Komunikat JM Rektor w sprawie wsparcia dla Ukrainy

Szanowni Państwo,

wyrażając solidarność z Ukrainą, mając świadomość potrzeby wsparcia ofiar wojny, jak również obserwując narastający z każdym dniem napływ uchodźców do Polski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach podjął działania w celu zapewnienia długofalowych i systemowych form pomocy podejmowanych przez społeczność akademicką.

Uczelnia pozostaje w stałym kontakcie z Urzędem Miasta Katowice i współpracującymi z nim jednostkami. Zachęcamy studentów i pracowników do zaangażowania się w pomoc, w szczególności w obszarach:

Do koordynowania działań pomocowych z ramienia Uniwersytetu powołany został również Zespół ds. Wsparcia „Solidarni z Ukrainą". Do zadań Zespołu należy:

  • przygotowywanie propozycji działań wspierających poszkodowanych w konflikcie, ze szczególnym uwzględnieniem członków społeczności akademickiej
  • inicjowanie, monitorowanie i ewaluacja działań Uniwersytetu w tym zakresie
  • współpraca z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi Uniwersytetu w obszarze działań pomocowych
  • działalność informacyjna dotycząca wsparcia dla ofiar.

Ponadto uruchomiony został specjalny uczelniany portal „Solidarni z Ukrainą" z najważniejszymi informacjami.

Przypominamy także o formach wsparcia oferowanych przez Uniwersytet, w tym: pomoc psychologów, pomoc prawna, "Welcome Point", Centrum Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami, pomoc stypendialna.

Wszelkie zapytania dotyczące zarówno form pomocy, jak i chęci wsparcia, prosimy kierować na dedykowany adres e-mail: ukraina@ue.katowice.pl

W tych trudnych czasach pamiętajmy, że zgodnie z naszą misją Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - studenci, absolwenci, pracownicy oraz ich bliscy - tworzą społeczność opartą na wspólnych wartościach, zaufaniu i tolerancji. Zapewniamy wszystkim równe traktowanie i szanse rozwoju, jednocześnie przeciwdziałamy wszelkim formom wykluczenia i przejawom dyskryminacji.

Jednocześnie pragnę podziękować za dotychczasowe wsparcie i pomoc okazywane przez członków naszej społeczności akademickiej.

Celina M. Olszak
rektor

***

Пані та Панове,

Висловлюючи солідарність з Україною, усвідомлюючи необхідність підтримки постраждалих від війни, а також спостерігаючи щодня посилення припливу біженців до Польщі, Економічний університет в Катовіце вжив заходів для забезпечення довгострокових і системних форм допомоги, що здійснюється академічною спільнотою.

Університет постійно підтримує зв’язок з мерією міста Катовіце та підрозділами, які з нею співпрацюють. Ми заохочуємо студентів та співробітників долучатися до допомоги, зокрема у таких сферах:

Для координації діяльності з надання допомоги від імені університету також була створена команда підтримки «Солідарні з Україною». У завдання команди входить:

  • підготовка пропозицій дій для підтримки постраждалих від конфлікту, з особливим акцентом на членів наукової спільноти;
  • ініціювання, моніторинг та оцінка діяльності університету у цій сфері;
  • співпраця з партнерамі університету у сфері допоміжної діяльності;
  • і нформаційна діяльність щодо підтримки постраждалих.

Крім того, триває робота над створенням спеціального університетського порталу «Солідарні з Україною» (інформація про запуск з’явиться на сайті університету та каналах у соцмережах).

Також хочемо нагадати про форми підтримки, які пропонує університет, зокрема: допомога психологів, юридична допомога, центр «Welcome point», центр підтримки людей з особливими потребами, стипендіальна допомога.

Усі запити щодо форм допомоги та бажання підтримати, будь ласка, надсилайте на виділену адресу електронної пошти: ukraina@ue.katowice.pl.

У ці важкі часи пам’ятаймо, що відповідно до нашої місії Економічний університет в Катовіце – студенти, випускники, співробітники та їхні родичі – створюють спільноту, засновану на спільних цінностях, довірі та толерантності. Ми забезпечуємо рівне ставлення та можливості розвитку для всіх, і в той же час ми протидіємо всім формам відчуження та проявам дискримінації.

У той же час я хотіла би подякувати за підтримку та допомогу, яку наразі виявили члени нашої академічної спільноти.

Селіна М. Ольшак
Ректор