Trzeci etap procesu przechodzenia na zdalne kształcenie

Zgodnie z przyjętą strategią działania Uniwersytetu, rozpoczynamy trzeci etap procesu przechodzenia na zdalne kształcenie, który zakłada przygotowanie szczegółowych zasad dotyczących przeprowadzania zaliczeń i egzaminów semestralnych z wykorzystaniem rozwiązań online w razie wystąpienia takiej konieczności z uwagi na rozwijającą się sytuację pandemiczną. Jednocześnie realizujemy drugi etap tj. przeprowadzanie zajęć, w tym wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i innych z aktywnym udziałem nauczyciela akademickiego dla całych grup studentów i doktorantów.

Na mocy Zarządzenia nr 39/20 z dn. 1 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad weryfikacji efektów uczenia się:

  1. W związku z wprowadzeniem w Uniwersytecie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych do komunikacji zdalnej weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się określonych dla przedmiotu odbywać się może poza siedzibą Uniwersytetu, z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację.
  2. Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się dotyczy:
  • studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz doktorantów, którzy uzyskali zgodę na przedłużenie sesji zimowej w roku akademickim 2019/2020 do dnia 30 czerwca 2020 roku,
  • studentów pierwszego i drugiego stopnia, doktorantów oraz uczestników studiów podyplomowych w semestrze letnim 2019/2020.

W związku z postanowieniami Zarządzenia nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia dołożą wszelkich starań, aby przygotowane zostały odpowiednie materiały dydaktyczne dostosowane do kształcenia na odległość, zapewniające każdemu studentowi i doktorantowi obciążenie pracą na zajęciach, zgodną z liczbą godzin wynikających z programu studiów. Z uwagi na możliwość zmiany literatury obowiązkowej, a także metod weryfikacji efektów uczenia się, w tym formy zaliczeń i egzaminów na takie, które będą dostosowane do zdalnego kształcenia, konieczne jest bieżące śledzenie informacji od nauczycieli akademickich. Informacje o możliwych formach przeprowadzania zaliczeń i egzaminów zostaną podane z odpowiednim wyprzedzeniem, tak by możliwe było zapoznanie się z nimi i przetestowanie. 

Oprócz proponowanych przez Uniwersytet rozwiązań opartych o aplikacje Google G Suite (tj. Classroom, Meet, Czat, Formularze), wykładowca ma również do dyspozycji wiele narzędzi do nauczania zdalnego dostępnych w sieci (np. Microsoft Office 365, Cisco Webex) wspartych, w razie konieczności ogólnodostępnymi platformami komunikacyjnymi (np. WhatsApp, YouTube, Facebook).

Niebawem na stronie www Uczelni utworzona zostanie przestrzeń wymiany dobrych praktyk nauczycieli akademickich oraz studentów tak, by możliwe było dzielenie się doświadczeniem i wiedzą w zakresie najlepszych rozwiązań dotyczących kształcenia online.