Controlling

dwa semestry (176 godzin)

OPIS STUDIÓW

„Controlling” stanowi jeden z najbardziej atrakcyjnych kierunków studiów podyplomowych dla wykonawczej i kierowniczej kadry przedsiębiorstw biznesowych, organizacji finansowych oraz instytucji publicznych. Controlling, będąc ponadfunkcyjnym systemem zarządzania, dotyczy wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa, uwzględniając perspektywę teraźniejszą i przyszłą, zapewniając długoterminowy sukces organizacji. Realizowane studia podyplomowe są skoncentrowane na instrumentach controllingu finansowego, jednakże inne ważne procesualne obszary controllingu są także uwzględnione. Każdy merytoryczny zakres realizowanych zajęć jest bardzo użyteczny w praktyce gospodarczej. Większość zajęć jest realizowana przez osoby mające doświadczenia praktyczne we wdrażaniu i stosowaniu controllingu. Realizowane w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach od piętnastu lat studia podyplomowe z „Controllingu” cieszą się powodzeniem i uznaniem, są bardzo dobrze odbierane przez rynek pracodawców. Sprzyja też temu rosnące zapotrzebowanie krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw na controllerów finansowych.

ADRESACI

Studia są dedykowane dla osób:

  • zatrudnionych (obecnie lub potencjalnie) w działach ogólnoekonomicznych i finansowych obsługujących szeroko rozumiane procesy zarządzania finansowego, a także w działach informatycznych wspierających funkcjonowanie działów ekonomicznych. 
  • dla kadry kierowniczej różnych szczebli, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, controllerów, analityków finansowych, pracowników służb finansowo-księgowych, informatyków wspierających funkcjonowanie działów ekonomicznych.
  • dla osób zamierzających pracować w komórkach controllingu, planowania i analiz ekonomicznych oraz w pionach finansowo-księgowych przedsiębiorstw.

Kierunek ukończonych studiów pierwszego lub drugiego stopnia nie jest istotny. 

KORZYŚCI

Absolwent studiów podyplomowych uzyska niezbędną wiedzę o najbardziej użytecznych w praktyce gospodarczej instrumentach controllingu, których stosowanie pomaga podejmować racjonalne ekonomicznie decyzje menedżerskie. Absolwent nabędzie umiejętność właściwego czytania i kreowania informacji finansowej. Będzie umiał formułować cele i zadania dla jednostek wewnętrznych w danej organizacji, sporządzać plany strategiczne oraz operacyjne i finansowe, budżetować przychody i koszty, stosować właściwe rachunki kosztów, oceniać efektywność podejmowanych przedsięwzięć.

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Głównym celem studiów podyplomowych jest kształcenie profesjonalnych kadr wszystkich szczebli kierowniczych w dziedzinie nowoczesnego zarządzania finansami podmiotów gospodarczych poprzez controlling.

Celami szczegółowymi są:

• Pogłębienie wiedzy z nowoczesnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa, a zwłaszcza planowania finansowego i kontroli menedżerskiej;

• Poznanie najnowszych technik i narzędzi controllingu strategicznego i operacyjnego,

• Poznanie niezbędnej w controllingu wiedzy z obszaru rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej,

• Przygotowanie do pełnienia funkcji controllera finansowego,

• Legitymacja dla zdobycia atrakcyjnego zawodu.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia będą prowadzone w formie klasycznych wykładów z wykorzystaniem technik multimedialnych, warsztatów wymagających pracy zespołowej, zajęć ćwiczeniowych polegających na rozwiązywaniu i analizowaniu licznych przypadków praktycznych.

PROGRAM STUDIÓW

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Planowanie i kontrola menedżerska20247
Rachunki kosztów i rentowności24208
Sprawozdawczość i analiza finansowa

20

24

7
Szczególne instrumenty i rodzaje controllingu

20

 24

8
Razem849230

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w kampusie UE przy ul. Bogucickiej 3, w wymiarze nie dłuższym dziennie niż 8 godzin lekcyjnych. W każdym semestrze planuje się 11 spotkań.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach oraz zaliczenie egzaminu końcowego z zakresu treści objętych programem nauczania. Egzamin przeprowadzony jest w formie testu jednokrotnego wyboru po zrealizowaniu dwusemestralnego planu zajęć. Alternatywną dla egzaminu formą zaliczenia studiów jest napisanie pracy końcowej na temat wdrożenia wybranego narzędzia controllingu w praktyce gospodarczej (case study).

KADRA DYDAKTYCZNA

Wykładowcami i trenerami są pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w zdecydowanej większości mający udokumentowane doświadczenia praktyczne we wdrażaniu controllingu w przedsiębiorstwach różnych branż i o zróżnicowanej strukturze właścicielskiej.

KIEROWNIK STUDIÓW

prof. dr hab. Halina Buk

dr Jolanta Wartini-Twardowska

CZESNE w roku akademickim 2020/2021

  • 3500 zł (przy płatności w dwóch ratach)
  • płatność jednorazowa - wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
  • płatność w 4,6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł