Przejdź do menu Przejdź do treści

Akademia Biznesu

 

Liczba miejsc ograniczona!
(decyduje kolejność zgłoszeń z kompletem dokumentów)

dwa semestry (200 godzin)

Studia podyplomowe realizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej  

Opis studiów

Celem studiów jest zaprezentowanie praktycznych zagadnień związanych z funkcjonowaniem nowoczesnego biznesu w aspekcie treści obejmujących tematykę ekonomiczno–prawną, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wykształcenie u uczestników studiów umiejętności identyfikowania ryzyk w sferze prowadzenia działalności gospodarczej oraz budowania modeli zarządzania uwzględniających problematykę związaną z likwidowaniem barier biznesowych.

Praktyczne podejście do problemów pojawiających się w działalności podmiotów gospodarczych przedstawione w aspekcie ekonomicznym i prawnym pozwoli na kompleksowe opisanie tematyki związanej z identyfikacją i analizą newralgicznych obszarów prowadzenia działalności gospodarczej w jej naturalnym środowisku.

Akademia biznesu podejmuje problematykę odpowiedzialnego zarządzania organizacją w kontekście obowiązujących i zmieniających się przepisów prawnych.

Ważnym elementem zarządzania zasadami i procedurami opartymi na kodeksie postępowania mającymi zastosowanie do każdego pracownika, bądź do zdefiniowanych grup pracowniczych jest promowanie wiedzy na temat decyzji biznesowych uznawanych przez przedsiębiorstwo za właściwe oraz podkreślania wagi udziału każdego pracownika w procesie realizacji celów biznesowych w aspekcie stosowanych praktyk biznesowych z uwzględnieniem metod zapobiegania manipulacjom finansowym.

Celem studiów, który chcemy osiągnąć jest naświetlenie problematyki obejmującej zarządzanie biznesem z różnych perspektyw, przy jednoczesnym oparciu się na praktycznych przykładach. Wraz z doświadczonymi ekspertami wypracują Państwo praktyczne sposoby rozwiązywania problemów i podejmowania trafnych decyzji istotnych dla osiągniecia celów biznesowych.

Adresaci

Studia kierowane są do osób, które ukończyły studia wyższe i dalszy rozwój kariery zawodowej wiążą z uruchomieniem i prowadzeniem nowoczesnego biznesu, doświadczonych specjalistów z działów prawnych, audytu, kontroli wewnętrznej, finansów, relacji z inwestorami, rozwoju biznesu oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem, przeciwdziałania nadużyciom oraz promocje zachowań etycznych.

Efektywna polityka prowadzenia nowoczesnego biznesu uwzględniającego identyfikowanie ryzyk i zarządzanie ryzykiem, umożliwi przedsiębiorcom stanie się bardziej konkurencyjnymi zarówno na rynkach krajowych jak i zagranicznych. Bez niej nie ma już efektywnego i przyszłościowego zarządzania przedsiębiorstwem.

Coraz więcej przedsiębiorstw, przede wszystkim tych branż, którym zależy na rozwijaniu bądź utrzymaniu kapitału zaufania publicznego wprowadza (stosuje i uwzględnia) politykę prowadzenia biznesu na kanwie zarządzania ryzkiem i likwidacji barier biznesowych. W wyniku tego, zapotrzebowanie na specjalistów w tym obszarze wzrasta.

Korzyści

  Uzyskanie dokumentów w postaci:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
 • Certyfikat Licencjonowany Doradca Biznesu
 • Prawo wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o.  http://www.klpaikw.pl/sklad-krajowej-listy-paikw,art_155.html
 • Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z uzyskaną specjalizacją patrz § 9 Regulaminu KLPAiKW http://www.klpaikw.pl/regulamin,165.html 

Dokument końcowy (certyfikaty i uprawnienia)

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,

 • Certyfikat Licencjonowany Doradca Biznesu wydany przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o.

Założenia studiów

Studia realizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Są odpowiedzią na istniejące na rynku zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu problematyki związanej z likwidowaniem barier biznesowych.

Metody prowadzenia zajęć

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, ćwiczeń indywidualnych i grupowych, studium przypadków i dyskusji grupowych, dzięki czemu uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności analizy zjawisk w zakresie pojawiających się barier biznesowych i przestępczości gospodarczej. 

Program

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1 Współczesne zarządzanie – organizacja przyszłości 882
E-biznes 8-2
Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej

4

4

1
Bezpieczeństwo i cyberprzestępczość

8

8

3
5 Przestępstwa w działalności gospodarczej - Identyfikacja i analiza wybranych obszarów 882
6 Finanse i księgowość. Praktyczny wymiar pojawiających się problemów 882
7 Analiza dokumentacji finansowo – księgowej 441
8 Postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne. Identyfikacja zagrożeń 882
9 Karalna niegospodarność 882
10 Fuzje i przejęcia – Identyfikacja zagrożeń 441
11 Wybrane zagadnienia w obszarze przestępstw pracowniczych i urzędniczych 441
12 Zagrożenia związane z funkcjonowaniem biznesu 441
13Likwidacja barier biznesowych    441
14Strategia rozwoju firmy – biznes plan    443
15Zewnętrzne źródła finansowania – fundusze unijne    882
16Wykorzystanie IT w biznesie    442
17Zmiany w przepisach podatkowych441
18Kierowanie procesami zmian    441
Razem1049630

Organizacja

Organizacja studiów (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w formie online w soboty i niedziele. 

Kryteria ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach (80% obecności). Studia kończą się zintegrowanym egzaminem ustnym sprawdzającym wiedzę z zakresu objętego programem studiów.  

Kadra dydaktyczna

 • kadra naukowo-dydaktyczna Uczelni,
 • kadra naukowo-dydaktyczna PIKW: certyfikowani audytorzy wewnętrzni, praktycy w zakresie wykrywania nadużyć i oszustw oraz specjaliści w zakresie likwidacji barier biznesowych,
 • doświadczeni menedżerowie oraz prawnicy i specjaliści w zakresie doradztwa podatkowego.

Kierownicy studiów

dr Ewa Czarnecka-Wójcik, e-mail: ewa.czarnecka-wojcik@uekat.pl 

dr Damian Kocot, e-mail: damian.kocot@uekat.pl 

Cena

Czesne w roku akademickim 2023/2024

 • 4300 (cena studiów przy płatności w dwóch ratach)
 • dla absolwentów UE Katowice obowiązuje zniżka w wysokości 20%
 • płatność jednorazowa: wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł
 • rejestracja na studia jest bezpłatna - nie pobieramy wpisowego!

Kontakt

Rekrutacja na studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach:

e-mail: podyplomowe@uekat.pl 
tel.: +48 32 257-7300
ul. 1 Maja 50 Budynek: Rektorat; pok. 1.16
40-287 Katowice

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3