Brand Manager i PR Manager

dwa semestry (136 godzin)

01.06.2021 - Rozpoczęcie rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

OPIS STUDIÓW

Kierunek studiów Brand Manager i PR Manager to studia doskonalące, które powstały w odpowiedzi na tendencję w biznesie i na rynku pracy w Polsce. Zaobserwowano rosnące zainteresowanie profesjonalnym zarządzaniem wizerunkiem organizacji komercyjnych i publicznych. Międzynarodowe korporacje traktują Polskę jako kluczowy rynek Europy Środkowej i Wschodniej i jednocześnie polskie firmy prowadzą już bardzo aktywną działalność na rynkach zagranicznych.

Wszystko to powoduje, że poszukiwane są osoby z wiedzą specjalistyczną w zakresie brandingu, zwłaszcza osoby, które potrafią dobrze poruszać się w mediach interaktywnych i z wyprzedzeniem reagować na zmiany konsumenckie i w strategiach konkurencji. Również wiele organizacji publicznych zaczęło w sposób bardziej świadomy dbać o swój wizerunek zarówno, w bezpośrednich kontaktach z interesariuszami, jak i w odniesieniu do mediów interaktywnych, zwłaszcza platform społecznościowych. Wszystko to stworzyło lukę na rynku pracy w zakresie specjalistów z obszaru zarządzania wizerunkiem.

Zapraszamy nie tylko na ciekawe zajęcia dydaktyczne, ale także na inspirujące spotkania z praktykami biznesu, wykładowcami otrzymującymi najwyższe noty w anonimowych ewaluacjach studenckich i ciekawymi osobami, które wybierają nasze studia i nawiązują między sobą trwałe kontakty. Studia na kierunku Brand Manager i PR Manager powstały na bazie ponad 10 lat doświadczeń Katedry Zarządzania Relacjami Organizacji w zakresie prowadzenia dwóch innych programów dydaktycznych, które cieszą się niesłabnącą popularnością i bardzo dobrymi opiniami uczestników (popartymi udzielonymi rekomendacjami – zobacz opinie uczestników o studiach prowadzonych w Katedrze.

Na bazie tych doświadczeń na kierunku Brand Manager i PR Manager zajęcia są prowadzone metodami interaktywnymi, które rozwijają kompetencje praktyczne. Również w przypadku form weryfikacji postępów w nauczaniu dominują metody aktywizujące.

ADRESACI

Studia skierowane są do osób zainteresowanych nabyciem praktycznej wiedzy i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku PR Managera bądź Brand Managera, czyli stanowisk związanych z zarządzaniem marką przedsiębiorstw i organizacji sektora publicznego. Studia skierowane są do osób zainteresowanych nabyciem praktycznej wiedzy i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku PR Managera bądź Brand Managera, czyli stanowisk związanych z zarządzaniem marką przedsiębiorstw i organizacji sektora publicznego.

KORZYŚCI

 • Nacisk położony na rozwój praktycznych umiejętności uczestników, zminimalizowana liczba godzin wykładów, na rzecz zajęć praktycznych, prowadzonych przez naszych doświadczonych trenerów, jak i praktyków biznesu.
 • Egzaminy w formie praktycznej, pozwalającej na rozwinięcie własnych kompetencji i uzyskanie sprzężenia zwrotnego od egzaminatora. Nie ma pracy dyplomowej, ale zajęcia poszczególnych modułów odbywają się w części w formie prezentowanych prac projektowych.
 • Zajęcia na studiach prowadzą w istotnej części praktycy biznesu, co stwarza możliwość nabycia wiedzy praktycznej i tzw. know-how, a także nawiązania relacji zawodowych.
 • Większość zajęć odbywa się w formie warsztatów, treningów i symulacji dydaktycznych (potrafimy skutecznie to robić również w przypadku zajęć zdalnych).
 • Studia stwarzają możliwość nawiązania interesujących relacji personalnych, wymiany doświadczeń między branżami, co procentuje przez całe życie.

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.   

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do pracy na różnych stanowiskach związanych z szeroko pojętym Public Relations i zarządzaniem marką. Słuchacze zyskają możliwość doskonalenia praktycznych umiejętności potrzebnych w prowadzeniu działań PR w organizacjach, instytucjach i firmach (m.in. kreowanie wizerunku w mediach i korporacjach, współpraca z otoczeniem społecznym instytucji, zarządzanie relacjami z mediami, tworzenie strategii komunikacyjnych, badania skuteczności działań wizerunkowych).

Kolejnym celem studiów jest usystematyzowanie wiedzy słuchaczy w zakresie marketingu, zwłaszcza na temat najnowszych tendencji w zakresie tworzenia marki i zarządzania nią (m.in. narzędzia do tworzenia marki, projektowanie i interpretowanie wyników badań marketingowych, wiedza z zakresu rebrandingu). Studia skierowane są do osób zainteresowanych nabyciem praktycznej wiedzy i umiejętności potrzebnych do zajmowania się profesjonalnie brandingiem i Public Relations.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia prowadzone są przede wszystkim metodami aktywizującymi. Liczbę wykładów ograniczono do koniecznego minimum, a zajęcia w większości mają charakter warsztatów, treningów i symulacji dydaktycznych. Na zajęciach omawiane są studia przypadków, prowadzone są dyskusje na zasadzie burzy mózgów. Uczestnicy zachęcani są do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, a przyjazna atmosfera zajęć sprzyja wymianie myśli i doświadczeń.

Również egzaminy mają charakter nie tylko teoretyczny, ale i praktyczny, gdzie uczestnicy np. przygotowują i odtwarzają wystąpienie publiczne, podchodzą do symulowanej rozmowy kwalifikacyjnej na rzeczywiste stanowisko w korporacji, uczestniczą w symulowanych sytuacjach biznesowych, itd. Dzięki takiej formule zajęć, uczestnicy nie tylko lepiej rozwijają swoje kompetencje, ale również nawiązują relacje interpersonalne.

Nacisk na rozwój praktycznych umiejętności uczestników znajduje wyraz nie tylko w przewadze zajęć prowadzonych metodami aktywizującymi, ale również w stosowanych metodach oceny wiedzy i kompetencji uczestników w ramach poszczególnych przedmiotów.

Każdy z trzech przedmiotów kończy się egzaminem, który opiera się zarówno na weryfikacji wiedzy w formie testu pisemnego, ale również ocenie indywidualnego bądź zespołowego zadania praktycznego.    

PROGRAM STUDIÓW

 

Szczegółowy program Studiów Podyplomowych dostępny jest pod linkiem:

https://sylabusy.ue.katowice.pl/kandydat/

 

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Akademia Komunikacji6266
 2 Akademia Umiejętności Managera ds. PR  123612
 3 Akademia Umiejętności Brand Managera    

12

44

12
Razem3010630

CZESNE w roku akademickim 2021/2022

 • 4300 zł (przy płatności w dwóch ratach)
 • płatność jednorazowa: wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4,6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w formie niestacjonarnej, w soboty i niedziele.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

 • Warunkiem ukończenia studiów, oprócz udziału w zajęciach (co najmniej 51% obecności), jest zaliczenie egzaminów o charakterze praktycznym i teoretycznym, z zakresu treści objętych programem nauczania.
 • Efekty nauczania, w zakresie wiedzy oraz umiejętności, weryfikowane są systematycznie w trakcie realizacji i na zakończenie każdego z trzech przedmiotów. 

KADRA DYDAKTYCZNA

Zajęcia prowadzone są zarówno przez pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i innych uczelni, jak i tzw. praktyków biznesu. W trosce o jakość kształcenia i satysfakcję naszych uczestników, corocznie następuje częściowa rotacja kadry, w oparciu o wyniki anonimowych ewaluacji uczestników przeprowadzanych po każdym semestrze. Zajęcia prowadza wykładowcy otrzymujący wysokie noty uczestników.

KIEROWNIK STUDIÓW

prof. dr hab. Maciej Mitręga maciej.mistrega@ue.katowice.pl

dr Anna Wieczorek  anna.wieczorek@ue.katowice.pl 

Harmonogram

Informujemy, iż kierunek Brand Manager i PR Manager w semestrze zimowym roku ak. 2021/22 nie zostanie uruchomiony. 

Rejestracja na studia