Komunikat dotyczący terminów procesowych i sądowych

Informujemy, że bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach w przedmiocie odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów i doktorantów nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu.


Źródło: pl.freepik.com

 

Zgodnie z art. 15zzs ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwanej dalej „ustawą”, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach w przedmiocie odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów i doktorantów nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Oznacza to, że:

  • terminy, które nie rozpoczęły biegu przed dniem 14 marca 2020 r. nie biegną w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii;
  • terminy, które rozpoczęły bieg przed dniem 14 marca 2020 r. ulegają z tym dniem zawieszeniu.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii nie przeprowadza się rozpraw ani posiedzeń jawnych (art. 15zzs ust. 6 ustawy). Strony postępowań w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 mają możliwość dokonania określonej czynności w celu wykonania uprawnienia lub obowiązku i dokonanie tej czynności będzie skuteczne (art. 15zzs ust. 7 ustawy), jednakże organ (komisja dyscyplinarna, rzecznik dyscyplinarny) nie ma obowiązku podjęcia czynności procesowych w związku ze złożonym wnioskiem, a strona nie może zarzucić mu w tym zakresie bezczynności (art. 15zzs ust. 11 ustawy). 

Z chwilą odwołania przez ustawodawcę stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii rozpoczną bieg terminy, które nie rozpoczęły swojego biegu przed dniem 14 marca 2020 r. Terminy, które rozpoczęły swój bieg przed dniem 14 marca 2020 r. i od tej daty uległy zawieszeniu, biegną dalej (a nie od nowa), co oznacza, że do zachowania terminu wlicza się także te dni, które nastąpiły przed dniem zawieszenia.