Zdjęcie Agata Berdowska

mgr Agata Berdowska

Bogucicka 3
Bud. A; pok. 200
40-226 Katowice

Konsultacje:

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotów:

 • Programowanie komputerów
 • Wstęp do programowania komputerów

odbędzie się 08.03.22 o godz. 11.40 w formie on-line.

Nazwa spotkania na Meet dla wszystkich poprawiających: popr_zim_21.22


W semestrze letnim roku akademickiego 2021/22 konsultacje dla wszystkich studentów odbywają się w każdy wtorek od godz. 11.40 do 13.10 w formie on-line.

Nazwa spotkania na Meet: kons_ab.

Podstawowy adres mailowy do kontaktu ze studentami:

agata.berdowska@uekat.pl

 

 

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

- Technologie informacyjne
- Elektroniczny marketing
- Informatyka w zarządzaniu
- Systemy informacyjne
- Techniki multimedialne
- Tworzenie szkoleń elektronicznych
- Informatyzacja pracy biurowej
- Inżynieria oprogramowania
- Analiza i modelowanie systemów informatycznych w UML
- Podstawy programowania
- Języki i paradygmaty programowania imperatywnego

Zajmowane stanowiska

– trener z zakresu: wykorzystania Excela w controllingu, controllingu w zarządzaniu, obsługi platformy e-learningowej Moodle
– koordynator zespołu projektującego i realizującego szkolenia e-learningowe w jednostkach administracji publicznej
– asystent w Katedrze Projektowania i Analizy Komunikacji

Specjalizacja naukowo-badawcza

– e-edukacja w szkolnictwie wyższym
– rynek pracy i nowe zawody w gospodarce opartej na wiedzy
– rozwiązania informatyczne na potrzeby współczesnego rynku pracy
– związki informatyki z matematyką, psychologią i dydaktyką

Publikacje

 • Harlecki A., Berdowska A., Program komputerowy Lectora Publisher jako narzędzie do opracowywania materiałów dydaktycznych na potrzeby e-learningu, [w:] Mikołajczyk T., CAX’2006 – Komputerowe wspomaganie nauki i techniki – III warsztaty naukowe, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz-Duszniki Zdrój 2006 (współautorstwo – 70%).
 • Berdowska A., Szkolenia na odległość szansą rozwoju dla polskiego szkolnictwa wyższego w erze globalizacji i społeczeństwa informacyjnego, [w:] Grzywacz J., Burłacka-Majcher M., Problemy szkolnictwa wyższego w XXI wieku – Szanse i zagrożenia, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Płock 2007.
 • Berdowska A., Analiza porównawcza systemów zarządzania nauczaniem stosowanych na polskich uczelniach wyższych, [w:] Porębska-Miąc T., Sroka H., Systemy Wspomagania Organizacji SWO’2007, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2007.
 • Berdowska A., Wybrane systemy informatyczne wspomagania działalności polskich uczelni, [w:] Harasim J., Warsztaty doktoranckie’07 Zarządzanie – Finanse – Ekonomia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2008.
 • Berdowska A., Szkolenia elektroniczne jako istotny element rozwoju polskiego ekonomicznego szkolnictwa wyższego w XXI wieku, [w:] Olszak C., Informatyka w nauce, dydaktyce i praktyce gospodarczej, „Zeszyty naukowe Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach”, Katowice 2008, nr 19/2008.
 • Berdowska A., Zarządzanie wiedzą w polskich ośrodkach akademickich, [w:] Pańkowska M., Porębska – Miąc T., Sroka H., Systemy Wspomagania Organizacji SWO’2008, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2008.
 • Berdowska A., Wybrane metody oceny efektywności szkoleń elektronicznych, [w:] Kisielnicki J., Informatyka dla przyszłości, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
 • Berdowska A., Górecka-Berdowska G., Blended learning a nauczanie matematyki na studiach ekonomicznych, [w:] Zastosowanie metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu, (red.) Mika J., „Zeszyty Naukowe nr.56 – Studia Ekonomiczne”, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2010 (współautorstwo – 70%).
 • Berdowska A., Kućmierczyk M., Lorek A., Identyfikacja potrzeb rynku pracy i nowych zawodów w gospodarce wiedzy. [w:] Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych,  (red.) Olszak C. M., Ziemba E., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010  (współautorstwo – 33%).
 • Berdowska A., Kućmierczyk M., Lorek A., Analiza i ocena zagrożeń wykluczeniem cyfrowym w regionie śląskim i opracowanie metod i działań zapobiegających wykluczeniu cyfrowemu w regionie. [w:] Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych. (red.) Olszak C. M., Ziemba E., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010  (współautorstwo – 33%).
 • Berdowska A., Kućmierczyk M., Technologie i systemy do prowadzenia zdalnych szkoleń i kursów na potrzeby współczesnego rynku pracy. [w:] Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych. (red.) Olszak C. M., Ziemba E., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010 (współautorstwo – 50%).
 • Berdowska A., Koncepcja Web 3.0 w e-learning’u a zarządzanie jakością na uczelni wyższej. [w:] E-learning w szkolnictwie wyższym – potencjał i wykorzystanie. Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2010. Przewodnik do obsługi platformy e-learningowej. (red.) Olszak C. M., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2010 – (współautorstwo).
 • Berdowska A., Kućmierczyk M., E-learning a współczesny rynek pracy. [w:] Współczesne systemy informatyczne. (red.) Olszak C. M., Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Ziętka w Katowicach, Katowice, 2011 (współautorstwo – 50%).
 • Berdowska A., Moduł Sprzedaż, [w:] Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania w praktyce małych i średnich przedsiębiorstw. (red.) Olszak C. M., Billewicz G., Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Ziętka w Katowicach, Katowice 2011 (współautorstwo).
 • Berdowska A., Analiza oczekiwań studentów wobec e-edukacji. [w:] (red.) Olszak M. C., „Zeszyty Naukowe nr. 100 – Studia Ekonomiczne”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012.
 • Berdowska A., Górecka – Berdowska G., Model dokumentacji przedwdrożeniowej projektu informatycznego z zastosowaniem metody CPM, [w:] w publikacji (współautorstwo – 50%).
 • Berdowska A., Górecka-Berdowska G., Od abakusa do komputera. [w:] „Zeszyty Naukowe nr 159 – Studia Ekonomiczne”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013 (współautorstwo – 50%).
 • Berdowska A., Górecka-Berdowska G., Model zagadnienia transportowego na przykładzie firmy informatycznej. [w:] Elementy matematyki dla studentów ekonomii i zarządzania. Modele, 2014 (współautorstwo – 50%).

Opracowania w ramach badań statutowych i własnych zespołowych Katedry Informatyki Ekonomicznej (Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach):

 • Berdowska A., Uczenie się na podstawie studiów teoretycznych – lekcje w Internecie. Badania statutowe pt. „Koncepcja portalu wiedzy na potrzeby MŚP w zakresie możliwości wykorzystania technologii internetowych etap II” pod kierownictwem Prof. dr hab. inż. Celiny Olszak, 2007.
 • Berdowska A., Kućmierczyk M. Technologie i systemy do prowadzenia zdalnych szkoleń i kursów na potrzeby organizacji opartych na wiedzy. Badania statutowe pt. „Inżynieria systemów informatycznych w społeczeństwie i  gospodarce opartej na wiedzy” pod kierownictwem Prof. dr hab. inż. Celiny Olszak, 2009, (współautorstwo – 50%).
 • Berdowska A., Kućmierczyk M.. Wywiad gospodarczy. Przykład zastosowania narzędzi ACL. Badania własne zespołowe pt. „Zarządzanie informacją –  implementacja specjalności kształcenia w zakresie nauk ekonomicznych. Etap II.” pod kierownictwem Prof. dr hab. inż. Celiny Olszak, 2009, (współautorstwo – 50%).
 • Berdowska A., Wróbel M., Ocena postawy uczących się wobec e-edukacji w szkolnictwie ponadgimnazjalnym i wyższym. Badania statutowe pt. „Inżynieria systemów informatycznych w społeczeństwie i gospodarce opartej na wiedzy”, pod kierownictwem Prof. dr hab. inż. Celiny Olszak, 2010, (współautorstwo – 50%).
 • Berdowska A., Baza danych w MS Access. Badania własne zespołowe pt. „Zarządzanie informacją w gospodarce opartej na wiedzy – zintegrowane zarządzanie organizacją i audyt gospodarczy z wykorzystaniem systemów informatycznych, Etap III”, pod kierownictwem Prof. dr hab. inż. Celiny Olszak, 2010.

Zainteresowania

Sztuczna inteligencja i systemy konwersacyjne, inżynieria oprogramowania