Zasady rekrutacji

Poniżej przedstawiamy zasady rekrutacji na studia. Zachęcamy wszystkich kandydatów do zapoznania się z wymogami, a po szczegółowe informacje odsyłamy do Uchwał rekrutacyjnych lub prosimy o kontakt pod adresem rekrutacja@ue.katowice.pl.

Informacje ogólne

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników egzaminu maturalnego oraz na podstawie wyników z egzaminów kwalifikacyjnych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika w ramach limitów miejsc. 

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji należy dokonać rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów. Z etapami rekrutacji można zapoznać się w przewodnikach dla kandydatów. Kolejność rejestracji nie decyduje o przyjęciu na studia. 

Na I rok studiów może być przyjęty kandydat, który w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskał co najmniej minimalną liczbę punktów ustaloną przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

W przypadku, gdy nie zostanie wypełniony limit miejsc, może zostać przeprowadzony dodatkowy nabór na studia.

Laureaci i finaliści wszystkich olimpiad stopnia centralnego są przyjmowani według oddzielnych zasad.

Kwalifikacja na studia

Zakwalifikowanie na studia następuje w zależności od liczby uzyskanych punktów rekrutacyjnych. Liczba punktów rekrutacyjnych dla każdego ze wskazanych przez kandydata kierunków studiów ustalana jest zgodnie z formułą:

P = Pp1 + Pp2

gdzie

P - suma punktów rekrutacyjnych
Pp1 - punkty z języka obcego
Pp2 - punkty z przedmiotu maturalnego do wyboru lub średnia arytmetyczna wyników z egzaminów kwalifikacyjnych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika.

Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów rekrutacyjnych.

Przeliczanie wyników egzaminu maturalnego na punkty rekrutacyjne

Podstawą kwalifikacji kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny, jest suma punktów rekrutacyjnych z części pisemnej egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów kwalifikacyjnych:

pierwszy przedmiot maturalny
Pp1

przedmiot drugi
Pp2

 • język obcy  nowożytny
  (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)
 • matematyka
 • geografia
 • historia
 • informatyka
 • fizyka*
 • wiedza o społeczeństwie
 • język polski**

przedmiot zdawany na poziomie podstawowym, rozszerzonym lub na poziomie szkół dwujęzycznych***

przedmiot zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

*fizyka i astronomia zdawana na egzaminie maturalnym przed 2015 rokiem

**tylko na kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Uzyskana liczba punktów procentowych z egzaminu maturalnego przeliczana jest w następujący sposób:

 1. dla poziomu podstawowego
  liczba punktów procentowych x 0,7 

 2. dla poziomu rozszerzonego
  liczba punktów procentowych x 1

 3. dla matury z języka obcego na poziomie szkół dwujęzycznych***
  liczba punktów procentowych x 0,5 + 50 pkt

*** poziom matury dwujęzycznej można wybrać tylko dla języka obcego. W przypadku przedmiotu pierwszego należy wskazać poziom podstawowy lub rozszerzony. Należy pamiętać, by  w przypadku zdawania matury dwujęzycznej, zaznaczyć to podczas rejestracji konta w IRK, inaczej punkty nie zostaną odpowiednio przeliczone.

Suma punktów rekrutacyjnych z pierwszego i drugiego przedmiotu stanowi podstawę kwalifikacji na studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne. Maksymalnie można uzyskać 200 punktów rekrutacyjnych.

Kandydaci, którzy posiadają dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika, mogą w procesie rekrutacji wskazać, w ramach przedmiotu drugiego, wyniki egzaminów zawodowych.  

Przeliczanie wyników z dyplomu kwalifikacji zawodowych na poziomie technika

Punkty rekrutacyjne w dokumencie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe na poziomie technika dla odpowiednich zawodów wyszczególnionych w tabeli poniżej, ustala się w następujący sposób:

Pp2 - średnia arytmetyczna wyników z egzaminów kwalifikacyjnych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika x 1

Podanie wyników z kwalifikacji zawodowych na poziomie technika jest dobrowolne i możliwe tylko z równoczesnym posiadaniem świadectwa dojrzałości.

nazwa kierunku

tytuł uprawniający do obliczania punktów rekrutacyjnych

symbol cyfrowy zawodu

Analityka Gospodarcza

technik ekonomista

technik rachunkowości

331403

431103

Ekonomia

technik ekonomista

331403

Finanse Menedżerskie

technik ekonomista

technik rachunkowości

331403

431103

Finanse i Rachunkowość

technik ekonomista

technik rachunkowości

331403

431103

Finance and Accounting for Business

technik ekonomista

technik rachunkowości

331403

431103

Gospodarka Turystyczna

technik organizacji turystyki

technik hotelarstwa

422102

422402

Informatyka (kierunek praktyczny)

technik informatyk

technik programista

technik teleinformatyk

351203

351406

351103

Informatyka i Ekonometria

technik informatyk

technik programista
technik teleinformatyk

351203

351406
351103

Logistyka

technik spedytor

technik logistyk

333108

333107

Logistyka w biznesie

technik ekonomista

technik spedytor

technik logistyk

331403

333108

333107

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

technik ekonomista

331403

Przedsiębiorczość i Finanse (kierunek praktyczny)

technik ekonomista

technik rachunkowości

331403

431103

Rachunkowość i podatki (kierunek praktyczny)

technik ekonomista

technik rachunkowości

331403

431103

Zarządzanie

technik ekonomista

technik rachunkowości

331403

431103

Zarządzanie publiczne

technik ekonomista

technik rachunkowości

331403

431103

Finanse i Rachunkowość (kierunek praktyczny)
(filia w Rybniku)

technik ekonomista

technik rachunkowości

331403

431103

Studia w języku angielskim

Kandydaci na kierunek International Business oraz Finance and Accounting for Business muszą udokumentować znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2. Za udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie B2 uznaje się:

 1. zdanie matury z j. angielskiego na poziomie podstawowym z wynikiem co najmniej  80% lub rozszerzonym z wynikiem minimum 55%,

 2. zdanie matury międzynarodowej/europejskiej w języku angielskim,

 3. przedłożenie świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę, w której zajęcia prowadzone były w języku angielskim,

 4. przedłożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Sposób przeliczania wyników na punkty rekrutacyjne dla kandydatów, którzy zdawali maturę europejską, międzynarodową lub tzw. stara maturę został zamieszczony w uchwale rekrutacyjnej.

Szczegóły dotyczące zasad przyjmowania na studia dostępne są w aktach prawnych dotyczących rekrutacji.  

Informacje ogólne

Na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędnym.

Wyjątkiem są studia na kierunkach:

 

 • Logistyka (trzysemestralna), gdzie kandydat musi posiadać dyplom z tytułem zawodowym inżyniera, magistra lub równorzędnym.

 • Informatyka, gdzie kandydat musi posiadać dyplom ukończenia studiów z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędnym, nadanym przez uczelnie publiczne i niepubliczne, na kierunkach informatycznych lub pokrewnych
  lub udokumentowane, minimum 2-letnie, doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z tworzeniem oprogramowania lub administrowaniem systemami informatycznymi.
  Wypełnij formularz elektroniczny, by dowiedzieć się, czy posiadasz wymagane kompetencje.

 • Finanse i Rachunkowość - ścieżka ACCA, gdzie kandydat musi posiadać dyplom ukończenia studiów z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędnym, nadanym przez uczelnie publiczne i niepubliczne, na kierunku Finanse i rachunkowość lub pokrewnych.
  Wypełnij formularz elektroniczny, by dowiedzieć się, czy posiadasz wymagane kompetencje.

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji należy dokonać rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów. Z etapami rekrutacji można zapoznać się w przewodnikach dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne. Kolejność rejestracji nie decyduje o przyjęciu na studia. 

 

Zasady kwalifikacji

Studia stacjonarne

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna zdecydowała o odstąpieniu od egzaminu sprawdzającego predyspozycje niezbędne do zrealizowania studiów drugiego stopnia w tym roku akademickim. Kandydaci są kwalifikowani do przyjęcia na studia na podstawie konkursu ocen na dyplomie

W ramach limitów miejsc przyjmujemy kandydatów, których ocena jest nie niższa niż ocena graniczna ustalona przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną w danym toku postępowania.

Studia niestacjonarne

Kandydaci na studia niestacjonarne kwalifikowani są na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów. W ramach limitów miejsc przyjmowani są kandydaci, których ocena na dyplomie jest nie niższa niż ocena graniczna ustalona przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

Studia prowadzone w języku angielskim

Kandydaci na studia:

 • E-commerce (stacjonarne)
 • Finanse and Accounting for Business (stacjonarne i niestacjonarne) (stacjonarne i niestacjonarne)
 • Finanse i rachunkowość na specjalności Quantitative Asset and Risk Management (stacjonarne)
 • International Business (stacjonarne i niestacjonarne)
 • programy kierunku International Business w trybie stacjonarnym:

  • European Master’s in Customer Relationship Marketing (MERCURI)
  • International Master in Intercultural Business (MAGELLAN)

przyjmowani są na pierwszy rok studiów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, po złożeniu kompletu dokumentów i udokumentowaniu znajomości języka angielskiego na poziomie B2.

Za udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie B2 uznaje się: 

 1. zdanie matury z j. angielskiego na poziomie podstawowym z wynikiem co najmniej  80% lub rozszerzonym z wynikiem minimum 55%,

 2. zdanie matury międzynarodowej/europejskiej w języku angielskim,

 3. przedłożenie świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę, w której zajęcia prowadzone były w języku angielskim,

 4. ukończenie studiów prowadzonych w języku angielskim,

 5. przedłożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

W przypadku braku możliwości udokumentowania znajomości języka angielskiego na poziomie B2, może on zostać zweryfikowany w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są na studia pierwszego stopnia na dowolny kierunek, w ramach limitów miejsc na podstawie dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji oraz oryginału dokumentu wydanego przez Komitet Główny danej olimpiady.

Z tych uprawnień kandydat może skorzystać w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub roku następnym, bez względu na rok uzyskania tytułu laureata lub finalisty olimpiady.

Kandydaci z powyższym tytułem, aby wziąć udział w procesie rekrutacji, muszą dokonać rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów i wskazać wyniki zarówno z egzaminu maturalnego, jak również wybrać tylko jedną olimpiadę, w której uzyskali tytuł laureata lub finalisty.
Laureaci i finaliści olimpiad, w procesie rekrutacji uzyskują 200 punktów rekrutacyjnych.

Z etapami rekrutacji można zapoznać się w przewodnikach dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne. Dokumenty należy złożyć w terminie prowadzenia rekrutacji.

Z listą uznawanych olimpiad można zapoznać się w FAQ lub pobierając dokument.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dziale Studia dla cudzoziemców.

Szczegółowe informacje na temat procesu rekrutacji w przypadku wykształcenia zdobytego za granicą znajdują się w przewodnikach dla kandydatów.

Najważniejsze informacje: 

 1. załóż konto w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)- tam należy uzupełnić wszystkie dane,
 2. prześlij skan dokumentów na adres rekrutacja@ue.katowice.pl bysmy mogli zweryfikować uprawnienia do podjęcia studiów i odpowiednio przeliczyć punkty rekrutacyjne lub ocenę. Jeżeli na dokumencie nie będzie informacji, że uprawnia on do podjęcia studiów pierwszego lub drugiego  stopnia, należy przedstawić również dokument potwierdzający to uprawnienie;
 3. dokument, którego wymagamy musi być zalegalizowany lub opatrzony apostille i przetłumaczony na język polski lub angielski.
 4. dostarcz komplet dokumentów we właściwym dla Ciebie terminie zgodnie z zasadami rekrutacji umieszczonymi na tej stronie.