Koło Naukowe Marketingu "Meritum"

Koło Naukowe Marketingu "Meritum" działa przy Katedrze Badań Rynkowych i Marketingowych.

Opiekunem naukowym koła jest prof. UE dr hab. Zbigniew Spyra, zbigniew.spyra@ue.katowice.pl

W roku akademickim 2021/2022 w skład Zarządu Koła wchodzą:

 • Przewodniczący - mgr Marek Czekajski, meritum@uekat.pl 
 • Wiceprzewodniczący - Michał Pyjas
 • Sekretarz - Oleksandra Sharovska

Cele koła

 • zdobywanie wiedzy merytorycznej i praktycznej z wszelkich dziedzin nauki i życia powiązanych z rynkiem,
 • poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu marketingu oraz wykorzystania nowych mediów i technologii w marketingu
 • rozwój zdolności menedżerskich, doskonalenie umiejętności pracy zespołowej,
 • popularyzacja marketingu wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego,
 • promowanie dobrego imienia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katedr Marketingowych, koła i jego członków.

Swoje cele koło realizuje poprzez:

 • współudział w badaniach prowadzonych przez Katedry Marketingowe,
 • współpracę z organizacjami i kołami naukowymi Uniwersytetu Ekonomicznego i innych uczelni, również zagranicznych,
 • uczestnictwo w konferencjach, seminariach i szkoleniach z zakresu marketingu i dyscyplin związanych z marketingiem,
 • organizowanie konferencji, wyjazdów studyjnych i wykładów dla członków koła oraz innych studentów,
 • współpracę z agencjami marketingowymi, przedstawicielami działów marketingu firm polskich i zagranicznych,
 • prowadzenie projektów badawczych i badań marketingowych, zarówno w charakterze samokształceniowym, jak i współpracy z praktyką.

Najważniejsze osiągnięcia i zrealizowane projekty:

 • Przygotowanie monografii Nowe media i technologie w komunikacji marketingowej. Wybrane obszary zastosowań (red. nauk. A.Bajdak, Z.Spyra). Publikacja zawiera artykuły studentów i doktorantów, którzy zgłosili się do VII edycji organizowanej przez KN "Meritum" Konferencji "Nowe media i technologie w komunikacji marketingowej".
 • Cykliczna (coroczna) organizacja od 2013 roku Studencko-Doktoranckiej Konferencji Nowe media i technologie w komunikacji marketingowej. Odbyło się już VII edycji Konferencji, edycja VIII planowana jest na maj/czerwiec 2022 roku.
 • Współpraca ze Śląską Organizacją Turystyczną przy realizacji badań metodą Mystery Shopping Punktów Informacji Turystycznej w województwie śląskim. Badania miały na celu identyfikację poziomu jakości obsługi klienta w obiektach IT,
 • Udział w I Studenckiej Konferencji Naukowej we Wrocławiu, organizowanej przez Wyższą Szkołę Bankową. Tematem konferencji były „Współczesne metody promocji w turystyce”. Członkowie NKM „Meritum” przygotowali i przedstawili artykuły będące wynikiem badań własnych,
 • Udział w Polsko-Czeskim Studenckim Sympozjum Naukowym w Szklarskiej Porębie. Tematem Sympozjum była „Turystyka Społeczna. Stan i perspektywy rozwoju w Polsce i Republice Czeskiej”. Podczas konferencji zostały zaprezentowane referaty członków NKM „Meritum”,
 • Udział w Konferencji organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, w której uczestnikami byli m.in. właściciele/zarządcy obiektów Szlaku Zabytków Techniki, a jej celem było przedstawienie problemów związanych z funkcjonowaniem SZT. Członek NKM „Meritum” prezentował podczas konferencji wyniki badań własnych zrealizowanych przez koło,
 • Realizacja własnego projektu badawczego, polegającego na przeprowadzeniu badań marketingowych z wykorzystaniem koncepcji badawczej Mystery Shopping w obiektach Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego. Badania te miały na celu identyfikację poziomu jakości obsługi klienta w obiektach SZT,
 • Udział w Ogólnopolskim Sympozjum Kół Naukowych "Działania marketingowe na nowych rynkach". Celem sympozjum było nawiązanie współpracy pomiędzy kołami naukowymi z całego kraju oraz zdobycie praktycznej wiedzy z dziedziny marketingu,
 • Udział i zajęcie pierwszego miejsce w konkursie na najlepszy referat w II Międzynarodowej Konferencji Studenckiej nt.: "450 dni do Euro 2012 – czy jesteśmy gotowi?". Konferencja była organizowana przez Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu we współpracy z Międzynarodowymi Targami Turystycznymi we Wrocławiu.
 • Przygotowanie wniosku w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”; wniosek dotyczył stworzenia teoretycznego modelu decyzyjnego w celu jego implementacji w podmiotach, instytucjach związanych z kulturą i turystyką, narzędzi wspierających podejmowanie wielokryterialnych decyzji w procesie tworzenia produktu turystyki kulturowej (PTK) dotyczącego dziedzictwa postindustrialnego oraz rozwiązania technicznego stanowiącego wirtualną, multimedialną odsłonę nowopowstałego PTK.
 • Przedstawienia zagadnień związanych z marketingiem i z działalnością Koła za pomocą prezentacji online przy użyciu platformy Microsoft Teams, uczniom Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Sosnowcu.
 • Przygotowania przeprowadzenia badań studentów UE w Katowicach odnośnie procesu kształcenia online; celami badania były:

  • Uzyskanie informacji na temat całokształtu nowej, zdalnej formy nauczania w świetle obostrzeń epidemicznych związanych z zagrożeniem zarażenia się wirusem SARS-CoV-2.

  • Zbadanie jakości studiów online (przekazu informacji, pozyskiwania wiedzy, przygotowywania materiałów, organizacji zajęć itp.).

  • Zbadanie wpływu nauczania online na indywidualną organizację sesji zaliczeniowej i egzaminacyjnej.

  • Zbadanie wpływu nauczania zdalnego na proces przygotowywania prac licencjackich, magisterskich.

Organizacja wyjazdów studyjnych m.in.:

 • Wyjazd do Murcek – „Szlakiem Kolonii Górniczej Murcki” – w celu zapoznania się z zasadami tworzenia oraz zarządzania atrakcjami edukacyjno turystycznymi,
 • Wyjazd do Żywca – zapoznanie się z możliwościami wykorzystania dziedzictwa kulturowego Żywca w strategii promocji i rozwoju miasta,
 • Wyjazd do kopalni Guido – zapoznanie się z unikatowym w skali europejskiej obiektem na Szlaku Zabytków Techniki woj. śląskiego oraz sposobami jego zarządzania i kreowania wizerunku.
 • Wyjazd studyjny do Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych. Wyjazd odbył się na zaproszenie władz Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych.

Organizacja spotkań, wykładów i warsztatów m.in.:

 • Z Karoliną Valim, która razem z mężem Paulo Valim prowadzą firmę produkującą i sprzedającą kursy online, a także pomagającą budować biznesy online innym twórcom. Ich firma urosła do rangi największego kanału na YT w mocno konkurencyjnym środowisku edukacji formalnej online w Brazylii. Paolo Valim jest ambasadorem YouTube EDU i szkoli internetowych twórców m.in w YouTube Space w Rio de Janeiro. 
 • Z Jakubem Piwnikim –menedżerem d.s komunikacji w firmie Brainly.pl – edukacyjny serwis społecznościowy typu Q&A (Questions and Answers), służący do wzajemnej pomocy uczniowskiej; 
 • Z Danielem Janiszewskim (CEO) i Justyną Toros (Dyrektor operacyjny) z Agencji Marketingu Internetowego Testimo na temat promowania marek w świecie internetowym, działaniach SEO/SEM, kampaniach PPC i Social Mediach, a także tworzenia stron www według najnowszych standardów; 
 • Z  Moniką Krzykawską, marketing menedżerem Katowice Airport na temat możliwości wykorzystania flash mobów w strategii komunikacji portu lotniczego na przykładzie portu Katowice-Pyrzowice; 
 • Z  R. Knapikiem i K. Jałochą ze Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego - warsztat na temat przestrzennego wymiaru marketingu na przykładzie dostępności obiektów handlowych w woj. śląskim;
 • z Panią Teresą Buczak – wicedyrektorem Departamentu Planowania Marketingowego Polskiej Organizacji Turystycznej, a także m.in. członkiem zespołu opracowującego rachunek satelitarny turystyki dla Polski. Wykład połączony z warsztatami dotyczył: „Praktycznego zastosowania badań marketingowych w turystyce”,
 • z Panią Anną Cichońską – doradcą w Departamencie Planowania Marketingowego POT na temat „Polski jako atrakcyjnej destynacji turystycznej – kreowanie wizerunku kraju w działalności POT”, spotkanie połączone z warsztatami kreatywnymi „Brief marketingowy czyli od pomysłu do realizacji”,
 • z Panem Marcinem Franke – podróżnikiem, pomysłodawcą m.in. Festiwalu Slajdów Podróżniczych w Katowicach, Miejskiego Rajdu Przygodowego w Katowicach, a także współzałożycielem Śląskiego Stowarzyszenia Podróżniczego "Garuda",
 • z Panem Piotrem Tatarą – dyrektorem Biura Projektu „Promujmy Polskę Razem” na temat promocyjnego rejsu żaglowcem Fryderyk Chopin oraz kreatywnej promocji Polski za granicą,
 • z Panem Bartłomiejem Walasem – wiceprezesem Polskiej Organizacji Turystycznej na temat współczesnego postrzegania promocji miejsca docelowego.

Stała współpraca z naszymi partnerami z biznesu oraz sektora publicznego m.in.:

 • Polska Organizacja Turystyczna,
 • Śląska Organizacja Turystyczna,
 • Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego – organizacja, której jednym z podstawowych działań jest realizacja i wdrażanie Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
 • Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. w Katowicach - firma, której podstawowym celem jest zarządzanie Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice Airport, 
 • Encja com.S.A, 
 • Agencja Marketingu Internetowego Testimo,
 • Stanusch Technologies SA - firma specjalizująca się w tworzeniu oprogramowania wykorzystującego sztuczną inteligencję,
 • Klaster Kultury i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu,
 • Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych,
 • Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego województwa śląskiego 
 • TNS Polska o. w Katowicach,
 • Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego województwa śląskiego,
 • Grupa Eskadra prowadzącą działania w zakresie reklamy i marketingu,
 • Silesia Events – firma zajmująca się organizacją imprez.

Do góry