Academy of Business Management 3.0 (online)

Opis studiów

Podstawowym celem studiów jest doskonalenie praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania, rozwijanie kompetencji menedżerskich i wzmacnianie przedsiębiorczości z uwzględnieniem możliwości i wyzwań wynikających z powszechnego wykorzystania technologii cyfrowych i internetowych.

Studia są ukierunkowane na doskonalenie tzw. „umiejętności miękkich”, takich jak skuteczna komunikacja, umiejętność organizacji pracy, kierowania zespołem, budowania relacji, jak również właściwe rozpoznanie i rozwój posiadanych kompetencji i talentu.

Studia są prowadzone w całości w j. angielskim, z udziałem wykładowców z uczelni zagranicznych, co ma na celu zwrócenie uwagi na różne aspekty zarządzania w międzynarodowym środowisku pracy, a w konsekwencji przygotowanie słuchaczy do efektywnego działania w tym środowisku.

Studia umożliwią przygotowanie do założenia, prowadzenia i rozwijania własnej działalności gospodarczej, jak również do świadomego i odważnego podejmowania wyzwań pracowniczych w organizacji oraz ich wykorzystania w samorozwoju i kształtowaniu własnej ścieżki kariery zawodowej. Uczestnicy zdobędą również takie umiejętności jak: samodzielność podejmowania decyzji biznesowych, kształtowanie wizerunku, rozwiązywanie bieżących problemów, gotowość do poszukiwania niekonwencjonalnych rozwiązań, szybkie i skuteczne reagowanie na potrzeby zmieniającego się otoczenia, a także dodatkowe kompetencje językowe w kontekście komunikacji w miejscu pracy.

Studia zostały podzielone na trzy moduły: 

Moduł I –  Business Management. Core Issues. obejmuje następujące przedmioty: Management in Business, Business Sociology, Entrepreneurship, Managing & Scaling SME, Legal issues, Business Data Analysis and Presentation in MS Office.

Moduł II-  Management of  Business 3.0 Development zawiera: AGILE Organisation, Project Management, International Marketing, Integrated Digital Marketing Communications, Business on Global Markets, Sustainable Business Development

Moduł III- Personal Development pozwoli rozwinąć praktyczne umiejętności w ramach następujących przedmiotów: Team Management, Managerial Training, Coaching. Mentoring., Decision- Making Process, Talent Management. Personal Development., Cross-Cultural Communication, Stress Management, Developing Creative Thinking.                                                                                         

Zajęcia będą realizowane w j. angielskim, ok. 30% zajęć zostanie przeprowadzonych przez wykładowców uczelni zagranicznych.

Adresaci

Studia skierowane są do osób  pracujących w przedsiębiorstwach o różnych profilach, pragnących przygotować się do pełnienia nowych lub poszerzonych funkcji, podjęcia dodatkowych wyzwań i zdobycia umiejętności niezbędnych w  organizacjach działających w dynamicznym, zmiennym otoczeniu gospodarczym, w szczególności mających lub zamierzających rozwijać kontakty zagraniczne. Adresatami studiów są osoby zatrudnione w firmach międzynarodowych, prowadzących interesy z klientami zagranicznymi, zajmujących się handlem zagranicznym oraz osoby zainteresowane zdobyciem podstawowych umiejętności menadżerskich, poszukujące niezbędnych do funkcjonowania w międzynarodowym środowisku pracy umiejętności z zakresu zarządzania i swobodnego posługiwania się językiem angielskim.

Studia mogą stanowić drugi etap kształcenia dla osób, które ukończyły studia podyplomowe w rybnickiej filii na kierunku English for Business, Law and Administration.  

Korzyści

Udział w studiach pozwoli na przygotowanie do samodzielnego podejmowania decyzji biznesowych, do rozwiązywania bieżących problemów, poszukiwania niekonwencjonalnych rozwiązań, a także do świadomego i odważnego podejmowania wyzwań pracowniczych oraz ich wykorzystania w samorozwoju i kształtowaniu własnej ścieżki kariery zawodowej. Ponadto studia pozwolą na wykształcenie gotowości do szybkiego i skutecznego reagowania na potrzeby zmieniającego się otoczenia, kształtowania wizerunku firmy i podejmowania współpracy z partnerami zagranicznymi.

Studia umożliwią również poszerzenie znajomości specjalistycznego słownictwa i nabycie swobody w posługiwaniu się j. angielskim w szeroko rozumianym środowisku pracy. Dodatkową korzyścią z uczestnictwa w studiach jest uzyskanie kompetencji językowych i komunikacyjnych.

Dokument końcowy (certyfikaty i uprawnienia)

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Założenia studiów

Studia pozwolą na doskonalenie praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania, rozwijanie kompetencji menedżerskich i wzmacnianie przedsiębiorczości z uwzględnieniem możliwości i wyzwań wynikających z powszechnego wykorzystania technologii cyfrowych i internetowych.

Studia są ukierunkowane na doskonalenie tzw. „umiejętności miękkich”, takich jak skuteczna komunikacja, organizacja pracy, kierowanie zespołem, budowanie relacji; mają ponadto na celu wykształcenie umiejętności właściwego rozpoznania i rozwoju posiadanych kompetencji i talentu. Założeniem studiów jest przygotowanie do zdobycia pozycji zawodowej, właściwego wykorzystania osobistego potencjału i kształtowania samorozwoju.

Istotnym elementem wyróżniającym program studiów jest fakt, iż są one prowadzone w całości w j. angielskim, z udziałem wykładowców z uczelni zagranicznych, co pozwala na akcentowanie różnych aspektów zarządzania w międzynarodowym środowisku pracy, a w konsekwencji na przygotowanie słuchaczy do efektywnego działania w tym środowisku. Warunkiem podjęcia studiów jest znajomość j. angielskiego na poziomie B2, co pozwoli na maksymalizację korzyści poprzez aktywny udział w zajęciach. Pierwszy moduł obejmuje zajęcia o charakterze ogólnym, prowadzone w przeważającej części jako wykłady, zaś kolejne koncentrują się na bardziej szczegółowych zagadnieniach i mają charakter warsztatowy. Taka konstrukcja studiów ma na celu wprowadzenie i ugruntowanie specjalistycznego słownictwa, które następnie zostanie wykorzystane w warsztatowej części zajęć, co umożliwi wykształcenie praktycznych umiejętności w oparciu o wprowadzone słownictwo i zdobytą wiedzę teoretyczną.

Metody prowadzenia zajęć

Wykłady, ćwiczenia indywidualne i zespołowe, prezentacja i rozwiązywanie case studies, warsztaty, trening.  Zajęcia będą realizowane całkowicie w formie zdalnej.

Program

Szczegółowe programy Studiów Podyplomowych wraz z Kartami Opisu Przedmiotu dostępne są pod linkiem:

https://sylabusy.ue.katowice.pl/kandydat/

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Business Management. Core Issues.183110
Management of Business 3.0 Development.254514
Personal Development     

3

53

11
Łączna liczba godzin / pkt ECTS4612935

Organizacja

Organizacja studiów (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w formie niestacjonarnej w soboty i niedziele.

Kryteria ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie 6 testów przedmiotowych, wykonanie zadanych ćwiczeń, przygotowanie 3 projektów, aktywne uczestnictwo w zajęciach. 

Kadra dydaktyczna

Wykładowcami są pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej, Integrated Business Faculty w Skopje, EAE Business School w Madrycie oraz praktycy z otoczenia gospodarczego, trenerzy personalni.

Kierownicy studiów

dr Ewa Wójcik, e-mail: ewa.wojcik@ue.katowice.pl 

Cena

Czesne w roku akademickim 2022/2023

  • 4700 zł (przy płatności w dwóch ratach)
  • płatność jednorazowa: wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
  • płatność w 4 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł
Rejestracja na studia