Rekrutacja do programu "Ambasadorowie Karier Unii Europejskiej" ("EU Careers")

Wspólnie z Europejskim Urzędem Doboru Kadr (EPSO) i Kancelarią Prezesa Rady Ministrów (KPRM) Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami zaprasza studentów do udziału w programie "Ambasadorowie Karier UE" ("EU Careers").

Jeśli jesteś studentem i chciałbyś promować na naszej Uczelni możliwości pracy w instytucjach Unii Europejskiej, możesz zgłosić się do udziału w programie dla studentów- ambasadorów "EU Careers".

W ramach tego programu studenci mają okazję:

 • Uzyskać szczegółowe informacje na temat pracy w instytucjach UE i rozpowszechniać je wśród studentów;
 • Nawiązać współpracę ze studentami z całej Europy;
 • Zdobyć podczas studiów doświadczenie zawodowe, które uatrakcyjni Twoje CV;
 • Zdobyć doświadczenie w dziedzinie wystąpień publicznych, marketingu i HR-u;
 • Wziąć udział w szkoleniach przygotowawczych i przez cały czas trwania programu korzystać z pomocy trenera;
 • Nawiązać kontakt z wysokimi rangą urzędnikami instytucji UE;
 • Uzyskać list polecający zawierający informacje o wynikach Twojej pracy.

Celem programu dla studentów-ambasadorów "EU Careers" jest stosowanie innowacyjnych sposobów promowania pracy w instytucjach europejskich. Metody promocji obejmują:

 • Udział w targach pracy lub organizowanie prezentacji dla innych studentów;
 • Budowanie sieci współpracy między uczelniami i udzielanie informacji;
 • Aktywną obecność w Internecie i mediach społecznościowych;
 • Udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące pracy w strukturach unijnych.

Jakie są zadania ambasadora?

 • Pełnienie roli punktu kontaktowego dla studentów zainteresowanych pracą w instytucjach UE; 
 • Identyfikowanie grup docelowych i kontakty z mediami uniwersyteckimi;
 • Tworzenie list mailingowych i rozpowszechnianie informacji na temat współpracy z instytucjami UE za pomocą odpowiednich kanałów informacyjnych;
 • Robienie prezentacji, uczestniczenie w wydarzeniach związanych z rozwojem zawodowym i poszukiwanie interesujących prelegentów;
 • Wykonywanie zadań przypisanych na konkretne miesiące i regularne zdawanie relacji z ich realizacji;
 • Zarządzanie profilem na Facebooku lub w innych serwisach i ich regularne monitorowanie.

Kto jest poszukiwany?

Poszukiwana jest osoba z motywacją, otwarta i łatwo nawiązująca kontakty, która będzie promować możliwości pracy w instytucjach UE na naszej Uczelni i która posiada następujące umiejętności i cechy:

 • Doskonałe zdolności komunikacyjne;
 • Umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów;
 • Gotowość do uczenia się i dzielenia informacjami;
 • Zdolności adaptacyjne;
 • Umiejętności organizacyjne;
 • Dbałość o jakość i wydajność pracy;
 • Innowacyjne i kreatywne podejście;
 • Odporność na stres.

Wymogi podstawowe

 • Pełnienie roli ambasadora przez co najmniej dwie godziny tygodniowo;
 • Zorganizowanie co najmniej jednego wydarzenia bądź prezentacji lub udział w co najmniej jednym wydarzeniu bądź prezentacji związanymi z rolą ambasadora;
 • Regularna komunikacja ze swoim koordynatorem „EU Careers”;
 • Udział we wszystkich oferowanych szkoleniach (online);
 • Zapisywanie wykonanych zadań i regularne zdawanie relacji z ich realizacji.

Są to wymogi podstawowe. Ty sam musisz zadecydować, czy jesteś w stanie przeznaczyć więcej czasu na realizowanie zadań ambasadora, tak aby nie ucierpiały na tym Twoje studia. Poszukujemy ambasadorów, którzy podczas promowania pracy w instytucjach UE wykażą się innowacyjnością i kreatywnością!

Możesz się zgłosić, jeśli: 

 • Jesteś obywatelem UE;
 • Posługujesz się płynnie językiem angielskim (co najmniej na poziomie C1) i jednym z języków obowiązujących w kraju, w którym studiujesz;
 • Masz możliwość wzięcia udziału w obowiązkowym jednodniowym szkoleniu w październiku 2021 r.;
 • Jesteś studentem i podczas udziału w programie będziesz zarejestrowany i obecny na Uczelni (październik 2021 r. – wrzesień 2022 r.).

Rekrutacja trwa do 8 kwietnia 2021 r.

Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji proszone są o przesłanie na adres ckwa@uekat.pl dokumentów aplikacyjnych.

Formularz oraz szczegółowe informacje dostępne są poniżej.

Jak wyglądają kolejne kroki?

 • I. Po wyborze przez Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami jednego studenta - ambasadora jego dokumenty aplikacyjne zostaną przekazane do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM).
 • II. Spośród wszystkich wyłonionych przez uczelnie studentów - ambasadorów KPRM wyróżni dwie osoby, które wezmą udział w szkoleniu organizowanym w Brukseli w październiku br. (na koszt Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO) - organizatora programu „Ambasadorowie Karier UE").
 • III. Wszyscy pozostali uczestnicy programu zostaną zaproszeni na szkolenia w Warszawie z udziałem ekspertów EPSO (KPRM nie pokrywa kosztów dojazdu i ew. noclegu w Warszawie). Szkolenia, w zależności od sytuacji pandemicznej, będą miały formułę stacjonarną lub on-line.

Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji proszone są o przesłanie na adres ckwa@uekat.pl następujących dokumentów aplikacyjnych:

 • Application form (pobierz);
 • Skan Certyfikatu lub innego dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie min C1;
 • CV w języku polskim;
 • CV w języku angielskim.

Uwaga:

 1. CV w języku polskim oraz angielskim powinny zawierać wszystkie kategorie danych osobowych, które są wymienione w Klauzuli rejestracyjnej. Ich zakres jest tożsamy ze zbiorem danych, o które prosi EPSO w formularzu rejestracyjnym programu.  
 2. Sugerujemy przygotowanie życiorysu na bazie CV Europasseuropa.eu/europass/pl
 3. Dane osobowe umożliwiające identyfikację studenta: informacje o trwających studiach student - kandydat na ambasadora proszony jest o podanie następujących danych/informacji:
  • nazwa uczelni w języku polskim i angielskim w każdej wersji językowej CV (PL/ANG),
  • rok i rodzaj studiów (licencjackie/inżynierskie/magisterskie/doktorskie),
  • kierunek studiów,
  • planowany rok zakończenia studiów,
  • informacja-oświadczenie, iż student - ambasador w trakcie całego roku studenckiego 2021/2022 będzie przebywał na macierzystym uniwersytecie, tzn. np. nie planuje wziąć udziału w ERASMUS, czy też innych programach wymiany studenckiej (niespełnienie tego warunku praktycznie uniemożliwia pełnienie obowiązków studenta - ambasadora - reprezentanta danej uczelni).

 4. Dane osobowe umożliwiające identyfikację studenta:

  • znajomość języków: student-kandydat na ambasadora proszony jest o podanie w dokumentach aplikacyjnych danych zgodnie ze skalą Rady Europy (Common European Framework of Reference), która wyróżnia sześć poziomów biegłości językowej oraz wskazanie ew. certyfikatu potwierdzającego posiadane umiejętności.
  • doświadczenie zawodowe: student – kandydat na ambasadora może w tym miejscu podać informacje m.in. dot. doświadczenia w studenckiej współpracy europejskiej, działalności charytatywnej/studenckiej, działalności społecznej, aktywności sportowej, hobby, podjętej pracy zarobkowej, staży, praktyk itp. i pełnionych w związku z tym funkcji, czy też wykonywanych obowiązków. 

 5. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w narodowym programie Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (dalej: EPSO) pt. "Ambasadorowie Karier Unii Europejskiej" edycji 2021/2022 Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – koordynatora narodowego programu Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (dalej: EPSO) pt. "Ambasadorowie Karier Unii Europejskiej" – znajduje się poniżej;
 6. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem rekrutacji do narodowego programu Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (dalej: EPSO) pt. „Ambasadorowie Karier Unii Europejskiej” oraz udostępnienia ich Kancelarii Prezesa Rady Ministrów edycji 2021/2022 – koordynatorowi narodowego programu Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (dalej: EPSO) pt. „Ambasadorowie Karier Unii Europejskiej” edycji 2021/2022 – znajduje się poniżej.

UWAGA!

1) Przetwarzanie danych osobowych studentów – chętnych do wzięcia udziału w narodowym programie Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (dalej: EPSO) pt. "Ambasadorowie Karier Unii Europejskiej" edycji 2021/2022 Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – koordynatora przedmiotowego programu – jest uzasadnione z uwagi na wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym, polegającego na podejmowaniu działań związanych z promocją kariery obywateli polskich w instytucjach i organach Unii Europejskiej a Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach poprzez Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami prowadzi jedynie rekrutację oraz w dalszej konsekwencji udostępnia je Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do dalszej realizacji, zgodnie z wymogami i informacjami przedmiotowego konkursu;

2) W przypadku podania danych osobowych w szerszym zakresie niż wynikający z przedmiotowej klauzuli rejestracyjnej i wymogów narodowego programu Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (dalej: EPSO) pt. „Ambasadorowie Karier Unii Europejskiej” edycji 2021/2022 Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – koordynatora przedmiotowego programu(tzn. w przypadku umieszczenia dodatkowych danych osobowych, poza tymi które są wymagane), kandydat powinien dołączyć klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w szerszym zakresie niż wynikający z przedmiotowej klauzuli rejestracyjnej i wymogów przedmiotowego programu (tzn. z uwagi na umieszczenie dodatkowych danych osobowych, poza tymi które są wymagane) zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji do przedmiotowego programu.