dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek, prof. UE

Kierownik Katedry
Bogucicka 3a
Bud. B; pok. 409
40-228 Katowice

dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek, prof. UE – jest kierownikiem Katedry Teorii Zarządzania, specjalizuje się w problematyce relacji międzyorganizacyjnych, w szczególności współpracy i koopetycji. Jej badania naukowe koncentrują się na zagadnieniach związanych z sektorem turystyki, choć od roku 2018 realizuje grant dotyczący znaczenia relacji społecznych dla współpracy i innowacyjności w sektorze: sztuk performatywnych, gier komputerowych i wideo, turystyki oraz w instytucjach kultury (muzeach samorządowych). Istotnym elementem jej zainteresowań naukowych jest także metodyka badań jakościowych oraz wykorzystanie do badań narzędzi analizy sieciowej (Social Network Analysis). Jest autorką ponad 85 prac naukowych, w tym dwóch własnych monografii, kilkunastu artykułów opublikowanych w wysoko punktowanych czasopismach z listy JCR (np. "Tourism Management", "Industrial Marketing Management", "Journal of Travel Research", "Annals of Tourism Research", "Journal of Destination Marketing & Management" czy "Current Issues in Tourism") oraz kilkunastu rozdziałów w monografiach polskich i zagranicznych (w tym m.in. w wydawnictwach takich jak Palgrave Macmillan, SAGE Publications, Routledge czy Springer). Swoje referaty wygłaszała podczas kilkudziesięciu konferencji krajowych i międzynarodowych m.in. w USA, na Kubie, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Szwecji, i innych krajach. Laureatka nagród krajowych i międzynarodowych za pracę naukową, w tym nagrody Komitetu Regionów Unii Europejskiej za pracę doktorską obronioną w roku 2010 oraz stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (edycja w roku 2016). Od maja 2021 roku pełni funkcję associate editora w czasopiśmie "Annals of Tourism Research" (Wyd. Elsevier, IF=9.011). Jest kierownikiem i członkiem polskich oraz międzynarodowych zespołów badawczych, realizujących projekty badawcze finansowane przez NCN, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet w Innsbrucku i Urząd Miasta Poznania. Obecnie kieruje projektem badawczym, realizowanym w 4 os. zespole w ramach konkursu OPUS, finansowanym przez NCN. Jest członkiem European Academy of Management (EURAM), Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Międzynarodowej Wspólnoty Naukowo-Badawczej CENA.

Konsultacje:

 

Egzaminy poprawkowe oraz II termin - wrzesień 2021

Ekonomika turystyki 15.09. o godz. 9.00 (zal. ćwiczeń), 17.09., godz. 9.00 - egzamin
Internet w turystyce 17.09., godz. 10.00
Marketing terytorialny w turystyce, 17.09., godz. 11.00
Zarządzanie personelem w turystyce (I termin dla studentów Erasmusa), 20.09. godz. 9.00

Proszę o wcześniejszy (najpóźniej na tydzień przed egzaminem) kontakt mailowy. Celem takiego kontaktu jest wpisanie na listę zdających i tym samym, uzyskanie dostępu do testu (forma zdalna). 

UWAGA! 

Studenci zdający poniższe przedmioty, prowadzone w roku akad. 2020/21 przez dr Alicję Kowalską proszeni są o jak najszybszy kontakt mailowy celem wpisania na listę Osób zdających i umożliwienie podejścia do zaliczenia/egzaminu:

Konsultacje:

Wrzesień 2021: każdy czwartek w godz. 10.00-11.30

W celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, informuję, że zgodnie z rekomendacją Władz Uniwersytetu, konsultacje odbywają się w formie zdalnej (z wykorzystaniem google.meet - link poniżej)

https://meet.google.com/lookup/bfkmkuvuaw

Uprzejmie proszę o wcześniejszy kontakt mailowy, celem ustalenia harmonogramu indywidualnych rozmów.