Przejdź do menu Przejdź do treści

Zniżki w opłacie czesnego

Czesne na studiach podyplomowych dotyczy płatności dokonywanych w dwóch ratach. Dla osób płacących czesne w całości stosuje się upust w wysokości 100 zł od kwoty czesnego.

Ponadto kandydat na studia podyplomowe może ubiegać się o uzyskanie zniżki w opłacie czesnego poprzez wykonanie poniższych czynności w systemie rekrutacyjnym IRK2

  • udzielenie odpowiedzi na pytania w sekcji "Dokumenty związane ze zniżkami",
  • dołączenie dokumentu uprawniającego do otrzymania zniżki, zgodnie z poniższą tabelą.

Aby zniżka została naliczona, konieczne jest złożenie w toku rekrutacji kompletnej dokumentacji uprawniającej do jej otrzymania.

Wysokość zniżki* 

Osoba uprawniona
do zniżki

Dokumenty poświadczające status osoby uprawnionej do zniżki

30%

Pracownik Uniwersytetu**

Zaświadczenie o zatrudnieniu 

20% 

 

Członek rodziny pracownika Uniwersytetu według następujących zasad: pokrewieństwo do drugiego stopnia w linii prostej, powinowaty do pierwszego stopnia w linii prostej

Kopia skróconego odpisu aktu małżeństwa lub urodzenia, a w przypadku ich braku - oświadczenie pracownika Uniwersytetu**

Student Uniwersytetu** w czasie trwania II, III stopnia lub szkoły doktorskiej  

Zaświadczenie z dziekanatu o statusie studenta

Absolwent Uniwersytetu**, który ukończył studia I, II, III stopnia lub studia podyplomowe, absolwent Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu**

Odpis dyplomu ukończenia studiów, zaświadczenie o ukończeniu studiów lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zaświadczenie o ukończeniu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu** wraz z zaświadczeniem lub odpisem dyplomu potwierdzającym uzyskanie stopnia naukowego doktora

Pracownik wydelegowany przez firmę lub instytucję, z którą Uniwersytet** ma podpisaną umowę/porozumienie o współpracy

Pismo delegujące pracownika 

10%

Absolwent Uniwersytetu**, który ukończył szkolenie lub kurs

Kopia certyfikatu lub zaświadczenie ukończenia kursu lub szkolenia   

*Zniżka może zostać przyznana wyłącznie z jednego tytułu
**"Uniwersytet" oznacza Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca