Business Intelligence w dużych zbiorach danych (Big Data)

dwa semestry (160 godzin)

OPIS STUDIÓW

Problematyka studiów dotyczy wykorzystania wybranych narzędzi z obszaru Business Intelligence oraz Big Data, dla celu wspomagania działań organizacji. W tym celu studenci poznają teoretyczne i praktyczne podstawy: budowy i tworzenia baz danych NoSQL, integracji danych analitycznych w przedsiębiorstwie, analizy danych z zastosowaniem wybranych języków programowania oraz ich wizualizacji. Zajęcia realizowane są z zastosowaniem najnowszych rozwiązań firmy SAS oraz innych dostawców. Uczestnicy studiów uzyskują dostęp do zaawansowanej bazy serwerowej, przygotowanej specjalnie dla celów dydaktycznych i odpowiadającej aktualnym rozwiązaniom stosowanym w organizacjach.

ADRESACI

Adresatami proponowanych studiów podyplomowych są osoby zainteresowane problematyką Business Intelligence i Big Data. W szczególności należą do nich: 

 • Absolwenci kierunków informatycznych i pokrewnych.
 • Praktycy zawodowi szukający obszarów poszerzenia swoich kompetencji zawodowych.
 • Kadra kierownicza poszukująca rozwiązań informatycznych ukierunkowanych na poprawę konkurencyjności organizacji.
 • Absolwenci studiów wyższych chcący poznać aktualne trendy rozwoju systemów informatycznych ukierunkowanych na przetwarzanie i analizę danych biznesowych.
 • Osoby zainteresowane nowoczesnymi technologiami informatycznymi stosowanymi w organizacjach.
 • Analityków biznesowych, controllerów oraz specjalistów, którzy zajmują się analityką biznesową i analizą danych w biznesie, wsparciem, dokumentowaniem procesów biznesowych m. in. w przedsiębiorstwach związanych z e-commerce, przedsiębiortwach z branży IT, przedsiębiortswach telekomunikacyjnych, zakładach ubezpieczeniowych, firmach konsultingowych i innych przedsiębiorstwach wykorzystujących metody zarządzania opartego na danych.
 • studia adresowane są również dla osób zawodowo związanych z informatyką jak i specjalistów z innych dziedzin, które pragną poszerzyć swoją wiedzę w kierunku zagadnień związanych z przetwarzaniem dużych ilości danych   

KORZYŚCI

Główną korzyścią osiągniętą z uczestnictwa w zajęciach jest możliwość praktycznego poznania różnorodnych rozwiązań informatycznych stosowanych w organizacjach. W trakcie trwania studiów 66 godzin stanowią wykłady, 86 godzin ćwiczenia oraz 8 godzin przeznaczonych jest na seminarium dyplomowe. W szczególności tematyka studiów umożliwia: 

 1. Poznanie teorii Business Intelligence i Big Data oraz obszarów jego zastosowania w organizacjach.
 2. Zapoznanie się z koncepcją i zastosowaniem baz NoSQL oraz języka Python.
 3. Zrozumienie istoty integracji danych w przedsiębiorstwie oraz poznanie narzędzia SAS Data Integration Studio.
 4. Zdobycie umiejętności projektowania i budowy kostek OLAP z zastosowaniem SAS OLAP Cube Studio.
 5. Zaznajomienie się z przetwarzaniem danych biznesowych w języku SAS 4GL i SQL.
 6. Zrozumienie korzyści z wykorzystania rozwiązań informatycznych stosowanych w analityce biznesowej oraz metod prezentacji danych danych. 

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych problematyką wykorzystania technologii informatycznych w procesach przetwarzania i analizy danych biznesowych. Zajęcia wymagają podstawowej znajomości obsługi komputera. W trakcie początkowych zajęć omówiona zostanie architektura serwerowa systemu SAS oraz pozostałych rozwiązań technicznych prezentowanych podczas zajęć. Każdy student otrzyma oprogramowanie oraz konto niezbędne do zdalnej pracy w systemach informatycznych, dzięki czemu będzie mógł doskonalić swoje umiejętności w domu.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia prowadzone są w salach komputerowych. Zajęcia podzielone zostały na cześć teoretyczną prowadzoną w formie wykładów oraz część praktyczną prowadzoną w formie ćwiczeń przy komputerze.

W szczególności zajęcia prowadzone będą w formie:

• Wykładu aktywnego z wykorzystaniem technik multimedialnych

• Ćwiczeń z wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania komputerowego

• Ćwiczenia aktywne z wykorzystaniem studium przypadku.

PROGRAM STUDIÓW

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Wprowadzenie do Business Intelligence i dużych zbiorów danych (Big Data)    168
Bazy danych NoSQL 88
Integracja danych dla potrzeb budowy hurtowni danych

8

16

Zastosowanie OLAP w organizacji

14

10

5Zaawansowane zagadnienia przetwarzania danych w języku SAS 4GL oraz SQL    -20
6Analiza danych w języku Python812
7Raportowanie i prezentacja danych 1212
8Seminarium/Projekt  -8
Razem6694

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia prowadzone są w systemie zaocznym (sobota i niedziela). Zajęcia obejmują dwa semestry tj. 160 godzin wykładów i ćwiczeń. Zajęcia będą się odbywały w budynku Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych, znajdującym się w Katowicach przy ulicy Bogucickiej 5.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów jest otrzymanie pozytywnych ocen z ćwiczeń i wykładów oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej.

KADRA DYDAKTYCZNA

Wykładowcami są pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach posiadający duże doświadczenie dydaktyczne oraz praktyczne w obszarze tematyki studiów podyplomowych.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr hab. Małgorzata Pańkowska, prof. UE, malgorzata.pankowska@ue.katowice.pl

dr Mariusz Żytniewski, mariusz.zytniewski@ue.katowice.pl 

CZESNE w roku akademickim 2020/2021

 • 4099 zł (przy płatności w dwóch ratach)
 • płatność jednorazowa - wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4,6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł