dr Radosław Jeż

współpraca w ramach umowy cywilnoprawnej
Bogucicka 3
Bud. A; pok. 117
40-226 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje - semestr letni roku akademickiego 2020/2021

Studenci studiów niestacjonarnych: po każdym wykładzie 30 minut.

Wszystkie konsultacje odbywają się za pośrednictwem maila bądź Google Meet po wcześniejszej informacji ze strony zainteresowanych.

Seminaria - semestr letni roku akademickiego 2020/2021

06.03.2021 - 11.00-13.15; 25.03.2021 - 15.20-17.00; 14.04.2021 - 15.20-17.00; 24.04.2021 - 10:35-12.50; 29.04.2021 - 15:20-17:00; 20.05.2021 - 15:20-17:00

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

 • mikroekonomia,
 • makroekonomia,
 • podstawy logistyki,
 • zarządzanie łańcuchem dostaw,
 • logistyka miasta,
 • logistyka międzynarodowa,
 • ekologistyka,
 • systemy i procesy logistyczne

Zajmowane stanowiska

 • Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
 • Zastępca dyrektora Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej,
 • Członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych PAN o/Katowice,
 • Członek Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich,
 • Członek Konsorcjum Bibliotek Ekonomicznych

Publikacje

 • LISTA PUBLIKACJI

2004

 1. Litewski rynek pracy wobec zmian systemowo-ekonomicznych okresu transformacji systemowej / Radosław Jeż // W: Systemy gospodarcze i ich ewolucja : kraje postsocjalistyczne : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby. - Katowice : Wydaw. AE, 2004. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach). - S. 463-470 : tab.
 2. Psychologiczne skutki bezrobocia długookresowego w Polsce / Dorota Kotlorz, Anna Skórska, Radosław Jeż, Tadeusz Jastrzębski // W: Psychologie a nezamestnasnost zkusenosti a praxe = Psychology and unemployment experience and practice : sbornik referatu z mezinarodni konference konane dne 24. cervna v Brne / ed. Bozena Buchtova ; Masarykova univerzita v Brne. Ekonomicko-spravni fakulta. - Brno : MU, 2004. - S. 113-121 : rys., tab. - Bibliogr. s. 120-121.

2005

 1. Integracyjne uwarunkowania polskiego rynku pracy / Radosław Jeż // W: Polski rynek w realiach członkostwa w Unii Europejskiej na przykładzie województwa świętokrzyskiego / [Janusz Lewandowski] ; Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach. - Kielce : WSH, 2005. - S. 41-48.- Bibliogr. s. 47-48.
 2. Inicjatywy przeciwdziałania bezrobociu w ramach budowy strategii rozwoju lokalnego Dębicy / Anna Skórska, Radosław Jeż // W: Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny / pod red. naukową Krystiana Heffnera. - Katowice : Wydaw. AE, 2005. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach). - S. 247-257

2006

 1. Bezrobocie w województwie śląskim / Dorota Kotlorz, Anna Skórska, Radosław Jeż // W: Śląski rynek pracy w procesie transformacji polskiej gospodarki / pod red. Doroty Kotlorz. - Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2006. - S. 38-120 : rys., tab.
 2. Zmiana sytuacji absolwentów na śląskim rynku pracy w latach 1999-2004 / Anna Skórska, Jarosław Wąsowicz, Radosław Jeż // W: Regionalne i lokalne rynki pracy : od dysproporcji do spójności / red. nauk.: Ryszard Czesław Horodeński, Cecylia Sadowska-Snarska ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku. - Białystok-Warszawa : IPSS, WSE w Białymstoku, 2006. - S. 209-229 : rys., tab.- Bibliogr. s. 228-229.

2007

 1. Bariery i perspektywy rozwoju sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw - konsekwencje dla rynku pracy w Polsce / Anna Skórska, Radosław Jeż, Jarosław Wąsowicz // W: Przemiany rynku pracy w kontekście procesów społecznych i gospodarczych : praca zbiorowa / red. nauk. Jarosław Poteralski ; Uniwersytet Szczeciński. Katedra Mikroekonomii. - Szczecin : PRINT GROUP Daniel Krzanowski, 2007. - S. 182-194 : rys., tab. - Bibliogr. s. 193-194.
 1. Polski rynek pracy wobec tworzenia podstaw gospodarki wiedzy / Anna Skórska, Radosław Jeż // W: Innowacyjność w budowaniu gospodarki wiedzy w Polsce / red. nauk. Ewa Okoń-Horodyńska, Sylwia Pangsy-Kania. - Warszawa : Instytut Wiedzy i Innowacji, 2007. - S. 48-59 : rys., tab. - Bibliogr. s. 58-59.
 1. Programy przeciwdziałaniu [sic!] bezrobociu / Radosław Jeż // W: Ekonomia rynku pracy : praca naukowa / pod red. Doroty Kotlorz. - Katowice : Wydaw. AE, 2007. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach). - S. 179-184.
 1. Specyfika polskiego bezrobocia / Radosław Jeż // W: Ekonomia rynku pracy : praca naukowa / pod red. Doroty Kotlorz. - Katowice : Wydaw. AE, 2007. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach). - S. 179-184.

2008

 1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez procesy rewitalizacyjne oraz czynniki rozwoju gospodarczego / Radosław Jeż // W: Rewitalizacja obszarów wykluczenia społecznego w miastach śląskich : praca zbiorowa / pod red. Doroty Kotlorz. - Katowice : Wydaw. AE, 2008. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach). - S. 153-180 : rys., tab. - Bibliogr. s. 179-180.
 2. Gospodarcze uwarunkowania śląskiego rynku pracy w latach 1999-2005 jako stymulator zatrudnienia na obszarach metropolitalnych / Anna Skórska, Jarosław Wąsowicz, Radosław Jeż // W: Współczesne problemy rozwoju ośrodków lokalnych : praca zbiorowa / pod red. Krystiana Heffnera. - Katowice : Wydaw. AE, 2008. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach). - S. 103-121 : rys., tab. - Bibliogr. s. 120-121.
 3. Uwarunkowania strukturalne rynku pracy w województwie śląskim w latach 1999-2006 / Jarosław Wąsowicz, Radosław Jeż // W: Perspektywy demograficzne Śląska do 2030 r. : praca zbiorowa / pod red. Agaty Zagórowskiej. - Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2008. - (Studia i Monografie / Politechnika Opolska ; z. 223). - S. 99-108 : rys., tab. - Bibliogr. s. 108.

2009

 1.  Rola inwestycji zagranicznych w tworzeniu miejsc pracy i niwelowaniu wykluczenia społecznego w województwie śląskim / Radosław Jeż // W: Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI wieku : aspekty makroekonomiczne i regionalne / red. nauk. Ryszard Czesław Horodeński, Cecylia Sadowska-Snarska. - Białystok; Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych : Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, 2009. - (Studia i Monografie). - S. 273-286 : tab. - Bibliogr. s. 286.
 2.  Znaczenie płacy minimalnej w kształtowaniu sytuacji na polskim rynku pracy / Radosław Jeż // W: Deregulacja rynku pracy i koszty pracy jako determinanty wzrostu zatrudnienia : praca zbiorowa / pod red. Doroty Kotlorz. - Katowice : Wydaw. AE, 2009. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 81-106 : rys., tab. - Bibliogr. s. 104-106.

2010

 1. Skala, struktura i kierunki migracji zagranicznych Polaków w krajach Unii Europejskiej : okres przed i po akcesji Polski do Unii Europejskiej / Jarosław Wąsowicz, Radosław Jeż // W: Pięciolecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej : zagadnienia gospodarcze i społeczne ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rynku pracy : praca zbiorowa / pod red. Doroty Kotlorz. - Katowice : Wydaw. AE, 2010. - S. 259-282 : rys., tab.

2011

 1. Kategoria ubóstwa: zagadnienia teoretyczne i empiryczne / Radosław Jeż // W: Przestrzenne zróżnicowanie problemów społecznych / red. nauk. Bożena Balcerzak-Paradowska i Andrzej Rączaszek. - Warszawa ; Katowice : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2011. - S. 137-160 : rys., tab. - Bibliogr. s. 158-160. – Summ
 2. Narzędzia polityki gospodarczej wobec rozkładu dochodów / Radosław Jeż // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. - Nr 35 (2011): Wyzwania dla uczestników rynków finansowych w obliczu współczesnego kryzysu ekonomicznego / pod red. nauk. Jolanty Stacharskiej-Targosz i Jarosława Szostaka, s. 225-242: tab. - Bibliogr. s. 241-242
 3. Nierówności dochodowe - syntetyczne wskaźniki oraz poziom nierównomiernego rozkładu dochodów w Polsce / Radosław Jeż // W: Regionalne aspekty rynku pracy / red. nauk. Anna Organiściak-Krzykowska ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. - Warszawa ; Olsztyn : UWM : IPiSS, 2011. - S. 214-230 : rys., tab. - Bibliogr. s. 230.
 4. Rola funduszy strukturalnych w kształtowaniu poziomu zatrudnienia w Polsce / Radosław Jeż // W: Integracja społeczna przez pracę : aspekty makroekonomiczne i regionalne / pod red. nauk. Ryszarda Cz. Horodeńskiego, Cecylii Sadowskiej-Snarskiej ; Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku. Wydział Ekonomii i Zarządzana UwB. - Białystok; Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2011. - S. 60-78 : rys., tab.
 5. Rozwój technologiczny promujący wysokie kwalifikacje pracowników a zróżnicowanie poziomu płac i zatrudnienia : implikacje dla sytuacji na rynku pracy w Polsce / Radosław Jeż // W: Wybrane aspekty przemian strukturalnych : praca zbiorowa / pod red. Joanny Czech-Rogosz, Jacka Pietruchy, Rafała Żelaznego. - Katowice : Wydaw. UE, 2011. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach). - S. 140-148 : rys.
 6. The role of equivalence scales in shaping the level of income inequality in Poland - theoretical and empirical approach / Radosław Jeż // Journal of Economics and Management. - Vol. 7 (2011), s. 63-72 : rys., tab. - Bibliogr. s. 72.
 7. Wybrane wskaźniki i metody wykorzystywane w analizie zjawiska ubóstwa / Radosław Jeż // Studia i Monografie / Politechnika Opolska. - Z. 300 (2011) : Zróżnicowane problemy ubóstwa i wykluczenia społecznego: rok 2010 rokiem walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym: praca zbiorowa / pod red. Agaty Zagórowskiej, Marty Rostropowicz-Miśko, s. 67-92: rys.
 8. Zmiany w rozkładzie nierówności płacowych a sytuacja na rynku pracy w okresie transformacji polskiej gospodarki / Radosław Jeż . - Streszcz w jęz. ang. // Studia Ekonomiczne. - Nr 78 (2011): Dylematy współczesnego rynku pracy / red. nauk. Dorota Kotlorz, s. 157-168: rys., tab.

2012

 1. Dochody versus wydatki konsumpcyjne. Problem wyboru w analizie dobrobytu i nierówności ekonomicznych / Radosław Jeż . - Streszcz. w jęz. ang. // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. - Nr 101 (2012) : Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Teoretyczne ujęcie dobrobytu / red. nauk. Urszula Zagóra-Jonszta, s. 110-118: tab.
 2. Geneza i ewolucja rozkładu dochodów i płac / Radosław Jeż // W: Problemy współczesnej ekonomii : księga jubileuszowa poświęcona prof. zw. dr hab. Dorocie Kotlorz / red. nauk. Urszula Zagóra-Jonszta, Anna Skórska. - Katowice : Wydaw. UE, 2012. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach). - S. 187-204.
 3. Polityka wynagrodzeń jako determinanta zróżnicowania dochodów na rynku pracy / Radosław Jeż . - Streszcz. w jęz. ang. // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. - Nr 111 (2012) : Mikro- i Makroekonomiczne aspekty rynku pracy w Polsce / red. nauk. Dorota Kotlorz, s. 49-59: tab.
 4. Słowo wstępne / [Anna Skórska, Radosław Jeż, Jarosław Wąsowicz] // W: Problemy współczesnej ekonomii : księga jubileuszowa poświęcona prof. zw. dr hab. Dorocie Kotlorz / red. nauk. Urszula Zagóra-Jonszta, Anna Skórska. - Katowice : Wydaw. UE, 2012. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach). - S. 11-17.

2013

 1. Proces Boloński a system szkolnictwa wyższego w Polsce / Radosław Jeż . - Streszcz. w jęz. ang. // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. - Nr 131 (2013) : Problem edukacji wobec rozwoju społeczno-gospodarczego / red. nauk. Andrzej Rączaszek, Wiesław Koczur, s. 91-99: tab.
 2. Rola edukacji w kontekście zmian zachodzących na rynku pracy - implikacje dla branży logistycznej /Radosław Jeż. – Streszcz. w jęz. Ang. // Studia Ekonomiczne/ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – Nr 175 (2013): Demograficzne uwarunkowania logistyki społecznej / red. nauk. Jacek Szołtysek, Grażyna Trzpiot, s. 194-207:  rys.

2014

 1. Metody proxy wykorzystywane w analizie nierównomiernego rozkładu dochodów – ujęcie teoretyczne / Radosław Jeż. – streszcz w jęz.ang. // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – Nr. 179 (2014): Polityka społeczna wobec problemu bezpieczeństwa socjalnego w dobie przeobrażeń społeczno-gospodarczych / red. Nauk. Wiesław Koczur, Andrzej Rączaszek, s. 29-40: rys.

2015

 1. Education vs. Economically Active and Inactive Individuals on the Labor Market in European Countries. Economie si Sociologie. Revista Teoretico-Stiintifica=Economy and Sociology. Theoretical and Scientifical Journal,  2015, nr 2 s. 19-23 - summ. - bibliogr. s. 23
 2. Jakość usług informacyjnych biblioteki akademickiej jako ważny element gospodarki opartej na wiedzy / Radosław Jeż, Anna Konieczko, Małgorzata Kwiatkowska w: Biblioteka w społeczeństwie wiedzy: informacja edukacja profesjonalizm. Konferencja naukowa Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego: materiały konferencyjne / pod red. Tomasza Piestrzyńskiego, Justyny Jerzyk-Wojteckiej,Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015, s. 33-44.
 3. Mobilność edukacyjna studentów Polski i Kazachstanu - studium porównawcze / Radosław Jeż, Jacek Szołtysek, Sebastian Twaróg, Svetlana Karstina w: Uniwersytet w perspektywie kształcenia przez całe życie / red. nauk. Krystyna Jędralska, Jolanta Bernais, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2015, s. 61-73 - rys., tab.
 4. Sztuczne sieci neuronowe i ich zastosowanie w modelowaniu zjawisk gospodarczych / Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2015, Zarządzanie Nr 1 s. 182-191 - rys., tab. - Streszcz., summ. - Bibliogr. 14 poz., s. 190.
 5. Kompetencje społeczne w okresie kształcenia zawodowego na potrzeby logistyki społecznej / Jacek Szołtysek, Radosław Jeż, Sebastian Twaróg, Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2015, Nr 249 s. 11-22 - rys., tab. - Streszcz., summ. - Bibliogr. 24 poz.,s.20-22.
 6. Miasta: innowacyjne i zielone / Jacek Szołtysek, Radosław Jeż, Ekoinnowacje. "Jesteś kreatorem? Zostań ekoinnowatorem!" 2015, nr 7 s. 18-19 - Bibliogr. s. 19 Biuletyn jest dodatkiem promocyjnym do Przeglądu Komunalnego

2017

 1. Correlation Between Income Stratification and Level of Education - Empirical Studies in Poland / Radosław Jeż, Ekonomika: reali czasu=Economics: time realities 2017, nr 6 (34) s. 5-8 - rys., tab. - Summ. - Bibliogr. 2 poz.
 2. Logistics in Scientific Discourse / A. Bujak, R. Jeż //W: Zarządzanie nr 25, Politechnika Czestochowska, 2017 Miasta : innowacyjne i zielone, 205-213.

2018

 1. Jakość życia w mieście w poglądach ekonomisty / Radosław Jeż. W: Jakość życia w mieście. Poglądy interdyscyplinarne / red. nauk. Jacek Szołtysek. Warszawa : CeDeWu, 2018, s. 97-116 - rys.
 2. Logistyka społeczna - kontrowersje wokół jej istoty / Jacek Szołtysek, Sebastian Twaróg, Radosław Jeż. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  2018, nr 505 Globalne i lokalne strategie logistyczne, s. 56-65 - tab. - Streszcz., summ. - Bibliogr. 20 poz.
 3. Quality of Life in the Context of the Level of Education and the Rates of Pay [Dokument elektroniczny] / Radosław Jeż. Economics : Time Realities 2018, Nr 3 (37) s. 29-34 - Summ. - Bibliogr. 12 poz.
 4. Quality of life of households - economic context of uneven income distribution [Dokument elektroniczny]  / Radosław Jeż. Economics : Time Realities 2018, Nr 1 (35) s. 36-41 - tab. - Bibliogr. 18 poz.
 • DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

Publikacje informacyjne i bibliograficzne

1.       Rec. Przewodnik po Unii Europejskiej / Leonard Dick. - Wyd. 2. - Warszawa : Studio EMKA, 2003 Rec. : Przewodnik po Unii Europejskiej / R[adosław] J[eż] // Integracja Europejska. - 2004, nr 3, s. 87

2.       Gry społeczne / Paweł Kocoń, Katarzyna Wachstiel i in. // W: Profesjonalizacja kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych : praca zbiorowa / pod red. ks. Grzegorza Poloka. - Katowice : Wydaw. AE, 2005. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach). - S. 239-246. - zał.

3.       Dylematy współczesnego rynku pracy – sprawozdanie: konferencja naukowa w Targanicach / Radosław Jeż // Polityka Społeczna. - 2011, nr 11-12, s. 37-38

4.       Otwarcie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej – sprawozdanie / Radosław Jeż, Anna Konieczko // Bibliotheca Nostra 2012, Nr 4 (30) E-learning w Bibliotece, s. 111-115

 •  INNE FORMY AKTYWNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ

1.       Logistyka miasta w kształtowaniu jakości życia, Projekt indywidulany MNiSW 2015, kier. projektu prof. dr hab. inż. J. Szołtysek (S. Twaróg, R. Jeż, D. Lis, J. Buczek)

2.       Nowe tendencje rozwoju operatorów logistycznych, Potencjał badawczy MNiSW 2015, kier projektu prof. UE dr hab. E. Płaczek (R. Jeż, T. Dąbrowski)

3.       Zarządzanie aktywnością ekonomiczną zasobów pracy w Polsce. Praca wykonana w ramach badań statutowych w Katedrze Rynku Pracy. Oprac. D. Kotlorz (kier.), zesp. aut.: D. Kotlorz, R. Jeż, A. Skórska, J. Wąsowicz. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2011.

4.       Zmiany sytuacji młodzieży na rynku pracy w warunkach kryzysu. Praca wykonana w ramach badań statutowych w Katedrze Rynku Pracy. Oprac.: D. Kotlorz (kier.), zesp. aut.: D. Kotlorz, R. Jeż, A. Skórska, J. Wąsowicz. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2010.

5.       Przeobrażenia polskiego rynku pracy po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Praca wykonana w ramach badań statutowych w Katedrze Rynku Pracy. Oprac.: D. Kotlorz (kier.), zesp. aut.: D. Kotlorz, R. Jeż, A. Skórska, J. Wąsowicz. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2009.

6.       Rozkład nierówności płacowych : implikacje dla sytuacji na rynku pracy: badania własne / Radosław Jeż ; Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. - Katowice : UE, 2010. - 86 s. : rys., tab. - Bibliogr. s. 80-86

7.       Determinanty migracji zagranicznych Polaków na poziomie zagregowanym. Praca wykonana w ramach badań statutowych w Katedrze Rynku Pracy. Oprac. D. Kotlorz (kier.), zesp. aut.: D. Kotlorz, R. Jeż, A. Skórska, J. Wąsowicz. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2008.

8.       Deregulacja rynku pracy i koszty pracy jako determinanty wzrostu zatrudnienia. Praca wykonana w ramach badań statutowych w Katedrze Rynku Pracy. Oprac.: D. Kotlorz (kier.), zesp. aut.: D. Kotlorz, R. Jeż, A. Skórska, J. Wąsowicz. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2007.

9.       Rewitalizacja obszarów wykluczenia społecznego w miastach śląskich. Praca wykonana w ramach badań statutowych w Katedrze Rynku Pracy. Oprac.: D. Kotlorz (kier.), zesp. aut.: D. Kotlorz, A. Barteczek, S. Kantyka, A. Lipski, A. Lorek, A. Skórska, R. Jeż, S. Słupik, J. Wąsowicz. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2006.

10.   Ekonomia rynku pracy. Praca wykonana w ramach badań własnych zespołowych w Katedrze Rynku Pracy. Oprac.: D. Kotlorz (kier.), zesp. aut.: D. Kotlorz, R. Jeż, A. Skórska, J. Wąsowicz. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2005.

11.   Przeobrażenia struktur zatrudnienia w Polsce a mobilność edukacyjna i zawodowa zasobów pracy w latach 1995-2002. Praca wykonana w ramach badań statutowych w Katedrze Rynku Pracy. Oprac.: D. Kotlorz (kier.), zesp. aut.: D. Kotlorz, R. Jeż, A. Skórska. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2004. 

 

 

 

ORCID

0000-0002-0499-700X  

Dodatkowe

Seminaria

jakość życia: metodyka, uwarunkowania, determinanty, mierniki,

jakość życia w mieście,

logistyka zwrotna,

nowe technologie w logistyce,

procesy logistyczne,

logistyczne wsparcie imprez masowych