Akademia zarządzania w biznesie 3.0

SEMESTR ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ + CZAS TRWANIA

2 semestry, w trybie niestacjonarnym (sobota, niedziela), łącznie 200 godzin (25 zjazdów 8-godzinnych).

OPIS STUDIÓW

Studia zostały podzielone na trzy moduły:

  1. Moduł I – Elementy zarządzania firmą. 68 godz. 9 ECTS,
  2. Moduł II – Zarządzanie rozwojem nowoczesnej organizacji. 64 godz. 9 ECTS
  3. Moduł III – Kompetencje i rozwój osobisty. 68 godz. 12 ECTS 

ADRESACI

Studia skierowane są do osób pracujących w przedsiębiorstwach i organizacjach o różnych profilach, pragnących przygotować się do pełnienia nowych lub poszerzonych funkcji, podjęcia dodatkowych wyzwań i zdobycia umiejętności niezbędnych w firmach działających w dynamicznym, zmiennym otoczeniu gospodarczym. Adresatami studiów są ponadto osoby zainteresowane zdobyciem umiejętności niezbędnych do podjęcia działalności gospodarczej, poszerzeniem kompetencji w zakresie podstawowych umiejętności biznesowych oraz poszukujących niezbędnych do funkcjonowania w międzynarodowym środowisku pracy umiejętności i wiedzy z zakresu zarządzania. Studia mogą stanowić atrakcyjną podstawę budowania i właściwego wykorzystania na rynku pracy osobistego potencjału, zdobycia pozycji zawodowej i kształtowania samorozwoju.

KORZYŚCI

Udział w studiach pozwoli wykształcić gotowość do szybkiego i skutecznego reagowania na potrzeby zmieniającego się otoczenia oraz efektywnego korzystania z technologii cyfrowych w zarządzaniu. Słuchacze zapoznają się zarówno z ogólnymi zasadami zarządzania firmą w rożnych aspektach, jak również dominującymi obecnie założeniami dotyczącymi zwinności organizacji, działania w sposób odpowiedzialny wobec różnych grup interesariuszy, kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa, czy sposobami realizacji zadań projektowych.

Studia umożliwią przygotowanie do założenia, prowadzenia i rozwijania własnej działalności gospodarczej, jak również do efektywnego wykorzystania swojego potencjału w strukturach dużych, międzynarodowych organizacji. 

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Podstawowym celem studiów jest pogłębienie wiedzy i doskonalenie praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania, rozwijanie kompetencji menedżerskich i wzmacnianie przedsiębiorczości z uwzględnieniem możliwości i wyzwań wynikających z powszechnego wykorzystania technologii cyfrowych i internetowych.

Szczególne miejsce zajmie doskonalenie tzw. „umiejętności miękkich”, takich jak skuteczna komunikacja, negocjacje, organizacja pracy, umiejętność kierowania zespołem, budowania relacji, jak również właściwego rozpoznania i rozwijania posiadanych kompetencji i talentu.

Słuchacze zostaną przygotowani do samodzielnego podejmowania decyzji biznesowych, skutecznego rozwiązywania bieżących problemów, w tym w sposób niekonwencjonalny, a także do świadomego i odważnego podejmowania wyzwań pracowniczych oraz ich wykorzystania w samorozwoju i kształtowaniu własnej ścieżki kariery zawodowej.  

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady, ćwiczenia indywidualne i zespołowe, prezentacja i rozwiązywanie case studies, warsztaty, trening.

PROGRAM STUDIÓW

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychLiczba godzin razem  Punkty ECTS
I Elementy zarządzania firmą
1Podstawy zarządzania 4481
Zarządzanie strategiczne4481
Controlling

8

8

162
Analiza i prezentacja danych biznesowych w MS Office

-

8

161
5Prawo gospodarcze61082
6Socjologia biznesu66122
689
II Zarządzanie rozwojem nowoczesnej organizacji
7Organizacja AGILE-881
8Zarządzanie projektem-881
9Zarządzanie produktem-881
10Marketing and Public Relations4482
11Firma na rynku globalnym88162
12Strategie wyważonego rozwoju88162
 769
III Kompetencje i rozwój osobisty
13Human Resources Management 4481
14Kierowanie zespołem-882
15Trening menedżerski-12122
16Szkolenia. Coaching.  Mentoring.-882
17Proces decyzyjny-16162
18Zarządzanie talentem. Rozwój osobisty-882
19Zarządzanie stresem-881
6812
Łączna liczba godzin / pkt ECTS5214820030

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

200 godzin (25 zjazdów 8-godzinnych) w trybie niestacjonarnym (soboty i niedziele), Filia w Rybniku, ul. Rudzka 13c, Budynek B

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestniczenie w zajęciach oraz zaliczenie poszczególnych modułów stanowiących o zdobyciu 30 pkt ECTS.

KADRA DYDAKTYCZNA

Wykładowcami są pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej oraz praktycy z otoczenia gospodarczego. Szczególnie duża liczba godzin zostanie zrealizowana przez praktyków - trenerów osobistych.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr Ewa Wójcik

CZESNE w roku akademickim 2020/2021

  • 4600 zł (przy płatności w dwóch ratach)
  • płatność jednorazowa - wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
  • płatność w 4,6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł