Business Intelligence w dużych zbiorach danych (Big Data)

dwa semestry (160 godzin)

29.11.2021 - 24.01.2022 - rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022    

OPIS STUDIÓW

Problematyka studiów dotyczy wykorzystania wybranych narzędzi z obszaru Business Intelligence oraz Big Data, dla celu wspomagania działań organizacji. W tym celu uczestnicy poznają teoretyczne i praktyczne podstawy: budowy i tworzenia baz danych NoSQL, integracji danych analitycznych w przedsiębiorstwie, analizy danych z zastosowaniem wybranych języków programowania oraz ich wizualizacji. Zajęcia realizowane są z zastosowaniem najnowszych rozwiązań firmy SAS oraz innych dostawców. Uczestnicy studiów uzyskują dostęp do zaawansowanej bazy serwerowej, przygotowanej specjalnie dla celów dydaktycznych i odpowiadającej aktualnym rozwiązaniom stosowanym w organizacjach.

ADRESACI

Adresatami proponowanych studiów podyplomowych są osoby zainteresowane problematyką Business Intelligence i Big Data. W szczególności należą do nich: 

 • absolwenci kierunków informatycznych i pokrewnych,
 • praktycy zawodowi szukający obszarów poszerzenia swoich kompetencji zawodowych,
 • kadra kierownicza poszukująca rozwiązań informatycznych ukierunkowanych na poprawę konkurencyjności organizacji,
 • absolwenci studiów wyższych chcący poznać aktualne trendy rozwoju systemów informatycznych ukierunkowanych na przetwarzanie i analizę danych biznesowych,
 • osoby zainteresowane nowoczesnymi technologiami informatycznymi stosowanymi w organizacjach,
 • analityków biznesowych, controllerów oraz specjalistów, którzy zajmują się analityką biznesową i analizą danych w biznesie, wsparciem, dokumentowaniem procesów biznesowych m. in. w przedsiębiorstwach związanych z e-commerce, przedsiębiorstwach z branży IT, przedsiębiorstwach telekomunikacyjnych, zakładach ubezpieczeniowych, firmach konsultingowych i innych przedsiębiorstwach wykorzystujących metody zarządzania opartego na danych,
 • studia adresowane są również dla osób zawodowo związanych z informatyką jak i specjalistów z innych dziedzin, które pragną poszerzyć swoją wiedzę w kierunku zagadnień związanych z przetwarzaniem dużych ilości danych.

KORZYŚCI

Główną korzyścią osiągniętą z uczestnictwa w zajęciach jest możliwość praktycznego poznania różnorodnych rozwiązań informatycznych stosowanych w organizacjach. W trakcie trwania studiów 66 godzin stanowią wykłady, 86 godzin ćwiczenia oraz 8 godzin przeznaczonych jest na seminarium dyplomowe. W szczególności tematyka studiów umożliwia: 

 • poznanie teorii Business Intelligence i Big Data oraz obszarów jego zastosowania w organizacjach,
 • zapoznanie się z koncepcją i zastosowaniem baz NoSQL oraz języka Python,
 • zrozumienie istoty integracji danych w przedsiębiorstwie oraz poznanie narzędzia SAS Data Integration Studio,
 • zdobycie umiejętności projektowania i budowy kostek OLAP z zastosowaniem SAS OLAP Cube Studio,
 • zaznajomienie się z przetwarzaniem danych biznesowych w języku SAS 4GL i SQL,
 • zrozumienie korzyści z wykorzystania rozwiązań informatycznych stosowanych w analityce biznesowej oraz metod prezentacji danych danych. 

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 • Certyfikat SAS poświadczający umiejętność wykorzystania Bloku Przedmiotów przy oprogramowaniu SAS

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych problematyką wykorzystania technologii informatycznych w procesach przetwarzania i analizy danych biznesowych. Zajęcia wymagają podstawowej znajomości obsługi komputera. W trakcie początkowych zajęć omówiona zostanie architektura serwerowa systemu SAS oraz pozostałych rozwiązań technicznych prezentowanych podczas zajęć. Każdy uczestnik otrzyma oprogramowanie oraz konto niezbędne do zdalnej pracy w systemach informatycznych, dzięki czemu będzie mógł doskonalić swoje umiejętności w domu.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia prowadzone są w salach komputerowych. Zajęcia podzielone zostały na cześć teoretyczną prowadzoną w formie wykładów oraz część praktyczną prowadzoną w formie ćwiczeń przy komputerze.

W szczególności zajęcia prowadzone będą w formie:

 • wykładu aktywnego z wykorzystaniem technik multimedialnych,
 • ćwiczeń z wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania komputerowego,
 • ćwiczenia aktywne z wykorzystaniem studium przypadku.

PROGRAM STUDIÓW

 

Szczegółowy program Studiów Podyplomowych wraz z Kartami Opisu Przedmiotu dostępny jest pod linkiem:

https://sylabusy.ue.katowice.pl/kandydat/

 

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Wprowadzenie do Business Intelligence i dużych zbiorów danych (Big Data)    1685
Bazy danych NoSQL 882
Integracja danych dla potrzeb budowy hurtowni danych

8

16

5
Zastosowanie OLAP w organizacji

14

10

5
5Zaawansowane zagadnienia przetwarzania danych w języku SAS 4GL oraz SQL    -203
6Analiza danych w języku Python8123
7Raportowanie i prezentacja danych 12125
8Seminarium/Projekt  -82
Razem669430

CZESNE w roku akademickim 2021/2022

 • 4200 zł (przy płatności w dwóch ratach)
 • płatność jednorazowa: wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4, 6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w formie niestacjonarnej, w soboty i niedziele.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

 • Uzyskanie pozytywnych ocen z ćwiczeń oraz wykładów.
 • Przygotowanie pracy końcowej dotyczącej problematyki zastosowania systemu SAS lub innych rozwiązań informatycznych w organizacji.
 • Wskaźnik obecności słuchacza na zajęciach na poziomie minimum 75%.

KADRA DYDAKTYCZNA

Wykładowcami są pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach posiadający duże doświadczenie dydaktyczne oraz praktyczne w obszarze tematyki studiów podyplomowych.

KIEROWNIK STUDIÓW

prof. dr hab. Małgorzata Pańkowska,  malgorzata.pankowska@ue.katowice.pl

dr Mariusz Żytniewski, mariusz.zytniewski@ue.katowice.pl 

Harmonogram

Rejestracja na studia