Przejdź do menu Przejdź do treści

Przestrzeń dla uchodźców z Ukrainy

W ramach solidarności z Ukrainą Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zaprasza uchodźców z Ukrainy do korzystania z dwóch przestrzeni ze stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu i oprogramowania użytkowego do pracy "cichej" oraz z kącikiem zabaw dla dzieci. Oba miejsca wyposażone są w systemy operacyjne i pakiety biurowe MS Office oraz specjalne klawiatury do pracy w językach: polskim, angielskim i ukraińskim.

Przestrzeń do pracy "cichej"

Przestrzeń do pracy cichej z 8 stanowiskami komputerowymi mieści się w Bibliotece Specjalistycznej Uczelni, zlokalizowanej w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych [CNTI] (ul. Bogucicka 5, 40-287 Katowice). By z niej skorzystać wystarczy przyjść w godzinach otwarcia biblioteki.

Przestrzeń z kącikiem zabaw dla dzieci

Przestrzeń z kącikiem zabaw dla dzieci i 4 stanowiskami komputerowymi mieści się w pokoju nr 121 budynku "A" (ul. Bogucicka 3, 40-287 Katowice). By z niej skorzystać, należy zgłosić się do "Welcome Point", zlokalizowanego w pokoju nr 112.

Godzinny otwarcia: 8:00-15:00 - od poniedziałku do piątku

 1. Użytkownicy przestrzeni mogą korzystać z zasobów Biblioteki Specjalistycznej wyłącznie na miejscu. Korzystanie z zasobów na miejscu nie wymaga założenia konta czytelniczego.

 2. Użytkownik czytelni zobowiązany jest do:

  • pozostawienia w szatni wierzchnich okryć, teczek, toreb, plecaków itp.,
  • zachowania ciszy.
 3. Stanowiska komputerowe przeznaczone dla użytkowników stanowią ogólnodostępną i integralną część Biblioteki Specjalistycznej.

 4. W Bibliotece Specjalistycznej można korzystać:

  • ze stanowisk komputerowych ogólnie działających w chronionej sieci uniwersyteckiej;
  • z własnych komputerów przenośnych i innych urządzeń mobilnych.
 5. Użytkownicy komputerów są zobowiązani do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem.
 6. Czytelnik może korzystać z materiałów przyniesionych ze sobą po uprzednim zgłoszeniu ich dyżurującemu bibliotekarzowi.

 7. Ze zbiorów znajdujących się w wolnym dostępie użytkownicy mogą korzystać samodzielnie w czytelni Biblioteki Specjalistycznej. Wykorzystane dokumenty należy odkładać na specjalnie wydzielone i oznaczone miejsca. Zabrania się samodzielnego odkładania książek na półki.

 8. W czasie korzystania z zasobów użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za stan zachowania powierzonych im obiektów. Użytkownicy mają obowiązek stosowania się do wszelkich uwag i poleceń dyżurującego bibliotekarza odnoszących się do sposobu korzystania z zasobów oraz ich bezpieczeństwa.

 9. Wszelkie uszkodzenia zasobów lub nieprawidłowości należy zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi.

 10. Korzystanie z dostępu do Internetu odbywa się na wyłączne ryzyko korzystającego, który ponosi odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje konto użyte do logowania, w tym za treść i inną zawartość przesyłanych wiadomości, z odpowiedzialnością karną włącznie.

 11. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie usług (zwłaszcza zakłócenia w dostawie Internetu) oraz ewentualną utratę danych użytkowników.

 12. Korzystającym z komputerów w Bibliotece Specjalistycznej nie wolno:

  • podejmować działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputerów bibliotecznych i ich wyposażenia,
  • wprowadzać jakichkolwiek zmian w konfiguracji komputerów bibliotecznych oraz ingerowania w zawartość gromadzonych danych,
  • przesyłać i udostępniać treści niezgodnych z prawem lub będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której właścicielem nie jest korzystający.
 13. Oprogramowanie dostępne w czytelni komputerowej podlega prawu autorskiemu i ograniczeniom licencyjnym. Nie wolno go kopiować bądź używać do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem.

 1. Możliwość skorzystania z przestrzeni użytkownik uzyskuje po uprzednim wpisaniu się na „Listę użytkowników” (podając imię i nazwisko). Datę i godziny rozpoczęcia oraz zakończenia korzystania z przestrzeni przez danego użytkownika wypełnia dyżurujący pracownik „Welcome Point” w obecności użytkownika. Datę i godziny korzystania oraz zapoznanie i zobowiązanie się do przestrzegania zasad korzystania z przestrzeni użytkownik poświadcza odpowiednimi podpisami na "Liście użytkowników".

 2. Po zakończeniu korzystania z przestrzeni należy zgłosić ten fakt dyżurującemu pracownikowi "Welcome Point".

 3. Użytkownicy przestrzeni mogą korzystać z jej zasobów wyłącznie na miejscu.

 4. Użytkownik zobowiązany jest do pozostawienia w szatni wierzchnich okryć, teczek, toreb, plecaków itp.

 5. W przestrzeni można korzystać:

  • ze stanowisk komputerowych ogólnie działających w chronionej sieci uniwersyteckiej;

  • z własnych komputerów przenośnych i innych urządzeń mobilnych.

 6. Użytkownicy komputerów są zobowiązani do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem.

 7. Użytkownik może korzystać z materiałów przyniesionych ze sobą po uprzednim zgłoszeniu ich dyżurującemu pracownikowi "Welcome Point".

 8. Z zasobów znajdujących się w przestrzeni użytkownicy korzystają samodzielnie i na własną odpowiedzialność.

 9. Po zakończonej pracy należy zostawić po sobie porządek, w szczególności dotyczy to użytkowanych przedmiotów i ich odkładania na miejsce.

 10. Za dzieci (osoby nieletnie) odpowiadają ich opiekunowie prawni. Zabrania się pozostawiania ich bez opieki.

 11. W przypadku jakichkolwiek uszczerbków na zdrowiu użytkownika (opiekuna prawnego) lub dziecka (osoby nieletniej) powstałych w czasie użytkowania przestrzeni, opiekun prawny nie będzie rościć żadnych świadczeń odszkodowawczych ze strony Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

 12. W czasie korzystania z zasobów użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za stan zachowania powierzonych im obiektów. Użytkownicy mają obowiązek zastosowania się do wszelkich uwag i poleceń dyżurującego pracownika "Welcome Point" odnoszących się do sposobu korzystania z zasobów oraz ich bezpieczeństwa.

 13. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości należy zgłosić dyżurującemu pracownikowi „Welcome Point”.

 14. Korzystanie z dostępu do Internetu odbywa się na wyłączne ryzyko korzystającego, który ponosi odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje konto użyte do logowania, w tym za treść i inną zawartość przesyłanych wiadomości, z odpowiedzialnością karną włącznie.

 15. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie usług (zwłaszcza zakłócenia w dostawie Internetu) oraz ewentualną utratę danych użytkowników.

 16. Korzystającym ze stanowisk komputerowych nie wolno:

  • podejmować działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputerów i ich wyposażenia,

  • wprowadzać jakichkolwiek zmian w konfiguracji komputerów oraz ingerowania w zawartość gromadzonych danych,

  • przesyłać i udostępniać treści niezgodnych z prawem lub będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której właścicielem nie jest korzystający.

 17. Oprogramowanie dostępne na stanowiskach komputerowych podlega prawu autorskiemu i ograniczeniom licencyjnym. Nie wolno go kopiować bądź używać do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem.

Instrukcja logowania do stanowisk komputerowych

 1. Przy stanowiskach komputerowych znajduje się informacja z danymi dostępowymi do kont komputerowych.

 2. Istnieją trzy warianty logowania – użycie danego wariantu warunkuje język użytkowy systemu operacyjnego i dostępnego oprogramowania odpowiednio w językach: polskim, angielskim lub ukraińskim.

 3. Po zakończonej pracy należy wylogować się z użytego konta dostępowego.


Zobacz wszystkie budynki wchodzące w skład Kampusu Uczelni.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3