Wsparcie NCN dla Ukrainy

Narodowe Centrum Nauki rozpoczyna nabór wniosków w specjalnym programie dla badaczek i badaczy z Ukrainy. Naukowcy uciekający przed wojną będą mogli kontynuować pracę w polskich ośrodkach. Ponadto laureaci grantów NCN mogą w swoich projektach zatrudnić naukowczynie i naukowców z Ukrainy.

Program specjalny NCN

Program specjalny NCN skierowany jest do Ukrainek i Ukraińców oraz wszystkich innych naukowczyń i naukowców, bez względu na obywatelstwo, którzy schronili się lub schronią w Polsce po agresji Rosji na Ukrainę. Z inicjatywy będzie mogło skorzystać około pięćdziesięciu osób. Narodowe Centrum Nauki sfinansuje ich roczny pobyt w polskich jednostkach akademickich i naukowych – zapewni środki na wynagrodzenia oraz na badania. 

W programie mogą wziąć udział osoby, które mają co najmniej stopień doktora (w systemie ukraińskim kandydat nauk/Candidate of Science) i przed wybuchem wojny pracowały na ukraińskich uczelniach oraz w innych ośrodkach naukowych. Program obejmuje badania podstawowe i stosowane.

Więcej informacji: www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-03-28-program-specjalny-NCN-dla-Ukrainy

Możliwość wsparcia badaczy z Ukrainy

Narodowe Centrum Nauki przygotowało projekt specjalnego programu skierowanego do Ukrainek i Ukraińców oraz innych naukowców, bez względu na obywatelstwo, którzy schronili się lub schronią w Polsce. Do uruchomienia programu, który umożliwiłby im kontynuowanie badań w polskich ośrodkach, niezbędne jest oficjalne zlecenie ministerstwa. W oczekiwaniu na to zlecenie i uruchomienie finansowania przez MEiN, NCN otwiera dodatkową możliwość wsparcia naukowczyń i naukowców uciekających przed wojną. Kierownicy grantów NCN mogą w ramach posiadanych środków zatrudnić w zespole badaczy z Ukrainy. Fundusze na ten cel mogą pochodzić z każdej pozycji w kosztorysie załączonym do umowy grantowej z NCN. 

W projektach można będzie zatrudniać osoby, które mają co najmniej stopień naukowy doktora (w ukraińskim systemie kandydat nauk) i przed wybuchem wojny pracowały na ukraińskich uczelniach oraz w innych ośrodkach. Ich działalność i zainteresowania muszą być związane z tematyką projektów.

Więcej informacji: www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-03-18-wsparcie-badaczy-z-Ukrainy.