Przejdź do menu Przejdź do treści

Regulamin

Regulamin rekrutacji uczestników w projekcie „Feel good @UEKat – wsparcie dla poprawy kondycji psychofizycznej studentów zagranicznych UE Katowice” programu „Welcome to Poland”

Postanowienia ogólne
§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Feel good @UEKat – wsparcie dla poprawy kondycji psychofizycznej studentów zagranicznych UE Katowice” nr Umowy PPI/WTP/2022/1/00105/U/00001, zwany dalej Projektem.
 2. Udział w Projekcie jest bezpłatny. Projekt jest realizowany na zasadach programu „Welcome to Poland” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA.
 3. Organizacją rekrutującą uczestników jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ul. 1 Maja 50 40-287 Katowice NIP 6340008825  zwany dalej „ Uniwersytetem”. Kierownikiem Projektu jest  Magdalena Skowron, tel. 322577154, magdalena.skowron@uekat.pl.

Podstawowe informacje o Projekcie
§ 2

 1. Termin realizacji Projektu: od dnia 01-07-2023 r. do dnia 31-12-2024 r., łącznie 18 miesięcy.
 2. Celem Projektu jest wsparcie potencjału Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w zakresie umiędzynarodowienia oraz przyjmowania i obsługi zagranicznych studentów poprzez stworzenie im przyjaznego środowiska, które będzie sprzyjać poprawie ich kondycji psychicznej i fizycznej.
 3. Postanowienia niniejszego regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w akcjach, warsztatach, i konkursach w Projekcie „Feel good @UEKat” prowadzonym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w ramach programu NAWA „Welcome to Poland”, zwanych dalej Wydarzeniami, dotyczą działań związanych z rekrutacją i uczestnictwem przewidzianych do realizacji w ramach Projektu  prowadzonego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, zwanym dalej Uniwersytetem.
 4. W ramach Projektu uruchomione zostaną następujące Wydarzenia związane z rekrutacją uczestników:
    1) organizacja cyklu warsztatów, których celem jest poprawa kondycji psychicznej i fizycznej uczestników, w tym:
  • warsztaty z podstaw dbania o zdrowie psychiczne;
  • warsztaty radzenia sobie ze stresem;
  • warsztaty rozwijające techniki efektywnego uczenia się;
  • warsztaty na temat zdrowej żywności;
  • warsztaty z mindfulness;
  • warsztaty z jogi.

  2) organizacja cyklu wydarzeń integracyjnych, które wpływają jednocześnie na poprawę kondycji psychicznej i fizycznej studentów:

  • warsztaty z tworzenia lasów w słoiku;
  • akcja „przygarnij roślinkę”;
  • konkurs fotograficzny „I feel good @ Katowice”.
    
 5. Uczestnikiem Projektu może być osoba zakwalifikowana do jednej z poniższych grup:
  • student zagraniczny;
  • student krajowy.
 6. Regulamin będzie dostępny w Biurze Internacjonalizacji oraz zostanie opublikowany na stronie internetowej Projektu www.ue.katowice.pl/feelgood

Zasady rekrutacji
§ 3

 1. Dla każdego Wydarzenia zostanie zorganizowany odrębny proces rekrutacji, który zostanie przeprowadzony na minimum 20 dni przed terminem każdego z wydarzeń.
 2. Odpowiednie terminy, o których mowa w ust. 1  zostaną opublikowane na stronie internetowej Projektu www.ue.katowice.pl/feelgood
 3. Zgłoszenia można składać za pomocą formularzy rejestracyjnych dostępnych na stronie internetowej Projektu www.ue.katowice.pl/feelgood
 4. Procesem rekrutacji zarządza kierownik Projektu Magdalena Skowron.
 5. Proces rekrutacji jest otwarty oraz oparty na zasadzie równości szans i niedyskryminacji.
 6. Warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji jest spełnienie warunku określonego w § 2 ust. 5  Regulaminu oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego.
 7. W każdym z Wydarzeń zaplanowano następującą liczbę osób: 
  • wydarzenia o charakterze warsztatów - 40 osób na każdy z warsztatów, przy czym zakłada się, iż 30% uczestników stanowić będą studenci krajowi, a 70% studenci zagraniczni;
  • pozostałe Wydarzenia - bez limitu osób.
 8. W przypadku większej ilości zgłoszeń o wyborze uczestników do udziału w poszczególnych Wydarzeniach decydować będzie kolejność otrzymanych zgłoszeń, przy czym w pierwszej kolejności brane będą pod uwagę osoby, które nie uczestniczyły wcześniej w żadnym z Wydarzeń organizowanych w ramach niniejszego Projektu.
 9. Wyniki rekrutacji na poszczególne Wydarzenia zostaną ogłoszone zgodnie z terminami podanymi na stronie Projektu. Wyniki rekrutacji rozumiane są jako komunikat, wysłany do każdego kandydata drogą mailową z informacją czy został zakwalifikowany na Wydarzenie. 
 10. Uczestnicy Wydarzeń otrzymają komplet dokumentów drogą mailową albo osobiście tj.:
  1) oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych uczestnika projektu (RODO) – NAWA,
  2) dodatkową zgodę uczestnika na przetwarzanie danych osobowych.
 11. Dokumenty, o których mowa w ust. 10 należy wydrukować, wypełnić, i złożyć w oryginale w Biurze Internacjonalizacji (pokój 112, budynek A), nie później niż 1 tydzień przed datą rozpoczęcia programu.
 12. Złożenie dokumentów po wyznaczonym terminie lub dokumentów niekompletnych powoduje skreślenie osoby składającej dokumenty z listy uczestników Projektu.
 13. W czasie procesu rekrutacji oraz w trakcie realizacji Projektu Uniwersytet będzie komunikował się z kandydatami za pomocą poczty elektronicznej bądź osobiście w ramach działań Welcome Point.
 14. Jeżeli zainteresowanie udziałem w Projekcie będzie duże, możliwe jest utworzenie listy rezerwowej.
 15. W przypadku zwolnienia się miejsca na liście uczestników Projektu osoby z listy rezerwowej, zostaną wpisane na listę uczestników Projektu, pod warunkiem, że będą spełniać wszystkie kryteria uprawniające do udziału w Projekcie.
 16. Uczestnik umieszczony na liście rezerwowej musi spełniać takie same wymogi i uregulowania formalne jak uczestnik zakwalifikowany do Projektu na wstępnym etapie rekrutacji.

Inne prawa i obowiązki uczestników Projektu
§ 4

 1. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w Biurze Internacjonalizacji lub oświadczenia w postaci maila przesłanego na adres magdalena.skowron@uekat.pl.
 2. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz do przestrzegania go w trakcie realizacji Projektu.

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3