Diamentowy Grant IX edycja

Do 26 stycznia 2020 r. można składać wnioski o Diamentowy Grant - prestiżowy program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych studentów, którzy planują rozpocząć karierę naukową. Co roku 100 najlepszych może otrzymać grant na własne badania. Laureaci programu mogą też skrócić ścieżkę kariery naukowej i ubiegać się o doktorat z pominięciem stopnia magistra. Zapraszamy do wzięcia udziału!


W konkursie mogą wziąć udział wybitnie uzdolnieni: absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera albo równorzędny w roku ogłoszenia konkursu, studenci jednolitych studiów magisterskich lub odpowiednich, którzy ukończyli trzeci rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę, a w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 6 lat – studenci, którzy ukończyli czwarty rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę, – zwani dalej „wybitnie uzdolnionymi osobami”.

Kandydat nie może:

  • posiadać tytułu zawodowego magistra lub jego odpowiednika,
  • być laureatem poprzednich edycji konkursu w ramach programu.

Kandydat musi natomiast:

  • posiadać udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,
  • prowadzić zaawansowane badania naukowe i posiadać osiągnięcia naukowe lub w przypadku kierunków studiów artystycznych posiadać osiągnięcia artystyczne.

W programie mogą uczestniczyć również studenci/absolwenci posiadający obywatelstwo polskie, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia za granicą.

Wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami, składa się w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki – Obsługa Strumieni Finansowania (OSF), zwanym dalej „systemem”, dostępnym na stronie internetowej, na udostępnionym w nim formularzu.

Wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami, składa się w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia konkursu - czyli do dnia 26 stycznia 2020 r., uznaje się go za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy. Wniosek złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż 6 miesięcy od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków.

Kandydaci muszą pozyskać opiekuna naukowego oraz instytucję, w której zrealizują swój projekt. Właśnie ta instytucja wnioskuje o przyznanie grantu młodemu naukowcowi. Max wysokość grantu to 220 tys. zł.

Zapraszamy po więcej informacji na oficjalną stronę wydarzenia.