Zarządzenie Rektora w sprawie zasad funkcjonowania UE w Katowicach w sem. zimowym 2021/2022

27 września 2021 r. ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Na mocy ww. rozporządzenia dotychczasowe obostrzenia krajowe (w zakresie obowiązującym do 30.09.2021 r.) zostały przedłużone do 31.10.2021 r.

W ślad za rozporządzeniem Rady Ministrów, zgodnie z postanowieniami Zarządzenia JM Rektor nr 128/21 z dn. 29 września 2021 r. przedstawiamy zasady funkcjonowania UE w Katowicach w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022.

KSZTAŁCENIE

Zgodnie z Zarządzeniem, a także komunikatem JM Rektor dot. prowadzenia zajęć w sem. zimowym 2021/2022:

 • w formie stacjonarnej na studiach I i II stopnia realizowane będą: ćwiczenia/laboratoria, zajęcia z wychowania fizycznego oraz wykłady anglojęzyczne na kierunkach: FAB, ARIMA, E-Commerce, IB, Mercuri, Erasmus, za wyjątkiem wykładów na kierunku IB (I stopień), na którym utworzona została więcej niż jedna grupa studentów,
 • w formie zdalnej na studiach I i II stopnia realizowane będą: wykłady (w tym wykłady dla studentów kierunku IB na studiach I stopnia), seminaria, lektoraty oraz konsultacje,
 • zajęcia w Szkole Doktorskiej będą odbywać się w formie stacjonarnej,
 • zajęcia na studiach podyplomowych odbywać się będą w zależności od kierunku: stacjonarnie, zdalnie lub hybrydowo,
 • zajęcia dla słuchaczy Uniwersytetu Ekonomicznego Trzeciego Wieku oraz uczniów programu Ekonomia dla Liceum i Technikum realizowane będą stacjonarnie w siedzibie Uczelni. 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO

 1. Przy wejściach do budynków Uniwersytetu obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk lub zakładania rękawic jednorazowych.
 2. Osoby przebywające na terenie Uniwersytetu są zobowiązane do przestrzegania wymogów bezpieczeństwa sanitarnego wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w tym nakazu zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki.
 3. W miejscach ogólnodostępnych na terenie Uniwersytetu zaleca się zachowanie dystansu między osobami wynoszącego co najmniej 1,5 m.
 4. Studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia zobowiązani są do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki podczas zajęć dydaktycznych, pod rygorem niedopuszczenia do zajęć.
 5. Nakazu, o którym mowa w pkt. 4, nie stosuje się do nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne.
 6. Zaleca się regularne wietrzenie pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, w szczególności w przerwach między zajęciami.

Organizowanie przez Uniwersytet wydarzeń i uroczystości w trybie stacjonarnym, w szczególności konferencji naukowych, sympozjów, wykładów otwartych, imprez kulturalnych, artystycznych i sportowych, wymaga uzyskania zgody rektora. Ponadto wizyty interesantów należy ograniczyć do niezbędnego minimum, realizując obsługę w sposób zdalny. 

Procedurę postępowania w przypadku wystąpienia objawów chorobowych COVID-19 u studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych i innych form kształcenia oraz pracowników określa Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 128/21.

WYJAZDY I PRZYJAZDY KRAJOWE I ZAGRANICZNE

Rektor może wyrazić indywidualną zgodę na krajowe wyjazdy studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich oraz przyjazdy zaproszonych gości. W przypadku pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, decyzję w sprawie wyjazdu służbowego podejmuje kanclerz.

PRACA ZDALNA

Świadczenie pracy przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi odbywa się co do zasady w trybie stacjonarnym. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu kanclerz, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej lub z własnej inicjatywy, może polecić pracownikowi wykonywanie pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

Szczegółowe zasady przedstawione zostały w Zarządzeniu Rektora nr 128/21.