Akademia zarządzania w biznesie 3.0

dwa semestry (175 godzin)

Opis studiów

Studia umożliwią pogłębienie wiedzy dotyczącej różnych aspektów zarządzania, trendów w tym zakresie oraz rozwijanie kompetencji menedżerskich, wzmacnianie indywidualnej przedsiębiorczości z uwzględnieniem możliwości i wyzwań wynikających z powszechnego wykorzystania technologii cyfrowych i internetowych.

Szczególne miejsce zajmuje doskonalenie tzw. „umiejętności miękkich”, takich jak skuteczna komunikacja, negocjacje, umiejętność organizacji pracy, kierowania zespołem, budowania relacji, jak również właściwe rozpoznanie i rozwój posiadanych kompetencji i talentu.

Studia umożliwią przygotowanie do założenia, prowadzenia i rozwijania własnej działalności gospodarczej, jak również do efektywnego wykorzystania swojego potencjału w strukturach dużych, międzynarodowych organizacji. Uczestnicy zdobędą także umiejętność świadomego i odważnego podejmowania wyzwań pracowniczych w organizacji, ich wykorzystania w samorozwoju i kształtowaniu własnej ścieżki kariery zawodowej. Celem studiów jest również kształcenie umiejętności takich jak: samodzielność podejmowania decyzji biznesowych, kształtowanie wizerunku, rozwiązywanie bieżących problemów, gotowość do poszukiwania niekonwencjonalnych rozwiązań, szybkie i skuteczne reagowanie na potrzeby zmieniającego się otoczenia.

Studia zostały podzielone na trzy moduły: 

Moduł I – Elementy zarządzania firmą obejmujący następujące przedmioty: Podstawy zarządzania, Zarządzanie strategiczne, Controlling, Analiza i prezentacja danych biznesowych w MS Office, Prawo gospodarcze, Socjologia biznesu

Moduł II-  Zarządzanie rozwojem  nowoczesnej organizacji zawierający przedmioty: Organizacja AGILE, Zarządzanie projektem, Marketing i Public Relations, Firma na rynku globalnym, Strategie wyważonego rozwoju.

 

Moduł III - Kompetencje i rozwój osobisty, który umożliwi rozwój kompetencji w ramach przedmiotów: Human Resources Management, Kierowanie zespołem, Trening  menedżerski, Szkolenia. Coaching. Mentoring., Proces decyzyjny, Zarządzanie talentem. Rozwój osobisty, Zarządzanie stresem.

Adresaci

Studia skierowane są do osób  pracujących w przedsiębiorstwach i organizacjach o różnych profilach, pragnących przygotować się do pełnienia nowych lub poszerzonych funkcji, podjęcia dodatkowych wyzwań i zdobycia umiejętności niezbędnych w  firmach działających w dynamicznym, zmiennym otoczeniu gospodarczym. Adresatami studiów są ponadto osoby zainteresowane zdobyciem umiejętności niezbędnych do podjęcia działalności gospodarczej, poszerzeniem kompetencji w zakresie podstawowych umiejętności biznesowych oraz poszukujące niezbędnych do funkcjonowania w międzynarodowym środowisku pracy umiejętności i wiedzy z zakresu zarządzania. Studia mogą stanowić atrakcyjną podstawę budowania i właściwego wykorzystania na rynku pracy osobistego potencjału, zdobycia pozycji zawodowej i kształtowania samorozwoju    

Korzyści

Udział w studiach umożliwi przygotowanie do samodzielnego podejmowania decyzji biznesowych, rozwiązywania bieżących problemów, poszukiwania niekonwencjonalnych rozwiązań, a także do świadomego i odważnego podejmowania wyzwań pracowniczych oraz ich wykorzystania w samorozwoju i kształtowaniu własnej ścieżki kariery zawodowej. Ponadto studia pozwolą na wykształcenie gotowości do szybkiego i skutecznego reagowania na potrzeby zmieniającego się otoczenia, kształtowania wizerunku firmy i podejmowania współpracy z partnerami zagranicznymi.

Dokument końcowy (certyfikaty i uprawnienia)

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Założenia studiów

Studia pozwolą na doskonalenie praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania, na rozwijanie kompetencji menedżerskich i wzmacnianie przedsiębiorczości z uwzględnieniem możliwości i wyzwań wynikających z powszechnego wykorzystania technologii cyfrowych i internetowych.

Studia są ukierunkowane na doskonalenie „umiejętności miękkich”, takich jak skuteczna komunikacja, organizacja pracy, kierowanie zespołem, budowanie relacji, mają ponadto na celu wykształcenie umiejętności rozwijania posiadanych kompetencji i talentu. 

Metody prowadzenia zajęć

Wykłady, ćwiczenia indywidualne i zespołowe, prezentacja i rozwiązywanie case studies, warsztaty, trening.

Program

Szczegółowe programy Studiów Podyplomowych dostępne są pod linkiem:

https://sylabusy.ue.katowice.pl/kandydat/

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Elementy zarządzania firmą203610
 2 Zarządzanie rozwojem nowoczesnej organizacji 14428
 3 Kompetencje i rozwój osobisty    

3

60

12
Łączna liczba godzin / pkt ECTS3713830

Organizacja

Organizacja studiów (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w formie niestacjonarnej w soboty i niedziele.

Kryteria ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie 6 testów przedmiotowych, przygotowanie 3 projektów, wykonanie ćwiczeń, aktywny udział w zajęciach aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Kadra dydaktyczna

Wykładowcami są pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej oraz praktycy z otoczenia gospodarczego, trenerzy personalni.   

Kierownicy studiów

dr Ewa Wójcik, e-mail: ewa.wojcik@ue.katowice.pl 

Cena

Czesne w roku akademickim 2022/2023

  • 4700 zł (przy płatności w dwóch ratach)
  • płatność jednorazowa: wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
  • płatność w 4 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł

 

 

 

Rejestracja na studia