Academy of Business Management 3.0

dwa semestry (200 godziny)

OPIS STUDIÓW

Studia zostały podzielone na trzy moduły:

  1. Moduł I – Business Management. Core Issues. 60 godz., 10 ECTS
  2. Moduł II – Management of Business 3.0 Development. 76 godz., 14 ECTS
  3. Moduł III – Personal Development. 64 godz., 11 ECTS

Razem 35 ECTS

Zajęcia będą realizowane w j. angielskim, ok. 25% zajęć zostanie przeprowadzonych zdalnie za pośrednictwem komunikatora internetowego przez wykładowców uczelni zagranicznych.

ADRESACI

Studia skierowane są do osób pracujących w przedsiębiorstwach o różnych profilach, pragnących przygotować się do pełnienia nowych lub poszerzonych funkcji, podjęcia dodatkowych wyzwań i zdobycia umiejętności niezbędnych w organizacjach działających w dynamicznym, zmiennym otoczeniu gospodarczym, w szczególności mających lub zamierzających rozwijać kontakty zagraniczne.

Adresatami studiów są osoby zatrudnione w firmach międzynarodowych, prowadzących interesy z klientami zagranicznymi, zajmujących się handlem zagranicznym, oraz osoby zainteresowane zdobyciem podstawowych umiejętności menadżerskich, poszukujące niezbędnych do funkcjonowania w międzynarodowym środowisku pracy umiejętności z zakresu zarządzania i swobodnego posługiwania się językiem angielskim.

Założeniem studiów jest przygotowanie do zdobycia pozycji zawodowej, właściwego wykorzystania osobistego potencjału i kształtowania samorozwoju. Ponadto studia mogą stanowić drugi etap kształcenia dla osób, które ukończyły studia podyplomowe w rybnickiej filii na kierunku English for Business, Law and Administration.

KORZYŚCI

Udział w studiach pozwoli na przygotowanie do samodzielnego podejmowania decyzji biznesowych, rozwiązywania bieżących problemów, poszukiwania niekonwencjonalnych rozwiązań, a także do świadomego i odważnego podejmowania wyzwań pracowniczych oraz ich wykorzystania w samorozwoju i kształtowaniu własnej ścieżki kariery zawodowej. Ponadto studia pozwolą na wykształcenie gotowości do szybkiego i skutecznego reagowania na potrzeby zmieniającego się otoczenia, kształtowania wizerunku firmy i podejmowania współpracy z partnerami zagranicznymi.

Studia mają również na celu poszerzenie znajomości specjalistycznego słownictwa i nabycie swobody w posługiwaniu się j. angielskim w szeroko rozumianym środowisku pracy. Dodatkową korzyścią z uczestnictwa w studiach jest uzyskanie kompetencji językowych w kontekście komunikacji i wystąpień w miejscu pracy.

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

  • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Studia pozwolą na doskonalenie praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania, rozwijanie kompetencji menedżerskich i wzmacnianie przedsiębiorczości z uwzględnieniem możliwości i wyzwań wynikających z powszechnego wykorzystania technologii cyfrowych i internetowych.

Studia są ukierunkowane na doskonalenie tzw. „umiejętności miękkich”, takich jak skuteczna komunikacja, organizacja pracy, kierowanie zespołem, budowanie relacji. Mają ponadto na celu wykształcenie umiejętności właściwego rozpoznania i rozwoju posiadanych kompetencji i talentu.

Istotnym elementem wyróżniającym program studiów jest fakt, iż są one prowadzone w całości w j. angielskim, z udziałem wykładowców z uczelni zagranicznych. Taka konstrukcja programu ma na celu zwrócenie uwagi na różne aspekty zarządzania w międzynarodowym środowisku pracy, a w konsekwencji przygotowanie słuchaczy do efektywnego działania w tym środowisku. Z tego względu warunkiem podjęcia studiów jest znajomość j. angielskiego na poziomie B2, co pozwoli na maksymalizację korzyści poprzez aktywny udział w zajęciach. Pierwszy moduł obejmuje zajęcia o charakterze ogólnym, prowadzone w przeważającej części jako wykłady, zaś kolejne koncentrują się na bardziej szczegółowych zagadnieniach i mają charakter warsztatowy. Taka konstrukcja studiów ma na celu wprowadzenie i ugruntowanie specjalistycznego słownictwa, które następnie zostanie wykorzystane w warsztatowej części zajęć, co umożliwi wykształcenie praktycznych umiejętności w oparciu o wprowadzone słownictwo i zdobytą wiedzę teoretyczną.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady, ćwiczenia indywidualne i zespołowe, prezentacja i rozwiązywanie case studies, warsztaty, trening.

PROGRAM STUDIÓW

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychLiczba godzin razem  Punkty ECTS
I Business Management. Core Issues.
1Management in Business 4481
Business Sociology48122
Entrepreneurship, Managing & Scaling SME

8

8

162
Legal issues

6

10

162
5Business Data Analysis and Presentation in MS Office-881
22386010
II Management of Business 3.0 Development.
6AGILE Organisation-881
7Project Management-881
8Product Management-441
9International Marketing124163
10Integrated Digital Marketing Communications124163
11Business on Global Markets-881
12Sustainable Business Development88162
 7614
III Personal Development.
13Team Management-881
14Managerial Training-882
15Coaching. Mentoring.-881
16Decision-Making Process-881
17Talent Management. Personal Development.-882
18Cross-Cultural Communication4482
19Stress Management-881
20Developing Creative Thinking-881
6411
Łączna liczba godzin / pkt ECTS5814220035

CZESNE w roku akademickim 2020/2021

  • 4600 zł (przy płatności w dwóch ratach)
  • płatność jednorazowa - wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
  • płatność w 4,6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł

 

 

 

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

200 godzin (25 zjazdów 8-godzinnych) w trybie niestacjonarnym (soboty i niedziele). Zajęcia odbywają się na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego w Rybniku (Filia), ul. Rudzka 13c, Budynek B

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestniczenie w zajęciach oraz zaliczenie poszczególnych modułów stanowiących o zdobyciu 35 pkt. ECTS.

KADRA DYDAKTYCZNA

Wykładowcami są pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej, Integrated Business Faculty w Skopje, University of Maribor oraz praktycy z otoczenia gospodarczego, trenerzy personalni.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr Ewa Wójcik