prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek

Kierownik Katedry
Bogucicka 3
Bud. A; pok. 118
40-226 Katowice

Konsultacje:

Terminy konsultacji w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022:

- środy: 11:50-13:20

Wszystkie konsultacje odbywają się za pośrednictwem maila bądź Google Meet po wcześniejszej informacji ze strony zainteresowanych. 

Studenci którzy chcą skorzystać z konsultacji pracowników Katedry Logistyki Społecznej, mogą udać się do dowolnego pracownika w czasie jego konsultacji i uzyskają kompetentne odpowiedzi na zadawane pytania.

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

 • Logistyka miasta
 • Транспорт и логистика
 • Управление цепями поставок

Specjalizacja naukowo-badawcza

ekologistyka, logistyka, logistyka miasta, zarządzanie logistyczne, mobilność, jakość życia, zarządzanie jednostkami sektora publicznego, logistyka społeczna, ekonomia

Publikacje

Wykaz osiągnięć w pracy naukowej po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

I. Oryginalne opublikowane naukowe prace twórcze

Samodzielne pozycje książkowe

 1. Logistyka zwrotna. Reverse logistics / Jacek Szołtysek – Biblioteka Logistyka,  Poznań 2009, s.157
 2. Kreowanie mobilności mieszkańców miast / Jacek Szołtysek – ABC Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s.212
 3. Logistyka miasta / Jacek Szołtysek – PWE Warszawa 2016, s. 250

Współautorskie pozycje książkowe

 1. Logistyka społeczna. Teoria i zastosowanie / Jacek Szołtysek, Adam Sadowski, Magdalena Kalisiak-Mędelska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s.240
 2. Miasta dla pieszych. Idea czy rzeczywistość / Jacek Szołtysek, Halina Brdulak, Sabina Kauf, w: Texter, Warszawa 2016, s.172
 3. Logistyka zwrotna. Teoria i praktyka / Jacek Szołtysek (50%), Sebastian Twaróg (50%) , PWE Warszawa 2017, s. 151

Udział w pracach zwartych

 1. Prawdopodobne kierunki rozwoju systemu transportowego w miastach w krajach unii europejskiej – / Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu Lądowego. - Nr (2006): Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz. 5, s.99-104
 2. Rola logistyki w uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw transportowych na przykładzie międzynarodowych przewozów autokarowych w dobie globalizacji i integracji rynku – w: “Mechanizmy adaptacji podmiotów sektora TSL w zintegrowanym europejskim systemie transportowym” pod red. M. Michałowskiej, Akademia Ekonomiczna 2006, s 267-280
 3. Creating International Supply Chains In Europe and Russia – the Main Principles / Eugene Korovyakowsky & Jacek  Szołtysek w: Contemporary Research Issues in International Railway Logistics, Lappeenranta University  of Technology, Finland, 2006
 4. Miasto jako nowy obszar stosowania logistyki / Jacek Szołtysek w: Z teorii logistyki –pod redakcją naukową M. Sołtysika (zeszyt naukowy) Studia Ekonomiczne nr 41 z 2006 r,  s.161-176
 5. Operator logistyczny jako podmiot integrujący transport w łańcuchu dostaw / Ewa Płaczek 50%, Jacek Szołtysek 50% - w: Procesy integracyjne wybranych systemów transportowych, M. Michałowska (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2007, s.271-282
 6. Multimodalizm w podróżach miejskich – rola projektów w ich wdrażaniu / Jacek Szołtysek – w: Zarządzanie projektami logistycznymi pod red. J. Witkowski, A. Skowrońska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo UE Wrocław 2008, s. 190-198
 7. Wpływ percepcji przestrzeni miejskiej na organizację działań logistyki miasta / Jacek Szołtysek w: Logistyka międzynarodowa w gospodarce światowej, E. Gołembska (red)., M. Szuster (red), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 2008, s.209-220
 8. Edukacja ekologiczna jako narzędzie kształtowania logistycznego systemu gospodarowania odpadami / Jacek Szołtysek – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego nr 37, Gdańsk 2008, s. 149 - 158
 9. Logistics of ecological cities as an instrument to be used while building competitiveness of regions / Jacek Szołtysek w: Journal of Economics & Management, Volume 5, 2009, s.87-100
 10. Funkcje logistyki zwrotnej w zwiększaniu konkurencyjności podmiotów w warunkach zaostrzonych norm środowiskowych / Jacek Szołtysek w: Zeszyt Naukowy WSB Tom 2, Gdańsk 2009, s.199-208
 11. Udział w pracy zbiorowej pod red. D. Kisperskiej-Moroń i S. Krzyżaniaka Logistyka, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009, autorstwo rozdziału 7.5.:Logistyka zwrotna, s. 434-443
 12. Logistyka w gospodarce opartej na wiedzy – Quo vadis, Logistyko? / Jacek Szołtysek w: Logistyka w gospodarce opartej na wiedzy, Zeszyt Naukowy Nr 11/2009 Wydziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu,  red. Jacek Szołtysek, s.21-36
 13. Logistyka w organizacji akcji humanitarnych / Jacek Szołtysek w Nowe zastosowania logistyki. Przykłady i studia przypadków, J. Szołtysek (red.), Biblioteka Logistyka Poznań 2010, s.9-40
 14. Logistyka w organizacji imprez sportowych / Jacek Szołtysek w Nowe zastosowania logistyki. Przykłady i studia przypadków, J. Szołtysek (red.), Biblioteka Logistyka Poznań 2010, s117-145
 15. Logistyka XXI wieka: vozmoznyje napravlenija razvitija / Jacek Szołtysek w: „Akatualnyje problemy upravlenia perevozocznym processom”, Zeszyt naukowy nr 10 Petegnurgski Gosudarstviennyj Universitet Putej Soobszczenija, Satkt Petersburg, 2010, s.185-193
 16. Integracja w logistyce / Jacek Szołtysek w: Integracyjna funkcja logistyki, J. Szołtysek (red.), Zeszyty Naukowe nr 13/2011 Wydziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, s.
 17. Projektowe kształtowanie wartości w sieci logistycznej/ Ewa Kowalska-Napora 50%, Jacek Szołtysek 50% w: w: Integrujące funkcje logistyki, J. Szołtysek (red.), Zeszyty Naukowe nr 13/2011 Wydziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, s. 7-13
 18. Problemy tożdiestwiennosti logistyki / Jacek Szołtysek w: Materialy Miznardnoj Naukowo – Prakticznoj Konferenci Odesskogo Politechniczeskogo Uniwersyteta, „Menedżment i Logistyka – perspektiwni napriamki rozvitku ekonomiki”, Odessa 2010 (Ukraina), s.9-11
 19. Problemy tożdiestwiennosti logistyki / Jacek Szołtysek w: Praci Odeskogo politechnicznogo universitetu, 2011. Wip. 1(35), ISSN 2076-2429, s. 278 - 282”, Odessa 2011 (Ukraina)
 20. Analiza uwarunkowań podejmowania decyzji o wyborze alternatywnych sposobów realizacji podróży miejskich / Jacek Szołtysek 30%, Grażyna Trzpiot 30%, Przemysłwa Jeziorski 40% w: Współczesne wyzwania logistyki  Jacek Szołtysek, Beata Detyna (red.), Wydawnictwo Uczelniane PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych 2011, s.127-146
 21. Kształtowanie systemu logistycznego metaorganizacji / Jacek Szołtysek 50%, Sebastian Twaróg 50% w: Współczesne wyzwania logistyki  Jacek Szołtysek, Beata Detyna (red.), Wydawnictwo Uczelniane PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych 2011, s.37-51
 22. O vozmożnosti izmenienija transportnogo skoplenija kak celi upravlenija sovremennymi gorodami / Jacek Szołtysek w: PUGPS
 23. Drzewa klasyfikacyjne w badaniu preferencji komunikacyjnych / Jacek Szołtysek 50%, Grażyna Trzpiot 50% w: Modelowanie preferencji a ryzyko’12 pod red. T. Trzaskalika, Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 97 Wydawnictwo UE Katowice, 2012, s.213-230
 24. Przesłanki stosowania logistycznego wsparcia usług medycznych w polskich szpitalach / Sebastian Twaróg 50%, Jacek Szołtysek 50% w: Strategie i logistyka w sektorze usług. Logistyka w nietypowych zastosowaniach. Red. Nauk. J. Witkowski, A. Baraniecka, Prace naukowe UE we Wrocławiu, Wrocław 2011, s.303-319
 25. Logistics aided online shops / Jacek Szołtysek w: Selected Logistics Problems and Soutions, K. Grzybowska, P. Golińska (EDS.), Monograph, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań 2011, s. 163-175
 26. Innowacje w obsłudze logistycznej klienta / Jacek Szołtysek w: Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm. Znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań, red. Nauk. J. Perenc, J. Hołub-Iwan, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2011, s. 197-220
 27. Zarządzanie miastem a sukces miasta / Jacek Szołtysek 50%, Rafał Otręba 50%, w: Logistyka. Współczesne wyzwania, nr 3, red.: J. Szołtysek i B. Detyna, Wyd. PWSZ Wałbrzych 2013, s.113-121
 28. The city as a pretext for developing logistics concepts / J. Szołtysek w: The Warsaw School of Banking Research Journal, Vo;.15 I No 1, 2014 s.25-32
 29. Key success factors of social services organizations in the public sector / J. Szołtysek 50%, A. Frączkiewicz-Wronka 50% w: Management, University of Zielona Góra, Vol.16, No 2/2012, s. 199 - 216
 30. The application of supply chain analysis to the evaluation of the effectiveness of social service organizations / J. Szołtysek 34%, A. Frączkiewicz-Wronka 33%, M. Kotas 33% w: Management, University of Zielona Góra, Vol.16, No 2/2012, s. 231 - 255
 31. Bio-mapping as a tool for urban logistics projects –/Jacek Szołtysek 50%, Sebastian Twaróg 50% w: Journal of Economics and Management Vo. 11/2013, University of Economics in Katowice, s.97-111
 32. Bio-mapping for purposes  of city management – practical reflections/Jacek Szołtysek 50%, Sebastian Twaróg 50% w: Journal of Economics and Management Vo. 11/2013, University of Economics in Katowice, s.113-123
 33. Social networks and the situation of blood donation in Poland: a logistics perspective / J. Szołtysek 34%, S. Twaróg 33%, M. Wronka 33% w: Management, University of Zielona Góra, Vol.17, No 1/2013, s. 154 - 170
 34. Nowe wyzwania w zakresie kształcenia logistyków na poziomie studiów wyższych / Jacek Szołtysek w: Logistyka. Współczesne wyzwania, nr 4, PWSZ Wałbrzych 2013, s. 137 - 144
 35. Partnerstwa świadczące usługi społeczne w świetle doświadczeń logistyki społecznej /A. Frączkiewicz Wronka 50%, J. Szołtysek 50%, w: Efektywność zarządzania organizacjami publicznymi i jej pomiar, A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 168, Katowice 2013, s.281-292
 36. Senior-friendly urban information system –identyfication of a problem / J. Szołtysek w: Management of Zielona Góra 2/2013, s.252-265
 37. Kompetencje menedżerów firm świadczących profesjonalne usługi logistyczne w obszarze logistyki społecznej / J. Szołtysek (33%), S. Twaróg (33%), E. Płaczek (33%) w: Usługi profesjonalne w globalnej gospodarce, red. J. Matysiewicz, Placet 2014, s. 86-107
 38. Koncepcja logistyki społecznej na tle paradygmatu logistyki / J. Szołtysek (50%), S. Twaróg (50%) w: Demograficzne uwarunkowania logistyki społecznej, Studia Ekonomiczne Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach nr 15, Katowice 2013, s.13-31
 39. Miasto dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych - przykład działań Częstochowy i Gliwic / J. Szołtysek w: Demograficzne uwarunkowania logistyki społecznej, Studia Ekonomiczne Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach nr 15, Katowice 2013, s. 159-178
 40. Demograficzne zmiany w strukturze mieszkańców miast a koncepcja miasta przyjaznego seniorom – tło logistyczne / J. Szołtysek, w: Demograficzne uwarunkowania logistyki społecznej, Studia Ekonomiczne Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach nr 15, Katowice 2013, s. 136 - 158
 41. Racjonalność decyzji studentów w aspekcie logistyki miasta / J. Szołtysek (50%), G. Trzpiot (50%) w: Demograficzne uwarunkowania logistyki społecznej, Studia Ekonomiczne Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach nr 15, Katowice 2013, s. 179-193
 42. Logistyka w sektorze ochrony zdrowia. Dylematy moralne a zarządzanie logistyczne / Jacek Szołtysek w: Logistyka. Współczesne wyzwania, nr 5, PWSZ Wałbrzych 2014, s.87-105
 43. J. Szołtysek, Liberating urban space as an element of the city logistics strategy, w: Russian Journal of Logistics & Transport Management, Issue 1, St. Petersburg 2014, s. 30-39
 44. Mobility – a chalenge for cities / Forum Scientae Oeconomia Volume 2 (2014) No 4  WSB Dąbrowa Górnicza 2014, s.19-33
 45. Rola logistyki w kreowaniu mobilności w  miastach / J. Szołtysek w: Logistyka. Współczesne wyzwania, Wydawnictwa Uczelniane PWSZ w Wałbrzychu, nr 7 (2016), s. 37-45
 46. Logistyka miasta wobec podejścia sieciowego / J. Szołtysek w: Studia Ekonomiczne 217. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zarządzanie 2015 (1), red. nauk. J Szołtysek, s. 81-96
 47. Analiza preferencji ludzi młodych w ocenie atrakcyjności miast jako regionu turystycznego / Szołtysek J. 50%, Trzpiot G. 50% w: Modelowanie preferencji a ryzyko’14”, „Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” nr 178, Katowice 2014,  s. 160 – 173
 48. Analiza porównawcza działalności system krwiodawstwa państw Unii Europejskiej / J. Szołtysek 25%, G. Trzpiot 25%, A. Ojrzyńska 25%, S. Twaróg 25% w: Wielowymiarowe modelowanie i analiza ryzyka II, red. nauk. G. Trzpiot, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, s.125 - 140
 49. Logistyczny serwis imprezy sportowej w ocenie jej użytkowników / J. Szołtysek, S. Twaróg, D. Lis, w: Logistyka. Współczesne wyzwania, zeszyt 6, J. Szołtysek, B. Detyna, (red.nauk.) , PWSZ Wałbrzych 2015, s. 37- 49
 50. Wrażliwość społeczna jako kompetencja przyszłych menedżerów logistyki – rozpoznanie wstępne / J. Szołtysek 25%, S. Twaróg 25%, E. Płaczek 25%, J. Majewska 25% w: Modelowanie procesów i systemów logistycznych Część XIV, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego Nr 56, Gdańsk 2015, s. 341-355
 51. Kompetencje społeczne w okresie kształcenia zawodowego na potrzeby logistyki społecznej / J. Szołtysek 34%, R. Jeż 33%, S. Twaróg 33% w: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  nr 249/2015, s.11-22
 52. Przestrzenny kontekst miasta jako społeczne wyzwanie dla logistyków / J. Szołtysek w: Zarządzanie Nr 24, Tom 1, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2016, s. 119-127
 53. Wielowymiarowa analiza oceny jakości życia w mieście / G. Trzpiot 25%, J. Szołtysek 25%, S. Twaróg 25%, A. Ojrzyńska 25% w: Modelowanie wielowymiarowych struktur danych i analiza ryzyka, G. Trzpiot (red.nauk.),Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice  2015, s. 118-127
 54. Logistyka strumieni zwrotnych / J. Szołtysek 50%, S. Twaróg 50% w: Logistyka. Nauka-Badania-Rozwój,  red.nauk. M. Mindur, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa – Radom 2017, s. 190-220
 55. Miasto w dobie Internetu Rzeczy / w: Internet of Things – Nowy paradygmat rynku, red. nauk. Ł. Sułkowski 2017
 56. Jakość życia w mieście jako kategoria interdyscyplinarna / J. Szołtysek w: J. Szołtysek (red), Jakość życia w mieście. Poglądy interdyscyplinarne, CeDeWU, 2018, s. 13-34
 57. Przestrzeń publiczna jako narzędzie kreowania jakości życia w mieście / J. Szołtysek w: Szołtysek (red.), Jakość życia w mieście. Podejście interdyscyplinarne, CeDeWu, 2018, s. 209-240.

Artykuły

 1. Przepływy ładunków i osób jako przedmiot logistyki miejskiej / Jacek Szołtysek w: Transport Miejski i Regionalny 02 2006, s.2-12
 2. Zarządzanie przepływami ładunków w miastach / Jacek Szołtysek w: Transport Miejski i Regionalny 06 2006, s. 25-35
 3. Paradygmaty zarządzania – czy ciągle niezmienne? / Jacek Szołtysek w: Rynek Podróży nr 6-7 (21-22) 2006, s.38-39
 4. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie / Jacek Szołtysek w: Rynek Podróży nr 8-9 (23-24) 2006, s.40-41
 5. Zaangażowanie pracowników w budowaniu strategii przewagi firmy / Jacek Szołtysek w: Rynek Podróży nr 10 (25) 2006, s.36-37
 6. Rola właściciela w kreowaniu wizerunku firmy / Jacek Szołtysek w: Rynek Podróży nr 12 (27) 2006, s.36-37
 7. Logistyka w koncepcji miasta ekologicznego / Jacek Szołtysek w: Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 2 2007, s.2-9
 8. Dylematy stosowania logistyki w największych metropoliach świata cz.1. / Jacek Szołtysek w: Logistyka nr 2/2007, s.85-88
 9. Dylematy stosowania logistyki w największych metropoliach świata cz.2. / Jacek Szołtysek w: Logistyka nr 3/2007, s. 78-83
 10. Funkcje logistyki w urzeczywistnianiu idei miasta ekologicznego  cz.1/ Jacek Szołtysek  w: Przegląd Komunalny nr 2/2007, s.20-22
 11. Funkcje logistyki w urzeczywistnianiu idei miasta ekologicznego cz.2 / Jacek Szołtysek  w: Przegląd Komunalny nr 3/2007, s.20-23
 12. Organizacja dystrybucji usług przewozowych / Jacek Szołtysek w: Rynek Podróży 1(28) 2007, s. 46-48
 13. Czy warto być uczciwym? Kilka refleksji o etyce w biznesie / Jacek Szołtysek w: CEO 4/ 2007, s. 61-63
 14. Outsourcing as a form of partnership relations / Ewa Płaczek (50%) Jacek Szołtysek (50%) w: LogForum 2007 Vol.3 Issue 1 Nr 1, www.logforum.net
 15. Rola centrów logistycznych w rozwoju współczesnych miast / Ewa Płaczek (505) Jacek Szołtysek  (50%) w: Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 3 2007, s.14-17
 16. Gorodskaja simfonija / Jacek Szołtysek w: Distribucjia i logistyka 2—7 Nr 7, s. 19-22 (Ukraina)
 17. System dostaw ładunków w miastach jako czynnik determinujący formę i organizację obsługi transportowej dostawców i odbiorców / Jacek Szołtysek w: Transport Miejski i Regionalny 07-08  2007, s. 2-10
 18. Transportowe uwarunkowania sukcesu miasta. / Jacek Szołtysek w: Transport Miejski i Regionalny  nr 9 2007, s.10-15
 19. Przesłanki osiągnięcia sukcesu przy wdrażaniu systemów dostaw ładunków w miastach (refleksje na tle dyskusji) / Jacek Szołtysek w: Transport Miejski i Regionalny  nr 11 2007 s.14-18
 20. Ocena przygotowania regionu do absorpcji rozwiązań logistycznych / Jacek Szołtysek w: Gospodarka Materiałowa i Logistyka  nr 4/2008, s.2-8
 21. Wybrane metody optymalizacji systemu transportu odpadów komunalnych w Katowicach / Jacek Szołtysek (50%) Ewa Płaczek (50%) w: LogForum 2008 Vol.4 Issue 1 No2, 9 stron
 22. Zarządzanie kongestią w miastach. Przesłanki i zasady wdrażania / Jacek Szołtysek w: Transport Miejski i Regionalny nr 6/2008, s. 2 - 6
 23. Kierunki poszukiwań rozwiązań problemów z przemieszczaniem się we współczesnych miastach / Jacek Szołtysek w: Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 7/2008, s. 21-27
 24. Wybory ontologiczne w logistyce miasta / Jacek Szołtysek w: Logistyka nr 3/2008, s.92-93
 25. Car-pooling w koncepcji podroży pasażerskiej w miastach / Jacek Szołtysek w: Logistyka nr 4/2008, s. 45-48
 26. Koncepcje punktów mobilnościowych jako narzędzie kształtowania mobilności w mieście / Jacek Szołtysek w: Transport Miejski i Regionalny nr 10/2008 s.23-26
 27. Zastosowanie rozwiązań informatycznych z wykorzystywaniem komputerów kieszonkowych w celu poprawy obsługi klienta/ Jacek Szołtysek (50%), Przemysław Jarecki (50%) w: Logistyka 5/2008, s.52-54
 28. Translacja modelowa – inteligencja modelowa – a problematyka zarządzania procesowego / Jacek Szołtysek (50%) Ewa Kowalska-Napora (50%) w: Zarządzanie Jakością 4/2008 s.74-79
 29. Projekty logistyczne w outsourcingu usług logistycznych cz.1. / M. Kasperek (50%), J. Szołtysek (50%) w: Logistyka 6/2008, s. 51-54
 30. Projekty logistyczne w outsourcingu usług logistycznych cz.2. / M. Kasperek (50%), J. Szołtysek (50%) w: Logistyka 1/2009, s.55-57
 31. Transport komodalny w realizacji celów zrównoważonej logistyki / Jacek Szołtysek w: Logistyka 2/2009, s.48-52
 32. Logistyka w organizacji akcji humanitarnych / Jacek Szołtysek w: Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 3/2009, s.2-7
 33. Wspieranie działań logistyki miasta poprzez kreowanie i wzmacnianie  mitów miejskich / Jacek Szołtysek w: Transport Miejski i Regionalny nr 3/2009, s.27-31
 34. Epistemologia logistyki społecznej /Jacek Szołtysek (50%), Przemysław Kołodziejczyk (50%) w: Przegląd Organizacji 4/2009 s.21-24
 35. W poszukiwaniu doskonałego zarządzania / Jacek Szołtysek (50%) Ewa Kowalska-Napora (50%) w: Zarządzanie Jakością 3-4/2009 s.86-94
 36. Telematyka transportowa w sterowaniu przepływami ładunków na terenie miasta / J. Szołtysek (50%), J. Jaroszyński (50%) w: Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 4/2009 s.11-16
 37. Instrumenty kształtowania mobilności w logistyce miasta / Przemysław Kołodziejczyk (50%), Jacek Szołtysek (50%) w: Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 5/2009, s. 14-18
 38. Opakowania inteligentne w logistycznych procesach transportowo –magazynowych / Ewa Płaczek (50%) Jacek Szołtysek (50%) w: Transport w gospodarce opartej na wiedzy pod red. M. Michałowskiej, Prace naukowe AE w Katowicach, Katowice 2009, s. 247-253
 39. Gospodarowanie zasobami krwi jako nowy obszar stosowania logistyki / Jacek Szołtysek (50%),  Sebastian Twaróg (50%) w: Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 7/2009, s.12-17
 40. Transport osób w mieście ekologicznym – marzenia o mieście przyszłości / Jacek Szołtysek w: Transport Miejski i Regionalny nr 10/2009 s. 16-22
 41. Ewolucja logistyki zwrotnej. Odpady i sposoby ich zagospodarowywania na przestrzeni wieków oraz co z tej lekcji wynika współcześnie / Jacek Szołtysek w: Logistyka 5/2009, s.8-11
 42. Samodzielny dyrektor - kompetencje zarządzającego we współczesnej szkole / Rafał Otręba (50%) Jacek Szołtysek (50%) w: Dyrektor szkoły nr 3 (195) marzec 2010, s.12-14
 43. Ewolucja podejścia do autonomizacji jednostki organizacyjnej /  Rafał Otręba (50%) Jacek Szołtysek (50%) w: Zarządzanie Łańcuchem dostaw w teorii i praktyce, red. B. Skowron-Grabowska, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2010, s. 38-42
 44. Modelowanie zachowań komunikacyjnych mieszkańców metropolii / Jacek Szołtysek (50%), Paweł Sośnicki (50%) w: Transport Miejski i Regionalny nr 5/2010 s. 28-34
 45. Wpływ logistyki na przepustowość portów lotniczych na przykładzie Międzynarodowego Portu Lotniczego w Katowicach (Pyrzowice) / Jacek Szołtysek w: Współczesne zastosowania logistyki, Zeszyt Naukowy PWSZ 2010, s. 103-122
 46.  Dzień Bez samochodu jako kulminacja Europejskiego Tygodnia Mobilności (doświadczenia polskie na tle wybranych miast europejskich) / Jacek Szołtysek (50%), Agnieszka Jonkisz (50%) w: Współczesne zastosowania logistyki, Zeszyt Naukowy PWSZ 2010, s.77-102
 47. Outsourcing usług logistycznych szansą na uzyskanie przewagi konkurencyjnej / Jacek Szołtysek w: "Zarządzanie i ekonomika usług. Doświadczenia i kierunki zmian", Ekonomiczne problemy usług nr 60,  Uniwersytet Szczeciński 2010, s.325-333
 48. Uwarunkowania i zadania logistyki akcji humanitarnych – tradycyjne zasady i nowe wyzwania logistyki / Jacek Szołtysek w: Logistyka w naukach o zarządzaniu, Prace Naukowe AE w Katowicach 2010, s. 137-156
 49. Reverse logistics concept as a part of organizational identity / Jacek Szołtysek w: Polish Journal of Management Studies, Częstochowa University of Technology, Częstochowa 2010, Vol.1., s.66-71
 50. Greener outlook in cities / Agnieszka Jonkis (50%) Jacek Szołtysek (50%) w: Business Logistics Magazine, s.24
 51. Przesłanki i zakres stosowania logistyki w gospodarowaniu zasobami krwi // Jacek Szołtysek (50%),  Sebastian Twaróg (50%) w: Logistyka  3/2010, s. 40-44
 52. Typologia obszarów stosowania logistyki – propozycja rozwiązania / Jacek Szołtysek w: Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 8/2010 s. 2-6
 53. Logistyka miasta – geneza, istota, perspektywy / Jacek Szołtysek w: Logistyka nr 5/2010, s.7-12
 54. Potencjalne korzyści płynące z zastosowania koncepcji logistycznych w zarządzaniu systemem krwiodawstwa cywilnego w Polsce / Jacek Szołtysek (50%), Sebastian Twaróg (50%)  w: Logistyka 6/2010
 55. Virtual supply chains confronted with ecological imperative / Jacek Szołtysek w: “Transport logistics and Energy Efficient Supply Chains across the Borders, Research report 221, Lappeeranta University of Technology,2010,  99-112
 56. Suspilna logistyka – napriamki rozvitky / Jacek Szołtysek 50% Przemysław Kołodziejczyk 50% w: Marketing i menedżment innowacji, Naukowij Żurnal, Nr 1, Państwowy Uniwersytet w Sumach (Ukraina) Sumy 2011, s.185-191
 57. Identyfikacja potencjalnych nieciągłości w bezpieczeństwie łańcuchów dostaw krwi w Polsce / Jacek Szołtysek (50%), Sebastian Twaróg (50%)  w: Logistyka 2/2011, s.16-19
 58. Preferencje komunikacyjne studentów jako przesłanki kształtowania programów mobilnościowych / J. Szołtysek 50%, G. Trzpiot 50% w: Transport Miejski i Regionalny 2011, s. 27-32
 59. Establishing of an objectives bundle of modern supply chain management. Conditions o social logistics establishment / J. Szołtysek 50%, S. Twaróg 50% w: Polish Journal of Management Studies, Czestochowa University of Technology 2011
 60. Keywords analysis in polish literature and foreign literature, used in identifying logistics of blood management / Jacek Szołtysek 50%, Sebastian Twaróg 50% w: Logistics and Supply Chain Management in Polish, Russian and Ukrainian Research, Monografia Naukowa Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2011, s.142-154
 61. Socialnaja logistika – novoje napravlenije razvitija teorii i praktiki logistiki / Jacek Szołtysek w: Logistyka i uravlenije cepiami postavok nr 2(43) kwiecień 2011, s/13-18
 62. Klasyfikacja oczekiwań i preferencji komunikacyjnych studentów – przykład miasta Wałbrzych / Grażyna Trzpiot 50%, Jacek Szołtysek 50% w: Śląski Przegląd Statystyczny Nr 9 (15)/2011, s.21-31
 63. Logistic attractiveness of a region as an opportunity for international collaboration. Debate against the backdrop of internationalisation of manufacturing / w: Economics: Time Realities Nr 1(1) 2011, s. 139-142 (Ukraina)
 64. Determinanty sukcesu zarządzania / Jacek Szołtysek 50%, Rafał Otręba 50% w: Dyrektor Szkoły nr 7(211) lipiec 2011, s.60-69
 65. Beer Game – praktyczne refleksje o grze logistycznej w dydaktyce / Przemysław Kołodziejczyk 50%, Jacek Szołtysek 50% w: Logistyka nr 1/2012, s.69-72
 66. Problematyka hałasu we współczesnych miastach / Jacek Szołtysek 50%, Sebastian Twaróg 50% w: Studia miejskie. Smart logistics w mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012, s.75-84
 67. Assimilation of qualitative analytics methodology for logistics management / Jacek Szołtysek 50%, Grażyna Trzpiot 50% w: Developing of  transporation flows  in supply chains of XXI century, Monografia Naukowa Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2011, s. 59 - 72
 68. Paradygmat logistyki a paradygmaty w logistyce / Jacek Szołtysek w: Logistyka i inne koncepcje zarządzania w naukach ekonomicznych, S. Kauf (red.), Uniwersytet Opolski, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2012, s.55-64
 69. Dostępność jako uniwersalna determinanta działań logistycznych realizowanych w sieciach / Jacek Szołtysek w: Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 6/2012 s.28-32
 70. Logistyka w funkcjonowaniu miasta jako produktu turystycznego cz.I / Jacek Szołtysek w: Czasopismo Logistyka nr 5/2012, s. 12-15
 71. Logistyka w funkcjonowaniu miasta jako produktu turystycznego cz.II / Jacek Szołtysek w: Czasopismo Logistyka nr 6/2012, s. 9-11
 72. Miasta przyjazne seniorom – identyfikacja problemu, Transport Miejski i Regionalny 07/2013, s.11-14
 73. Miasta przyjazne seniorom/ Jacek Szołtysek w: Studia miejskie. Tom 10 (2013), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s.67-75
 74. Atrakcyjność miasta w ocenie młodzieży na przykładzie miasta Wałbrzych – wstępne rozpoznanie / G. Trzpiot (50%), J. Szołtysek (50%) w: Logistyka. Współczesne wyzwania, nr 4 (2003), Red.nauk. J. Szołtysek, B. Detyna, Wydawnictwo PWSZ Wałbrzych 2013, s. 189 - 200
 75. Tendencje w kształtowaniu się wskaźników rozwoju ekonomicznego a logistykochłonność na przykładzie krajów grupy BRICK/ J. Szołtysek 50%, G. Trzpiot 50% w: Wielowymiarowe modelowanie i analiza ryzyka, G. Trzpiot (red. nauk.), Studia Ekonomiczne, 162, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2013, s.61-83
 76. Wykorzystanie shift-share-analysis w opisie zmian struktury honorowych dawców krwi w Polsce/ J. Szołtysek 25%, G. Trzpiot 25%, A. Ojrzyńska 25%, S. Twaróg 25% w: Wielowymiarowe modelowanie i analiza ryzyka, G. Trzpiot (red. nauk) Zeszyty Naukowe Studia Ekonomiczne nr 163 / 2013, s.84-98
 77. Logistyka zwrotna – dylematy związane z celami / J. Szołtysek (50%), A. Sadowski (50%) w: Czasopismo Logistyka 6/2013, s. 8-9
 78. O potrzebie wsparcia logistycznego w funkcjonowaniu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego cz.1  / D. Lis 50%, J. Szołtysek 50% w: Czasopismo Logistyka, 6/2013, s. 41-43
 79. O potrzebie wsparcia logistycznego w funkcjonowaniu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego cz.2  / D. Lis 50%, J. Szołtysek 50% w: Czasopismo Logistyka, 1/2014, s.32-37
 80. Przesłanki i założenia koncepcji logistyki społecznej / J. Szołtysek w: Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 2/2014, s.2-7
 81. Perspektywy logistyki miasta  /J. Szołtysek, Logistyka 4-2014, 2014, s. 7-10
 82. Uspołecznienie procesu zarządzania logistycznego miastem / J. Szołtysek w: Czasopismo Logistyka nr 5/2014
 83. Wieloaspektowa analiza czynników kształtujących poczucie jakości życia w mieście – jako przesłanka tworzenia polityki logistycznej miasta / J. Szołtysek 50%, R. Otręba 50% w: Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe uwarunkowania logistyki, J. Witkowski, A. Skowrońska (red. nauk.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015, nr. 383, s. 166-186
 84. Outsourcing obsługi logistycznej szpitali w warunkach kryzysu / S. Twaróg 50%, J. Szołtysek 50% w: Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe uwarunkowania logistyki, J. Witkowski, A. Skowrońska (red. nauk.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015, nr. 383 s. 187- 199
 85. Uwarunkowania pomysłu smart city / Jacek Szołtysek w:  GMiL 2015, nr 2 s.7-14
 86. Pryncypium logistyki / J. Szołtysek, w:  Czasopismo Logistyka 1/2015, s.70-72
 87. Kształtowanie decyzji w logistyce miasta w perspektywie interdyscyplinarnej / Jacek Szołtysek w:  GMiL 2015, nr 5, s. 2-9
 88. Potencjał logistyki w realizacji ambicji miasta / Jacek Szołtysek w:  GMiL 2015, nr 7, s.2-7
 89. Sieci społeczne w kształtowaniu decyzji logistyki społecznej / Czasopismo Logistyka 3/2015, s. 7-12
 90. Assessing readiness of a city to implement green city principles / J. Szołtysek 50%, R. Otręba 50%, w: Russian Journal of Logistics and Transport Management, Vol.2, No 1., 2015, s. 43-61
 91. Miasta: innowacyjne i zielone  / J. Szołtysek 50%, R. Jeż 50% w: Przegląd Komunalny nr 7,  2015, dod. promocyjny Ekoinnowacje. „Jesteś kreatorem? Zostań innowatorem”
 92. Zarządzanie miastem i jego wpływ na jakość życia mieszkańców województwa śląskiego – doniesienie badawcze / J. Szołtysek 50%, R. Otręba 50% w: Problemy rozwoju miast, nr 2 ,2015,  s. 37- 42
 93. Mobilność a jakość życia mieszkańców miast Górnego Śląska / J. Szołtysek 50%, R. Otręba 50% w: Transport Miejski i Regionalny 11 2015 s. 21-26
 94. Determinants of quality of life in building a green city concept  / J. Szołtysek 50%, R. Otręba 50% w Czasopismo Logistyka 1/ 2016, s. 6-14
 95. Wymogi stawiane obiektowi kierującemu w zarządzaniu logistycznym / J. Szołtysek 50%, S. Twaróg 50%, w: Problemy transportu i logistyki nr 31. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 885, Szczecin 2015, s. 137-151
 96. Mobilność edukacyjna studentów Polski i Kazachstanu – studium porównawcze / R. Jeż, J. Szołtysek, S. Twaróg, S. Karstina , w: Uniwersytet w perspektywie kształcenia przez całe życie, red.nauk. K. Jędralska, J. Bernais, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2015, s. 61-73
 97. Wyznaczniki projektowania zarządzania logistyką w organizacjach / J. Szołtysek Czasopismo Logistyka 2/2016 s. 11-15
 98. Logistyka w zbiurokratyzowanej strukturze organizacyjnej. Dyskusja w kontekście regionalnej i państwowej polityki logistycznej / J. Szołtysek, E. Korovyakovskiy 2015 w: Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 10/2015, s. 3-10
 99. Dominujące formy koordynacji w obszarach stosowania logistyki / J. Szołtysek 50%, S. Twaróg 50% w: Gospodarka Materiałowa i Logistyka 3/2016, s.2-8
 100. Determinants of quality of life in building city green mobility concept / J. Szoltysek, R. Otręba, Elsevier Transportation Research Procedia 16 (2016) 498-509
 101. Kultura mobilności – polemika / J. Szołtysek w: Transport Miejski i Regionalny  04/2016, s.32-36
 102. Pułapki pracy naukowej – refleksje metodyczne / J. Szołtysek w: Organizacja i kierowanie nr 4 /2016, s. 11-26
 103. Badanie motywów mobilności akademickiej studentów / J. Szołtysek 50%, G. Trzpiot 50% w: Studia Ekonomiczne UE w Katowicach, seria: Informatyka i Ekonometria 2016
 104. Analiza motywacji mobilności edukacyjnej wybranych uczelni Polski i Rosji z wykorzystaniem analizy skupień / J. Szołtysek 50%, G. Trzpiot 50% w:  Ekonometria 4 (50), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 2015, s.170- 183
 105. Demograficzne a innowacje w obszarze społecznym / J. Szołtysek 50%, G. Trzpiot 50% w:  Logistyka. Współczesne wyzwania, zeszyt 8, Wydawnictwo Uczelniane PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych 2016
 106. The impact of aging on the blood donor population in Poland / S. Twaróg 25%, J. Szołtysek 25%, J. Majewska 25%, M. Lorek 25%
 107. Badanie wzorców zachowań zdrowotnych z wykorzystaniem metod grupowania zmiennych / J. Szołtysek 50%, B. Nowak 50% w: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe UE nr 288 2016 (5) red. nauk. G. Trzpiot, J. Majewska, 2016 , s.88-108
 108. Rosja z Eugenem 2016
 109. Badanie motywów mobilności akademickiej studentów z wykorzystaniem drzew decyzyjnych / J. Szołtysek 50%, G. Trzpiot 50% w:  Ekonometria 3 (53), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 2016, s.
 110. Konsekwencje równoczesnego plasowania logistyki w naukach technicznych i humanistycznych / J. Szołtysek w: Organizacja i Zarządzanie z.99, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1968, Gliwice 2016, s.499-510
 111. Ekonomia współdzielenia a logistyka miasta – rozważania o związkach / J. Szołtysek w: Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 11/2016, s. 2-9
 112. Starzenie się funkcjonalnych grup wieku a kapitał społeczny / J. Szołtysek 50%, G. Trzpiot 50% w:  Ekonometria 2 (56), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu  2017, s.9-27
 113. Artefakty zarządzania logistycznego / J. Szołtysek w: Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 12/2016, s. 12-17
 114. Fair access to city space – establishing principles / J. Szołtysek w: Happy City – How to Plan and Create the Best Livable Area for the People, ed. A. Brdulak, H. Brdulak, Springer 2017, pp.19-34
 115. Łańcuchy dostaw w  nieklasycznych zastosowaniach logistyki jako pretekst do rozmowy o podstawowych terminach logistycznych / J. Szołtysek w: Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 4/2017, s.2-9
 116. Zagrożenia dla tożsamości logistyki i jej rozwoju / J. Szołtysek w: Czasopismo Logistyka 2017 nr 1. s.14-17
 117. Logistyka miasta wobec postulatów zwiększenia „inteligencji” smart city / J. Szołtysek w:  Logistyka w naukach o zarządzaniu, część I, red.nauk. R. Matwiejczuk, I. Pisz. Zeszyty Naukowe „Przedsiębiorczość i zarządzanie”, tom XVIII, zeszyt 8, część I, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź, Warszawa 2017, s.283-296
 118. Użyteczność w logistyce / J. Szołtysek w Studia Ekonomiczne. Podseria Zarządzanie: 2017
 119. Logistyka społeczna – dokonania, trendy, wyzwania. Doświadczenia Katedry Logistyki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach / J. Szołtysek 50%, S. Twaróg 50% w: Nauki o zarządzaniu. Dokonania, trendy, wyzwania, red. nauk. K. Jędralska, W. Dyduch, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2017, s. 59-71
 120. Bezpieczeństwo ludzi starszych w smart city / G. Trzpiot 50%, J. Szołtysek 50% w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017
 121. Ideologia w logistyce / J. Szołtysek w: Gospodarka Materiałowa i Logistyka 08/ 2017, s. 2-6
 122. Logistyka społeczna – kontrowersje wokół jej istoty / J. Szołtysek 34%, S. Twaróg 33%, R. Jeż 33% w: UE Wrocław 2017
 123. Modern cities and the problem of citizens with hearing impairment / J. Szołtysek AWF 2017
 124. Ewolucja zainteresowań logistyki miasta – nowe kierunki eksploracji naukowo – badawczej / J. Szołtysek w: Czasopismo Logistyka nr 1/2018
 125. O sposobie dochodenia do prawdy w logistyce / J. Szołtysek 2018 konferencja wydziału ekonomii 2018

ORCID

0000-0003-3266-0241  

Dodatkowe

Tematy prac dyplomowych związane z różnymi aspektami funkcjonowania miast.

UWAGA! Składane prace zawsze powinny zawierać: tytuł pracy, spis treści oraz cel (w przeciwnym razie praca nie będzie sprawdzana). Prace muszą zawierać prawidłowo zaznaczone cytowania oraz odniesienia w tekście do tabel, rysunków itp. 

Wymogi:
Obowiązkowo proszę zapoznać się z publikacją: B. Detyna, J. Matuszek, J. Szołtysek, Praca dyplomowa inżynierska. Poradnik metodyczny, PWSZ im. A. Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych 2015