Przejdź do menu Przejdź do treści

Academy of Business Management 3.0 (online)

Opis studiów

Podstawowym celem studiów jest doskonalenie praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania, rozwijanie kompetencji menedżerskich i wzmacnianie przedsiębiorczości z uwzględnieniem możliwości i wyzwań wynikających z powszechnego wykorzystania technologii cyfrowych i internetowych.

Studia są ukierunkowane na doskonalenie tzw. „umiejętności miękkich”, takich jak skuteczna komunikacja, umiejętność organizacji pracy, kierowania zespołem, budowania relacji, jak również właściwe rozpoznanie i rozwój posiadanych kompetencji i talentu.

Studia są prowadzone w całości w j. angielskim, z udziałem wykładowców z uczelni zagranicznych, co ma na celu zwrócenie uwagi na różne aspekty zarządzania w międzynarodowym środowisku pracy, a w konsekwencji przygotowanie słuchaczy do efektywnego działania w tym środowisku.

Studia umożliwią przygotowanie do założenia, prowadzenia i rozwijania własnej działalności gospodarczej, jak również do świadomego i odważnego podejmowania wyzwań pracowniczych w organizacji oraz ich wykorzystania w samorozwoju i kształtowaniu własnej ścieżki kariery zawodowej. Uczestnicy zdobędą również takie umiejętności jak: samodzielność podejmowania decyzji biznesowych, kształtowanie wizerunku, rozwiązywanie bieżących problemów, gotowość do poszukiwania niekonwencjonalnych rozwiązań, szybkie i skuteczne reagowanie na potrzeby zmieniającego się otoczenia, a także dodatkowe kompetencje językowe w kontekście komunikacji w miejscu pracy.

Studia zostały podzielone na trzy moduły: 

Moduł I –  Business Management. Core Issues. obejmuje następujące przedmioty: Management in Business, Business Sociology, Entrepreneurship, Managing & Scaling SME, Legal issues, Business Data Analysis and Presentation in MS Office.

Moduł II-  Management of  Business 3.0 Development zawiera: AGILE Organisation, Project Management, International Marketing, Integrated Digital Marketing Communications, Business on Global Markets, Sustainable Business Development

Moduł III- Personal Development pozwoli rozwinąć praktyczne umiejętności w ramach następujących przedmiotów: Team Management, Managerial Training, Coaching. Mentoring., Decision- Making Process, Talent Management. Personal Development., Cross-Cultural Communication, Stress Management, Developing Creative Thinking.                                                                                         

Zajęcia będą realizowane w j. angielskim, ok. 30% zajęć zostanie przeprowadzonych przez wykładowców uczelni zagranicznych.

Adresaci

Studia skierowane są do osób  pracujących w przedsiębiorstwach o różnych profilach, pragnących przygotować się do pełnienia nowych lub poszerzonych funkcji, podjęcia dodatkowych wyzwań i zdobycia umiejętności niezbędnych w  organizacjach działających w dynamicznym, zmiennym otoczeniu gospodarczym, w szczególności mających lub zamierzających rozwijać kontakty zagraniczne. Adresatami studiów są osoby zatrudnione w firmach międzynarodowych, prowadzących interesy z klientami zagranicznymi, zajmujących się handlem zagranicznym oraz osoby zainteresowane zdobyciem podstawowych umiejętności menadżerskich, poszukujące niezbędnych do funkcjonowania w międzynarodowym środowisku pracy umiejętności z zakresu zarządzania i swobodnego posługiwania się językiem angielskim.

Studia mogą stanowić drugi etap kształcenia dla osób, które ukończyły studia podyplomowe w rybnickiej filii na kierunku English for Business, Law and Administration.  

Korzyści

Udział w studiach pozwoli na przygotowanie do samodzielnego podejmowania decyzji biznesowych, do rozwiązywania bieżących problemów, poszukiwania niekonwencjonalnych rozwiązań, a także do świadomego i odważnego podejmowania wyzwań pracowniczych oraz ich wykorzystania w samorozwoju i kształtowaniu własnej ścieżki kariery zawodowej. Ponadto studia pozwolą na wykształcenie gotowości do szybkiego i skutecznego reagowania na potrzeby zmieniającego się otoczenia, kształtowania wizerunku firmy i podejmowania współpracy z partnerami zagranicznymi.

Studia umożliwią również poszerzenie znajomości specjalistycznego słownictwa i nabycie swobody w posługiwaniu się j. angielskim w szeroko rozumianym środowisku pracy. Dodatkową korzyścią z uczestnictwa w studiach jest uzyskanie kompetencji językowych i komunikacyjnych.

Dokument końcowy (certyfikaty i uprawnienia)

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Założenia studiów

Studia pozwolą na doskonalenie praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania, rozwijanie kompetencji menedżerskich i wzmacnianie przedsiębiorczości z uwzględnieniem możliwości i wyzwań wynikających z powszechnego wykorzystania technologii cyfrowych i internetowych.

Studia są ukierunkowane na doskonalenie tzw. „umiejętności miękkich”, takich jak skuteczna komunikacja, organizacja pracy, kierowanie zespołem, budowanie relacji; mają ponadto na celu wykształcenie umiejętności właściwego rozpoznania i rozwoju posiadanych kompetencji i talentu. Założeniem studiów jest przygotowanie do zdobycia pozycji zawodowej, właściwego wykorzystania osobistego potencjału i kształtowania samorozwoju.

Istotnym elementem wyróżniającym program studiów jest fakt, iż są one prowadzone w całości w j. angielskim, z udziałem wykładowców z uczelni zagranicznych, co pozwala na akcentowanie różnych aspektów zarządzania w międzynarodowym środowisku pracy, a w konsekwencji na przygotowanie słuchaczy do efektywnego działania w tym środowisku. Warunkiem podjęcia studiów jest znajomość j. angielskiego na poziomie B2, co pozwoli na maksymalizację korzyści poprzez aktywny udział w zajęciach. Pierwszy moduł obejmuje zajęcia o charakterze ogólnym, prowadzone w przeważającej części jako wykłady, zaś kolejne koncentrują się na bardziej szczegółowych zagadnieniach i mają charakter warsztatowy. Taka konstrukcja studiów ma na celu wprowadzenie i ugruntowanie specjalistycznego słownictwa, które następnie zostanie wykorzystane w warsztatowej części zajęć, co umożliwi wykształcenie praktycznych umiejętności w oparciu o wprowadzone słownictwo i zdobytą wiedzę teoretyczną.

Metody prowadzenia zajęć

Wykłady, ćwiczenia indywidualne i zespołowe, prezentacja i rozwiązywanie case studies, warsztaty, trening.  Zajęcia będą realizowane całkowicie w formie zdalnej.

Program

Szczegółowe programy Studiów Podyplomowych wraz z Kartami Opisu Przedmiotu dostępne są pod linkiem:

https://sylabusy.ue.katowice.pl/kandydat/

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Business Management. Core Issues.183110
Management of Business 3.0 Development.254514
Personal Development     

3

53

11
Łączna liczba godzin / pkt ECTS4612935

Organizacja

Organizacja studiów (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w formie niestacjonarnej w soboty i niedziele.

Kryteria ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie 6 testów przedmiotowych, wykonanie zadanych ćwiczeń, przygotowanie 3 projektów, aktywne uczestnictwo w zajęciach. 

Kadra dydaktyczna

Wykładowcami są pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej, Integrated Business Faculty w Skopje, EAE Business School w Madrycie oraz praktycy z otoczenia gospodarczego, trenerzy personalni.

Kierownicy studiów

dr Ewa Wójcik, e-mail: ewa.wojcik@ue.katowice.pl 

Cena

Czesne w roku akademickim 2023/2024

  • 4700 zł (przy płatności w dwóch ratach)
  • płatność jednorazowa: wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
  • płatność w 4 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł
  • zniżki w opłacie czesnego

Jak się zapisać

Od 28 kwietnia do 30 września 2023 roku trwa rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 (rozpoczęcie zajęć w listopadzie 2023). Rekrutacja odbywa się w 100% online za pośrednictwem internetowego systemu rekrutacyjnego.

Kontakt

Rekrutacja na studia podyplomowe w rybnickiej Filii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach:

e-mail: dziekanat_filia@ue.katowice.pl
tel.: +48 32 4329850 i +48 32 4329851
ul. Rudzka 13 Budynek B, pokój 1.3, 44-200 Rybnik

 

Description of the English language

1. PROGRAMME TITL:  Academy of Business Management 3.0  (in English) online exclusively

2. DURATION/ NUMBER OF HOURS: 2 semesters,  175 hours,  (25 days- Saturday/Sunday), 7 didactic hours (45 minutes) each day

3.DESCRIPTION

The studies are divided into three modules: 

Module I –  Business Management. Core Issues.                 49  hours, 10 ECTS

Module II-  Management of  Business 3.0 Development.     70  hours, 14 ECTS

Module III- Personal Development.                                      56  hours, 11 ECTS

                                                                               Total   175              35 ECTS

About 25% of the classes will be conducted by lecturers of foreign universities

4.PARTICIPANTS: The studies are designed for people working in companies of various profiles who want to be prepared for new challenges and expanded functions, people who want to acquire skills necessary in organizations operating in a dynamic, changing economic environment as well as students. In particular, the studies will be an attractive option for employees of international companies, who have or intend to develop foreign contacts, do business with foreign clients, and persons interested in acquiring basic managerial and English language skills necessary to operate in an international working environment.

The aim of the studies is to develop skills useful for gaining strong professional position, making use of personal potential and shaping self-development.

The studies may also constitute the second stage of education for persons who have completed post-graduate studies of English for Business, Law and Administration at the Rybnik branch. 

5.BENEFITS: The graduates will be prepared to make independent business decisions, search for unconventional, out-of-the-box solutions, as well as to courageously take up employee challenges and use them in self-development and creating own career path. The studies will develop readiness to respond quickly and effectively to the needs of the changing environment, create company image and undertake cooperation with foreign partners.

The aim is also to broaden the knowledge of specialist vocabulary, as well as develop the use of English for specific purposes and communication skills in the broadly defined work environment.

6. CERTIFICATE: Certificate of completion of postgraduate studies

7.PREMISES: The studies will allow to improve practical management skills, develop managerial competences and strengthen entrepreneurship, taking the opportunities and meeting the challenges arising from the widespread use of digital and Internet technologies.

They are aimed at improving "soft skills", such as effective communication, work organisation, team management, relationship building, and ability to properly recognize and develop one's competences and talent.

The studies are conducted entirely in English, with the participation of lecturers from foreign universities. The curriculum is built around various aspects of management in the international work environment which should prepare students to operate effectively in this environment. Students should have good command of English (B2 level) which will allow to maximize benefits through active participation in classes. The first module includes general classes, conducted mostly as lectures, while the next ones are focused on more detailed issues and are run as workshops. This structure of the studies will enable consolidation of specialized vocabulary, which will then be used during the workshops to develop practical skills based on the vocabulary introduced and theoretical knowledge gained.

8. METHODOLOGY: Lectures, interactive individual and team-work tasks, presentations, case studies, workshops, training.

9. ORGANISATION/ VENUE: Extramural (25 days- Saturday/Sunday), 7 didactic hours (45 minutes) each day,  9:00- 14.30, online

10.REQUIREMENTS/ GRADUATION CRITERIA: To receive a certificate the student shall participate in classes and meet requirements to complete each module, which is a prerequisite for obtaining 35 ECTS.

11.TEACHING STAFF: The lecturers are employees of the University of Economics in Katowice, University of Silesia, Silesian University of Technology, University of Maribor, EAE Business School Madrid, as well as practitioners from the economic environment and personnel trainers.

12.  PROGRAMME MANAGER: dr Ewa Wójcik, e-mail: ewa.wojcik@ue.katowice.pl 

13.  TUITION FEE: PLN 4700 / €1000

14.  PROGRAMME CONTENT

    

 

Subjects

        Teaching hours

ECTS

Theoretical

Practical

Total

 

I Business Management. Core Issues. 

 

 

 

 

1

Management in Business

3

4

7

1

2

Business Sociology

3

4

7

2

3

Entrepreneurship, Managing & Scaling SME

7

7

14

2

4

Legal issues

5

9

14

2

5

Business Data Analysis and Presentation in MS Office

 

7

7

1

 

 

18

       31

49

10

 

II Management of  Business 3.0 Development.

 

 

 

 

6

 AGILE Organisation

 

7

7

2

7

Project Management

 

7

7

1

8

Product Management

 

7

7

1

9

International Marketing

9

5

14

3

10

Integrated Digital Marketing Communications

9

5

14

3

11

Business on Global Markets

 

7

7

1

12

Sustainable Business Development

7

7

14

2

 

 

25

45

70

14

 

III Personal Development. 

 

 

 

 

13

Team Management

 

7

7

1

14

Managerial Training

 

7

7

2

15

Coaching. Mentoring.

 

7

7

1

16

Decision- Making Process

 

7

7

1

17

Talent Management. Personal Development.

 

7

7

2

18

Cross-Cultural Communication

3

4

7

2

19

Stress Management

 

7

7

1

20

Developing Creative Thinking

 

7

7

1

 

 

3

53

56

11

 

Total hours/ ECTS

46

129

175

35

 

 

 

 

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3