Akcje kół naukowych

Studencka poradnia finansowa powstała w marcu 2012 roku z inicjatywy członków Koła Naukowego Bankowości przy Katedrze Bankowości i Rynków Finansowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Poradnia zajmuje się bezpłatnym udzielaniem informacji finansowych osobom fizycznym i mikroprzedsiębiorcom. Informacji osobom zainteresowanym udzielają studenci. Rozwiązują problem, wykorzystując wiedzę nabytą w trakcie studiów oraz konsultując zagadnienie z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Ekonomicznego, specjalizującymi się w danej dziedzinie.

Akcja Szybki PIT organizowana jest cyklicznie przez Koło Naukowego Bankowości. W ramach akcji każdego marca w Studenckiej Poradni Finansowej pracownicy Pierwszego i Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach na specjalnie przygotowanym stanowisku pomagają nieodpłatnie złożyć zeznanie drogą elektroniczną.

Consume-Aware to 3-letni (2016-2019) międzynarodowy projekt koncepcji koła naukowego AwareNet Club i pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Realizowany przez konsorcjum 8 europejskich szkół wyższych. Projekt ma na celu podniesienie jakości i innowacji w programach nauczania szkół wyższych w zakresie ochrony interesów konsumentów, a także podnoszenie poziomu świadomości konsumentów w zakresie ich praw na rynku europejskim. Rozwiązania wdrażane w ramach projektu to m.in. innowacyjna międzynarodowa platforma e‑learningowa, poświęcona ochronie interesów konsumentów, e-book „Standardy ochrony konsumentów w Europie”, moduł kształcenia online (MOOC) w tym zakresie, aplikacja mobilna przeznaczona do ochrony praw konsumentów w Europie. Więcej na stronie

NetAware Intensive Programme to międzynarodowy projekt stworzony przez studentów z koła naukowego AwerNet Club i pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zaniepokojonych problemami wykluczenia społecznego. Misją projektu, poza walką z wykluczeniami społecznymi, było uwrażliwienie młodych ludzi na problemy społeczne Europy oraz dylematy etyczne, jakim sprostać muszą współcześni menedżerowie. Ponadto projekt umożliwił studentom zdobycie praktycznej wiedzy na temat nowoczesnych metod i technik promocji w Internecie (tematycznie związany był z trudnym zagadnieniem promocji organizacji non-profit). Odbyły się 3 edycje w latach 2012, 2013, 2014. W projekcie zajmowano się problematyką wykluczeń społecznych ze względu na płeć i orientację seksualną oraz wykluczeniami finansowymi. Więcej na stronie

Warsztaty logistyczne dla szkół podstawowych prowadzone są przez Naukowe Koło Logistyki Dialog. W ramach projektu odbywają się warsztaty „Ekologistyka - skąd się bierze czekolada?” przeznaczone dla klas 1-3 (trwają ok. 1h) oraz „Ekologistyka - jak powstaje książka?” przeznaczone dla klas 4-6 (trwają ok. 45 min.) W ramach projektu członkowie koła odwiedzają szkoły podstawowe, gdzie przedstawiają, w jaki sposób powstają produkty, które mogą nabyć w sklepie oraz zwracają uwagę na konieczność segregacji odpadów powstałych po ich wykorzystaniu.

Olimpiada dla szkół ponadgimnazjalnych „Zostań Rachmistrzem” organizowana jest w każdym roku akademickim przez Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości „Rachmistrz”. Ma na celu pogłębianie i rozwijanie wiedzy z zakresu rachunkowości oraz jej popularyzację wśród uczniów. Każdorazowo w trakcie trwania konkursu drużyny muszą zmierzyć się z testem z zakresu finansów i rachunkowości oraz z zadaniem sytuacyjnym typu case study. Wydarzenie to gromadzi w murach naszej uczelni ok. 30 dwuosobowych drużyn z całego Śląska wraz z opiekunami. Więcej na stronie

Ogólnopolskie Dni Rachunkowości to organizowany przez Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości „Rachmistrz” ogólnopolski konkurs rachunkowości połączony z konferencją naukową. Celem jest popularyzacja rachunkowości jako dziedziny wiedzy oraz narzędzia do właściwego przedstawiania rzeczywistości gospodarczej. Biorą w nim udział studenci z całej Polski, m.in. z Krakowa, Rzeszowa, Poznania, Łodzi, Torunia i Gdańska. Dzięki współpracy z firmą EY zwieńczeniem konferencji jest wydanie monografii naukowej. Więcej na stronie

Dni Europejskie – Koło Naukowe International Challenge jest organizatorem cyklicznej imprezy pt. „Dni Europejskie”. Celem przedsięwzięcia jest nie tylko wymiana poglądów na temat aktualnych wydarzeń w Unii Europejskiej, ale również wzmacnianie wśród studentów poczucia przynależności do Europy. Podczas ostatnich Dni Europejskich gośćmi zaproszonymi przez członków Koła byli zagraniczni studenci studiujący na UE w Katowicach w ramach programu Erasmus Plus. Takie międzykulturowe spotkania wpływają na kształtowanie wśród studentów postaw tolerancji, szacunku i akceptacji innych kultur.

Nastawienie studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach do imigrantów to badanie przeprowadzone przez Koło International Challenge. Zbadano, jakie opinie na temat migracji do Unii Europejskiej wyrażają studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Młodzi ludzie stanowią siłę napędową narodu i mimo że obecnie nie posiadają możliwości wpływania na rozwiązanie kryzysu migracyjnego, to jednak w przyszłości dzisiejsi młodzi będą decydować o rozwoju kraju i podejmowanych działaniach. Wyniki badań pokazały, iż ze względu na zamachy terrorystyczne, które miały miejsce w 2016 roku w Europie, nastawienie studentów do imigrantów jest raczej negatywne.

CV24 to projekt Studenckiego Koła Naukowego Human Resource Development (SKN HRD) realizowany od stycznia 2016. W ramach projektu członkowie koła służą pomocą w zakresie tworzenia CV. Na adres pocztowy pomoccv24@gmail.com można przesłać swoje CV, które zostanie sprawdzone pod kątem poprawności. Naniesione poprawki pozwalają na przeredagowanie życiorysu przez autora, a tym samym zwiększają szansę na zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną i potencjalne zatrudnienie. SKN HRD sprawdza wszystkie CV – niezależnie od tego, czy autor jest studentem, czy nie. Koło pomaga również w redakcji listów motywacyjnych.

Warsztaty dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kaletach (czas realizacji: marzec - czerwiec 2017 r.). Projekt Koła Naukowego HRD to cykl spotkań szkoleniowych (warsztatów) dla wychowanków MOW w Kaletach. Zakres tematyczny warsztatów obejmuje m.in. takie tematy jak: dobrze napisane CV i list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna wraz z symulacjami i ich analizą. Celem projektu jest zwiększenie potencjału wychowanków MOW w adaptacji do warunków społeczno-gospodarczych po opuszczeniu ośrodka.

Abstrakcje urbanistyczne. Projekt tworzony przez członków koła AREA, w ramach ćwiczeń na programach GIS (ang. Geographical  Information System), mający na celu ukazanie ludziom na co dzień niezwiązanym z życiem, strukturą i tworzeniem miast, różnic w planach różnych miast w regionie, w Europie oraz na świecie. Praca polega na ukazaniu siatki ulic z kwartałami budynków zastąpionymi kolorowymi polami.

KAMpuls. Projekt stworzony przez członków koła AREA i skoncentrowany na studentach oraz ich potrzebach spędzania czasu wolnego na terenie uczelni w semestrze letnim. W czasie trwania akcji przeprowadzono mapowanie i badania potrzeb studentów UE Katowice w zakresie spędzania czasu na świeżym powietrzu w obrębie kampusu uczelnianego. Wydarzenie zwróciło uwagę na niedostateczną ilość miejsc na terenie uczelni, czego efektem było ustawienie mebli z palet.

Oswój wilka. Projekt realizowany przez Koło Naukowe AREA wraz z fundacją Napraw Sobie Miasto oraz kołem naukowym studentów architektury Antyrama. Działania były skierowane do mieszkańców dzielnicy Wilcze Gardło w Gliwicach i miały na celu pomóc ludności w ustaleniu sposobu zagospodarowania wolnego terenu oraz rozszerzenie świadomości mieszkańców dotyczącej ich wpływu na najbliższe otoczenie.

Żywiec Jutra to projekt realizowany w 2017 roku, polegający na prowadzeniu działalności edukacyjnej na rzecz społeczności Żywca przez Koło Naukowe Zarządzania „Menedżer”. Działaniem koła w projekcie są warsztaty pt. „Jak od pomysłu przejść do realizacji? Czyli parę słów o zarządzaniu projektem” dla dzieci i młodzieży z żywieckich szkół.

Akcja Segregacja to działania obejmujące edukację ekologiczną prowadzoną przez Koło Naukowe Pro Futuro dot. wprowadzenia segregacji odpadów w obecnym budynku Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji w Rybniku (wówczas ROND) oraz wcześniejszą analizę rynku zagospodarowywania odpadów.