Uniwersytet Społecznie Odpowiedzialny

kampus - panorama - Fot. A. Kaczmarek

Społeczna odpowiedzialność jest wpisana w Misję i Wizję Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Rozwijamy się bazując na zrównoważonym rozwoju, inteligentnym zarządzaniu zasobami oraz przeciwdziałaniu wykluczeniom społecznym.

Celem tych działań jest promowanie i kształcenie odpowiedzialnej społeczności.

Misja współczesnego uniwersytetu, jakim jesteśmy, obejmuje kształcenie na poziomie wyższym, badania i rozwój nauki, jak również działalność na rzecz swojego otoczenia w sposób przedsiębiorczy (działalność: edukacyjna, naukowa, kulturalna, ekspercka). Mając to na uwadze:

Jesteśmy wiarygodnym źródłem wiedzy, w sposób profesjonalny podchodzimy do usług edukacyjnych.

Czujemy się odpowiedzialni za środowisko naturalne, w którym funkcjonujemy.

Jesteśmy organizacją świadomą swojej roli w społeczeństwie. Bazując na wartościach dbamy o otoczenie wewnętrzne, jak również zewnętrzne, bliższe i dalsze. Aktywnie uczestniczymy w życiu społeczności, budując długotrwałe relacje oparte na partnerstwie.

Wśród działań podjętych do tej pory przez Uczelnię wyróżnić można m.in.: profilaktykę zdrowotną, akcje proekologiczne i edukacyjne, zwiększanie bezpieczeństwa, wyrównywanie szans, niwelowanie różnic społecznych czy kształtowanie postaw obywatelskich. Współpracujemy przy tym ściśle z instytucjami rządowymi i samorządowymi, jak również z organizacjami pozarządowymi, środowiskiem akademickim, gospodarczym, instytucjami kultury, społecznością lokalną i mediami.

Zobacz działania z zakresu społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu