIA BIZNES KULTURA. W kręgu starych i nowych mediów. T. I., vol. 1., s. 279 – 306. Kinvara Co. Galway – Gdynia, 2016.
 127. Budowanie wizerunku Policji jako odpowiedź na zidentyfikowanie w badaniach potrzeby otoczenia. [w:] Policja jako instytucja bezpieczeństwa publicznego. Perspektywa osób starszych. Praca pod red. Marii Zrałek i Aldony Frączkiewicz-Wronki. Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2016, s. 139 – 155.\
 128. Zmienność tożsamości wizualnej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (P. Dzik współautor). [w:] Badanie i projektowanie komunikacji 6. Praca pod red. Michała Grecha, Annette Siemes, Mariusza Wszołka. Instytut Dziennikarstwa I Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Wrocławski. Wrocław 2017.
 129. Wspomaganie procesu podejmowanie decyzji w praktyce public relations. (Jerzy Michnik – współautor). „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr. 313/2017.
 130. Logo w komunikacji marketingowej jednostki samorządu terytorialnego. (Piotr Dzik – współautor). „Marketing i Rynek”, artykuł w wersji elektronicznej. 10/2017, s. 26 – 42.
 131. 131. Czy można zarządzać wizerunkiem? Teoria wizerunku i procesu jego budowania. (współautor Piotr Dzik). W: Czy obrazy rządzą ludźmi? Praca zbiorowa pod red. Agnieszki Kampki, Anny Kiryjow, Katarzyny Sobczak. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2017, ISBN 978-83-7583-761-2, s. 21 – 37.
 132. 132.     Kształtowanie przestrzeni miejskiej jako sceny na podstawie samorządowych systemów identyfikacji wizualnej. (P. Dzik współautor). W: Wzrokocentrym, wizualność, wizualizacja we współczesnej kulturze. Praca pod red. Bogusławy Bodzioch-Bryła, Lilianny Dorak-Wojkowskiej, Danuty Smołuchy. „HUMANITAS. Studia Kulturoznawcze”. Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2017, s. 137 – 153. ISBN 978-83-7614-345-3
 133. Internal Communication in Courts: Toward Establishing Trust Based Relationships. (współautor Agata Austen). „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów”, no. 4 (46), October – December 2017. ISSN 1734-087X, 12 punktów
 134. Relacja ‘obraz – tekst’ w sygnaturze jednostki samorządu terytorialnego. [W:] „Język – obraz – dyskurs”. (Współautor Piotr Dzik, ASP). Praca pod redakcją Marka Cieszkowskiego, Anny Kapuścińskiej i Jacka Szczepanika. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz 2017, s. 175 – 187. ISSN 0068-4570, ISBN 978-83-60775-48-6
 135. Spory wokół konfliktu i teorii konfliktu. Co łączy różne sposoby rozumienia konfliktu? „Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”, t. 8/2017, ISSN 0072-5-13 (wersja drukowana), ISSN 2353-9658 (wersja elektroniczna).
 136. Tożsamość wizualna polskich województw, miast i powiatów. Identyfikacja, prezentacja, znaczenie.  (Piotr Dzik – współautor). Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, Katowice, 2017, ISBN 978-83-8019-602-5; ISBN 978-83-61424-88-8.
 137. Managing Silesia Visual Identity Through Regional and Local Logo Design. „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie”. Nr 28, t. 2/2017, s. 87 – 112. Dostępne na http://www.zim.pcz.pl/znwz
 138. Measurement of local government unit marketing orientation. (P. Dzik współautor) Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersyetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 336/2017.
 139. Koncepcja człowieka i społeczeństwa w myśli filozoficznej Juliana Ochorowicza. BLACK ANTLERS, Gdynia-Kraków 2018, ISBN 978-83-950609-0-8
 140. Logo jako znak towarowy dużego miasta. [W:] O marce. Kontekst historyczny i kulturowy. Instytut Historii UAM, Poznań 2018, s. 111 – 125, ISBN 978-83-65663-41-2.
 141. Public relations jako funkcja zarządzania innowacyjną komunikacją w organizacji. Przegląd teoretycznych modeli. [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Innowacyjna gospodarka, innowacyjne organizacje, innowacyjni ludzie. UE w Katowicach, 2018, s. 185 – 198. Identyfikator YADDA bwmeta1.element.ekon-element-000171521307
 142. Budowanie wizerunku pracodawcy – idea, metody i narzędzia. [w:] Public relations w przestrzeni publicznej. Pod red. A. Adamus-Matuszyńskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Katowice 2018, s. 17 – 34. ISBN 978-83-7875-465-7
 143. Wstęp i Zakończenie [w:] Budowanie wizerunku pracodawcy – idea, metody i narzędzia. [w:] Public relations w przestrzeni publicznej. Pod red. A. Adamus-Matuszyńskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Katowice 2018, s. 7 – 14; 159 – 165.
 144. Kraj bez ludzi. Motywy graficzne w identyfikacji wizualnej polskich jednostek samorządu terytorialnego. [w:] Postać w kulturze wizualnej. Tom 2: Obraz i słowa. Red. Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Alina Naruszewicz-Duchlińska, Monika Cichmińska. Katedra Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2018, s. 129 – 143,  ISBN: 978-83-937060-8-2
 145. Konflikt społeczny w świetle współczesnych teorii. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Katowice 2019
 146. Welcome signs’ in public space: separation and identity. (P. Dzik co-author). „On the w@terfront”, Polis Research Centre. Universitat de Barcelona, vol. 61, no. 4/2019, s. 3 – 16; ISBN 1139-7365
 147. A Systemic Approach to City Image Building. The Case of Katowice City. (J. Michnik, ks. G. Polok współautorzy). Sustainability 2019, 11(16), 4470, https://doi.org/10.3390/su11164470
 148. Postać w sloganie. Analiza „slogo” polskich jednostek samorządu terytorialnego. (P. Dzik – współautor). [w:] Postać w kulturze wizualnej. Tom 4: Media, słowa, wizerunki. Pod red. Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Alina Naruszewicz-Duchlińska, Monika Cichmińska. Katedra Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2019, s. 189 – 202. ISBN: 978-83-955418-0-3
 149. Ethical values and norms in the communication systems of public institutions. (współautor G. Polok). “Public Governance”, No. 2(48)/2019, ISSN 1898-3529 DOI: https://doi.org/10.15678/ZP.2019.48.2.01
 150. Biały kraj dla białych ludzi. Polska w filmach promocyjnych regionów. [w:] Postać w kulturze wizualnej. Tom 5: Postacie, światy, fikcje. Pod red. Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Alina Naruszewicz-Duchlińska. Katedra Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2019, s. 53 – 72, ISBN 978-83-955418-1-0
 151. Czy logo miejsca może wywołać skandal? Plagiat, kontrowersje i spory wokół znaku promocyjnego. (Piotr Dzik współautor). [w:] Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w komunikowaniu masowym. Błąd, kryzys, skandal. Praca pod red. Ewy Biłas-Pleszak, Aleksandry Kalisz, Eweliny Tyc. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 3859, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019, s. 143 – 156. ISBN 0208-6336.
 152. Visual Identities of Polish Towns and Cities. What they communicate and represent in practiced logos (współautor: Piotr Dzik). Conference paper:  11th International Scientific Conference “Business and Management 2020” May 7–8, 2020, Vilnius, LITHUANIA, https://doi.org/10.3846/bm.2020.590 p. 157 – 167.
 153. Decoupling in the Perspective of Responsibility, (współautor: Grzegorz Polok) Conference paper:  11th International Scientific Conference “Business and Management 2020” May 7–8, 2020, Vilnius, LITHUANIA,  https://doi.org/10.3846/bm.2020.588 p. 326 – 334.

   

Artykuły na stronach internetowych www

 1. Co z tym PR-em? W:  www.piar.pl, 06. 10. 2004
 2. Do we learn from disasters W:  http://www.talaljuk-ki.hu/index.php/article/articleview/274/1/62/ 2005.08.29
 3. Reputacja – nieuchwytna wartość firmy. W: http://www.proto.pl/reputacja/info?itemId=29653
 4. Czy spółki Czarneckiego mogły stracić mniej na swej wartości? W: Przegląd finansowy Bankier.pl 29 (36) 13. 07. 2008  http://bankier.pl/i/przeglad/pdf/przeglad_20080713.pdf
 5. Cykl artykułów o PR w: www.bankier.pl w roku 2010, 2011
 6. Cykl artykułów publicystycznych na stronie www.proto.pl:

http://www.proto.pl/artykuly/mapa-interesariuszy-w-strategii-csr-mapa-publicznosci-w-dzialalnosci-pr
http://www.proto.pl/felietony/czy-pr-jeszcze-pr
http://www.proto.pl/artykuly/public-relations-miedzy-praktyka-teoria
http://www.proto.pl/aktualnosci/csr-czy-konieczne
http://www.proto.pl/artykuly/komu-i-czemu-sluzy-raportowanie-spoleczne

Zainteresowania

Wielka wielbicielka kina, szczególnie współczesnego polskiego filmu. Matka dwóch synów: reżysera - Jana P. Matuszyńskiego oraz analityka ekonomicznego i muzyka - Szymona Matuszyńskiego. Wolny czas oddaje swoim wnukom. Motto życiowe: W życiu osobistym kieruje się zasadą Artura Rubinsteina: Jeśli chcesz kogoś lub coś oceniać, to musisz najpierw mieć głęboką wiedzę na ten temat.

Członek zespołu badawczego: Projekt badawczy nr 2016/21/B/HS4/01583 pt. "Wspomaganie negocjacji dwustronnych z uwzględnieniem myślenia heurystycznego oraz ograniczeń poznawczych negocjatorów" (Umowa nr UMO-2016/21/B/HS4/01583) www.negocjacje.uwb.edu.pl/index.php Członek zespołu badawczego: Projekt badawczy nr 2016/21/B/HS4/01583 pt. "Wspomaganie negocjacji dwustronnych z uwzględnieniem myślenia heurystycznego oraz ograniczeń poznawczych negocjatorów" (Umowa nr UMO-2016/21/B/HS4/01583)

www.negocjacje.uwb.edu.pl/index.php